Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalok és démonok

 

Az ember ősi tapasztalata, hogy vannak láthatatlan lények, és hogy egy részük jó, más részük viszont gonosz.

Manapság van, aki a létüket is tagadja, és a róluk szóló beszámolókat, a velük való találkozást pszichológiai

jelenségnek tekinti. Mások viszont állandóan ezekkel az erőkkel foglalkoznak, minden rosszat a

gonosz szellemek számlájára írnak. A Biblia adatai azonban ezúttal is segítenek eligazodni.

1. A láthatatlan világ lakói

A láthatatlan világ lakói a "kerubok" (héber köruvim, 1Móz 3:24, 2Móz 25:18-22, Ez 1:4-5, 10:15-20, 28:14-

16, 41:18-20, Zsolt 18:11), a szárnyas "szeráfok" (héber szerafim, 1Móz 3:24, Ézs 6:2, Ez 1:4-24, Zsid 9:5),

huszonnégy "vén" (Jel 4:4), négy másik "élőlény" (Jel 4:6), és az "angyalok" (héber mal'ák = követ, küldött,

görög: angelosz = hírnök), akik erőben és dicsőségben az ember és a démonok (lásd alább!) fölött állnak.

Megjegyzés: a bibliai világkép szerint nincsenek "személytelen szellemi erők", amelyeket az ember felhasználhatna

(lásd mágia), csak személyes szellemi hatalmak, amelyek vagy jók (angyalok) vagy gonoszak (démonok), és amelyekkel

az ember nem kezdeményezhet kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek kísérteni).

2. Az Istenhez hűséges angyalok

Ők is teremtmények (Neh 9:6, Zsolt 148:1-5, Kol 1:16), akik...

- a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7)

- nem szaporodnak (Mt 22:30), nem halnak meg (Lk 20:36); a számuk nagy (Zsid 12:22, Júd 14, Jel 5:11)

- személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dán 10:12, Jel 12:7), Gábriel (Dán 8:16, 9:21, Lk

1:19,26)

- mind szentek (Dán 4:23, Mk 8:38, 1Tim 5:21)

- valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dán 10:13, Júd 9, 1Thessz 4:16); kijelölt területük

és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük "uralkodók", "fejedelmek, "trónok" (Ef 3:10).

3. Az angyalok megjelenése

A Bibliában kétezer év alatt csak 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelentek meg, tehát igen ritkán, csak

nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át:

- szemmel láthatóan vagy vízióban (4Móz 22:31, Csel 10:3)

- láthatatlanul, de hallhatóan (Csel 8:26)

- személytelenül mutatkozva (2Móz 3:2)

- teljesen ember módjára viselkedve (1Móz 19:1-3)

- repülve (Dán 9:21, Jel 14:6), vagy hirtelen eltűnve (Csel 10:7)

- az angyalok imádata tilos, és ezt az angyalok is tudják (Kol 2:18, Jel 19:10, 22:8-9).

4. Az angyalok szolgálata

Az angyalok hivatásuk szerint "szolgáló szellemek" (Zsid 1:14, Jel 22:9)

- Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsolt 103:20-21, Dán 7:10, Jel 5:11, 7:11).

- Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Móz 33:22, Gal 3:19, Zsid 2:2), az embereknek

való hírvivés (2Kir 1:3-4, Zak 1:9, Lk 1:26-28, Csel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jel

1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Móz 20:16, 2Krón 32:21-22, Csel 12:6-11) vagy védelmük

(2Móz 23:20, Zsolt 91:9-12, Dán 10:21, Mt 2:13, 18:10).

- További feladatuk a démonok elleni szervezett küzdelem (Dán 10:13,21, Júd 9, Jel 12:7), Isten ítéletének

végrehajtása (1Krón 21:11-12, 1Kor 10:10, Mt 13:41-50, Jel 8:5-13, 14:8-10, 16:1), illetve a meghaltak

lelkének vezetése a túlvilágon (Lk 16:22).

- Krisztus szolgálatát végig kísérték (Mt 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, Jn 1:51, Lk 22:42-43, Csel

1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Mt 13:39, 49, 24:31, 1Thessz 4:16).

Megjegyzés: a Jel 2-3. fejezet leveleinek címzettjei egyes fordításokban a gyülekezetek "angyala"-i, valójában a

gyülekezetek "hírvivő"-i (minek üzenne Jézus papíron az angyaloknak?); a Bibliában nincs olyan szó, hogy "őrangyal",

Jézus egyszeri utalásán kívül (Mt 18:10) semmit sem tudunk a gyermekek "angyalairól".

5. A démonok

A magyar Úsz. fordításokban található "ördögök" kifejezés mögött a "démon" szó többes számú alakja áll

(Mt 8:31, 9:34, Mk 3:22, Lk 4:41, 8:27, 10:17, 1Kor 10.21, Jak 2:19), de helyenként az egyes számban álló

"ördög" is rájuk utal (Mk 7:29, Lk 4:33, Jn 10:20-21). A démon (héber séd, görög daimón, daimonion) vagy

szellem (héber rúah, görög pneuma) eredetileg olyan angyal volt, amelyik vétkezett Isten ellen (2Pt 2:11),

fellázadva elhagyta kijelölt helyét, azaz feladatát (Júd 6). Ezek a "gonosz" (2Krón 11:5, Lk 8:2 stb.) vagy

"tisztátalan" (Jel 16:13 stb.) szellemek lettek a pogány, sokistenhívő népek istenei is (5Móz 32:17, 1Kor

8:20) és a hívőket is tévtanokkal igyekeznek eltévelyíteni (1Tim 4:1).

Szervezetten küzdenek Isten ellen, a jó angyalokkal (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívők ellen (Ef 6:12,

1Thessz 2:18, 1Pt 5:8, 1Tim 4:1). Az Úsz. szerint a démonok hercege (arkhón daimonión) Belzebub vagy

Beelzebul (= maga a sátán vagy egy alvezére?).

A démonokat nem szabad káromolni (2Pt 2:10-12), de a tőlük való félelemben sem kell élni (Jak 4:7, Ef

6:13), hiszen minden hívő fel van hatalmazva arra, hogy a gonosz erőkkel szemben megállva Isten szabadítását,

segítségét kérje (Mt 6:13, Ef 6:10-18). A démonokról tudhatjuk, hogy...

a szent angyalok erősebbek náluk (2Pt 2:11)

Krisztus mindet legyőzte (Lk 10:18, Ef 6:11-12, Kol 2:10,15, 1Pt 3:22) és mind ki lettek dobva a

mennyből (Lk 10:18, Jel 12:10,13), és az Ezeréves Királyság alatt teljesen meg lesznek kötözve (Ézs

24:21-23, Jel 20:1-3)

sorsuk a Sátánnal együtt megpecsételtetett, és ezt ők is tudják (Mt 25:41, Lk 8:31, 1Pt 3:19-20, 2Pt

2:4, Júd 6 vö. 1Kor 6:3).

6. A Sátán

A magyar Úsz. fordítások sajátos "ördög" kifejezése mögött (néhány kivétellel) a görög diabolosz (szó szerint:

"összevissza dobáló", ti. vádakkal) áll, ami a héber szátan = "ellenfél, vádló, ügyész" fordítása (görögösítve

szatanasz, magyarosan Sátán). Az ősi keresztény hagyomány szerint Babilon bukott királya – vsz. Mint

előkép – azonosítható a Sátánnal (Ézs 14:12-14), egy Isten ellen lázadó kerúbbal vagy angyali fejedelemmel

(Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). A közismert "Lucifer" név nem bibliai, hanem latin szó,

jelentése "Fényhordozó", és az Ézs 14:12 latin fordításában (Vulgata) található. A "Beliál" (héber Blijaál)

szó eredete bizonytalan, de jelentése kb. haszontalan, sőt gonosz; mivel szinte minden gonoszság

megstestesítője, "fiai", "lányai", "emberei" a vallási-erkölcsi értelemben "elvetemült" emberek (Bír 19:22,

20:13, 1Sám 2:12, 30:22 stb.). A LXX diabolosz-nak (vádló), az Úsz. ponérosz-nak (gonosz) fordítja, tehát a

Sátánnal azonosítja (vö. 2Kor 6:15. A "Belzebub", vagy pontosabban Baál-Zevul ("A Csarnoktemplom Ura")

név egy filiszteus istené; Jézus kortárs kritikusai azt állították, hogy ő áll Jézus démonűzése mögött, Jézus

válaszából azonban úgy tűnik, hogy azonos a Sátánnal (Mk 3.22, Lk 11:15-19). Jézus továbbá a pergamoni

Zeusz-oltárt a Sátán trónjával azonosítja (Jel 2:12-13). Úgy látszik, a hamis istenkultuszok és minden

gonoszság mögött – az eltérő megjelenési formák ellenére is – a Sátán áll (vö. 5Móz 32:17, 1Kor 10:20).

Megjegyzés: furcsa módon Jézus egyszer azt mondta Péternek, hogy "Távozz tőlem, Sátán!", mert Péter isteni eredetű

hitvallása után (Mt 16:16-17) heves emberi ötleteivel (16:21-22) Isten ügyét gátolta volna (Mt 16:23 vö. 1Jn 3:10);

mivel a gondolkodásmódja volt istentelen, Jézus csak tovább tanította; Júdást azonban már konkrétan diabolosz-nak,

azaz "vádló"-nak nevezte (Jn 6:70, vö. 13:2,27).

Amit a Bibliából biztosan tudunk a Sátánról, hogy...

- gonosz (Jn 17:15), hazug és embergyilkos (Jn 8:44 vö. Jel 9:11)

- Krisztust is megkísértette (Mt 4:1 stb.)

- a hívők ellensége (1Pt 5:8, Jel 2:10), vádlója vagy rágalmazója (Zak 3:1, Jób 1:6-12, Jel 12:10), kísértője

(1Móz 3:1, 1Krón 21:1, Lk 22:31, Csel 5:3, 1Thessz 3:5), tévútra vezetője (2Tim 2:26 vö. 1Tim

4:1)

- a világ félrevezetője (1Jn 5:19, 2Thessz 2:9, 2Kor 11:14, Jel 12:9), akadályozza az igehirdetést (Mk

4:15), ő munkálkodik az engedetlenekben (Jn 13:2, Ef 2:2),

- ő munkálkodik a "Krisztus-pótlékokban" (1Jn 2:18, a görög antikhrisztosz-nak ez a jelentése), és ő fog

fog munkálkodni az abszolút értelemben vett Antikrisztusban is (2Thessz 2:13, Jel 13:4 stb.)

- Isten végleges ítélete van rajta (Lk 10:18, Jel 12:7-9,12, 20:2,10).

Megjegyzés: a sátán csak teremtmény, Istennek nem egyenrangú ellenfele, amint azt a dualista vallási rendszerek

vélik; a Biblia nem közli, hogy Isten miért nem pusztította el azonnal a lázadó angyali lényeket, és miért engedte őket

tovább tevékenykedni; azt azonban világosság teszi, hogy korlátozza a hatalmukat, illetve gonosz szándékaikat is

felhasználja, beépíti a saját terveibe (lásd a sátán látszólagos diadalát Jézus kereszthalálakor).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Лучшие фильмы онлайн

(JorgeCyday, 2019.10.09 11:01)

Настоятельно рекомендую к просмотру

[url=http://filmikinoivsrleon.ct8.pl/82910-smotret-igra-prestolov-5-sezon-2-serija.html]смотреть игра престолов 5 сезон 2 серия[/url]
[url=http://tvzavrjnsa.ct8.pl/17274-smotret-multik-monstry-na-kanikulah-besplatno-onlajn.html]смотреть мультик монстры на каникулах бесплатно онлайн[/url]
[url=http://seriyakinougriseriay.ct8.pl/01278-onlajn-filmy-smotret-besplatno-komedija.html]онлайн фильмы смотреть бесплатно комедия[/url]
[url=http://seriyakinomsnudima.ct8.pl/03378-smotret-onlajn-igra-prestolov-2-sezon.html]смотреть онлайн игра престолов 2 сезон 3 серия бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://kinoxaksmtsmotret.ct8.pl/53706-gannibal-4-sezon-4-serija-smotret-onlajn.html]ганнибал 4 сезон 4 серия смотреть онлайн[/url]
[url=http://filmikinoivsrleon.ct8.pl/10358-grimm-2-sezon-smotret-onlajn-v-hd-kachestve.html]гримм 2 сезон смотреть онлайн в hd качестве 720 lostfilm все серии[/url]
[url=http://filmikinoivsrleon.ct8.pl/85654-igra-prestolov-kinogod.html]игра престолов киногод[/url]
[url=http://seriyakinougriseriay.ct8.pl/73421-dnevniki-vampira-2-sezon-2-serija.html]дневники вампира 2 сезон 2 серия[/url]
[url=http://tvzavrjnsa.ct8.pl/56145-skachat-film-zheleznyj-chelovek-4.html]скачать фильм железный человек 4[/url]
[url=http://tvzavrjnsa.ct8.pl/76433-multfilm-pro-luntika-smotret-besplatno-onlajn.html]мультфильм про лунтика смотреть бесплатно онлайн[/url]

Лучшее порно видео

(FaraSergeev, 2019.10.08 22:10)

Порно сайт 24video.xyz - это тысячи новых видео о сексе каждый день. Здесь можно скачать порно видео бесплатно без регистрации и смс. Просто и без проблем. У нас собрана бесплатная сочная порнуха и грязные [url=https://24video.xyz/]24 video[/url] ролики в отличном качестве любых категорий, их очень много. В этой парнухе ты найдешь самых зачетных самок, готовых на все. Выбирай порнушку по количеству хороших оценок, просмотров или тематике, смотри сам, делись с друзьями. Также у нас огромный выбор красивой клубнички и других легких сексвидео. Начинай смотреть бесплатно прямо сейчас! Мы очень надеемся, что это место сделает тебя более счастливым и удовлетворенным. Порево к нам закачивают сами зрители, в топ попадает то, что набрало больше всего голосов и комментариев. Заходи, мы всегда тебе рады. [url=https://24video.xyz/]24video[/url] - это хранилище видео, как ютуб, только с огромным, количеством отборных видеороликов со всего света. Самое время поставить [url=https://24video.xyz/]24video[/url] в закладки и наслаждаться регулярными пополнениями секс архива, в нашей портале всегда найдется что-нибудь классное и интересное.

Нормальные игорные аппараты на денежные средства на ресурсе sloty-na-dengi.online в 2019 году

(EdgaraPeno, 2019.10.08 09:43)

Online автоматы сегодня пользуются большим спросом среди молодых людей. Для тех, кто предпочитает рисковать и получать наслаждение от игры – отлично подойдёт ресурс sloty-na-dengi.online, где находятся самые яркие и динамичные online автоматы. Попадая на официальный портал игрового клуба, ребята ознакомятся не только с автоматами, но также смогут получить приличные бонусы и деньги за реальные ставки. Интерфейс игрового клуба отличается удобством и переведён на русский и английский языки. Следовательно, ориентироваться тут будет не тяжело даже начинающим ребятам.

Игровые автоматы на сайте [url=https://sloty-na-dengi.online/casino-frank]франк казино[/url] можно запускать на ПК либо с мобильных телефонов. Правила слотов остаются неизменными для обеих версий. Люди также будут делать ставки, и запускать кручение барабанов, на которых соединяются призовые комбинации. Игры со смартфонов и планшетов отличаются своими особенностями. В них крутой интерфейс, удобная игровая панель, а также забавные опции. Несмотря на то, что в смартфонах присутствует маленький экран, с игровыми аппаратами не возникнет трудностей. Игровое поле занимает практически весь экран и даёт шанс без проблем запустить игру. Основное преимущество мобильной OS состоит в том, что делать ставки реальными средствами можно вне зависимости от местоположения.

После создания персонального кабинета люди смогут опробовать занимательные автоматы от популярных брендов: Microgaming, Amatic, Platipus, NetEnt, Endorphina. Это известные разработчики, зарекомендовавшие себя как надёжные, и проверенные и много лет подряд уже представлены на многих игровых площадках. Они наделили игры комфортными функциями, такими как бонусные уровни, раунды на риск, а также бесплатные вращения. Благодаря этим опциям люди повышают определенный уровень и могут получать больше разных выигрышей. Самые востребованные игровые автоматы, о которых лучше упомянуть на sloty-na-dengi.online – Bells of Fire, Big Bang, Arabian Tales, Great Ocean, Jade Valley. Слоты отличаются занимательными сюжетами, а также высокими процентными ставками.

Платёжные системы в онлайн-казино позволяют надёжно получить свои выигрыши, заработанные в online casino. Также геймеры могут моментально вносить депозиты и для этого нужно только выбрать комфортный способ. Внизу сайта online casino находится полный список платёжных систем: Visa, Mastercard, Maestro. Также предусмотрены электронные кошельки: Webmoney, Qiwi, Yandex, Neteller, Liqpay, PayPal. От игроков требуется только выбрать одну из них, указать сумму пополнения или снятия и произвести транзакцию. Уже в течение дня финансы поступят на счёт игрока без задержек.

Постоянные игроки портала [url=https://sloty-na-dengi.online/page-online-casino-na-dengi]sloty-na-dengi.online/page-online-casino-na-dengi[/url] могут выбирать любые предложения от online casino и принимать участие в них. Все, кто впервые прошёл авторизацию на веб-портале, получают щедрый бонус на счёт и с этой суммой приступают к игровому процессу. За первый и третий депозиты игрокам начисляется 50-100% от их суммы. С каждой сделанной ставкой человек получает определённый статус, исходя из общей суммы ежемесячных депозитов. Чем больше ставок человек делает, тем выше будет его статус, и он приносит бонусы. Для онлайн Vip ребят доступны основные опции: личная консультация администратора, ускоренный вывод валюты, вспомогательные награды.

Желающие приумножить свои выигрыши могут принять участие в интересных мероприятиях от заведения. На портале ежедневно проводятся состязания между игроками, где они могут стать счастливыми обладателями приличных денег. Нужно только внести реальные суммы в слотах, и посетители получают отличный шанс на щедрые выигрыши.

[img]http://www.bagnet.org/storage/14/18/08/08/729_486_5a0d31f96d04b.jpg[/img]

Kraken forex binary options system

(Francisvox, 2019.10.08 03:42)

Trading binary options:
[url=http://forexzwart.forex-bin.us/options-trading-advisors.html]options trading advisors[/url] [url=http://forexzwart.forex-bin.us/forex-brasil.html]forex brasil[/url] [url=http://hfxforex.forex-bin.us/best-investment-options-for-small-amounts-of-money-in-india.html]best investment options for small amounts of money in india[/url] - Binary options are a simple way to trade price fluctuations in multiple global markets, but a trader needs to understand the risks and rewards of these often-misunderstood instruments. Binary options are different from traditional options. If traded, one will find these options have different payouts, fees and risks, not to mention an entirely different liquidity structure and investment process. (For related reading, see: A Guide To Trading Binary Options In The U.S.)
http://forexnlp.forex-bin.us/trend-cycle-trading-system.html

[url=http://forexku.forex-bin.us/quicken-loans-stock-options.html]quicken loans stock options[/url]
[url=http://fxnes.forex-bin.us/option-trading-training-in-chennai.html]option trading training in chennai[/url]
[url=http://forexsales.forex-bin.us/dc-forex-broker.html]dc forex broker[/url]

http://forexfbs.forex-bin.us/forexcheck24-de.html

[url=http://algorun.top/sGnYkF][img]http://www.robotdetrading.net/images/option-binaire.jpg[/img][/url]

http://gwgforex.forex-bin.us/fg-forex.html

Лучшее порно видео

(FaraSergeev, 2019.10.08 03:42)

Порно сайт 24video.xyz - это тысячи новых видео о сексе каждый день. Здесь можно скачать порно видео бесплатно без регистрации и смс. Просто и без проблем. У нас собрана бесплатная сочная порнуха и грязные [url=https://24video.xyz/]24видео[/url] ролики в отличном качестве любых категорий, их очень много. В этой парнухе ты найдешь самых зачетных самок, готовых на все. Выбирай порнушку по количеству хороших оценок, просмотров или тематике, смотри сам, делись с друзьями. Также у нас огромный выбор красивой клубнички и других легких сексвидео. Начинай смотреть бесплатно прямо сейчас! Мы очень надеемся, что это место сделает тебя более счастливым и удовлетворенным. Порево к нам закачивают сами зрители, в топ попадает то, что набрало больше всего голосов и комментариев. Заходи, мы всегда тебе рады. [url=https://24video.xyz/]24 видео[/url] - это хранилище видео, как ютуб, только с огромным, количеством отборных видеороликов со всего света. Самое время поставить [url=https://24video.xyz/]24видео[/url] в закладки и наслаждаться регулярными пополнениями секс архива, в нашей портале всегда найдется что-нибудь классное и интересное.

Сайт знакомств Киров

(encodo, 2019.10.07 23:27)

Мы точно знаем, что интернет-знакомства чаще всего могут разочаровывать, в связи с этим здесь мы разработали современный сайт с единственной идеей: сделать online-знакомства бесплатными, легкими и интересными для всех. Совершенно не можете отыскать свою другую половинку?
Кстати имеется отменная альтернатива - ресурсы знакомств без регистрации в стране. Вы сможете в удобное вам время соискать родственную душу без труда на нашем специальном портале, где тысяча людей ежедневно знакомятся вместе.Только пару минут милого общения смогут изменить вашу личную повседневная жизнь, в которой, наконец, возникнет страсть и благополучие.
Независимо от того, где вы всегда живете, в Нашем государстве либо в ином крае, у вас есть возможность знакомиться с мужчиной или девушкой из Нашего государства.
Для этого нет нужды проходить процедуру регистрации на портале, дабы получить доступ к базе данных.


Мы знаем, что online-знакомства очень часто не доставляют нужного результата, именно поэтому здесь мы образовали современный онлайн-сервис с одной задачей: сделать интернет-знакомства бесплатными, легкими и интересными ради всех. Не можете отыскать свою вторую половинку?


Кстати имеется превосходная замена этому - web-страницы знакомств без регистрации в стране. Можно в подходящее именно для вас время дня найти родственную душу без труда на данном специальном сайте в режиме online, где тысячи современных людей каждодневно общаются вместе.Всего пару минут милого контакта сумеют изменить вашу сегодняшнюю реальность, в которой, наконец, поселится страсть и наслаждение.
Независимо от того, где вы живете, в России или в другом крае, у вас имеется возможность завести знакомство с мужчиной или женщиной из России.
Для этого не требуется выполняться процедуру регистрации на веб-сайте, чтобы получить доступ к базе данных.
Все разговоры online и знаки внимания в виде презентов остаются персональными и не раскрываются.
В случае, если у вас огромное желание встретить другую половинку как можно быстрее, создайте VIP страницу, на котором имеется услуга индивидуальных характеристик. Тем, кто не любит спешки в поиске близкого человека, способен наслаждаться приятным разговором. Подарите для себя надежду стать счастливым.


Сайт знакомств Казань : [url=https://simpotka.ru]сайт знакомств оренбург регистрация[/url]

Razula.ru всё о заработке и не только. Бесплатно!

(Amilagoose, 2019.10.07 18:38)

Форум по заработку [url=]https://razula.ru/[/url]
Бесплатные курсы по заработку. https://razula.ru/

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(RonaldSkisp, 2019.10.07 15:01)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://mnogofilmccvz.ct8.pl/96569-smotret-onlajn-filmy-pro-ljubov-russkie.html]смотреть онлайн фильмы про любовь русские[/url]
[url=http://seriyakinoeyomsmotr.ct8.pl/30307-zhzh-blondinka-v-zakone.html]жж блондинка в законе[/url]
[url=http://filmswszcsmotret.ct8.pl/57346-smotret-serial-hodjachie-mertvecy-4-sezon.html]смотреть сериал ходячие мертвецы 4 сезон 4 серия[/url]
[url=http://kinoprostornjgsplus.ct8.pl/23830-nasledniki-2-smotret-na-russkom-disnej-s-subtitrami.html]наследники 2 смотреть на русском дисней с субтитрами смотреть онлайн[/url]
[url=http://filmswszcsmotret.ct8.pl/74503-volchonok-1-sezon-subtitry-russkie.html]волчонок 1 сезон субтитры русские[/url]
[url=http://mnogofilmccvz.ct8.pl/10725-sledstvie-po-telu-smotret-besplatno-vse-chasti.html]следствие по телу смотреть бесплатно все части[/url]
[url=http://seriyakinoeyomsmotr.ct8.pl/92461-skachat-kino-besplatno-bez-registracii-v-horoshem.html]скачать кино бесплатно без регистрации в хорошем качестве[/url]
[url=http://komediawczkgold.ct8.pl/78080-fors-mazhory-4-sezon-7-serija-smotret.html]форс мажоры 4 сезон 7 серия смотреть онлайн[/url]
[url=http://filmshd1080ubyv.ct8.pl/40365-doktor-haus-3-sezon-smotret-onlajn-na.html]доктор хаус 3 сезон смотреть онлайн на украинском[/url]
[url=http://mnogohdogazmisha.ct8.pl/72098-otchajannye-domohozjajki-smotret-onlajn-v-hd-kachestve.html]отчаянные домохозяйки смотреть онлайн в hd качестве 720[/url]

Бесплатное кино смотреть онлайн

(RonaldSkisp, 2019.10.07 14:46)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

[url=http://mnogofilmccvz.ct8.pl/82070-igry-garri-potter-vse-chasti-skachat-torrent.html]игры гарри поттер все части скачать торрент[/url]
[url=http://seriyakinoeyomsmotr.ct8.pl/95221-grimm-6-sezon-6-serija-smotret-onlajn.html]гримм 6 сезон 6 серия смотреть онлайн на русском языке[/url]
[url=http://komediawczkgold.ct8.pl/90317-skachat-detektivnyj-serial-torrent.html]скачать детективный сериал торрент[/url]
[url=http://mnogohdogazmisha.ct8.pl/11485-skachat-na-telefon-klan-soprano.html]скачать на телефон клан сопрано[/url]
[url=http://cinemaxxhbmbleon.ct8.pl/47762-skachat-fantasticheskie-serialy-cherez-torrent-besplatno.html]скачать фантастические сериалы через торрент бесплатно[/url]
[url=http://mnogofilmccvz.ct8.pl/36535-smotret-serial-hodjachie-mertvecy-serija-sezon.html]смотреть сериал ходячие мертвецы серия сезон 1 серия 3[/url]
[url=http://mnogohdogazmisha.ct8.pl/61156-djavol-nosit-prada-na-anglijskom-s-russkimi.html]дьявол носит прада на английском с русскими субтитрами[/url]
[url=http://kinoprostornjgsplus.ct8.pl/17262-otchajannye-domohozjajki-sezon-2-serija-2-smotret.html]отчаянные домохозяйки сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно[/url]
[url=http://kinoprostornjgsplus.ct8.pl/97966-skachat-djavol-nosit-prada-cherez-torrent-v.html]скачать дьявол носит прада через торрент в хорошем качестве[/url]
[url=http://filmshd1080ubyv.ct8.pl/62738-smotret-serial-flesh-vse-sezony-v-horoshem.html]смотреть сериал флэш все сезоны в хорошем качестве[/url]

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(RonaldSkisp, 2019.10.07 14:11)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

[url=http://cinemaxxhbmbleon.ct8.pl/98270-moja-prekrasnaja-ledi-mjuzikl-smotret-onlajn-na.html]моя прекрасная леди мюзикл смотреть онлайн на русском языке[/url]
[url=http://superfilmlyfismotr.ct8.pl/45879-vinks-klub-1-sezon-2-serija.html]винкс клуб 1 сезон 2 серия[/url]
[url=http://filmswszcsmotret.ct8.pl/43381-filmy-na-android-v-horoshem-kachestve-skachat-besplatno.html]фильмы на андроид в хорошем качестве скачать бесплатно через торрент[/url]
[url=http://kinoprostornjgsplus.ct8.pl/89143-gudbaj-lenin-skachat-torrent.html]гудбай ленин скачать торрент[/url]
[url=http://filmshd1080ubyv.ct8.pl/54865-film-onlajn-smotret-besplatno-vedma.html]фильм онлайн смотреть бесплатно ведьма[/url]
[url=http://cinemaxxhbmbleon.ct8.pl/63837-ja-telohranitel-vse-serii-skachat-torrent.html]я телохранитель все серии скачать торрент[/url]
[url=http://komediawczkgold.ct8.pl/95596-multfilm-engri-berdz-smotret-v-horoshem-kachestve.html]мультфильм энгри бердз смотреть в хорошем качестве[/url]
[url=http://seriyakinoeyomsmotr.ct8.pl/01277-moj-chudo-paren-dorama-s-russkoj-ozvuchkoj.html]мой чудо парень дорама с русской озвучкой[/url]
[url=http://superfilmlyfismotr.ct8.pl/18850-smotret-onlajn-odnazhdy-v-skazke-6-sezon.html]смотреть онлайн однажды в сказке 6 сезон[/url]
[url=http://filmswszcsmotret.ct8.pl/87563-abbatstvo-daunton-6-sezon-6-serija-na.html]аббатство даунтон 6 сезон 6 серия на русском[/url]

Классные фильмы онлайн смотреть

(RonaldSkisp, 2019.10.07 13:52)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://superfilmlyfismotr.ct8.pl/51076-multfilmy-skachat-torrent.html]мультфильмы скачать torrent[/url]
[url=http://filmshd1080ubyv.ct8.pl/36636-sezonvar-volchonok-3-sezon.html]сезонвар волчонок 3 сезон[/url]
[url=http://mnogohdogazmisha.ct8.pl/08029-griffiny-2-serija-7-sezon.html]гриффины 2 серия 7 сезон[/url]
[url=http://komediawczkgold.ct8.pl/95685-smotret-film-abbatstvo-daunton-1-sezon.html]смотреть фильм аббатство даунтон 1 сезон 4 серия[/url]
[url=http://seriyakinoeyomsmotr.ct8.pl/10777-igra-prestolov-4-serija-3.html]игра престолов 4 серия 3[/url]
[url=http://filmshd1080ubyv.ct8.pl/22944-anatomija-strasti-17-serija-2-sezon.html]анатомия страсти 17 серия 2 сезон[/url]
[url=http://filmshd1080ubyv.ct8.pl/48626-druzja-skachat-torrent-vse-sezony-hd-1080.html]друзья скачать торрент все сезоны hd 1080[/url]
[url=http://cinemaxxhbmbleon.ct8.pl/05281-druzja-sezon-3-serija-18.html]друзья сезон 3 серия 18[/url]
[url=http://kinoprostornjgsplus.ct8.pl/36988-skachat-volchonok-1-sezon-5-serija.html]скачать волчонок 1 сезон 5 серия[/url]
[url=http://mnogofilmccvz.ct8.pl/28285-multiki-dlja-malyshej-smotret-besplatno-v-horoshem-sovetskie.html]мультики для малышей смотреть бесплатно в хорошем советские качестве[/url]

Картинки и фотографии высокого качества

(LibirNegeinvency, 2019.10.05 01:56)

Для поиска подходящего изображения с его дальнейшим размещением на определенной площадке не потребуется много времени. В Интернете обычный пользователь может найти тысячу мест, где он сможет скачать необходимый снимок, векторное изображение или иконку.
Актуальным остается вопрос: Можно ли скачанные фотографии размещать в своих публикациях без нарушения авторских прав? Вам необходим снимок высокого качества, и вы не хотите тратить на него свои деньги.
Рады сообщить Вам хорошую новость – можно найти потрясающие бесплатные фотостоки, которые позволяют скачивать и размещать высококачественные изображения без рисков нарушения авторских прав и приобретения лицензии.
Вот первый из них: [url=https://hot-vagina.ru]https://hot-vagina.ru[/url]

Sword art online ordinal scale release date in america

(GregoryNuamp, 2019.10.04 22:43)

Online dating apps:
[url=http://alishapdat.cf/porn-groupe.html]porn groupe[/url] [url=http://twodownload.tk/porno-tonic.html]porno tonic[/url] [url=http://elsabettfohva.ga/adult-sign.html]adult sign[/url] - We met August 2011 online. 2 emails later and our first date. We went out in soho and after a lot of drinking and dancing and getting home at 2am, we have been inseparable ever since. Last night he made me the happiest girl alive.
http://nashmoylz.gq/mature-adult-tv.html

[url=http://randaliakleb.tk/jeu-de-sexe-adulte-sans-carte-bleue.html]jeu de sexe adulte sans carte bleue[/url]
[url=http://j-shbooker.ga/sexe-adulte-humiliation.html]sexe adulte humiliation[/url]
[url=http://celuredis.ga/sexy-adult-dance.html]sexy adult dance[/url]

http://m-utoysreview.ml/porno-leche-chatte.html

why we must grow with good coaching

(JamesPhork, 2019.10.04 20:56)

Development is an important element of achieving
success and being happy. Not everyone who has grew has
achieved goals, <b>but everyone who has achieved success
<a href=http://coachingszkolenia.tripod.com/>coaching</a> has developed and done a lot of work on themselves. </b>
Personal development is on the one hand my way of life, but also my passion and idea for life.

Лучшие игральные слоты на портале avtomati-na-dengi.net 2019

(AngeloNaf, 2019.10.04 13:05)

Мир азартной индустрии сегодня настолько разный, что игроки метаются между выбором популярных слотов. На ресурсах игровых клубов добавляются самые достойные игры с лицензионным софтом, созданные известными разработчиками, которые заслуживают повышенного внимания игроков. В каждом слоте присутствует свой сюжет и особенности, которые делают его редким и интересным. Игрокам предлагается два режима: без денег либо на реальные денежные средства и они могут выбрать любой из них.

Игровые слоты делятся на распространенные и супермодные. Классические появились ещё во времена наземных казино и самыми первыми заполнили игровые ресурсы, такие как [url=https://avtomati-na-dengi.net/netent]https://avtomati-na-dengi.net/netent[/url] . Это игры с тремя барабанами и 9-ю линиями, отличаются простой структурой и не имеют дополнительных функций. Что касается новых слотов, они отличаются качественной 3D графикой, дополнительными опциями: фриспинами, раундами на риск, респинами, бонусами. Также в них можно регулировать параметры: включать или отключать звук, расширять игру на весь экран, использовать вращения барабанов в Turbo режиме. В классических играх есть только одна кнопка вращения, а в новых автоматах доступны автоматические вращения барабанов.

В наши дни на игровых порталах пользуются популярностью слоты по мотивам крутых фильмов и мультфильмов. Также очень востребована тематика фруктов, приключений, подводный мир, еда. Одни из популярных новинок: Chilli Pop, Donut Rush, Atlantic Treasures, Secret Cupcakes. Они удобные в использовании и легко запускаются как на ПК, так и с мобильного устройства или таблета. Об этом позаботились веб-разработчики видеоигр, которые посчитали необходимым создать мобильную версию для удобных ставок.

В онлайн-казино могут делать ставки парни разного социального уровня – простые IT-специалисты, бизнесмены, общественные деятели, то есть все, кто заинтересован в азартных играх и крупных выигрышах. После полноценной регистрации на ресурсе игроков ждут приятные поощрения в виде бонусов. При пополнении баланса первый раз, online casino начисляет бездепозитный бонус в размере 100% от суммы ставки. Также присутствует система кешбек, которая предполагает возврат части потерявшей валюты, мотивационные призы именинникам. Также пользователей ждут регулярные турниры в [url=https://avtomati-na-dengi.net/microgaming]игровые автоматы microgaming[/url] , в которых они смогут побороться за приличные финансовые активы.

[img]https://neg.by/public_files/b_NEG_online_gambling.jpg[/img]

Классные фильмы онлайн смотреть

(PatrickDrova, 2019.10.04 12:01)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

[url=http://uzhasitvcqkvprosmotr.ct8.pl/83531-smotret-anatomija-strasti-12-sezon-onlajn-besplatno.html]смотреть анатомия страсти 12 сезон онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://filmikinoetpbplus.ct8.pl/06369-smotret-onlajn-besplatno-poslednij-sezon-dnevniki-vampira.html]смотреть онлайн бесплатно последний сезон дневники вампира[/url]
[url=http://kinoblkbgold.ct8.pl/66582-smotret-onlajn-besplatno-svaty-sezon-vse-serii.html]смотреть онлайн бесплатно сваты сезон все серии подряд[/url]
[url=http://onlinekinompposeriay.ct8.pl/53161-skachat-cherez-torrent-vyzhivshij.html]скачать через торрент выживший[/url]
[url=http://tvzavrfuqddom.ct8.pl/68518-doktor-haus-5-sezon-2-serija.html]доктор хаус 5 сезон 2 серия[/url]
[url=http://tvdetkamrdjqsmotr.ct8.pl/20958-chasti-tela-serial-smotret-onlajn-5-sezon.html]части тела сериал смотреть онлайн 5 сезон[/url]
[url=http://kinoxajnsugold.ct8.pl/35348-zhizn-kak-ona-est-smotret-onlajn.html]жизнь как она есть смотреть онлайн в hd 720 качестве бесплатно[/url]
[url=http://letvkinobwkwsilver.ct8.pl/85550-cherepashki-nindzja-multfilm-vse-serii-smotret-onlajn.html]черепашки ниндзя мультфильм все серии смотреть онлайн[/url]
[url=http://tv-kinoxbyxonline.ct8.pl/17640-klinika-6-sezon-1-serija.html]клиника 6 сезон 1 серия[/url]
[url=http://letvkinolpzck.ct8.pl/99215-smotret-film-abbatstvo-daunton-4-sezon-onlajn.html]смотреть фильм аббатство даунтон 4 сезон онлайн[/url]

Бесплатное кино смотреть онлайн

(PatrickDrova, 2019.10.04 10:09)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

[url=http://kinonapqleon.ct8.pl/01192-teorija-bolshogo-vzryva-smotret-onlajn-1-sezon.html]теория большого взрыва смотреть онлайн 1 сезон[/url]
[url=http://kinoxajnsugold.ct8.pl/93459-missija-nevypolnima-6-smotret-onlajn-v-horoshem-kachestve.html]миссия невыполнима 6 смотреть онлайн в хорошем качестве бесплатно[/url]
[url=http://pumafilmamevl.ct8.pl/96623-dom-bolshoj-mamochki-skachat-film.html]дом большой мамочки скачать фильм[/url]
[url=http://tv-kinoxbyxonline.ct8.pl/62923-film-golaja-pravda-skachat-na-telefon-besplatno.html]фильм голая правда скачать на телефон бесплатно[/url]
[url=http://tvzavrfuqddom.ct8.pl/73489-bordzhia-4-sezon-smotret-onlajn.html]борджиа 4 сезон смотреть онлайн[/url]
[url=http://tv-kinoxbyxonline.ct8.pl/37746-ventvort-serial-smotret.html]вентворт сериал смотреть[/url]
[url=http://komediagpxgleon.ct8.pl/66257-zvezdnyj-put-3-2016-smotret-onlajn.html]звездный путь 3 2016 смотреть онлайн[/url]
[url=http://filmikinoetpbplus.ct8.pl/18369-rossijskie-melodramy-odnoserijnye-novinki.html]российские мелодрамы односерийные новинки[/url]
[url=http://filmshd1080nkjtposmotret.ct8.pl/92449-hobbit-4-data-vyhoda-2017.html]хоббит 4 дата выхода 2017[/url]
[url=http://tv-kinoxbyxonline.ct8.pl/35543-seks-v-bolshom-gorode-4-sezon.html]секс в большом городе 4 сезон 7 серия[/url]

Классные фильмы онлайн смотреть

(PatrickDrova, 2019.10.04 08:45)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

[url=http://onlinekinoxyjenik.ct8.pl/39310-dnevnik-princessy-3-vljublennaja-princessa-smotret-onlajn.html]дневник принцессы 3 влюбленная принцесса смотреть онлайн[/url]
[url=http://tvzavrfuqddom.ct8.pl/31009-fizruk-smotret-1-serija-onlajn.html]физрук смотреть 1 серия онлайн[/url]
[url=http://kinonapqleon.ct8.pl/14574-prostushka-pasjans-onlajn.html]простушка пасьянс онлайн[/url]
[url=http://tvzavrfuqddom.ct8.pl/18426-skachat-serial-olga-1-2-sezon.html]скачать сериал ольга 1 2 сезон[/url]
[url=http://tvzavrfuqddom.ct8.pl/21514-filmy-tilja-shvajgera-smotret-onlajn.html]фильмы тиля швайгера смотреть онлайн[/url]
[url=http://filmcwfqsmotr.ct8.pl/42305-serial-besstyzhie-1-sezon-1-serija-v.html]сериал бесстыжие 1 сезон 1 серия в хорошем качестве 720[/url]
[url=http://onlinekinompposeriay.ct8.pl/74007-kino-smotret-onlajn-besplatno-2017-goda-novinki.html]кино смотреть онлайн бесплатно 2017 года новинки[/url]
[url=http://pumafilmamevl.ct8.pl/42404-simpsony-smotret.html]симпсоны смотреть[/url]
[url=http://letvkinobwkwsilver.ct8.pl/26311-skachat-teorija-bolshogo-vzryva-11-sezon-kurazh.html]скачать теория большого взрыва 11 сезон кураж бомбей[/url]
[url=http://tvzavrfuqddom.ct8.pl/76979-serial-klinika-3-sezon-smotret.html]сериал клиника 3 сезон смотреть[/url]

Классные фильмы онлайн смотреть

(PatrickDrova, 2019.10.04 08:22)

Настоятельно рекомендую к просмотру

[url=http://tv-kinoxbyxonline.ct8.pl/53021-spartak-krov-i-pesok-1-sezon-10.html]спартак кровь и песок 1 сезон 10[/url]
[url=http://uzhasitvcqkvprosmotr.ct8.pl/10245-smotret-onlajn-besplatno-filmy-s-uchastiem-kevina.html]смотреть онлайн бесплатно фильмы с участием кевина костнера[/url]
[url=http://tvdetkamrdjqsmotr.ct8.pl/05847-smotret-serial-onlajn-elementarno-4-sezon.html]смотреть сериал онлайн элементарно 4 сезон[/url]
[url=http://superfilmvrna.ct8.pl/06491-cherepashki-nindzja-smotret-onlajn-4-sezon-besplatno.html]черепашки ниндзя смотреть онлайн 4 сезон бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://superfilmvrna.ct8.pl/58974-svaty-1-sezon-vse-serii-podrjad-smotret.html]сваты 1 сезон все серии подряд смотреть онлайн в хорошем качестве бесплатно[/url]
[url=http://letvkinolpzck.ct8.pl/01966-gannibal-serial-smotret-onlajn-besplatno-1-sezon.html]ганнибал сериал смотреть онлайн бесплатно 1 сезон[/url]
[url=http://onlinekinompposeriay.ct8.pl/78954-zombi-filmy-onlajn-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]зомби фильмы онлайн бесплатно в хорошем качестве смотреть[/url]
[url=http://komediagpxgleon.ct8.pl/66109-skachat-knjaz-vladimir-multfilm-besplatno.html]скачать князь владимир мультфильм бесплатно[/url]
[url=http://kinonapqleon.ct8.pl/86626-fizruk-2-sezon-vse-smotret-onlajn.html]физрук 2 сезон все смотреть онлайн[/url]
[url=http://onlinekinoxyjenik.ct8.pl/87748-smotret-zvezdnye-vrata-vse-sezony-onlajn-besplatno.html]смотреть звездные врата все сезоны онлайн бесплатно[/url]

Купить фальшивые деньги!

(kupidengi, 2019.10.03 13:47)

Вы когда нибудь думали на тему покупки поддельных денег?

https://kupi-dengi.com - Здесь можно заказать фальшивые деньги.
От оригинала не отличить! Делают качественно, некоторые купюры даже принимают банкоматы!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Következő »