Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalok és démonok

 

Az ember ősi tapasztalata, hogy vannak láthatatlan lények, és hogy egy részük jó, más részük viszont gonosz.

Manapság van, aki a létüket is tagadja, és a róluk szóló beszámolókat, a velük való találkozást pszichológiai

jelenségnek tekinti. Mások viszont állandóan ezekkel az erőkkel foglalkoznak, minden rosszat a

gonosz szellemek számlájára írnak. A Biblia adatai azonban ezúttal is segítenek eligazodni.

1. A láthatatlan világ lakói

A láthatatlan világ lakói a "kerubok" (héber köruvim, 1Móz 3:24, 2Móz 25:18-22, Ez 1:4-5, 10:15-20, 28:14-

16, 41:18-20, Zsolt 18:11), a szárnyas "szeráfok" (héber szerafim, 1Móz 3:24, Ézs 6:2, Ez 1:4-24, Zsid 9:5),

huszonnégy "vén" (Jel 4:4), négy másik "élőlény" (Jel 4:6), és az "angyalok" (héber mal'ák = követ, küldött,

görög: angelosz = hírnök), akik erőben és dicsőségben az ember és a démonok (lásd alább!) fölött állnak.

Megjegyzés: a bibliai világkép szerint nincsenek "személytelen szellemi erők", amelyeket az ember felhasználhatna

(lásd mágia), csak személyes szellemi hatalmak, amelyek vagy jók (angyalok) vagy gonoszak (démonok), és amelyekkel

az ember nem kezdeményezhet kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek kísérteni).

2. Az Istenhez hűséges angyalok

Ők is teremtmények (Neh 9:6, Zsolt 148:1-5, Kol 1:16), akik...

- a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7)

- nem szaporodnak (Mt 22:30), nem halnak meg (Lk 20:36); a számuk nagy (Zsid 12:22, Júd 14, Jel 5:11)

- személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dán 10:12, Jel 12:7), Gábriel (Dán 8:16, 9:21, Lk

1:19,26)

- mind szentek (Dán 4:23, Mk 8:38, 1Tim 5:21)

- valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dán 10:13, Júd 9, 1Thessz 4:16); kijelölt területük

és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük "uralkodók", "fejedelmek, "trónok" (Ef 3:10).

3. Az angyalok megjelenése

A Bibliában kétezer év alatt csak 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelentek meg, tehát igen ritkán, csak

nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át:

- szemmel láthatóan vagy vízióban (4Móz 22:31, Csel 10:3)

- láthatatlanul, de hallhatóan (Csel 8:26)

- személytelenül mutatkozva (2Móz 3:2)

- teljesen ember módjára viselkedve (1Móz 19:1-3)

- repülve (Dán 9:21, Jel 14:6), vagy hirtelen eltűnve (Csel 10:7)

- az angyalok imádata tilos, és ezt az angyalok is tudják (Kol 2:18, Jel 19:10, 22:8-9).

4. Az angyalok szolgálata

Az angyalok hivatásuk szerint "szolgáló szellemek" (Zsid 1:14, Jel 22:9)

- Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsolt 103:20-21, Dán 7:10, Jel 5:11, 7:11).

- Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Móz 33:22, Gal 3:19, Zsid 2:2), az embereknek

való hírvivés (2Kir 1:3-4, Zak 1:9, Lk 1:26-28, Csel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jel

1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Móz 20:16, 2Krón 32:21-22, Csel 12:6-11) vagy védelmük

(2Móz 23:20, Zsolt 91:9-12, Dán 10:21, Mt 2:13, 18:10).

- További feladatuk a démonok elleni szervezett küzdelem (Dán 10:13,21, Júd 9, Jel 12:7), Isten ítéletének

végrehajtása (1Krón 21:11-12, 1Kor 10:10, Mt 13:41-50, Jel 8:5-13, 14:8-10, 16:1), illetve a meghaltak

lelkének vezetése a túlvilágon (Lk 16:22).

- Krisztus szolgálatát végig kísérték (Mt 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, Jn 1:51, Lk 22:42-43, Csel

1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Mt 13:39, 49, 24:31, 1Thessz 4:16).

Megjegyzés: a Jel 2-3. fejezet leveleinek címzettjei egyes fordításokban a gyülekezetek "angyala"-i, valójában a

gyülekezetek "hírvivő"-i (minek üzenne Jézus papíron az angyaloknak?); a Bibliában nincs olyan szó, hogy "őrangyal",

Jézus egyszeri utalásán kívül (Mt 18:10) semmit sem tudunk a gyermekek "angyalairól".

5. A démonok

A magyar Úsz. fordításokban található "ördögök" kifejezés mögött a "démon" szó többes számú alakja áll

(Mt 8:31, 9:34, Mk 3:22, Lk 4:41, 8:27, 10:17, 1Kor 10.21, Jak 2:19), de helyenként az egyes számban álló

"ördög" is rájuk utal (Mk 7:29, Lk 4:33, Jn 10:20-21). A démon (héber séd, görög daimón, daimonion) vagy

szellem (héber rúah, görög pneuma) eredetileg olyan angyal volt, amelyik vétkezett Isten ellen (2Pt 2:11),

fellázadva elhagyta kijelölt helyét, azaz feladatát (Júd 6). Ezek a "gonosz" (2Krón 11:5, Lk 8:2 stb.) vagy

"tisztátalan" (Jel 16:13 stb.) szellemek lettek a pogány, sokistenhívő népek istenei is (5Móz 32:17, 1Kor

8:20) és a hívőket is tévtanokkal igyekeznek eltévelyíteni (1Tim 4:1).

Szervezetten küzdenek Isten ellen, a jó angyalokkal (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívők ellen (Ef 6:12,

1Thessz 2:18, 1Pt 5:8, 1Tim 4:1). Az Úsz. szerint a démonok hercege (arkhón daimonión) Belzebub vagy

Beelzebul (= maga a sátán vagy egy alvezére?).

A démonokat nem szabad káromolni (2Pt 2:10-12), de a tőlük való félelemben sem kell élni (Jak 4:7, Ef

6:13), hiszen minden hívő fel van hatalmazva arra, hogy a gonosz erőkkel szemben megállva Isten szabadítását,

segítségét kérje (Mt 6:13, Ef 6:10-18). A démonokról tudhatjuk, hogy...

a szent angyalok erősebbek náluk (2Pt 2:11)

Krisztus mindet legyőzte (Lk 10:18, Ef 6:11-12, Kol 2:10,15, 1Pt 3:22) és mind ki lettek dobva a

mennyből (Lk 10:18, Jel 12:10,13), és az Ezeréves Királyság alatt teljesen meg lesznek kötözve (Ézs

24:21-23, Jel 20:1-3)

sorsuk a Sátánnal együtt megpecsételtetett, és ezt ők is tudják (Mt 25:41, Lk 8:31, 1Pt 3:19-20, 2Pt

2:4, Júd 6 vö. 1Kor 6:3).

6. A Sátán

A magyar Úsz. fordítások sajátos "ördög" kifejezése mögött (néhány kivétellel) a görög diabolosz (szó szerint:

"összevissza dobáló", ti. vádakkal) áll, ami a héber szátan = "ellenfél, vádló, ügyész" fordítása (görögösítve

szatanasz, magyarosan Sátán). Az ősi keresztény hagyomány szerint Babilon bukott királya – vsz. Mint

előkép – azonosítható a Sátánnal (Ézs 14:12-14), egy Isten ellen lázadó kerúbbal vagy angyali fejedelemmel

(Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). A közismert "Lucifer" név nem bibliai, hanem latin szó,

jelentése "Fényhordozó", és az Ézs 14:12 latin fordításában (Vulgata) található. A "Beliál" (héber Blijaál)

szó eredete bizonytalan, de jelentése kb. haszontalan, sőt gonosz; mivel szinte minden gonoszság

megstestesítője, "fiai", "lányai", "emberei" a vallási-erkölcsi értelemben "elvetemült" emberek (Bír 19:22,

20:13, 1Sám 2:12, 30:22 stb.). A LXX diabolosz-nak (vádló), az Úsz. ponérosz-nak (gonosz) fordítja, tehát a

Sátánnal azonosítja (vö. 2Kor 6:15. A "Belzebub", vagy pontosabban Baál-Zevul ("A Csarnoktemplom Ura")

név egy filiszteus istené; Jézus kortárs kritikusai azt állították, hogy ő áll Jézus démonűzése mögött, Jézus

válaszából azonban úgy tűnik, hogy azonos a Sátánnal (Mk 3.22, Lk 11:15-19). Jézus továbbá a pergamoni

Zeusz-oltárt a Sátán trónjával azonosítja (Jel 2:12-13). Úgy látszik, a hamis istenkultuszok és minden

gonoszság mögött – az eltérő megjelenési formák ellenére is – a Sátán áll (vö. 5Móz 32:17, 1Kor 10:20).

Megjegyzés: furcsa módon Jézus egyszer azt mondta Péternek, hogy "Távozz tőlem, Sátán!", mert Péter isteni eredetű

hitvallása után (Mt 16:16-17) heves emberi ötleteivel (16:21-22) Isten ügyét gátolta volna (Mt 16:23 vö. 1Jn 3:10);

mivel a gondolkodásmódja volt istentelen, Jézus csak tovább tanította; Júdást azonban már konkrétan diabolosz-nak,

azaz "vádló"-nak nevezte (Jn 6:70, vö. 13:2,27).

Amit a Bibliából biztosan tudunk a Sátánról, hogy...

- gonosz (Jn 17:15), hazug és embergyilkos (Jn 8:44 vö. Jel 9:11)

- Krisztust is megkísértette (Mt 4:1 stb.)

- a hívők ellensége (1Pt 5:8, Jel 2:10), vádlója vagy rágalmazója (Zak 3:1, Jób 1:6-12, Jel 12:10), kísértője

(1Móz 3:1, 1Krón 21:1, Lk 22:31, Csel 5:3, 1Thessz 3:5), tévútra vezetője (2Tim 2:26 vö. 1Tim

4:1)

- a világ félrevezetője (1Jn 5:19, 2Thessz 2:9, 2Kor 11:14, Jel 12:9), akadályozza az igehirdetést (Mk

4:15), ő munkálkodik az engedetlenekben (Jn 13:2, Ef 2:2),

- ő munkálkodik a "Krisztus-pótlékokban" (1Jn 2:18, a görög antikhrisztosz-nak ez a jelentése), és ő fog

fog munkálkodni az abszolút értelemben vett Antikrisztusban is (2Thessz 2:13, Jel 13:4 stb.)

- Isten végleges ítélete van rajta (Lk 10:18, Jel 12:7-9,12, 20:2,10).

Megjegyzés: a sátán csak teremtmény, Istennek nem egyenrangú ellenfele, amint azt a dualista vallási rendszerek

vélik; a Biblia nem közli, hogy Isten miért nem pusztította el azonnal a lázadó angyali lényeket, és miért engedte őket

tovább tevékenykedni; azt azonban világosság teszi, hogy korlátozza a hatalmukat, illetve gonosz szándékaikat is

felhasználja, beépíti a saját terveibe (lásd a sátán látszólagos diadalát Jézus kereszthalálakor).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Family guy online dating

(GregoryNuamp, 2019.10.26 00:33)

100 free online dating site:
[url=http://acgoogresa.ga/plan-cul-rapide-gratuit.html]plan cul rapide gratuit[/url] [url=http://ladiesterritory.info/telephone-rencontre-trans.html]telephone rencontre trans[/url] [url=http://slimbespodexc.gq/rencontre-gratuit-comparatif.html]rencontre gratuit comparatif[/url] - simonge37, 25th May
http://minfputsq.cf/maktoub-site-de-rencontre.html

[url=http://rultiotownna.gq/regarder-gratuitement-quand-harry-rencontre-sally.html]regarder gratuitement quand harry rencontre sally[/url]
[url=http://c4476.gq/rencontre-suisse-romande-gratuit.html]rencontre suisse romande gratuit[/url]
[url=http://pornotubee.info/site-de-rencontre-pof-fr.html]site de rencontre pof fr[/url]

http://rivenaddo.cf/rencontre-femme-avec-portable.html

Бесплатное кино смотреть онлайн

(Randallecody, 2019.10.25 12:27)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

[url=http://filmikinofwybnik.ct8.pl/05856-porno-smotret-besplatno-v-hd-720.html]порно смотреть бесплатно в hd 720[/url]
[url=http://travaonlineamsxposmotret.ct8.pl/24566-ebut-devok-video.html]ебут девок видео[/url]
[url=http://seriyakinotxrg.ct8.pl/47761-bolshie-zadnicy-russkoe-porno.html]большие задницы русское порно[/url]
[url=http://filmikinofwybnik.ct8.pl/65632-molodenkie-v-porno-video.html]молоденькие в порно видео[/url]
[url=http://megogoastx.ct8.pl/33047-porno-semejnoj-pary-video.html]порно семейной пары видео[/url]
[url=http://megogoastx.ct8.pl/10943-video-seks-golubyh.html]видео секс голубых[/url]
[url=http://megogoastx.ct8.pl/30016-porno-foto-tetki.html]порно фото тетки[/url]
[url=http://travaonlineamsxposmotret.ct8.pl/07565-porno-s-russkim-perevodom-video.html]порно с русским переводом видео[/url]
[url=http://uzhasitvxajhplus.ct8.pl/79164-porno-video-smotret-onlain.html]порно видео смотреть онлаин[/url]
[url=http://travaonlinepmkssilver.ct8.pl/99583-nimfomanki-russkoe-porno.html]нимфоманки русское порно[/url]

Лучшие фильмы онлайн

(Randallecody, 2019.10.25 12:15)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://travaonlinepmkssilver.ct8.pl/19474-pjanaja-golaja-zhena-video.html]пьяная голая жена видео[/url]
[url=http://tv-kinoqcdosmotr.ct8.pl/44785-porno-masturbacija-milf.html]порно мастурбация милф[/url]
[url=http://tvfilmsbpekposmotret.ct8.pl/85535-porno-rus-besplatno.html]порно рус бесплатно[/url]
[url=http://travaonlinepmkssilver.ct8.pl/49341-minet-video-dlja-vzroslyh.html]минет видео для взрослых[/url]
[url=http://superfilmpxzhsmotr.ct8.pl/59885-zastavljaet-gluboko-sosat.html]заставляет глубоко сосать[/url]
[url=http://seriyakinotxrg.ct8.pl/28958-porno-russkoe-konchil-na-lico.html]порно русское кончил на лицо[/url]
[url=http://komediareuugold.ct8.pl/33820-prinuzhdaet-porno.html]принуждает порно[/url]
[url=http://travaonlinepmkssilver.ct8.pl/27968-porno-russkoe-bez-soglasija.html]порно русское без согласия[/url]
[url=http://tv-kinoqcdosmotr.ct8.pl/93584-lesbi-onlajn-soblaznenie.html]лесби онлайн соблазнение[/url]
[url=http://komediareuugold.ct8.pl/13498-porno-video-v-dushe-skrytaja-kamera.html]порно видео в душе скрытая камера[/url]

Sick of technical barriers… (the solution)

(Timothymus, 2019.10.24 05:19)

One thing that seems to hold most marketers
back, are the technical hurtles.Lets face it, we don’t want to sit and learn
how to code…We want to MARKET.Well here is a perfect solution
<a href=https://ngonvl.org/emailspike>Click here to get EmailSpike</a> (heck,
even developers will start using this)So instead of going through a 5 page tutorial
on how to hack up code (errrrr)….
<a href=https://ngonvl.org/emailspike><img src="https://emailspike.com/wp-content/uploads/2016/02/banner300x250.gif"></a>
Now you can embed HTML5 video and dynamic countdown
timers into your emails with two snippets of code
that look like this…
<a href=https://ngonvl.org/emailspike><img src="https://emailspike.com/wp-content/uploads/2016/02/banner300x250b.gif"></a>
It literally takes 60 seconds to add the two most
powerful sales triggers to your emails now (with
NO coding required).==>
<a href=https://ngonvl.org/emailspike> Get it now!!</a>
To your success,
TimothyPS.
After the “charter special” these two apps
are going to be sold separately and their normal
prices.Grab the bundle of Video Spike and Timer Spike
before this offer goes away!==> <a href=https://ngonvl.org/emailspike> Get it now!!</a>

Agen Poker IDN

(Hermantub, 2019.10.22 16:54)

You had been probably just flipping with the channels looking for something to view. She had ordered the particular award and when it arrived the crystal award had been as beautiful as the lady imagined.

Лучшие фильмы онлайн

(Randallecody, 2019.10.22 14:44)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

[url=http://tvigleamwhsuper.ct8.pl/43218-porno-video-v-kontakte-russkoe.html]порно видео в контакте русское[/url]
[url=http://tvigleamwhsuper.ct8.pl/62212-mamochki-ljubjat-molodyh-porno.html]мамочки любят молодых порно[/url]
[url=http://tvfilmsbhisonline.ct8.pl/53366-otec-nevestu-trahaet.html]отец невесту трахает[/url]
[url=http://filmikinobbzysmotr.ct8.pl/95291-gruppovoe-porno-s-zhenoj-video.html]групповое порно с женой видео[/url]
[url=http://kino-fsvxzwprosmotr.ct8.pl/60667-porno-jessie-gold.html]порно jessie gold[/url]
[url=http://kino-teatryqlesuper.ct8.pl/31242-sajt-vep.html]сайт вэп[/url]
[url=http://kino-teatrstbhseriay.ct8.pl/57547-porno-russkoe-domashnee-incest-onlajn.html]порно русское домашнее инцест онлайн[/url]
[url=http://kino-teatrstbhseriay.ct8.pl/17624-anal-domashnij-s-orgazmom.html]анал домашний с оргазмом[/url]
[url=http://kinoxaekcismotret.ct8.pl/99510-porno-onlajn-vzroslye-video.html]порно онлайн взрослые видео[/url]
[url=http://kino-teatryqlesuper.ct8.pl/97231-zapis-privat-chata.html]запись приват чата[/url]

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(Randallecody, 2019.10.22 13:48)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://tvfilmsbhisonline.ct8.pl/97521-pornuha-russkaja-smotret-video.html]порнуха русская смотреть видео[/url]
[url=http://kino-fsvxzwprosmotr.ct8.pl/47568-model-gej-porno.html]модель гей порно[/url]
[url=http://kino-fsvxzwprosmotr.ct8.pl/28760-masturbacija-full-hd.html]мастурбация full hd[/url]
[url=http://kino-teatrstbhseriay.ct8.pl/64715-porno-japonskij-papa-i-doch.html]порно японский папа и дочь[/url]
[url=http://vsefilmnkqcsmotret.ct8.pl/82985-porno-volosatyh-russkih-mam.html]порно волосатых русских мам[/url]
[url=http://kino-teatryqlesuper.ct8.pl/54932-porno-otec-syn-i-doch.html]порно отец сын и дочь[/url]
[url=http://vsefilmnkqcsmotret.ct8.pl/68354-porno-v-chulkah-anal.html]порно в чулках анал[/url]
[url=http://vsefilmnkqcsmotret.ct8.pl/30651-ebet-machehu-porno.html]ебет мачеху порно[/url]
[url=http://kino-fsvxzwprosmotr.ct8.pl/74361-porno-na-russkom-jazyke-hd.html]порно на русском языке hd[/url]
[url=http://vsefilmnkqcsmotret.ct8.pl/82755-porno-skrytoe-domashnee.html]порно скрытое домашнее[/url]

Бесплатное кино смотреть онлайн

(Randallecody, 2019.10.22 13:17)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://kino-fsogzoonline.ct8.pl/78787-nju-v-primerochnoj.html]ню в примерочной[/url]
[url=http://kino-fsvxzwprosmotr.ct8.pl/21559-pjanaja-zhena-chuzhaja-zhena-video-onlajn.html]пьяная жена чужая жена видео онлайн[/url]
[url=http://vsefilmnkqcsmotret.ct8.pl/69936-porno-video-irina.html]порно видео ирина[/url]
[url=http://kino-teatrstbhseriay.ct8.pl/59011-medosmotr-porno-video-russkoe.html]медосмотр порно видео русское[/url]
[url=http://kino-teatryqlesuper.ct8.pl/20974-krasivyj-porno-film.html]красивый порно фильм[/url]
[url=http://tvfilmsbhisonline.ct8.pl/85628-porno-v-magazine-odezhdy.html]порно в магазине одежды[/url]
[url=http://tvfilmsbhisonline.ct8.pl/03800-angel-smolls.html]ангел смоллс[/url]
[url=http://kino-teatrstbhseriay.ct8.pl/09553-full-hd-lesbi.html]full hd лесби[/url]
[url=http://filmikinobbzysmotr.ct8.pl/05574-seks-domashnee-video-novoe.html]секс домашнее видео новое[/url]
[url=http://tvigleamwhsuper.ct8.pl/12844-porno-realnoe-mama-syn.html]порно реальное мама сын[/url]

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(Randallecody, 2019.10.22 11:45)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

[url=http://kinoxaekcismotret.ct8.pl/89635-lesbijanki-laskajut.html]лесбиянки ласкают[/url]
[url=http://tvfilmsbhisonline.ct8.pl/32602-porno-video-moloko-iz-sisek.html]порно видео молоко из сисек[/url]
[url=http://kino-teatryqlesuper.ct8.pl/64422-porno-chastnoe-video.html]porno chastnoe video[/url]
[url=http://tv-kinoxqavsilver.ct8.pl/85528-lesbijanki-onlajn-massazh.html]лесбиянки онлайн массаж[/url]
[url=http://kino-fsvxzwprosmotr.ct8.pl/45084-kuni-prinuditelnyj-video.html]куни принудительный видео[/url]
[url=http://tvfilmsbhisonline.ct8.pl/72436-krasivye-porno-kamshoty.html]красивые порно камшоты[/url]
[url=http://tvigleamwhsuper.ct8.pl/59249-lesbi-nezhnye-laski.html]лесби нежные ласки[/url]
[url=http://kino-teatrstbhseriay.ct8.pl/20408-porno-semejnyj-incest-smotret-besplatno.html]порно семейный инцест смотреть бесплатно[/url]
[url=http://kino-teatrstbhseriay.ct8.pl/03808-porno-foto-liza-enn.html]порно фото лиза энн[/url]
[url=http://vsefilmnkqcsmotret.ct8.pl/01114-porno-novinki-russkaja.html]порно новинки русская[/url]

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(JamesTib, 2019.10.19 17:06)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

[url=http://tvdetkamzvnuseriay.ct8.pl/98759-mama-s-synom-i-docherju-porno.html]мама с сыном и дочерью порно[/url]
[url=http://kinoxskyp.ct8.pl/26954-mamashi-russkij-seks.html]мамаши русский секс[/url]
[url=http://kinoxskyp.ct8.pl/63626-porno-zrelyh-narezka.html]порно зрелых нарезка[/url]
[url=http://kino-teatruydknik.ct8.pl/40985-porno-izmeny-ljubitelskoe.html]порно измены любительское[/url]
[url=http://komediahnculeon.ct8.pl/17071-vudman-seks.html]вудман секс[/url]
[url=http://megogozpgigold.ct8.pl/54451-porno-roliki-za-dolgi.html]порно ролики за долги[/url]
[url=http://megogozpgigold.ct8.pl/35677-porno-ruski-brat-i-sestra.html]порно руски брат и сестра[/url]
[url=http://komediahnculeon.ct8.pl/50549-video-lizhut-popu.html]видео лижут попу[/url]
[url=http://megogozpgigold.ct8.pl/17093-porno-rabyni-i-gospozha.html]порно рабыни и госпожа[/url]
[url=http://komediahnculeon.ct8.pl/04782-porno-sestra-sdelala-minet-bratu.html]порно сестра сделала минет брату[/url]

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(JamesTib, 2019.10.19 16:46)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

[url=http://komediahnculeon.ct8.pl/79228-foto-zhen-v-chulkah.html]фото жен в чулках[/url]
[url=http://tvdetkamzvnuseriay.ct8.pl/76607-onlajn-porno-zastukala.html]онлайн порно застукала[/url]
[url=http://kinozoomyiwyonline.ct8.pl/12345-onlajn-porno-russkoe-s-mamoj.html]онлайн порно русское с мамой[/url]
[url=http://kinoxskyp.ct8.pl/85295-porno-zrelaja-dominiruet.html]порно зрелая доминирует[/url]
[url=http://megogozpgigold.ct8.pl/35422-onlajn-porno-novye.html]онлайн порно новые[/url]
[url=http://kinozoomyiwyonline.ct8.pl/14239-porno-elle.html]порно elle[/url]
[url=http://tvdetkamzvnuseriay.ct8.pl/50623-krasivaja-foto-erotika.html]красивая фото эротика[/url]
[url=http://kinoxskyp.ct8.pl/06603-v-zhopu-porno-roliki.html]в жопу порно ролики[/url]
[url=http://kinoxskyp.ct8.pl/67490-zhopastaja-sestra.html]жопастая сестра[/url]
[url=http://filmsrvfjsmotr.ct8.pl/34649-devushki-porno-video-foto.html]девушки порно видео фото[/url]

Лучшие фильмы онлайн

(JamesTib, 2019.10.19 15:43)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://tvdetkamzvnuseriay.ct8.pl/69088-zrelye-seks-russkoe.html]зрелые секс русское[/url]
[url=http://kinoxskyp.ct8.pl/54913-luchshee-porno-russkoe-video-besplatno.html]лучшее порно русское видео бесплатно[/url]
[url=http://kinoxskyp.ct8.pl/19345-porno-zhestko-zrelaja.html]порно жестко зрелая[/url]
[url=http://kinoxskyp.ct8.pl/78332-onlajn-domashnie-porno-besplatno.html]онлайн домашние порно бесплатно[/url]
[url=http://kinozoomyiwyonline.ct8.pl/07874-porno-ljubitelskoe-filmy.html]порно любительское фильмы[/url]
[url=http://filmsrvfjsmotr.ct8.pl/01023-foto-chastnoe-zhenschin-v-chulkah.html]фото частное женщин в чулках[/url]
[url=http://komediahnculeon.ct8.pl/80714-modeli-golye-s-bolshimi-siskami.html]модели голые с большими сиськами[/url]
[url=http://serialvtfwdom.ct8.pl/26592-porno-besplatno-mama-doch.html]порно бесплатно мама дочь[/url]
[url=http://kinoxskyp.ct8.pl/13557-erotika-domashnee-porno.html]эротика домашнее порно[/url]
[url=http://superfilmchhemisha.ct8.pl/21332-russkoe-seks-video-s-sosedkoj.html]русское секс видео с соседкой[/url]

Лучшие фильмы онлайн

(JamesTib, 2019.10.19 15:21)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

[url=http://filmsrvfjsmotr.ct8.pl/30304-foto-golyh-zhenschin.html]фото голых женщин[/url]
[url=http://superfilmchhemisha.ct8.pl/76204-nemeckie-pyshki-porno.html]немецкие пышки порно[/url]
[url=http://kinozoomyiwyonline.ct8.pl/65612-porno-smotret-s-podrugoj.html]порно смотреть с подругой[/url]
[url=http://tvdetkamzvnuseriay.ct8.pl/20498-lesbi-onlajn-1080.html]лесби онлайн 1080[/url]
[url=http://superfilmchhemisha.ct8.pl/51309-bridzhit-bi-anal.html]бриджит би анал[/url]
[url=http://tvdetkamzvnuseriay.ct8.pl/49955-porno-domaha-v-kontakte.html]порно домаха в контакте[/url]
[url=http://kino-teatruydknik.ct8.pl/38437-mama-i-syn-massazh-seks.html]мама и сын массаж секс[/url]
[url=http://superfilmchhemisha.ct8.pl/63383-blondinka-anal.html]блондинка анал[/url]
[url=http://serialvtfwdom.ct8.pl/33656-smotret-chastnoe-seks.html]смотреть частное секс[/url]
[url=http://kino-teatruydknik.ct8.pl/90654-pary-transljacii-onlajn.html]пары трансляции онлайн[/url]

Лучшие фильмы онлайн

(JamesTib, 2019.10.19 14:52)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

[url=http://kino-teatruydknik.ct8.pl/53144-porno-video-gruppovuha-lesbi.html]порно видео групповуха лесби[/url]
[url=http://kinozoomyiwyonline.ct8.pl/99601-porno-v-zhopu-mat.html]порно в жопу мать[/url]
[url=http://komediahnculeon.ct8.pl/42792-mama-trahaetsja-synom.html]мама трахается сыном[/url]
[url=http://kino-teatruydknik.ct8.pl/64013-mat-syn-i-doch-porno-besplatno.html]мать сын и дочь порно бесплатно[/url]
[url=http://kinoxskyp.ct8.pl/19460-chulki-domashnee-foto.html]чулки домашнее фото[/url]
[url=http://superfilmchhemisha.ct8.pl/68033-porno-dvojnoe-proniknovenie-zrelye-russkoe.html]порно двойное проникновение зрелые русское[/url]
[url=http://superfilmchhemisha.ct8.pl/70297-golye-devushki-seks-porno-video.html]голые девушки секс порно видео[/url]
[url=http://komediahnculeon.ct8.pl/34839-zrelye-mamki-anal.html]зрелые мамки анал[/url]
[url=http://kinoxskyp.ct8.pl/14489-porno-golye-devushki-video.html]порно голые девушки видео[/url]
[url=http://komediahnculeon.ct8.pl/48182-prishla-zhena-porno.html]пришла жена порно[/url]

Лучшие фильмы онлайн

(JamesTib, 2019.10.19 12:29)

Настоятельно рекомендую к просмотру

[url=http://kino-teatruydknik.ct8.pl/76868-porno-domashnee-naezdnica.html]порно домашнее наездница[/url]
[url=http://komediahnculeon.ct8.pl/07425-na-tualete-porno.html]на туалете порно[/url]
[url=http://komediahnculeon.ct8.pl/46733-ebat-russkuju-zreluju.html]ебать русскую зрелую[/url]
[url=http://tvdetkamzvnuseriay.ct8.pl/38569-smotret-onlajn-film-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]смотреть онлайн фильм бесплатно в хорошем качестве рыжая[/url]
[url=http://tvdetkamzvnuseriay.ct8.pl/01254-dvojnoj-anal-vudman.html]двойной анал вудман[/url]
[url=http://tvzavrthnbb.ct8.pl/86027-krasivye-devushki-porno-anal.html]красивые девушки порно анал[/url]
[url=http://serialvtfwdom.ct8.pl/25342-avatarija-seks.html]аватария секс[/url]
[url=http://serialvtfwdom.ct8.pl/70129-krasivye-golye-devushki-video-hd.html]красивые голые девушки видео hd[/url]
[url=http://kino-teatruydknik.ct8.pl/37221-nasilno-v-anal-tolpoj.html]насильно в анал толпой[/url]
[url=http://filmsrvfjsmotr.ct8.pl/13769-24-pornovideo.html]24 pornovideo[/url]

Free Machine Sex Video Slow Sex Video Ava Addams Gangbang Anna Jimskaia

(Anthonysopene, 2019.10.19 11:14)

[url=https://scamcheckid.club/click/lotbooty-com][img]https://scamcheckid.club/image/lotbooty-com[/img][/url] [url=https://scamcheckid.club/click/ohmibod-webcam][img]https://scamcheckid.club/image/ohmibod-webcam[/img][/url] [url=https://scamcheckid.club/click/xxx-prom][img]https://scamcheckid.club/image/xxx-prom[/img][/url]
Xnxxxcom Emo Teenfilipina
[url=https://scamcheckid.club/click/derpixon-porn][img]https://scamcheckid.club/image/derpixon-porn[/img][/url] [url=https://scamcheckid.club/click/sexx-video][img]https://scamcheckid.club/image/sexx-video[/img][/url] [url=https://scamcheckid.club/click/japanese-mom][img]https://scamcheckid.club/image/japanese-mom[/img][/url]
Ryan Conner Sneaky Mom Lesbian Boss Porn Omegle Gay
[url=https://scamcheckid.club/click/dane-jones-creampie][img]https://scamcheckid.club/image/dane-jones-creampie[/img][/url] [url=https://scamcheckid.club/click/phonerotica-com][img]https://scamcheckid.club/image/phonerotica-com[/img][/url] [url=https://scamcheckid.club/click/mallu-hot-videos][img]https://scamcheckid.club/image/mallu-hot-videos[/img][/url]
Classic Xxx Sexy Video African Shemale


Vixen Threesome Arap Porno Pawghd Hkjlive Com
Mia Khalifa Orgasm Mongol Porno Nadine Sage Booty Talk Porn
https://tastefulcelebs.com/s/jerk-porn-1 1st Time Sex Candy Samira Lesbian Slave Porn Familycums
Asian Teen Dadlust Monster Cock Compilation
Power Rangers Porn Lady Gaga Porn Daddario Nude
Morritas Masturbandose Dont Cum In Me Adriana Chechik Brazzers Sherry Stunns
[url=https://tastefulcelebs.com/s/puffy-nipples-1]Puffy Nipples[/url] Dont Cum In Me Porn Ava Adams Creampie Milfporno
Lilly Roma Take A Seat On My Dick Shemale Prostate Orgasm Victoria Cakes Xxx
Black Ambush Porn Family Strokes Porno Elsa Jean Bbc
Body Switch Porn Www Thumbzilla Arabysexy
Swinger Club Porn Axnxx Vicky Aisha Porn Db Porn Xnxxvid


[url=http://multitude-razr-installing.catlink.eu/general-discussion/503808865/xvideos-connor-coxx-alycia-starr-porn-sunny-leone-sexy-mia-khalifa-masturbation]Xvideos Connor Coxx Alycia Starr Porn Sunny Leone Sexy Mia Khalifa Masturbation[/url]
[url=https://www.lommelforum.be/viewtopic.php?f=4&t=412&p=4595#p4595]Fresh Porn Connor Coxx Alycia Starr Porn Sunny Leone Sexy Mia Khalifa Masturbation[/url]
[url=http://tastes-presenters-webb.catlink.eu/general-discussion/527984246/watch-playvids-hard-fast-sex-body-possession-porn]Watch Playvids Hard Fast Sex Body Possession Porn[/url]
[url=http://hawthorne-clouds-sander.catlink.eu/general-discussion/533897359/new-hd-porn-starz-mallu-boobs-bokep-xxx-hot-hot-sex]New Hd Porn Starz Mallu Boobs Bokep Xxx Hot Hot Sex[/url]
[url=http://kinase-isa-indi.catlink.eu/general-discussion/485813746/watch-playvids-hard-fast-sex-body-possession-porn]Watch Playvids Hard Fast Sex Body Possession Porn[/url]
[url=http://rvvehvc4nnpbmguubt0vzvmysac2fosz.catlink.eu/elder-scrolls/361756308/free-alexis-fawx-creampie-xmovies-com-holly-halston-anal-riding]Free Alexis Fawx Creampie Xmovies Com Holly Halston Anal Riding[/url]
[url=http://moment-crack-crises.catlink.eu/general-discussion/533821319/xvideos-grannybet-world-record-gangbang-somali-porn-german-granny-porn]Xvideos Grannybet World Record Gangbang Somali Porn German Granny Porn[/url]
[url=http://dangerlife.pl/showthread.php?tid=78923]Xvideos Brittanya Razavi Porn Videos Huge Ssbbw Wife Gets Massage Onlyfans Gay[/url]
[url=http://kardos.is-programmer.com/guestbook/]New Teen Anal Zoo Xnxx Com Monique Alexander Lesbian Melons[/url]
[url=http://volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=112&t=3726&p=34924#p34924]Xvideos Machine Sex Video Slow Sex Video Ava Addams Gangbang Anna Jimskaia[/url]
c996391

оценка ущерба автомобиля

(encodo, 2019.10.18 09:03)

Наша фирма предоставляет большому и среднему бизнесу, а также физ. лицам комплексное решение проблем - начиная от ликвидации и регистрации предприятия до адвокатской помощи на всех стадиях её формирования. Сотрудники нашей организации ценят любого клиента, пришедшего к нам.

Характерной чертой работыпредставленной организации несомненно является построение долговременных связей с нашими клиентами, основанных на основных принципах индивидуального подхода к любому клиенту и сохранение конфиденциальности данных.

Все наши обученные сотрудники имеют высшее юридическое и экономическое образование, богатейшим практическим опытом в области предоставляемых нашей фирмой услуг. Основополагающим положением в нашей команде по праву является то, что, работая с нынешней компанией, вы приобретаете объективный результат, базирующийся на наших познаниях и 10 летнем опыте. [url=https://nur63.ru]Бухгалтерское обслуживание[/url]
Эта специализированная компания специализируется на процедуре регистрации и закрытия юридических граждан и индивидуальных предпринимателей, бухгалтерских работах для малого и среднего бизнеса, полном юридическом обслуживании юридических граждан. А также выполняем регистрация прав на жилые помещения,регистрация прав на земельные участки,заявление об отмене судебного приказа,отмена заочных решений,налоговые споры,выселение из жилых помещений,юридическая экспертиза,судебные споры по недвижимости,регистрация прав на интеллектуальную собственность,установление отцовства,возмещение ущерба,трудовые споры в Самаре.

Michaelanard

(Michaelanard, 2019.10.17 17:56)

Александр Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 г. Он рос вместе со старшей сестрой и младшим братом. Подробнее в [url=https://qwerty987.ru]яндексе[/url].

Tidiness stingy vrdnfil no instruction

(Thonasnam, 2019.10.16 09:52)

levitra genA©rico
[url=http://levitragtx.com]levitra 100mg best price
[/url] viagra fda approval bph
<a href="http://levitragtx.com">levitra usa
</a> - uk levitra prices
levitra for women does it work threads 1 to

professional paper writing

(Marinauozasef, 2019.10.15 16:19)

how to write a hook for a research paper


[url=http://lasalinataperia.es/?p=business-plan-com]business plan.com[/url]
[url=http://lenvister.com/jfk-essay]jfk essay[/url]
[url=http://www.kaizsys.com/dental/what-is-a-review-essay]what is a review essay[/url]
[url=http://lenvister.com/business-plan-ppt-presentation]business plan ppt presentation[/url]
[url=http://the-evolution-minigolf.de/homework-excuse-form]homework excuse form[/url]
[url=http://www.tavares.lu/2019/09/08/effects-of-bullying-essay]effects of bullying essay[/url]
[url=http://traktory-rolnicze.cba.pl/creative-writing-story-examples]creative writing story examples[/url]
[url=http://maisharb.com/fitness-studio-business-plan]fitness studio business plan[/url]
[url=https://soul-time.nl/model-of-research-proposal]model of research proposal[/url]
[url=https://usheffingen.com/2019/09/08/sentence-starters-for-argumentative-essays]sentence starters for argumentative essays[/url]


24 Apr 2019 <b>...</b> Global intergold business plan in tamil eating disorder <b>essay writing</b> free ... sheet <br>for a business plan <b>aib</b> business banking creative <b>writing</b> art books ... missile <br>crisis <b>essay</b> thesis <b>how to write a analytical paper</b> for english 100&nbsp;...
Math homework done for youth personal <b>reflective essay sample</b> rite of passage <br><b>essay</b> residential construction small business plan buy dissertation uk free&nbsp;...
Flexible <b>paper</b> and report templates for business, finance, and school. ... <b>Write</b> a <br><b>paper</b>. Word &middot; General <b>paper</b> (circular) ... <b>APA</b> style report (6th edition). Word.
An <b>analytic</b> or critical review of a book or article is not primarily a summary; rather, <br>.... A book of literary fiction, for <b>example</b>, Global Art Hand Book Artist Journals. .... <br>with the option to print on canvas, acrylic, wood or museum quality <b>paper</b>. .... <br>fought on horseback with the bow and the pelekus, the double-bladed throwing <br><b>axe</b>.
<b>Write a Scientific Paper</b>. Title Page. On a separate page, <b>write</b> your title, and the <br>names and locations of people doing the <b>study</b>. Your title should summarize the&nbsp;...

[url=http://dienmayquynhanh.com/san-pham/may-cat-sat-boson-r400-3-0-380.html]custom paper writing[/url] f94fadf

!@#QWE%$#@!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Következő »