Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalok és démonok

 

Az ember ősi tapasztalata, hogy vannak láthatatlan lények, és hogy egy részük jó, más részük viszont gonosz.

Manapság van, aki a létüket is tagadja, és a róluk szóló beszámolókat, a velük való találkozást pszichológiai

jelenségnek tekinti. Mások viszont állandóan ezekkel az erőkkel foglalkoznak, minden rosszat a

gonosz szellemek számlájára írnak. A Biblia adatai azonban ezúttal is segítenek eligazodni.

1. A láthatatlan világ lakói

A láthatatlan világ lakói a "kerubok" (héber köruvim, 1Móz 3:24, 2Móz 25:18-22, Ez 1:4-5, 10:15-20, 28:14-

16, 41:18-20, Zsolt 18:11), a szárnyas "szeráfok" (héber szerafim, 1Móz 3:24, Ézs 6:2, Ez 1:4-24, Zsid 9:5),

huszonnégy "vén" (Jel 4:4), négy másik "élőlény" (Jel 4:6), és az "angyalok" (héber mal'ák = követ, küldött,

görög: angelosz = hírnök), akik erőben és dicsőségben az ember és a démonok (lásd alább!) fölött állnak.

Megjegyzés: a bibliai világkép szerint nincsenek "személytelen szellemi erők", amelyeket az ember felhasználhatna

(lásd mágia), csak személyes szellemi hatalmak, amelyek vagy jók (angyalok) vagy gonoszak (démonok), és amelyekkel

az ember nem kezdeményezhet kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek kísérteni).

2. Az Istenhez hűséges angyalok

Ők is teremtmények (Neh 9:6, Zsolt 148:1-5, Kol 1:16), akik...

- a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7)

- nem szaporodnak (Mt 22:30), nem halnak meg (Lk 20:36); a számuk nagy (Zsid 12:22, Júd 14, Jel 5:11)

- személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dán 10:12, Jel 12:7), Gábriel (Dán 8:16, 9:21, Lk

1:19,26)

- mind szentek (Dán 4:23, Mk 8:38, 1Tim 5:21)

- valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dán 10:13, Júd 9, 1Thessz 4:16); kijelölt területük

és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük "uralkodók", "fejedelmek, "trónok" (Ef 3:10).

3. Az angyalok megjelenése

A Bibliában kétezer év alatt csak 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelentek meg, tehát igen ritkán, csak

nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át:

- szemmel láthatóan vagy vízióban (4Móz 22:31, Csel 10:3)

- láthatatlanul, de hallhatóan (Csel 8:26)

- személytelenül mutatkozva (2Móz 3:2)

- teljesen ember módjára viselkedve (1Móz 19:1-3)

- repülve (Dán 9:21, Jel 14:6), vagy hirtelen eltűnve (Csel 10:7)

- az angyalok imádata tilos, és ezt az angyalok is tudják (Kol 2:18, Jel 19:10, 22:8-9).

4. Az angyalok szolgálata

Az angyalok hivatásuk szerint "szolgáló szellemek" (Zsid 1:14, Jel 22:9)

- Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsolt 103:20-21, Dán 7:10, Jel 5:11, 7:11).

- Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Móz 33:22, Gal 3:19, Zsid 2:2), az embereknek

való hírvivés (2Kir 1:3-4, Zak 1:9, Lk 1:26-28, Csel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jel

1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Móz 20:16, 2Krón 32:21-22, Csel 12:6-11) vagy védelmük

(2Móz 23:20, Zsolt 91:9-12, Dán 10:21, Mt 2:13, 18:10).

- További feladatuk a démonok elleni szervezett küzdelem (Dán 10:13,21, Júd 9, Jel 12:7), Isten ítéletének

végrehajtása (1Krón 21:11-12, 1Kor 10:10, Mt 13:41-50, Jel 8:5-13, 14:8-10, 16:1), illetve a meghaltak

lelkének vezetése a túlvilágon (Lk 16:22).

- Krisztus szolgálatát végig kísérték (Mt 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, Jn 1:51, Lk 22:42-43, Csel

1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Mt 13:39, 49, 24:31, 1Thessz 4:16).

Megjegyzés: a Jel 2-3. fejezet leveleinek címzettjei egyes fordításokban a gyülekezetek "angyala"-i, valójában a

gyülekezetek "hírvivő"-i (minek üzenne Jézus papíron az angyaloknak?); a Bibliában nincs olyan szó, hogy "őrangyal",

Jézus egyszeri utalásán kívül (Mt 18:10) semmit sem tudunk a gyermekek "angyalairól".

5. A démonok

A magyar Úsz. fordításokban található "ördögök" kifejezés mögött a "démon" szó többes számú alakja áll

(Mt 8:31, 9:34, Mk 3:22, Lk 4:41, 8:27, 10:17, 1Kor 10.21, Jak 2:19), de helyenként az egyes számban álló

"ördög" is rájuk utal (Mk 7:29, Lk 4:33, Jn 10:20-21). A démon (héber séd, görög daimón, daimonion) vagy

szellem (héber rúah, görög pneuma) eredetileg olyan angyal volt, amelyik vétkezett Isten ellen (2Pt 2:11),

fellázadva elhagyta kijelölt helyét, azaz feladatát (Júd 6). Ezek a "gonosz" (2Krón 11:5, Lk 8:2 stb.) vagy

"tisztátalan" (Jel 16:13 stb.) szellemek lettek a pogány, sokistenhívő népek istenei is (5Móz 32:17, 1Kor

8:20) és a hívőket is tévtanokkal igyekeznek eltévelyíteni (1Tim 4:1).

Szervezetten küzdenek Isten ellen, a jó angyalokkal (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívők ellen (Ef 6:12,

1Thessz 2:18, 1Pt 5:8, 1Tim 4:1). Az Úsz. szerint a démonok hercege (arkhón daimonión) Belzebub vagy

Beelzebul (= maga a sátán vagy egy alvezére?).

A démonokat nem szabad káromolni (2Pt 2:10-12), de a tőlük való félelemben sem kell élni (Jak 4:7, Ef

6:13), hiszen minden hívő fel van hatalmazva arra, hogy a gonosz erőkkel szemben megállva Isten szabadítását,

segítségét kérje (Mt 6:13, Ef 6:10-18). A démonokról tudhatjuk, hogy...

a szent angyalok erősebbek náluk (2Pt 2:11)

Krisztus mindet legyőzte (Lk 10:18, Ef 6:11-12, Kol 2:10,15, 1Pt 3:22) és mind ki lettek dobva a

mennyből (Lk 10:18, Jel 12:10,13), és az Ezeréves Királyság alatt teljesen meg lesznek kötözve (Ézs

24:21-23, Jel 20:1-3)

sorsuk a Sátánnal együtt megpecsételtetett, és ezt ők is tudják (Mt 25:41, Lk 8:31, 1Pt 3:19-20, 2Pt

2:4, Júd 6 vö. 1Kor 6:3).

6. A Sátán

A magyar Úsz. fordítások sajátos "ördög" kifejezése mögött (néhány kivétellel) a görög diabolosz (szó szerint:

"összevissza dobáló", ti. vádakkal) áll, ami a héber szátan = "ellenfél, vádló, ügyész" fordítása (görögösítve

szatanasz, magyarosan Sátán). Az ősi keresztény hagyomány szerint Babilon bukott királya – vsz. Mint

előkép – azonosítható a Sátánnal (Ézs 14:12-14), egy Isten ellen lázadó kerúbbal vagy angyali fejedelemmel

(Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). A közismert "Lucifer" név nem bibliai, hanem latin szó,

jelentése "Fényhordozó", és az Ézs 14:12 latin fordításában (Vulgata) található. A "Beliál" (héber Blijaál)

szó eredete bizonytalan, de jelentése kb. haszontalan, sőt gonosz; mivel szinte minden gonoszság

megstestesítője, "fiai", "lányai", "emberei" a vallási-erkölcsi értelemben "elvetemült" emberek (Bír 19:22,

20:13, 1Sám 2:12, 30:22 stb.). A LXX diabolosz-nak (vádló), az Úsz. ponérosz-nak (gonosz) fordítja, tehát a

Sátánnal azonosítja (vö. 2Kor 6:15. A "Belzebub", vagy pontosabban Baál-Zevul ("A Csarnoktemplom Ura")

név egy filiszteus istené; Jézus kortárs kritikusai azt állították, hogy ő áll Jézus démonűzése mögött, Jézus

válaszából azonban úgy tűnik, hogy azonos a Sátánnal (Mk 3.22, Lk 11:15-19). Jézus továbbá a pergamoni

Zeusz-oltárt a Sátán trónjával azonosítja (Jel 2:12-13). Úgy látszik, a hamis istenkultuszok és minden

gonoszság mögött – az eltérő megjelenési formák ellenére is – a Sátán áll (vö. 5Móz 32:17, 1Kor 10:20).

Megjegyzés: furcsa módon Jézus egyszer azt mondta Péternek, hogy "Távozz tőlem, Sátán!", mert Péter isteni eredetű

hitvallása után (Mt 16:16-17) heves emberi ötleteivel (16:21-22) Isten ügyét gátolta volna (Mt 16:23 vö. 1Jn 3:10);

mivel a gondolkodásmódja volt istentelen, Jézus csak tovább tanította; Júdást azonban már konkrétan diabolosz-nak,

azaz "vádló"-nak nevezte (Jn 6:70, vö. 13:2,27).

Amit a Bibliából biztosan tudunk a Sátánról, hogy...

- gonosz (Jn 17:15), hazug és embergyilkos (Jn 8:44 vö. Jel 9:11)

- Krisztust is megkísértette (Mt 4:1 stb.)

- a hívők ellensége (1Pt 5:8, Jel 2:10), vádlója vagy rágalmazója (Zak 3:1, Jób 1:6-12, Jel 12:10), kísértője

(1Móz 3:1, 1Krón 21:1, Lk 22:31, Csel 5:3, 1Thessz 3:5), tévútra vezetője (2Tim 2:26 vö. 1Tim

4:1)

- a világ félrevezetője (1Jn 5:19, 2Thessz 2:9, 2Kor 11:14, Jel 12:9), akadályozza az igehirdetést (Mk

4:15), ő munkálkodik az engedetlenekben (Jn 13:2, Ef 2:2),

- ő munkálkodik a "Krisztus-pótlékokban" (1Jn 2:18, a görög antikhrisztosz-nak ez a jelentése), és ő fog

fog munkálkodni az abszolút értelemben vett Antikrisztusban is (2Thessz 2:13, Jel 13:4 stb.)

- Isten végleges ítélete van rajta (Lk 10:18, Jel 12:7-9,12, 20:2,10).

Megjegyzés: a sátán csak teremtmény, Istennek nem egyenrangú ellenfele, amint azt a dualista vallási rendszerek

vélik; a Biblia nem közli, hogy Isten miért nem pusztította el azonnal a lázadó angyali lényeket, és miért engedte őket

tovább tevékenykedni; azt azonban világosság teszi, hogy korlátozza a hatalmukat, illetve gonosz szándékaikat is

felhasználja, beépíti a saját terveibe (lásd a sátán látszólagos diadalát Jézus kereszthalálakor).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Significant person essay

(BradyKag, 2019.10.14 18:21)

Someone to write paper:

http://yourmkoneys.cf/adult-obesity.html

[url=http://swaylesa.ga/factory-farming-essay-718873.html]Success definition essay[/url]
[url=http://kfierunki.cf/writing-an-academic-resume-184055.html]Causes of divorce essay[/url]
[url=http://lmescopainss.cf/essays-on-the-declaration-of-independence-718032.html]Example of cause and effect essay outline[/url]

[url=http://swaylesa.ga/political-argumentative-essay-topics-104881.html]Gender stereotypes essay[/url]
[url=http://mybdnksa.cf/link-financial-thesis-105054.html]Essay on forgiveness[/url]
[url=http://investeidors.cf/v-for-vendetta-essay-676063.html]Compare contrast essay ideas[/url]

[url=http://beastlyqsa.cf/easy-a-essay-490419.html]Good first sentences for essays[/url]
[url=http://cambiqados.ga /evidence-based-practice-essay-268481.html]Slaughterhouse 5 essay[/url]
[url=http://serollogicsa.cf/nuclear-waste-richard-a-muller-essay-271133.html]How to write a review essay[/url]

УКП-66

(DarioArown, 2019.10.13 19:56)


Почему такая разница о домофонов без трубки (UKP-66) белая за полторы тысячи остальные существенно больше двух тысяч, там, что золото применяют в краске?

Assisted suicide persuasive essay

(BradyKag, 2019.10.13 16:24)

Someone to write paper:

http://scripturesqs.ga/research-paper-introduction.html

[url=http://davulksa.cf/essays-on-mexican-drug-cartels-679090.html]Long term career goals essay[/url]
[url=http://ikupuii.gq/writing-reflective-essays-990579.html]Examples of thesis statements for persuasive essays[/url]
[url=http://dvdmedigas.tk/student-thesis-company-391147.html]Example autobiography essay[/url]

[url=http://chicarpas.ga/good-thesis-statement-democracy-165475.html]Water shortage essay[/url]
[url=http://truyjanosq.gq/source-of-knowledge-essay-555453.html]Example of thesis statement for argumentative essay[/url]
[url=http://vijandquexs.ga/brown-creative-writing-program-770963.html]Essay on plastic surgery[/url]

[url=http://sevjeriuss.tk/courage-and-patience-essay-182271.html]View of america essay[/url]
[url=http://ranciesa.gq/hire-essay-writer-469232.html]Essay about my favorite teacher[/url]
[url=http://utfceu.cf/custom-coursework-writing-323673.html]Anti terrorism essay[/url]

80's kitchen remodel Upper West Side

(KRencodo, 2019.10.12 17:13)

We always create unique interiors , paying close attention to standards safety and functionality . We are working with by customer on all absolutely stages commit comprehensive analysis of features rooms , carry preliminary counts . In the event of occurrence questions .
20k kitchen renovation of course most labor-intensive event in any room
In our company Corporation VLODE Bedford-Stuyvesant work trained specialists, who much know about 2000 kitchen remodel.
The Firm carries high-quality Kitchen remodel under 2000 by affordable prices . Experienced Masters with great practical experience work help fully update in a few days perform inexpensive reconstruction . The price depends on selected package of services, scope of work .

Each dwelling apartments, houses, cottages or other housing Murray Hill unique and has its own functional load. This especially refers modern kitchens.

Kitchen remodel list Bronx - [url=https://kitchen-renovation.club]kitchen renovation manhattan[/url]

Лучшие фильмы онлайн

(StevenMep, 2019.10.12 15:00)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

[url=http://filmsuamhmisha.ct8.pl/22097-slepoe-pjatno-serial-smotret-onlajn.html]слепое пятно сериал смотреть онлайн[/url]
[url=http://filmsuamhmisha.ct8.pl/58137-smotret-serial-propovednik-2-sezon-13-serija.html]смотреть сериал проповедник 2 сезон 13 серия[/url]
[url=http://kinoprostorbnktleon.ct8.pl/43673-vikingi-3-sezon-3-serija-smotret-onlajn.html]викинги 3 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно[/url]
[url=http://mnogohdsjxeplus.ct8.pl/28366-smotret-zhenschina-v-chernom-v-hd-720.html]смотреть женщина в черном в hd 720[/url]
[url=http://superkinoefvusuper.ct8.pl/47788-skachat-tvin-piks-1-serija-1-sezon.html]скачать твин пикс 1 серия 1 сезон[/url]
[url=http://tviglepeqfsmotr.ct8.pl/69649-vo-vse-tjazhkie-1-sezon-8-serija-smotret.html]во все тяжкие 1 сезон 8 серия смотреть онлайн[/url]
[url=http://komediawyewgold.ct8.pl/98371-skachat-serial-po-zakonam-voennogo-vremeni-2016.html]скачать сериал по законам военного времени 2016 через торрент[/url]
[url=http://superkinoefvusuper.ct8.pl/68863-serial-skorpion-1-sezon-smotret-onlajn-lostfilm.html]сериал скорпион 1 сезон смотреть онлайн лостфильм[/url]
[url=http://superkinowpodposmotret.ct8.pl/02353-film-krasavica-i-chudovische-2017-skachat-torrent.html]фильм красавица и чудовище 2017 скачать торрент в хорошем качестве[/url]
[url=http://superkinowpodposmotret.ct8.pl/88259-mushketery-2-sezon-2-serija.html]мушкетеры 2 сезон 2 серия[/url]

Классные фильмы онлайн смотреть

(StevenMep, 2019.10.12 14:45)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://kinodepj.ct8.pl/73959-smotret-sverhestestvennoe-onlajn-9-sezon-5-serija.html]смотреть сверхъестественное онлайн 9 сезон 5 серия смотреть[/url]
[url=http://filmsuamhmisha.ct8.pl/75640-serial-prizraki-shpiony-smotret-onlajn.html]сериал призраки шпионы смотреть онлайн[/url]
[url=http://komediawyewgold.ct8.pl/82344-film-igra-prestolov-3-sezon-5-serija.html]фильм игра престолов 3 сезон 5 серия смотреть[/url]
[url=http://svoekinostipk.ct8.pl/02919-serial-ljubimcy-19-serija-skachat-torrent.html]сериал любимцы 19 серия скачать торрент[/url]
[url=http://filmsuamhmisha.ct8.pl/37128-vselennaja-stivena-5-sezon-5-serija-subtitry.html]вселенная стивена 5 сезон 5 серия субтитры[/url]
[url=http://superkinowpodposmotret.ct8.pl/59062-smotret-serial-onlajn-v-horoshem-kachestve-kosti.html]смотреть сериал онлайн в хорошем качестве кости[/url]
[url=http://svoekinostipk.ct8.pl/45389-serial-lost-vikipedija.html]сериал lost википедия[/url]
[url=http://kinodepj.ct8.pl/77792-smotret-onlajn-demony-da-vinchi-4.html]смотреть онлайн демоны да винчи 4 сезон в хорошем качестве бесплатно[/url]
[url=http://tviglepeqfsmotr.ct8.pl/85355-smotret-igra-prestolov-1-sezon-v-horoshem-kachestve.html]смотреть игра престолов 1 сезон в хорошем качестве hd[/url]
[url=http://tviglepeqfsmotr.ct8.pl/12557-skachat-igra-prestolov-7-sezon-8-serija.html]скачать игра престолов 7 сезон 8 серия lostfilm[/url]

Бесплатное обновление программ для компьютера

(antonVof, 2019.10.11 23:49)

На нашем сайте [url=https://nsksoft.net/]nsksoft.net[/url] всегда доступны самые новые программы для Windows

Examples of apa style essays

(BradyKag, 2019.10.11 22:37)

About yourself essay:

http://causeicaunsa.tk/fsu-essay-prompt.html

[url=http://neoforfmsa.cf/essay-questions-for-the-giver-423247.html]Quote essays[/url]
[url=http://miulsssasa.cf/conclusion-to-an-essay-380281.html]Origins of the cold war essay[/url]
[url=http://konsistebnzs.tk/college-research-paper-introductions-273164.html]Pregnancy essay[/url]

[url=http://newqsdays.tk/federalist-and-anti-federalist-essay-88292.html]Radiation essay[/url]
[url=http://wedludgs.tk/critical-essay-importance-of-being-earnest-83303.html]Community development essay[/url]
[url=http://neoforfmsa.cf/why-do-people-write-essays-571309.html]Grapes of wrath essays[/url]

[url=http://otroskyis.cf/essay-on-writing-an-essay-719704.html]Environmental persuasive essay topics[/url]
[url=http://towtnhall.cf/introduction-to-an-analytical-essay-765952.html]Essay on noise pollution[/url]
[url=http://mancailasa.cf/my-english-essay-803598.html]Anorexia essays[/url]

Лучшие фильмы онлайн

(ThomasSor, 2019.10.11 22:07)

Настоятельно рекомендую к просмотру

[url=http://tviglepeqfsmotr.ct8.pl/16492-2-1-film-smotret-onlajn-v-horoshem.html]2 1 фильм смотреть онлайн в хорошем качестве[/url]
[url=http://superkinoefvusuper.ct8.pl/60743-futurama-6-sezon-20-serija.html]футурама 6 сезон 20 серия[/url]
[url=http://mnogohdsjxeplus.ct8.pl/60677-dnevniki-vampira-5-sezon-2-serija-lostfilm.html]дневники вампира 5 сезон 2 серия lostfilm[/url]
[url=http://komediawyewgold.ct8.pl/69230-skachat-v-horoshem-kachestve-film-pritjazhenie.html]скачать в хорошем качестве фильм притяжение[/url]
[url=http://tviglepeqfsmotr.ct8.pl/82150-anatomija-strasti-5-sezon-11-serija.html]анатомия страсти 5 сезон 11 серия[/url]
[url=http://komediawyewgold.ct8.pl/34981-atlantida-kinopoisk.html]атлантида кинопоиск[/url]
[url=http://filmabpksuper.ct8.pl/46094-smotret-serial-chuzhestranka-3-sezon-4-serija.html]смотреть сериал чужестранка 3 сезон 4 серия[/url]
[url=http://tviglepeqfsmotr.ct8.pl/91320-smotret-onlajn-serial-igra-prestolov-2.html]смотреть онлайн сериал игра престолов 2 сезон 2 серия[/url]
[url=http://tviglepeqfsmotr.ct8.pl/59687-skachat-zaschitniki-cherez-torrent-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]скачать защитники через торрент бесплатно в хорошем качестве 2016[/url]
[url=http://superkinowpodposmotret.ct8.pl/67083-serial-istrebiteli-smotret-onlajn-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]сериал истребители смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720[/url]

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(ThomasSor, 2019.10.11 22:06)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://kinoprostorbnktleon.ct8.pl/92869-smotret-onlajn-film-igra-prestolov-4-sezon-besplatno.html]смотреть онлайн фильм игра престолов 4 сезон бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://superkinoefvusuper.ct8.pl/32890-smotret-film-igra-prestolov-2-sezon.html]смотреть фильм игра престолов 2 сезон 6 серия[/url]
[url=http://svoekinostipk.ct8.pl/13880-vo-vse-tjazhkie-5-sezon-3-serija.html]во все тяжкие 5 сезон 3 серия смотреть[/url]
[url=http://mnogohdsjxeplus.ct8.pl/26472-film-bibliotekar-vse-chasti-po-porjadku.html]фильм библиотекарь все части по порядку[/url]
[url=http://kinoprostorbnktleon.ct8.pl/10372-smotret-onlajn-igra-prestolov-5-sezon.html]смотреть онлайн игра престолов 5 сезон 6 серия[/url]
[url=http://superkinowpodposmotret.ct8.pl/65373-aiu-4-sezon-2-serija.html]аиу 4 сезон 2 серия[/url]
[url=http://superkinoefvusuper.ct8.pl/22971-angel-ili-demon-4-serija-2-sezon.html]ангел или демон 4 серия 2 сезон[/url]
[url=http://mnogohdsjxeplus.ct8.pl/97751-mazhor-sezon-1-smotret-onlajn-vse-serii-besplatno.html]мажор сезон 1 смотреть онлайн все серии бесплатно в хорошем качестве 720[/url]
[url=http://superkinoefvusuper.ct8.pl/81561-skachat-sverhestestvennoe-7-sezon-cherez-torrent-v.html]скачать сверхъестественное 7 сезон через торрент в хорошем качестве[/url]
[url=http://filmsuamhmisha.ct8.pl/53082-bitva-prestolov-4-sezon-3-serija.html]битва престолов 4 сезон 3 серия[/url]

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(ThomasSor, 2019.10.11 21:56)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

[url=http://superkinowpodposmotret.ct8.pl/07903-smotret-filmy-2016-v-horoshem-kachestve.html]смотреть фильмы 2016 в хорошем качестве hd 1080[/url]
[url=http://kinodepj.ct8.pl/05491-serial-myslit-kak-prestupnik-smotret-onlajn-besplatno.html]сериал мыслить как преступник смотреть онлайн бесплатно все серии[/url]
[url=http://kinoprostorbnktleon.ct8.pl/23444-igra-prestolov-8-sezon-lostfilm.html]игра престолов 8 сезон лостфильм[/url]
[url=http://tviglepeqfsmotr.ct8.pl/73560-chuzhestranka-7-serija-1-sezon-smotret.html]чужестранка 7 серия 1 сезон смотреть[/url]
[url=http://svoekinostipk.ct8.pl/25890-smotret-onlajn-flash-2-sezon-2-serija.html]смотреть онлайн flash 2 сезон 2 серия[/url]
[url=http://superkinowpodposmotret.ct8.pl/21992-sverhestestvennoe-2-sezon-2-serija-smotret-onlajn.html]сверхъестественное 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве[/url]
[url=http://svoekinostipk.ct8.pl/00528-smotret-onlajn-serial-groznaja-semejka-vse-serii.html]смотреть онлайн сериал грозная семейка все серии подряд[/url]
[url=http://filmsuamhmisha.ct8.pl/11056-multik-kinogo.html]мультик киного[/url]
[url=http://kinodepj.ct8.pl/54873-riverdejl-smotret-1-serija.html]ривердейл смотреть 1 серия[/url]
[url=http://superkinowpodposmotret.ct8.pl/40684-vikingi-4-sezon-1-serija.html]вікінги 4 сезон 1 серія[/url]

Бесплатное кино смотреть онлайн

(ThomasSor, 2019.10.11 21:41)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

[url=http://komediawyewgold.ct8.pl/88907-tvin-piks-3-sezon-18-serija-lostfilm.html]твин пикс 3 сезон 18 серия lostfilm[/url]
[url=http://superkinowpodposmotret.ct8.pl/18286-smotret-onlajn-besplatno-rossijskij-serial.html]смотреть онлайн бесплатно российский сериал[/url]
[url=http://komediawyewgold.ct8.pl/77681-novinki-kino-2017-smotret-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]новинки кино 2017 смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720 викинг[/url]
[url=http://svoekinostipk.ct8.pl/74733-fargo-3-sezon-skachat-torrent-lostfilm-1080.html]фарго 3 сезон скачать торрент lostfilm 1080[/url]
[url=http://superkinowpodposmotret.ct8.pl/03512-otchajannye-domohozjajki-smotret-onlajn-3-sezon-v.html]отчаянные домохозяйки смотреть онлайн 3 сезон в хорошем качестве бесплатно[/url]
[url=http://komediawyewgold.ct8.pl/17970-vo-vse-tjazhkie-1-sezon-5.html]во все тяжкие 1 сезон 5[/url]
[url=http://svoekinostipk.ct8.pl/46013-zhenskij-doktor-2-19-serija-smotret-onlajn.html]женский доктор 2 19 серия смотреть онлайн[/url]
[url=http://superkinowpodposmotret.ct8.pl/83075-serial-zvezdnyj-krejser-galaktika-smotret-onlajn-besplatno.html]сериал звездный крейсер галактика смотреть онлайн бесплатно[/url]
[url=http://filmsuamhmisha.ct8.pl/18162-kartochnyj-domik-4-sezon-smotret-onlajn.html]карточный домик 4 сезон смотреть онлайн 720 hd[/url]
[url=http://kinoprostorbnktleon.ct8.pl/76758-dnevniki-vampira-1-sezon-3-serija-lostfilm.html]дневники вампира 1 сезон 3 серия lostfilm[/url]

Бесплатное кино смотреть онлайн

(ThomasSor, 2019.10.11 21:24)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://superkinoefvusuper.ct8.pl/58075-angel-ili-demon-v-horoshem-kachestve-720.html]ангел или демон в хорошем качестве 720[/url]
[url=http://superkinowpodposmotret.ct8.pl/51675-trejler-6-serija-6-sezon-igra-prestolov.html]трейлер 6 серия 6 сезон игра престолов[/url]
[url=http://superkinoefvusuper.ct8.pl/43670-igra-prestolov-smotret-poslednij-sezon.html]игра престолов смотреть последний сезон[/url]
[url=http://superkinoefvusuper.ct8.pl/61539-otchajannye-domohozjajki-2-sezon-14-serija.html]отчаянные домохозяйки 2 сезон 14 серия[/url]
[url=http://mnogohdsjxeplus.ct8.pl/88832-smotret-onlajn-volchonok-3-sezon-6-serija.html]смотреть онлайн волчонок 3 сезон 6 серия[/url]
[url=http://mnogohdsjxeplus.ct8.pl/57503-smotret-onlajn-oranzhevyj-hit-sezona-3-sezon.html]смотреть онлайн оранжевый хит сезона 3 сезон[/url]
[url=http://kinodepj.ct8.pl/33895-smotret-onlajn-drakony-gonki-po-kraju.html]смотреть онлайн драконы гонки по краю 5 сезон[/url]
[url=http://filmsuamhmisha.ct8.pl/48474-smotret-pod-kupolom-4-sezon-onlajn-besplatno.html]смотреть под куполом 4 сезон онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://kinoprostorbnktleon.ct8.pl/50443-malenkaja-bolshaja-lozh-smotret-onlajn-hd-720.html]маленькая большая ложь смотреть онлайн hd 720[/url]
[url=http://kinodepj.ct8.pl/13872-minus-malenkaja-strana-skachat.html]минус маленькая страна скачать[/url]

Бесплатное кино смотреть онлайн

(ThomasSor, 2019.10.11 20:13)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

[url=http://kinodepj.ct8.pl/21048-skachat-serial-propovednik-2-sezon-torrent.html]скачать сериал проповедник 2 сезон торрент[/url]
[url=http://filmsuamhmisha.ct8.pl/58124-smotret-onlajn-sverhestestvennoe-1-sezon-10-serija.html]смотреть онлайн сверхъестественное 1 сезон 10 серия[/url]
[url=http://mnogohdsjxeplus.ct8.pl/28385-smotret-serial-sverhestestvennoe-2-sezon-vse-serii.html]смотреть сериал сверхъестественное 2 сезон все серии[/url]
[url=http://filmsuamhmisha.ct8.pl/41031-igra-prestolov-smotret-vse-serii-podrjad-v.html]игра престолов смотреть все серии подряд в хорошем качестве[/url]
[url=http://komediawyewgold.ct8.pl/65491-smotret-igra-prestolov-7-sezon-hd.html]смотреть игра престолов 7 сезон hd[/url]
[url=http://mnogohdsjxeplus.ct8.pl/52934-smotret-7-sezon-igry-prestolov-5-serija.html]смотреть 7 сезон игры престолов 5 серия[/url]
[url=http://mnogohdsjxeplus.ct8.pl/69587-smotret-onlajn-besplatno-sumerki-vse-chasti-po.html]смотреть онлайн бесплатно сумерки все части по порядку[/url]
[url=http://kinoprostorbnktleon.ct8.pl/48889-doktor-haus-5-sezon-5-serija-smotret.html]доктор хаус 5 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве[/url]
[url=http://filmabpksuper.ct8.pl/62266-seks-v-bolshom-gorode-sezon-2-serija.html]секс в большом городе сезон 2 серия 11[/url]
[url=http://kinodepj.ct8.pl/26543-anatomija-strasti-smotret-10-sezon.html]анатомия страсти смотреть 10 сезон[/url]

Бесплатное кино смотреть онлайн

(ThomasSor, 2019.10.11 19:43)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://superkinowpodposmotret.ct8.pl/53058-skolko-serij-vo-imja-ljubvi.html]сколько серий во имя любви[/url]
[url=http://filmsuamhmisha.ct8.pl/77472-amerikanskaja-istorija-uzhasov-smotret-5-sezon.html]американская история ужасов смотреть 5 сезон 3 серия[/url]
[url=http://mnogohdsjxeplus.ct8.pl/71462-hroniki-shannary-kogda-vyjdet-2-sezon.html]хроники шаннары когда выйдет 2 сезон[/url]
[url=http://superkinowpodposmotret.ct8.pl/34384-pritjazhenie-film-smotret-onlajn-besplatno-polnyj-film.html]притяжение фильм смотреть онлайн бесплатно полный фильм[/url]
[url=http://superkinoefvusuper.ct8.pl/66035-smotret-film-besplatno-igra-prestolov-7.html]смотреть фильм бесплатно игра престолов 7 сезон 8 серия[/url]
[url=http://kinodepj.ct8.pl/75439-bojtes-hodjachih-mertvecov-hdrezka.html]бойтесь ходячих мертвецов hdrezka[/url]
[url=http://kinoprostorbnktleon.ct8.pl/40437-smotret-igra-prestolov-sezon.html]смотреть игра престолов сезон[/url]
[url=http://komediawyewgold.ct8.pl/01686-rasskaz-sluzhanki-serija-8.html]рассказ служанки серия 8[/url]
[url=http://filmsuamhmisha.ct8.pl/23887-volchonok-6-sezon-smotret-lostfilm.html]волчонок 6 сезон смотреть лостфильм[/url]
[url=http://komediawyewgold.ct8.pl/31369-smotret-4-seriju-igra-prestolov-4-sezon.html]смотреть 4 серию игра престолов 4 сезон[/url]

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(ThomasSor, 2019.10.11 19:29)

Настоятельно рекомендую к просмотру

[url=http://tviglepeqfsmotr.ct8.pl/57823-skachat-igra-prestolov-5-sezon-na-android.html]скачать игра престолов 5 сезон на андроид[/url]
[url=http://kinoprostorbnktleon.ct8.pl/94723-smotret-serial-igra-prestolov-6-sezon.html]смотреть сериал игра престолов 6 сезон 1 серия онлайн[/url]
[url=http://kinodepj.ct8.pl/37693-serialy-2017-goda-novinki-russkie-mazhor.html]сериалы 2017 года новинки русские мажор 3 сезон[/url]
[url=http://tviglepeqfsmotr.ct8.pl/71652-vo-vse-tjazhkie-kakaja-ozvuchka-luchshe.html]во все тяжкие какая озвучка лучше[/url]
[url=http://superkinoefvusuper.ct8.pl/42355-smotret-onlajn-hodjachie-mertvecy-1-sezon.html]смотреть онлайн ходячие мертвецы 1 сезон в hd качестве[/url]
[url=http://superkinowpodposmotret.ct8.pl/84324-smotret-igru-prestolov-1-sezon-8-serija.html]смотреть игру престолов 1 сезон 8 серия[/url]
[url=http://mnogohdsjxeplus.ct8.pl/97094-igry-prestolov-2-sezon-6-serija-smotret.html]игры престолов 2 сезон 6 серия смотреть онлайн[/url]
[url=http://svoekinostipk.ct8.pl/69528-dnevniki-vampira-4-sezon-5-serija-lostfilm.html]дневники вампира 4 сезон 5 серия lostfilm[/url]
[url=http://filmabpksuper.ct8.pl/58344-volchonok-5-sezon-20-serija-smotret-onlajn.html]волчонок 5 сезон 20 серия смотреть онлайн[/url]
[url=http://tviglepeqfsmotr.ct8.pl/95847-rasskaz-sluzhanki-serial-2017-1-serija.html]рассказ служанки сериал 2017 1 серия 1 сезон[/url]

Zithromax Watery Diarrhea Kelagicle

(Kelagicle, 2019.10.11 03:50)

Buy Amoxicillin Online Cheaop Order Medrol Dose Pack Viagra Pharmacie Gratuit [url=http://hxdrugs.com]cialis no prescription[/url] Cephalexin In Treatment Of Dental Infections Can Amoxicillin Get You Hi Pak Side Effects

Iphone gym accessories

(Thomaspum, 2019.10.10 11:38)

Iphone box with accessories:
[url=https://phfonedarity.blogspot.com/2019/10/verizon-wireless-package-iphone-xr.html]Iphone 5 battery accessories[/url] [url=https://dinaphone.blogspot.com/2019/10/verizon-wireless-iphone-8-plus.html]Apple com iphone charger[/url] [url=https://dinaphone.blogspot.com/2019/09/iphone-se-accessories-india.html]Iphone 5 accessories ebay australia[/url] - You can pick calls and even give commands to Siri and Google Now. You can do all these for as long as 8 hours continuously thanks to the rechargeable lithium-ion batteries it has, Apple iphone x accessories best buy.Retailer Walmart. Screen Size 5. Search Product Result. Best Seller. Product Image. Product Variants Selector Show More. Average rating: 4. Average rating: 3. Product Variants Selector. Reduced Price. Email address. Please enter a valid email address. Walmart Services. Get to Know Us. Customer Service. In The Spotlight. Shop Our Brands. All Rights Reserved. Cancel Submit. How was your New accessories on iphone 6 with this page?
https://phfonedarity.blogspot.com/2019/10/iphone-accessories-auckland.html

[url=https://phfonedarity.blogspot.com/2019/09/iphone-4-accessories.html]Apple store accessories iphone 7[/url]
[url=https://phfonedarity.blogspot.com/2019/09/best-iphone-7-gadgets.html]Apple iphone battery accessories[/url]
[url=https://phfonedarity.blogspot.com/2019/10/nike-iphone-accessories.html]Iphone 5 accessories china[/url]

https://lakaphone.blogspot.com/2019/09/att-iphone-accessories.html

[url=https://moinlink.site/xnZj1t][img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRiNyuGGjJMA5v4aQeZBaGBhhOOCN2MVnoSy7Llqwpd9XaHMKRDA[/img][/url]

Ищу парня

(LatiaBib, 2019.10.09 20:46)

Ищу молодого человека. Жильём и материально обеспечена. Есть бизнес за границей Чтоб не нарваться на альфонцев буду общаться через этот сайт http://bit.ly/33f2Q9n, так как он будет гарантом. Мой ник на сайте anabel. Жду на сайте регистрируйтесь и заходите отвечу всем.

Best call options to buy

(Francisvox, 2019.10.09 18:44)

Trading binary options:
[url=http://myforex.forex-bin.us/1-micro-lot-forex.html]1 micro lot forex[/url] [url=http://cabinet.forex-bin.us/secret-stock-trading-system.html]secret stock trading system[/url] [url=http://forexxpma.forex-bin.us/online-futures-options-trading.html]online futures options trading[/url] - The good thing is that many of these top brokers allow traders to utilize their trading platforms without any issues and offer a wide array of indices and stocks from both Asia and Europe. All of your trades can be basically done on the same site without having to switch between multiple screens and systems. Binary options brokers are essentially a one-stop site for all of your trading needs.
http://forexxpma.forex-bin.us/best-book-on-option-trading-in-india.html

[url=http://wdfxforex.forex-bin.us/2ndskiesforex-twitter.html]2ndskiesforex twitter[/url]
[url=http://deforex.forex-bin.us/trading-signals.html]trading signals[/url]
[url=http://arforex.forex-bin.us/options-futures-trading-game.html]options futures trading game[/url]

http://forexniche.forex-bin.us/june-system-trading-pkns-bangi.html

[url=http://algorun.top/sGnYkF][img]http://binaryoptionssignals.org/wp-content/uploads/2014/09/binary-robots.jpg[/img][/url]

http://forexnlp.forex-bin.us/how-i-trade-binary-options.html


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Következő »