Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A 666 sátáni száma

 

A Pápa koronáján, sisakján (tiaráján) ez áll: VICARIVS FILII DEI, azaz Isten Fiának helytartója, és ennek a száma 666! Hallhatjuk ezt a rosszindulatú (és hamis) állítást elég gyakran.

Először is nézzük meg, hogy hogyan megy ez a számolás. Az ókori nyelvekben, így a héberben és a görögben is a betűknek számértékük is volt, illetve a latin betűket számoknak is használták, közismerten: I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500 és M = 1000. Ha a fenti példát nézzük, és összeadjuk a szóban lévő római betűket (az U betűt V betűnek véve), akkor kijön a 666.

 VICARIVS FILII DEI = 5+1+100+1+5+1+50+1+1+500+1 = 666

Azonban van egy nagy gond ezzel az érvvel. Egyrészről ez a felirat egyik pápai tiarán sincs rajta. Néhány hetednapi adventista jött elő ezzel az állítással még a 19. század végén, és azt bizonygatták, hogy két állítólagos (névtelen, vö. a fenti 2. és 5. pontot) tanú látta ezt a feliratot XVI. Gergelynél (1831-1846), amint az ezzel a felirattal ellátott tiarát hordja az egyik pápai Szentmisén, illetve egy fotó is létezik erről. A nevetséges ebben az, hogy a pápák sohasem hordtak tiarát Szentmisén, illetve mint kiderült a fotó egy hamisítvány (de még így sem lehet igazán kivenni belőle semmit). A másik meg az, hogy az 1800-as évektől hordott összes tiara közszemlére van téve a Vatikáni Múzeumban. Összesen két tiarán van felirat, de az sem "Vicarius Filii Dei", hanem "CHRISTI VICARIO – IN TERRA – REGUM". De ennek a betűértéke 214.

Aztán a Vicarius Filii Dei (Isten Fiának helytartója) sohasem volt a pápák titulusa, soha nem nevezték így a pápákat. Róma püspökének helyes címe – mint a fentiekben láttuk – Christi Vicario (Krisztus helytartója). További címei lehetnek Servus Servorum Dei (Isten szolgáinak szolgája), Pontifex Maximus (a legfőbb főpap), Successor Petri (Péter utódja), de ezek közül egyiknél sem jön ki sehogy sem 666-ra.

Egyébként, ha így gematrikusan (a betűk számértékét olvasva) értelmezzük a 666-ot, akkor számtalan variációt lehetne alkotni. Pl. az előbbi eljárással Ellen Gould White, a hetednapi adventisták alapítóját is sátáni személlyé tehetjük:

Ellen GoVld VVhite = 50 + 50 + 5 + 50 + 500 + 5 + 5 + 1 = 666

De Lutherre is kijön a számítás, ha nevének latin megfelelőjét vesszük (Lutera), és a görög betűk számértékét nézzük:

MARTIN LUTERA = 30 + 1 + 80 + 100 + 9 + 40 + 20 + 200 + 100 + 5 + 80 + 1 = 666

De ugyanígy ki lehet 666-ra hozni többek között a következőket is:

Néró császár (véleményem szerint ez a legvalószínűbb megfejtés, már ha a gematrikus megoldás a jó)
Caligula
Nerva
Traianus
Domitianus
Domitianus császár halálának évszáma
"Kaisar Theos" (isteni császár)
"Kaisar Romith" (római császár)
Julianus aposztata
Geuserich
Attila
Mohamed
VIII. Bonifác
XIV. Lajos
Napoleon
Hitler
stb.

De pl. ha a "w" betű héber számértékét nézzük, az 6. Így a 666 = www

;-)

Vagy egy másik megoldás, ami a 666 latin nevében rejlik:

sexcenti sexaginta sex

És még számtalan "megoldás" van.

Az már csak hab a tortán, hogy egy kéziratban a 666 helyett 616 van. (Néró neve így is kijön, ha nem görögösen (Neron Qaesar), hanem latinosan írjuk le a nevét: Nero Qaesar, mert így kiesik egy "N" betű, és ez mínusz 50-et jelent.)

Be kell azonban látni, hogy a megfejtő kulcs hiányában ez így megfejthetetlen, zűrzavaros és kusza, s mivel még az apostoli korban sem tudták ezt a kulcsot (pl. Ireneusz is csak találgatott) nem ezen az úton kell elindulni.

A szimbolikus értelmezés itt is sokkal valószínűbb. Egyrészről, mert ez a szám egy apokaliptikus műben van megemlítve, aminek a lényege éppen a szimbolikus beszéd, miként az összes többi benne szereplő számnál.

Másrészről sokkal kézenfekvőbb ez az értelmezés, mint egy bonyolult számítgatás.

Ebben az esetben a 666 nem egy számjegy, hanem három 6-os sorozata, egymásutánja. A zsidó szimbolikus nyelvben a 6-os a 7-es hiánya. A 7-es a tökéletesség, a jó, a megáldott, a béke, a megérkezés, beteljesedés szimbóluma. (Isten pl. 7 nap alatt teremtette a világot) A 6-os ennek a tökéletességnek a meg-nem-érkezettsége, be-nem-teljesültsége, azaz a kaotikus, a zavaros, a rossz szimbóluma. A háromszorossága pedig ennek a rossznak a felturbózása. A titáni, a sátáni rossz.

"Itt van a bölcsesség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát;
mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat." (Jel. 13:18)
A boszorkányság és minden pogány művészet az asztrológián alapul. A számokat,
amelyek az állatövekre épülnek, jövendőmondásra használták, és használják ma
is.
Az ősi asztrológia az égbolt csillagzatait 36 csillagképre osztotta. Ezeket
különböző amulettek szimbolizálták, amelyeket "Sigilla Solis" avagy a
napkorongnak hívtak. Ezeket a pogány pap viselte, melyek magukba foglalták
1-36-ig a számokat - s melyek segítségével jövendőt is mondtak. Ezeket az
amuletteket általában aranyból készítették, mivel a sárga a Nap színe.
A pogány főpap egy 6x6-os mátrixot vagy táblácskát használt ezeken az
amuletteken, melyen a számok 1-36-ig egy-egy négyzetben voltak rajta. Ha a
számokat (bármely oszlopban) összeadjuk, 111-et kapunk. És mivel 6 oszlop
van, 6 x 111 = 666. (Lásd illusztráció) A 666 a Napisten összesített száma
volt, s ez egy titkos száma volt, mint az Állatöv Uralkodójáé.
 

6 32 3 34 35 1
7 11 27 28 8 30
19 14 16 15 23 24
18 20 22 21 17 13
25 29 10 9 26 12
36 5 33 4 2 31

(Ezt egy olyan táblázatban kell elképzelni, mint a szorzótábla.)

A 666 a Napisten titkos száma volt, de a Biblia azt mondja: "emberi szám"
az. Ki ez az ember (akié ez a szám)? Menjünk vissza I. Mózes könyvéhez, és
kezdjük el a keresést ott!
"Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön. Ez hatalmas
vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint
Nimród. Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a
Sineár földén." (I. Móz. 10:8-10.)
Nimród épített egy várost Sineár földjén, ami később Babilon néven lett
ismert. Ő és a felesége alapította meg a Napisten imádatot, amely aztán
szétterjedt a földön. Nimród halála után Szemirámisz őt Napistenként nevezte
meg. Később Szemirámisz szült egy fiút, akiről azt mondta, Nimród gyermeke,
és akit Tammusznak (Hajnalcsillag) nevezett el. Azt mondták, Tammusz a
Napisten (Nimród) inkarnációja, és Szemirámisz (Hold istennő) a nagy
anyaistenné vált, aki az egek királynője.
Megállapítottuk tehát, hogy Nimród volt a Napisten. De hogy jön ez az idők
végéhez, hiszen Nimród már rég halott? Babilon királyai mint királyok és
papok tevékenykedtek a babiloni misztikus vallásban. S mint papok, viselték
a "Pontifex Maximus" nevet.
Az utolsó babiloni király Belsazár volt, s mikor Cirus elfoglalta Babilont,
a papoknak Pergamumba kellett menekülniük, hogy folytathassák uralkodásukat
(mint pap-királyok) a misztikus pogányságban. (Figyeld meg a párhuzamot a
Jel. Pergamum gyül.-nek írott levelével!)
Amikor a rómaiak leigázták Pergamumot, adoptálták az egész kultúrát, és
később ezek a nevek, kulcsok és öltözetek beszivárogtak az apostoli
kereszténységbe. Pergamum volt a kapocs Babilon és Róma között. (A katolikus
enciklopédia Rómát "Babilonnak" nevezi.)
Amikor Julius cézárt megválasztották "Pontifex Maximus"-nak i.e. 63-ban,
minden hatalom és az uralkodás alapjának joga reá szállt. A római cézárok
mint a babiloni pogányság papjai uralkodtak, viselve a "Pontifex Maximus"
nevet, mellyel Nimród utódaivá váltak.
I.u. 376-ban Gratian cézár visszautasította a "Pontifex Maximus" címet, Róma
püspöke (I. Damasus) viszont felvette azt, hivatalosan is pogány babiloni
pappá és Nimród utódává válva. A pápa azóta is viseli a "Pontifex Maximus"
megnevezést. Ez a cím a Napistené, akinek száma 666. A Katolikus Egyház
székhelye Rómában a pogány babiloni vallás fejévé vált, összegyűjtve a
pogány isteneket.
A hasonlóságok Babilon és a pápai Róma között megdöbbentőek. Ám még
megdöbbentőbb, hogy sok protestáns nem veszi észre, milyen sok ősi,
napisten-imádattal kapcsolatos dolgot kaptak Rómától. Néhány példa:

A Nap eredete, Tammusz születése: december 25. - (Karácsony)
Szemirámisz felmagasztalása, aki az anyaistenné vált - (Mária
mennybemenetele - Isten anyja)
40 napos böjt Tammuszért - (40 napos (nagy)böjt)
A kereszt a Napisten szimbóluma - (feszület)
A hét első napjának (mint Baál tiszteletének napja) szentsége - (a hét 7.
napjának (szombat) megváltoztatása a hét 1. napjára)
Pontifex Maximus - a pogány babiloni rendszer és bálványimádat fejének a
megnevezése - (Pontifex Maximus - a pápa első neveinek egyike)
A pogány babiloni szenthármasság: Nimród, Szemirámisz és Tammusz imádata
mint babiloni istené - (katolikus Szentháromság) Mindkettő egy egyenlő
oldalú háromszöggel szimbolizálva.

A HN Adventista alapító tagok felfigyeltek ezekre a hasonlóságokra, főként
ez utolsóra.
"A legnagyobb hiba, amit a reformációban találunk, hogy a reformátorok
abbahagyták a reformálást. Tovább mentek és előre haladtak, amíg a pápaság
utolsó nyomát is maguk mögött hagyták - úgymint a természetes halhatatlanság tanát, a szentelt vízzel való meghintéses keresztséget, a Szentháromság-tant és a vasárnapünneplést? Mentes lenne napjainkban az egyház a világias tévhitektől?" (James White, R&H, 1856. febr. 7.)

"A protestánsok többsége - a katolikusokkal együtt - hisz a
Szentháromságban, a lélek halhatatlanságában, a halál utáni öntudatban,
abban, hogy jutalmazás és büntetés lesz a halál alkalmával, a gonoszok örök
kínzásában, abban, hogy a szentek öröksége az egeken túl van, a meghintéses
keresztségben, a pogány vasárnapban a szombat helyett: mindabban, amely
ellenkezik az Újszövetség lelkületével és betűivel. Nyilvánvaló az anya és
lányai közötti hasonlóság." (M. E. Cornell, Facts for The Times 76. old, 1858)

"A meghintéses keresztséget, a Szentháromság-tant, a halál utáni öntudatot
és az örök kárhozatot mint alaphibákat, besorolhatjuk a hamis szombat és más tévtanok osztályába,
amelyeket a protestánsok a Katolikus Egyháztól vettek át." (James White, R&H, 1854. szept. 12.)

A következő jelek a boszorkányság és pogányság okkult szimbólumai és jelei,
amelyek 666-ot képviselnek különbözőképpen.
A triquetrum pogány eredetű, így mutatja a 666-ot. Három rejtett, különálló
6-ost tartalmaz.
A triquetra a Szentháromság közismert szimbóluma. A Sötétség
boszorkánykönyve, a tarot kártya és a (jövendőmondó) lélektábla is
rendelkezik a triquetrával.
Mint korábban megállapítottuk, a 666 a Napisten, Pontifex Maximus, az
antikrisztus szimbóluma. A pápa viseli ezt a címet. Bárhol is látjuk a jelét
(vasárnapünneplés), nevét (Pontifex Maximus) vagy nevének számát (666),
biztosak lehetünk abban, hogy Sátán a közelben van.