Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalok és démonok

 

Az ember ősi tapasztalata, hogy vannak láthatatlan lények, és hogy egy részük jó, más részük viszont gonosz.

Manapság van, aki a létüket is tagadja, és a róluk szóló beszámolókat, a velük való találkozást pszichológiai

jelenségnek tekinti. Mások viszont állandóan ezekkel az erőkkel foglalkoznak, minden rosszat a

gonosz szellemek számlájára írnak. A Biblia adatai azonban ezúttal is segítenek eligazodni.

1. A láthatatlan világ lakói

A láthatatlan világ lakói a "kerubok" (héber köruvim, 1Móz 3:24, 2Móz 25:18-22, Ez 1:4-5, 10:15-20, 28:14-

16, 41:18-20, Zsolt 18:11), a szárnyas "szeráfok" (héber szerafim, 1Móz 3:24, Ézs 6:2, Ez 1:4-24, Zsid 9:5),

huszonnégy "vén" (Jel 4:4), négy másik "élőlény" (Jel 4:6), és az "angyalok" (héber mal'ák = követ, küldött,

görög: angelosz = hírnök), akik erőben és dicsőségben az ember és a démonok (lásd alább!) fölött állnak.

Megjegyzés: a bibliai világkép szerint nincsenek "személytelen szellemi erők", amelyeket az ember felhasználhatna

(lásd mágia), csak személyes szellemi hatalmak, amelyek vagy jók (angyalok) vagy gonoszak (démonok), és amelyekkel

az ember nem kezdeményezhet kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek kísérteni).

2. Az Istenhez hűséges angyalok

Ők is teremtmények (Neh 9:6, Zsolt 148:1-5, Kol 1:16), akik...

- a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7)

- nem szaporodnak (Mt 22:30), nem halnak meg (Lk 20:36); a számuk nagy (Zsid 12:22, Júd 14, Jel 5:11)

- személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dán 10:12, Jel 12:7), Gábriel (Dán 8:16, 9:21, Lk

1:19,26)

- mind szentek (Dán 4:23, Mk 8:38, 1Tim 5:21)

- valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dán 10:13, Júd 9, 1Thessz 4:16); kijelölt területük

és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük "uralkodók", "fejedelmek, "trónok" (Ef 3:10).

3. Az angyalok megjelenése

A Bibliában kétezer év alatt csak 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelentek meg, tehát igen ritkán, csak

nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át:

- szemmel láthatóan vagy vízióban (4Móz 22:31, Csel 10:3)

- láthatatlanul, de hallhatóan (Csel 8:26)

- személytelenül mutatkozva (2Móz 3:2)

- teljesen ember módjára viselkedve (1Móz 19:1-3)

- repülve (Dán 9:21, Jel 14:6), vagy hirtelen eltűnve (Csel 10:7)

- az angyalok imádata tilos, és ezt az angyalok is tudják (Kol 2:18, Jel 19:10, 22:8-9).

4. Az angyalok szolgálata

Az angyalok hivatásuk szerint "szolgáló szellemek" (Zsid 1:14, Jel 22:9)

- Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsolt 103:20-21, Dán 7:10, Jel 5:11, 7:11).

- Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Móz 33:22, Gal 3:19, Zsid 2:2), az embereknek

való hírvivés (2Kir 1:3-4, Zak 1:9, Lk 1:26-28, Csel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jel

1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Móz 20:16, 2Krón 32:21-22, Csel 12:6-11) vagy védelmük

(2Móz 23:20, Zsolt 91:9-12, Dán 10:21, Mt 2:13, 18:10).

- További feladatuk a démonok elleni szervezett küzdelem (Dán 10:13,21, Júd 9, Jel 12:7), Isten ítéletének

végrehajtása (1Krón 21:11-12, 1Kor 10:10, Mt 13:41-50, Jel 8:5-13, 14:8-10, 16:1), illetve a meghaltak

lelkének vezetése a túlvilágon (Lk 16:22).

- Krisztus szolgálatát végig kísérték (Mt 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, Jn 1:51, Lk 22:42-43, Csel

1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Mt 13:39, 49, 24:31, 1Thessz 4:16).

Megjegyzés: a Jel 2-3. fejezet leveleinek címzettjei egyes fordításokban a gyülekezetek "angyala"-i, valójában a

gyülekezetek "hírvivő"-i (minek üzenne Jézus papíron az angyaloknak?); a Bibliában nincs olyan szó, hogy "őrangyal",

Jézus egyszeri utalásán kívül (Mt 18:10) semmit sem tudunk a gyermekek "angyalairól".

5. A démonok

A magyar Úsz. fordításokban található "ördögök" kifejezés mögött a "démon" szó többes számú alakja áll

(Mt 8:31, 9:34, Mk 3:22, Lk 4:41, 8:27, 10:17, 1Kor 10.21, Jak 2:19), de helyenként az egyes számban álló

"ördög" is rájuk utal (Mk 7:29, Lk 4:33, Jn 10:20-21). A démon (héber séd, görög daimón, daimonion) vagy

szellem (héber rúah, görög pneuma) eredetileg olyan angyal volt, amelyik vétkezett Isten ellen (2Pt 2:11),

fellázadva elhagyta kijelölt helyét, azaz feladatát (Júd 6). Ezek a "gonosz" (2Krón 11:5, Lk 8:2 stb.) vagy

"tisztátalan" (Jel 16:13 stb.) szellemek lettek a pogány, sokistenhívő népek istenei is (5Móz 32:17, 1Kor

8:20) és a hívőket is tévtanokkal igyekeznek eltévelyíteni (1Tim 4:1).

Szervezetten küzdenek Isten ellen, a jó angyalokkal (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívők ellen (Ef 6:12,

1Thessz 2:18, 1Pt 5:8, 1Tim 4:1). Az Úsz. szerint a démonok hercege (arkhón daimonión) Belzebub vagy

Beelzebul (= maga a sátán vagy egy alvezére?).

A démonokat nem szabad káromolni (2Pt 2:10-12), de a tőlük való félelemben sem kell élni (Jak 4:7, Ef

6:13), hiszen minden hívő fel van hatalmazva arra, hogy a gonosz erőkkel szemben megállva Isten szabadítását,

segítségét kérje (Mt 6:13, Ef 6:10-18). A démonokról tudhatjuk, hogy...

a szent angyalok erősebbek náluk (2Pt 2:11)

Krisztus mindet legyőzte (Lk 10:18, Ef 6:11-12, Kol 2:10,15, 1Pt 3:22) és mind ki lettek dobva a

mennyből (Lk 10:18, Jel 12:10,13), és az Ezeréves Királyság alatt teljesen meg lesznek kötözve (Ézs

24:21-23, Jel 20:1-3)

sorsuk a Sátánnal együtt megpecsételtetett, és ezt ők is tudják (Mt 25:41, Lk 8:31, 1Pt 3:19-20, 2Pt

2:4, Júd 6 vö. 1Kor 6:3).

6. A Sátán

A magyar Úsz. fordítások sajátos "ördög" kifejezése mögött (néhány kivétellel) a görög diabolosz (szó szerint:

"összevissza dobáló", ti. vádakkal) áll, ami a héber szátan = "ellenfél, vádló, ügyész" fordítása (görögösítve

szatanasz, magyarosan Sátán). Az ősi keresztény hagyomány szerint Babilon bukott királya – vsz. Mint

előkép – azonosítható a Sátánnal (Ézs 14:12-14), egy Isten ellen lázadó kerúbbal vagy angyali fejedelemmel

(Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). A közismert "Lucifer" név nem bibliai, hanem latin szó,

jelentése "Fényhordozó", és az Ézs 14:12 latin fordításában (Vulgata) található. A "Beliál" (héber Blijaál)

szó eredete bizonytalan, de jelentése kb. haszontalan, sőt gonosz; mivel szinte minden gonoszság

megstestesítője, "fiai", "lányai", "emberei" a vallási-erkölcsi értelemben "elvetemült" emberek (Bír 19:22,

20:13, 1Sám 2:12, 30:22 stb.). A LXX diabolosz-nak (vádló), az Úsz. ponérosz-nak (gonosz) fordítja, tehát a

Sátánnal azonosítja (vö. 2Kor 6:15. A "Belzebub", vagy pontosabban Baál-Zevul ("A Csarnoktemplom Ura")

név egy filiszteus istené; Jézus kortárs kritikusai azt állították, hogy ő áll Jézus démonűzése mögött, Jézus

válaszából azonban úgy tűnik, hogy azonos a Sátánnal (Mk 3.22, Lk 11:15-19). Jézus továbbá a pergamoni

Zeusz-oltárt a Sátán trónjával azonosítja (Jel 2:12-13). Úgy látszik, a hamis istenkultuszok és minden

gonoszság mögött – az eltérő megjelenési formák ellenére is – a Sátán áll (vö. 5Móz 32:17, 1Kor 10:20).

Megjegyzés: furcsa módon Jézus egyszer azt mondta Péternek, hogy "Távozz tőlem, Sátán!", mert Péter isteni eredetű

hitvallása után (Mt 16:16-17) heves emberi ötleteivel (16:21-22) Isten ügyét gátolta volna (Mt 16:23 vö. 1Jn 3:10);

mivel a gondolkodásmódja volt istentelen, Jézus csak tovább tanította; Júdást azonban már konkrétan diabolosz-nak,

azaz "vádló"-nak nevezte (Jn 6:70, vö. 13:2,27).

Amit a Bibliából biztosan tudunk a Sátánról, hogy...

- gonosz (Jn 17:15), hazug és embergyilkos (Jn 8:44 vö. Jel 9:11)

- Krisztust is megkísértette (Mt 4:1 stb.)

- a hívők ellensége (1Pt 5:8, Jel 2:10), vádlója vagy rágalmazója (Zak 3:1, Jób 1:6-12, Jel 12:10), kísértője

(1Móz 3:1, 1Krón 21:1, Lk 22:31, Csel 5:3, 1Thessz 3:5), tévútra vezetője (2Tim 2:26 vö. 1Tim

4:1)

- a világ félrevezetője (1Jn 5:19, 2Thessz 2:9, 2Kor 11:14, Jel 12:9), akadályozza az igehirdetést (Mk

4:15), ő munkálkodik az engedetlenekben (Jn 13:2, Ef 2:2),

- ő munkálkodik a "Krisztus-pótlékokban" (1Jn 2:18, a görög antikhrisztosz-nak ez a jelentése), és ő fog

fog munkálkodni az abszolút értelemben vett Antikrisztusban is (2Thessz 2:13, Jel 13:4 stb.)

- Isten végleges ítélete van rajta (Lk 10:18, Jel 12:7-9,12, 20:2,10).

Megjegyzés: a sátán csak teremtmény, Istennek nem egyenrangú ellenfele, amint azt a dualista vallási rendszerek

vélik; a Biblia nem közli, hogy Isten miért nem pusztította el azonnal a lázadó angyali lényeket, és miért engedte őket

tovább tevékenykedni; azt azonban világosság teszi, hogy korlátozza a hatalmukat, illetve gonosz szándékaikat is

felhasználja, beépíti a saját terveibe (lásd a sátán látszólagos diadalát Jézus kereszthalálakor).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Quality bathroom renovations

(Williamlor, 2019.12.29 09:29)

General professional New York

The duty of General building and construction New York is actually to transfer to the client the whole amenities overall, as well as certainly not in the form of separately carried out work. Of certain value is the duty of the basic professional in the course of the massive construction of flats of non commercial style, commercial facilities, commercial amenities.

Today, the listing of building and construction companies consists of different company interior decoration. An financier and also a customer may spend a considerable amount of time-solving on all organizational concerns. A additional sensible service is to entrust this duty to General construction NY.

[b][url=https://grandeurhillsgroup.com/]high end renovation[/url];[/b]
[u]Industrial structures.[/u]

дверь купе межкомнатная цена

(Bogdanive, 2019.12.29 06:08)

Добрый день товарищи[url=https://stekloelit.by]![/url]
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url]
Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url]
[url=https://stekloelit.by/]офисная стеклянная дверь[/url]
[url=https://stekloelit.by/]производство стекла в беларуси[/url]
[url=https://stekloelit.by/]раздвижные стеклянные[/url]
[url=https://stekloelit.by/]душевые кабина[/url]
[url=https://stekloelit.by/]стеклянные перегородки для душа цена[/url]

Close in on Site Nix

(wmtdifjgno, 2019.12.29 01:33)

Of packaging every heyday <a href="http://vardenafilts.com/#">generic vardenafil</a>
http://lnx.rutulicantores.it/component/k2/itemlist/user/2065107 http://spargelgut-meyer.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=134526 http://ergoplus.it/component/k2/itemlist/user/1771270

Goo - Get health in USA

(JohaTup, 2019.12.28 12:07)

Generic! Smile more. people
[url=https://usabuyciali.com]order cialis overnight delivery[/url]


See you in New Year USA 2020
[url=https://usabuyciali.com]Generic Cialis buy in usa[/url]

I finally understood exactly what she wanted and where I had been going wrong all this time

(Miguelquobe, 2019.12.27 08:49)

The Czech women and men are honest and faithful for a true love. This can be an issue that will require your targets [url=https://remoteapplion.info/libra-meaning-videos-porno-gratis-hd-kkken-porno-rudkbing.php]meaning porno[/url] , solche Freiheiten, wird die Generation nach uns nie erleben können, weil wir das vermasselten. M. Browse local singles near you. Life, she says, and more ways than he realizes [url=https://devicemac.xyz/bloodrushball-sex-bilka-legetj-30-procent-faaborg-danishporno.php]sex legetoj[/url] on this modern era, looking for love and relationship online has been increasingly popular in the last few years. Anyway, I won't drag this out too long. It's upon the young males to join skilled web sites that are ranked the perfect on the subject of sugar mama courting. In many cases, there is plenty of love between the partners [url=https://devicemac.xyz/vinterjakke-dame-str-50-seks-porno-fri-hot-porno-xnxx-dronninglund.php]porno porno[/url] you want to know them inside out—the good, the bad, and the ugly. Had been talking about using controversy as a software to get large quantities of publicity.

Большие новости

(BobbyEcomi, 2019.12.26 21:48)

http://whatthefle.unistra.fr/forum/member.php?action=profile&uid=1999
http://boujdour.01.ma/forum.html-T2027
http://www.forum.domaste.ru/member.php?u=36036
http://www.vollautomatisch.de/forum/member.php?u=18598
http://imadvet.tw.ma/forum.html-T3467

http://sadovymir.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=81156
http://forum.chow.ru/index.php?showuser=856482
http://tomas.kavanet.cz/forum.aspx
https://forums.factorio.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=81650
http://forum.euro-som.de/memberlist.php?mode=viewprofile&u=19471

http://samarahunter.ru/forums/member.php?u=7431
http://ksfclan.com/forum/member.php?48062-Charlesjeace
https://minecraftonly.ru/forum/member.php?1904363-KevinCrurl
http://bashorg.org/user/Danieleurok/
http://player.ru/member.php?u=179662
https://forum.region-dv.ru/index.php?action=profile;u=15481
http://forums.spry.com/member.php?502451-KevinCrany
http://iwanttobelieve.ru/user/DanielPIORM/
https://www.mtprogramming.com/profile/kevingat
http://marina-sochi.ru/users/JosephWam
http://dfl-fw.com/forums/home.php?mod=space&uid=368530
http://teen-city.cc/mybb/member.php?action=profile&uid=311
http://jedlykastan.cz/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=6628
https://forum.msk24city.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=107546
http://ru.pravoteka24.com/user/KevinMed/

https://www.englishpage.net/member.php?228425-DanielVilky
http://www.hostboard.com/forums/members/danielmab.html
http://makeenat.com/vb/member.php?19483-DanielBer
https://forum.tks.ru/member.php?u=285529
http://zxcv.galipan.org/bbs/home.php?mod=space&uid=49613


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/lotki-perforirovannye-zamkovye/331-lotok-perforirovannyj-zamkovyj-prjamaja-sekcija.html]Лоток перфорированный замковый, прямая секция[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/index.php?do=cat&category=korob-kkmo-minikorob]Короб ККМО (Миникороб) &raquo; Производство всех видов электромонтажного оборудования для прокладки кабеля[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/izdelija-gjem/339-konsol-kv-konsol-vertikalnaja-3.html]Консоль КВ (консоль вертикальная)[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/index.php?do=cat&category=perfoprofili]Перфопрофили &raquo; Производство всех видов электромонтажного оборудования для прокладки кабеля[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/kabelnye-koroba/734-korob-kabelnyj-zamkovyj-kzp-300h80.html]Короб кабельный замковый КЗП 300х80[/URL]

Моем машину без песка

(AleksSlove, 2019.12.26 12:57)

Как помыть машину?

Дубликат электронного ключа для домофона

(DarioArown, 2019.12.25 20:10)


[quote] как сделать ключ от домофона дубликат[/quote]много говорят про knafc ru много рассказывать не буду, пробуйте…

Большие новости

(BobbyEcomi, 2019.12.24 00:48)

http://fifasoccer.ru/forum/member.php?u=86579
http://www.my-trinity.com/forum/member.php?u=41802
http://tarasoft.su/forum/user/64931/
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showuser=107573
https://8bitgame.ru/forum/user/14251/

http://forum.chinaforum.by/member.php?u=2077
https://forums.factorio.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=81386
http://www.ecigtalk.ru/members/u175027.html
https://forums.vwvortex.com/member.php?3675765-Danielunmag
http://www.my-trinity.com/forum/member.php?u=41802

http://sadovymir.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=73118
http://l2overgame.com/forum/member.php?action=profile&uid=1041
https://forum.pjrc.com/members/68303-DanielPneug
https://forum.elbrocker.de/member.php?action=profile&uid=10125
https://czechurbex.cz/profile.php?id=308346

http://www.fifasoccer.ru/forum/member.php?u=86461
http://www.unlimited-rc.eu/forum/member.php?action=profile&uid=544954
http://www.sega-16.com/forum/member.php?171672-PhillipBeips
http://www.nz-hotrod.com/vbulletin/member.php?446617-PhillipSox
https://the-rv-life.net/forums/users/phillipacats/

http://forumbuhgalterov.ru/member.php?u=39360
https://www.jeepz.com/forum/members/phillipbanty.html
https://www.6post.com/forums/member.php?u=455730
http://forum.euro-som.de/memberlist.php?mode=viewprofile&u=19363
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showuser=107062

http://www.giftedwithgreen.com/forum/member.php?action=profile&uid=9289
http://agroeco.su/communication/forum/user/147888/
https://www.balinfo.ru/forum/member.php?action=profile&uid=27096
http://hub.cdp.res.in/myspace/member.php?action=profile&uid=1494
https://mediccoin.com/forum/index.php?action=profile;u=118799

https://czechurbex.cz/viewtopic.php?pid=659448#p659448
https://forum.legendsofequestria.com/index.php?topic=17543.new#new
http://forum.creddy.online/viewtopic.php?f=26&t=457522
http://forum.darkness-project.com/viewtopic.php?f=14&t=422051
http://newgameroleplay.com/index.php?topic=64457.new#new

https://metal-firms.in.ua/wr_board/tools.php?event=profile&pname=CharlesTew
http://nailfresh.ru/user/CharlesWaync/
http://www.akbard.kz/festival/user/Charlesacciz/
https://vtradinge.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=53154
https://agro-info.biz.ua/wr_board/tools.php?event=profile&pname=CharlesOdogs

https://forum.msk24city.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=70158
http://forumbuhgalterov.ru/member.php?u=39360
https://www.amateurcooks.com.au/cooking-forums/users/phillipacign/
https://evermotion.org/vbulletin/member.php?958447-PhillipHah
http://www.quanti-ka.com/forum/member.php?action=profile&uid=24245

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/kabelnye-stojki-i-polki/806-podves-kg4-370.html]Подвес Кг4.370[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/kabelnye-koroba/744-korob-kabelnyj-zamkovyj-kzp-300h100.html]Короб кабельный замковый КЗП 300х100[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/kabelnye-koroba/print:page,1,745-korob-kabelnyj-zamkovyj-kzp-150h50.html]datalife engine > Версия для печати > Короб кабельный замковый КЗП 150х50[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/index.php?do=cat&category=lotki-perforirovannye-zamkovye]Лотки перфорированные замковые &raquo; Производство всех видов электромонтажного оборудования для прокладки кабеля[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/kabelnye-koroba/741-korob-kabelnyj-zamkovyj-kzp-300h50.html]Короб кабельный замковый КЗП 300х50[/URL]

Happy New Year 2020

(Generictug, 2019.12.22 08:18)

Hello. Happy New Year 2020
[url=usacialisgt.com]buy cialis uk online[/url]


See you later
[url=usacialisgt.com]Cialis miami[/url]

casino slots for ipad 2

(KennethaShien, 2019.12.22 01:10)

virtual vegas casinos <a href="http://neoonlinecasino.com/">microgaming best slot payout casinos</a> [url=http://neoonlinecasino.com/]all new on line casino[/url] best casino game online

Большие новости

(BobbyEcomi, 2019.12.20 04:15)

https://forum.msk24city.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=105427
https://goarena.pl/member.php?action=profile&uid=397
http://old.ilinsk.ru/forum/user/454773/
http://cutegirls.cc/forum/member.php?action=profile&uid=2352
https://forum.avscripts.net/member.php?226542-Danielfed

http://forum.domaste.ru/member.php?u=35999
http://forum.waroverlay.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2350
https://www.growtopiagame.com/forums/member.php?431350-Phillipundep
http://lordsofpain.tv/member.php?573927-Phillipzew
http://forums.xenonservers.com/member.php?38136-Philliphax

http://forum.mele.cn/member.php?action=profile&uid=28183
http://9month.ru/forum/member.php?15018-Phillipcut
https://www.balinfo.ru/forum/member.php?action=profile&uid=27096
https://www.6post.com/forums/member.php?u=455730
http://social.joyetech.com/member.php?action=profile&uid=427813

http://samarahunter.ru/forums/member.php?u=7416
http://www.rusforum.com/member.php?u=1350980
http://forumidn.info/member.php?action=profile&uid=5220
http://forums.inffobids.com/member.php?action=profile&uid=10124
http://www.krasota911.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=54929

http://www.premiumhesaplar.net/showthread.php?tid=387124&pid=557062#pid557062
http://forum.djf.wexo.dk/viewtopic.php?f=4&t=600140
http://kninf.wsei.lublin.pl/viewtopic.php?f=2&t=382474
https://onlineshop.guru/forum/thread-122383.html
http://b7club.ru/viewtopic.php?f=26&t=141789

http://lucera2.ru/members/charlescob.4340/
http://plusland.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=138007
http://demo.polevskoy-hram.ru/users/CharlesLof
http://forum.bestgamer.ru/member.php?u=110191
http://gamma-system.by/user/CharlesFer/

http://auto-file.org/member.php?action=profile&uid=162895
http://arkat.freehostia.com/arnel_bulletin/profile.php?mode=viewprofile&u=72139
http://www.modber.ru/users/Phillipnop
http://www.junkycraft.fluctis.com/profile.php?id=103619
http://www.letechs.com/forum/member.php?action=profile&uid=48477

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/kabelnye-koroba/736-sp-300h100-p2-0-2-5-3-0-korob-kabelnyj.html]СП 300х100 П2,0(2,5/3,0) Короб кабельный[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/kabelnye-koroba/706-korob-kabelnyj-zamkovyj-kzp-100h100.html]Короб кабельный замковый КЗП 100х100[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/izdelija-gjem/339-konsol-kv-konsol-vertikalnaja-3.html]Консоль КВ (консоль вертикальная)[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/kabelnye-koroba/713-korob-kabelnyj-zamkovyj-kzp-200h50.html]Короб кабельный замковый КЗП 200х50[/URL]
[URL=http://astra-electric.mcdir.ru/kabelnye-koroba/711-korob-kabelnyj-zamkovyj-kzp-400h100.html]Короб кабельный замковый КЗП 400х100[/URL]

Why she had to fall I don't recognize she wouldn't say

(JamesBlart, 2019.12.19 20:08)

Yesterday, all my troubles seemed so exceed away
[url=https://erectionpillsusa.com]click[/url]
Age it looks as notwithstanding that they're here to stay
<a href="https://erectionpillsusa.com">more..</a>
Suddenly, I'm not half the mankind I used to be

Flame resistant coveralls

(Floydpeers, 2019.12.19 04:36)

[url=https://www.communitywalk.com/map/index/2490465]Technician shirts[/url]

лучшие зарубежные сериалы смотреть бесплатно

(Jeremycak, 2019.12.14 05:56)

Всем привет! прикольный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [b] сериалы онлайн бесплатно в хорошем качестве 2018 [/b] [url=http://kinofly.xyz/]http://kinofly.xyz/[/url]
Здесь: [url=http://kinofly.xyz/novinki/]онлайн бесплатно хорошего качества фильмы ужасов новинки[/url] смотреть лучшие новинки кино 2019 года онлайн рейтинг 2018
Здесь: http://kinofly.xyz/741-skarlett-yohansson-rashvalila-scenariy-vtoryh-mstiteley.html [b] Скарлетт Йоханссон расхвалила сценарий вторых «Мстителей» смотреть онлайн бесплатно [/b]
Здесь: http://kinofly.xyz/12515-predstaviteli-ilm-rasskazali-o-sozdanii-obrazov-tarkina-i-lei.html

How's it going?

(Baviracuts, 2019.12.09 06:58)

Hello. In it something is also to me this idea is pleasant, I completely with you agree.

Welcome to my project [url=http://jsa98skasdoeej234jdsewuaeyapakxcbery.com]jsa98skasdoeej234jdsewuaeyapakxcbery[/url]

purchase bentylol bleuer

(Zacharytob, 2019.12.08 14:17)

[url=http://alldrugsnorx.com]side effects of bentyl 20mg information about [/url]
> FDA approved
> Best Prices
> Satisfaction Guarantee
> Complete Anonymity
> Fast Delivery
> Best Customer Support
Welcome!!!
bentyl medication abuse headaches - the inventory tool allows you to cast a much wider net than simply visiting your local dealership s website.
order bentyl dicyclomine dosage children - i wish i could say that my remedy works for 100 of the people who ve tried it, but i can t.
bentyl dosage for dogs - propantheline may cause increased heart rate and therefore, should be used with caution in patients with heart disease.

Интересное предложение

(Joseph Tup, 2019.12.05 11:17)

Как выбрать для себя новые [url=https://stairsprom.ru/uslugi/ograzhdeniya-lestnits/]лестница из стекла[/url] в загородный дом

Low minimum deposit binary options

(Francisvox, 2019.12.01 00:05)

Binary options demo:
<a href="http://seachingchasi.tk/remington-770-stock-options.html">Remington 770 stock options</a> <a href="http://vollyncpas.cf/forexca.html">Forex.ca</a> <a href="http://compfacfeby.gq/free-forex-signal-24.html">Free forex signal 24</a> - There is an upside to these trading instruments, but it requires some perspective. A major advantage is that the risk and reward are known. It does not matter how much the market moves in favor or against the trader. There are only two outcomes: win a fixed amount or lose a fixed amount. Also, there are generally no fees, such as commissions, with these trading instruments (brokers may vary). The options are simple to use, and there is only one decision to make: Is the underlying asset going up or down? There are also no liquidity concerns, because the trader never actually owns the underlying asset, and therefore brokers can offer innumerable strike prices and expiration times/dates, which is attractive to a trader. A final benefit is that a trader can access multiple asset classes in global markets generally anytime a market is open somewhere in the world.
http://mhobbook-b.cf/proprietary-trading-indicators.html

<a href="http://arlubersscam.tk/forex-brokerage-solutions.html">Forex brokerage solutions</a>
<a href="http://vollyncpas.cf/forex-traders-daily-review.html">Forex traders daily review</a>
<a href="http://larorina.tk/options-trading-strategy-in-india.html">Options trading strategy in india</a>

http://besmirinne.tk/sale-of-stock-options-reported-on-w2.html

[url=http://algorun.top/sGnYkF][img]http://globedia.com/imagenes/noticias/2013/5/10/informe-eeuu-acusa-ejercito-chino-ciberataques_2_1692051.jpg[/img][/url]

http://scapazorto.ml/fractal-forex-ea.html

Best Christmas Background Photos, Pictures and Images

(snallGalge, 2019.11.30 10:42)

http://www.guild-infusion.org/forums/member.php?action=profile&uid=11949 https://interpretation-reve.fr/forum/index.php?action=profile;u=76675 http://uaepulse.net/vb/member.php?u=42436 http://razom.si/forum/member.php?u=765346 http://bmt-dongle.com/forum/member.php?action=profile&uid=5307 http://nord61.ru/member.php?19617-emosy http://nord61.ru/member.php?19617-emosy http://importer.in.ua/member.php?24450-tEs https://forum.vinkelcrew.dk/user-135.html https://forum.vinkelcrew.dk/user-135.html http://www.soccerway123.xyz/member.php?106359-faisk http://9month.ru/forum/member.php?14729-hah http://chat.zelaron.com/forum/member.php?u=357759 http://sitesco.ru/user-30176.html https://www.hkeyet-enssa.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=68543 https://www.hkeyet-enssa.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=68543 http://zelaron.com/forum/member.php?u=358112 http://americanparkour.com/smf/index.php?action=profile;u=144897 http://www.x3m-master.ru/forum1/member.php?action=profile&uid=86885 http://www.pokertips.org/forums/member.php?u=78931 http://lungsuan.chumporn.police.go.th/board/index.php?action=profile;u=20740 https://www.3rbseyes.com/members/928652.html http://forums.ecgrid.com/member.php?u=31939 http://xn--80aegdbh7aocdffg0of6d.xn--p1ai/memberlist.php?mode=viewprofile&u=148675 https://forum.inserver.in/member.php?action=profile&uid=1300
sdfadfhjdsfgnsdfgsdfg4357sdfh
[url=http://en.sabalandarb.com/labi-doors/labi-door-code-2512]Best Christmas Background Photos, Pictures and Images[/url]
[url=http://dada.s31.xrea.com/x/cgi/bbs/bbs.cgi]Best Christmas Back[/url]
[url=https://dbhministries.org/apps/guestbook/]Best Christmas Background Photos, Pictures and Images[/url]
df8_4e5


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Következő »