Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalok és démonok

 

Az ember ősi tapasztalata, hogy vannak láthatatlan lények, és hogy egy részük jó, más részük viszont gonosz.

Manapság van, aki a létüket is tagadja, és a róluk szóló beszámolókat, a velük való találkozást pszichológiai

jelenségnek tekinti. Mások viszont állandóan ezekkel az erőkkel foglalkoznak, minden rosszat a

gonosz szellemek számlájára írnak. A Biblia adatai azonban ezúttal is segítenek eligazodni.

1. A láthatatlan világ lakói

A láthatatlan világ lakói a "kerubok" (héber köruvim, 1Móz 3:24, 2Móz 25:18-22, Ez 1:4-5, 10:15-20, 28:14-

16, 41:18-20, Zsolt 18:11), a szárnyas "szeráfok" (héber szerafim, 1Móz 3:24, Ézs 6:2, Ez 1:4-24, Zsid 9:5),

huszonnégy "vén" (Jel 4:4), négy másik "élőlény" (Jel 4:6), és az "angyalok" (héber mal'ák = követ, küldött,

görög: angelosz = hírnök), akik erőben és dicsőségben az ember és a démonok (lásd alább!) fölött állnak.

Megjegyzés: a bibliai világkép szerint nincsenek "személytelen szellemi erők", amelyeket az ember felhasználhatna

(lásd mágia), csak személyes szellemi hatalmak, amelyek vagy jók (angyalok) vagy gonoszak (démonok), és amelyekkel

az ember nem kezdeményezhet kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek kísérteni).

2. Az Istenhez hűséges angyalok

Ők is teremtmények (Neh 9:6, Zsolt 148:1-5, Kol 1:16), akik...

- a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7)

- nem szaporodnak (Mt 22:30), nem halnak meg (Lk 20:36); a számuk nagy (Zsid 12:22, Júd 14, Jel 5:11)

- személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dán 10:12, Jel 12:7), Gábriel (Dán 8:16, 9:21, Lk

1:19,26)

- mind szentek (Dán 4:23, Mk 8:38, 1Tim 5:21)

- valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dán 10:13, Júd 9, 1Thessz 4:16); kijelölt területük

és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük "uralkodók", "fejedelmek, "trónok" (Ef 3:10).

3. Az angyalok megjelenése

A Bibliában kétezer év alatt csak 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelentek meg, tehát igen ritkán, csak

nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át:

- szemmel láthatóan vagy vízióban (4Móz 22:31, Csel 10:3)

- láthatatlanul, de hallhatóan (Csel 8:26)

- személytelenül mutatkozva (2Móz 3:2)

- teljesen ember módjára viselkedve (1Móz 19:1-3)

- repülve (Dán 9:21, Jel 14:6), vagy hirtelen eltűnve (Csel 10:7)

- az angyalok imádata tilos, és ezt az angyalok is tudják (Kol 2:18, Jel 19:10, 22:8-9).

4. Az angyalok szolgálata

Az angyalok hivatásuk szerint "szolgáló szellemek" (Zsid 1:14, Jel 22:9)

- Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsolt 103:20-21, Dán 7:10, Jel 5:11, 7:11).

- Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Móz 33:22, Gal 3:19, Zsid 2:2), az embereknek

való hírvivés (2Kir 1:3-4, Zak 1:9, Lk 1:26-28, Csel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jel

1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Móz 20:16, 2Krón 32:21-22, Csel 12:6-11) vagy védelmük

(2Móz 23:20, Zsolt 91:9-12, Dán 10:21, Mt 2:13, 18:10).

- További feladatuk a démonok elleni szervezett küzdelem (Dán 10:13,21, Júd 9, Jel 12:7), Isten ítéletének

végrehajtása (1Krón 21:11-12, 1Kor 10:10, Mt 13:41-50, Jel 8:5-13, 14:8-10, 16:1), illetve a meghaltak

lelkének vezetése a túlvilágon (Lk 16:22).

- Krisztus szolgálatát végig kísérték (Mt 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, Jn 1:51, Lk 22:42-43, Csel

1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Mt 13:39, 49, 24:31, 1Thessz 4:16).

Megjegyzés: a Jel 2-3. fejezet leveleinek címzettjei egyes fordításokban a gyülekezetek "angyala"-i, valójában a

gyülekezetek "hírvivő"-i (minek üzenne Jézus papíron az angyaloknak?); a Bibliában nincs olyan szó, hogy "őrangyal",

Jézus egyszeri utalásán kívül (Mt 18:10) semmit sem tudunk a gyermekek "angyalairól".

5. A démonok

A magyar Úsz. fordításokban található "ördögök" kifejezés mögött a "démon" szó többes számú alakja áll

(Mt 8:31, 9:34, Mk 3:22, Lk 4:41, 8:27, 10:17, 1Kor 10.21, Jak 2:19), de helyenként az egyes számban álló

"ördög" is rájuk utal (Mk 7:29, Lk 4:33, Jn 10:20-21). A démon (héber séd, görög daimón, daimonion) vagy

szellem (héber rúah, görög pneuma) eredetileg olyan angyal volt, amelyik vétkezett Isten ellen (2Pt 2:11),

fellázadva elhagyta kijelölt helyét, azaz feladatát (Júd 6). Ezek a "gonosz" (2Krón 11:5, Lk 8:2 stb.) vagy

"tisztátalan" (Jel 16:13 stb.) szellemek lettek a pogány, sokistenhívő népek istenei is (5Móz 32:17, 1Kor

8:20) és a hívőket is tévtanokkal igyekeznek eltévelyíteni (1Tim 4:1).

Szervezetten küzdenek Isten ellen, a jó angyalokkal (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívők ellen (Ef 6:12,

1Thessz 2:18, 1Pt 5:8, 1Tim 4:1). Az Úsz. szerint a démonok hercege (arkhón daimonión) Belzebub vagy

Beelzebul (= maga a sátán vagy egy alvezére?).

A démonokat nem szabad káromolni (2Pt 2:10-12), de a tőlük való félelemben sem kell élni (Jak 4:7, Ef

6:13), hiszen minden hívő fel van hatalmazva arra, hogy a gonosz erőkkel szemben megállva Isten szabadítását,

segítségét kérje (Mt 6:13, Ef 6:10-18). A démonokról tudhatjuk, hogy...

a szent angyalok erősebbek náluk (2Pt 2:11)

Krisztus mindet legyőzte (Lk 10:18, Ef 6:11-12, Kol 2:10,15, 1Pt 3:22) és mind ki lettek dobva a

mennyből (Lk 10:18, Jel 12:10,13), és az Ezeréves Királyság alatt teljesen meg lesznek kötözve (Ézs

24:21-23, Jel 20:1-3)

sorsuk a Sátánnal együtt megpecsételtetett, és ezt ők is tudják (Mt 25:41, Lk 8:31, 1Pt 3:19-20, 2Pt

2:4, Júd 6 vö. 1Kor 6:3).

6. A Sátán

A magyar Úsz. fordítások sajátos "ördög" kifejezése mögött (néhány kivétellel) a görög diabolosz (szó szerint:

"összevissza dobáló", ti. vádakkal) áll, ami a héber szátan = "ellenfél, vádló, ügyész" fordítása (görögösítve

szatanasz, magyarosan Sátán). Az ősi keresztény hagyomány szerint Babilon bukott királya – vsz. Mint

előkép – azonosítható a Sátánnal (Ézs 14:12-14), egy Isten ellen lázadó kerúbbal vagy angyali fejedelemmel

(Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). A közismert "Lucifer" név nem bibliai, hanem latin szó,

jelentése "Fényhordozó", és az Ézs 14:12 latin fordításában (Vulgata) található. A "Beliál" (héber Blijaál)

szó eredete bizonytalan, de jelentése kb. haszontalan, sőt gonosz; mivel szinte minden gonoszság

megstestesítője, "fiai", "lányai", "emberei" a vallási-erkölcsi értelemben "elvetemült" emberek (Bír 19:22,

20:13, 1Sám 2:12, 30:22 stb.). A LXX diabolosz-nak (vádló), az Úsz. ponérosz-nak (gonosz) fordítja, tehát a

Sátánnal azonosítja (vö. 2Kor 6:15. A "Belzebub", vagy pontosabban Baál-Zevul ("A Csarnoktemplom Ura")

név egy filiszteus istené; Jézus kortárs kritikusai azt állították, hogy ő áll Jézus démonűzése mögött, Jézus

válaszából azonban úgy tűnik, hogy azonos a Sátánnal (Mk 3.22, Lk 11:15-19). Jézus továbbá a pergamoni

Zeusz-oltárt a Sátán trónjával azonosítja (Jel 2:12-13). Úgy látszik, a hamis istenkultuszok és minden

gonoszság mögött – az eltérő megjelenési formák ellenére is – a Sátán áll (vö. 5Móz 32:17, 1Kor 10:20).

Megjegyzés: furcsa módon Jézus egyszer azt mondta Péternek, hogy "Távozz tőlem, Sátán!", mert Péter isteni eredetű

hitvallása után (Mt 16:16-17) heves emberi ötleteivel (16:21-22) Isten ügyét gátolta volna (Mt 16:23 vö. 1Jn 3:10);

mivel a gondolkodásmódja volt istentelen, Jézus csak tovább tanította; Júdást azonban már konkrétan diabolosz-nak,

azaz "vádló"-nak nevezte (Jn 6:70, vö. 13:2,27).

Amit a Bibliából biztosan tudunk a Sátánról, hogy...

- gonosz (Jn 17:15), hazug és embergyilkos (Jn 8:44 vö. Jel 9:11)

- Krisztust is megkísértette (Mt 4:1 stb.)

- a hívők ellensége (1Pt 5:8, Jel 2:10), vádlója vagy rágalmazója (Zak 3:1, Jób 1:6-12, Jel 12:10), kísértője

(1Móz 3:1, 1Krón 21:1, Lk 22:31, Csel 5:3, 1Thessz 3:5), tévútra vezetője (2Tim 2:26 vö. 1Tim

4:1)

- a világ félrevezetője (1Jn 5:19, 2Thessz 2:9, 2Kor 11:14, Jel 12:9), akadályozza az igehirdetést (Mk

4:15), ő munkálkodik az engedetlenekben (Jn 13:2, Ef 2:2),

- ő munkálkodik a "Krisztus-pótlékokban" (1Jn 2:18, a görög antikhrisztosz-nak ez a jelentése), és ő fog

fog munkálkodni az abszolút értelemben vett Antikrisztusban is (2Thessz 2:13, Jel 13:4 stb.)

- Isten végleges ítélete van rajta (Lk 10:18, Jel 12:7-9,12, 20:2,10).

Megjegyzés: a sátán csak teremtmény, Istennek nem egyenrangú ellenfele, amint azt a dualista vallási rendszerek

vélik; a Biblia nem közli, hogy Isten miért nem pusztította el azonnal a lázadó angyali lényeket, és miért engedte őket

tovább tevékenykedni; azt azonban világosság teszi, hogy korlátozza a hatalmukat, illetve gonosz szándékaikat is

felhasználja, beépíti a saját terveibe (lásd a sátán látszólagos diadalát Jézus kereszthalálakor).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Видео

(gerabootSef, 2019.10.01 16:00)

This is the best video on the subject, may be.
https://www.youtube.com/watch?v=XcMEoxj2TTQ

работа в такси самара на личном

(centrsnabencodo, 2019.09.30 06:45)

Агрегатор Я.такси-это отличная возможность произвести заказ авто в любое время, куда угодно. Сделать заказ авто вы можете 3 способами: через специальное мобильное приложение, закачав его, на сайте, по телефону Яндекс такси. Вам надо назвать время когда нужна автомобиль, собственный телефонный номер, местонахождение.

Заказывают Я. такси вместе с детским авто креслом для перевозки детей, вечером после посиделок надежнее прибегнуть к такси, чем сесть в авто нетрезвым, на вокзал или в аэропорт надёжнее воспользоваться Я. такси ненужно думать где разместить свою машину. Плата выполняется наличным или безналичным платежом. Время приезда Яндекс такси составляет от 5 до 5 мин. ориентировочно.

Преимущества работы в нашем Я. такси: Моментальная регистрация в приложение, Незначительная комиссия, Оплата мгновенная, Постоянный поток заказов, Оператор круглосуточно на связи.

Для выполнения работ в такси водителю следует зарегистрироваться лично и транспорт, все это займёт пять мин. Комисия агрегатора будет составлять не более пятнадцать процентов. Вы можете без проблем получать зарплату в любое время. У вас постоянно обязательно будут заявки. В случае проблем сегодня можно связаться с постоянно действующей службой сопровождения. Yandex такси помогает людям быстро добраться до нужного места. Заказывая современное Яндекс такси вы получаете люксовый сервис в нашем городе.

яндекс такси как устроиться на работу : [url=https://centrsnab163.ru]работа в яндекс такси самара[/url]

Приветствую Мы фирма работаем с Калибровкой софтов для чип тюнинга индивидуально на заказ

(Alvarobluri, 2019.09.29 16:34)

Доброго здравия
Мы занимаемся изготовлением софтов для чип тюнинга под заказ,
программное удаление систем Сажевый фильтр,FAP,EGR,CAT,ДК2,ВСА,MAF,МАП,ВБА,NOx,Adblue
убираем вальвематик toyota двигателей 3ZR 2ZR,
или тюнинг прошивки stage1,стаге2
работаем с ЭБУ Bosch,Continental,каминз,Delphi,Magneti Marelli,Делко,Hitachi,Денсо,Matsushita,Siemens,Keihin,Сагем,Valeo,Visteon,Кефико и подобные
заявки изготовления прошивки через почтовый ящик
email:max.autoteams@yandex.ru
или по форме заказа на сайте https://u.to/K7E9Fg
Whatsapp 8-902-01-09-150 для быстрой связи

Saft rezeptfrei

(Saft kaufen , 2019.09.26 18:28)

Saft rezeptfrei , Tabletten abnehmen - http://www.360tuan.com/goto.php?url=http:///andreas-w.de/apotheke/clopidogrel-Г¶sterreich-giese-singer-gbr.html : Kapseln .

why we must grow

(ScottLieli, 2019.09.26 17:16)

Personal development is an important element of achieving
success and being happy. Not everyone who has evolved has
achieved success, <b>but everyone who has achieved success
<a href="https://coachszkolenia.wordpress.com/">coaching</a> has
developed and done a lot of work on themselves. </b>
Personal development is on the one hand my way of life,
but also my passion and idea for life.

УКП-66

(Rubenjat, 2019.09.25 20:58)

Интересное предложение

(Dames vex, 2019.09.25 17:57)

Где присмотреть для себя новые [url=https://stairsprom.ru]перила лестничные[/url] в вашу квартиру

Cleaning lady services manhattan

(Normanelape, 2019.09.23 18:10)

Qualified cleansing today is more than simply cleansing: modern-day devices, devices and methods of work turn it into a true state-of-the-art procedure that drastically changes the typical understanding of what it indicates to definitely "clean".

In home cleaning company - perfect
[url=https://maidsmanhattan.club/house-maid/]House maid ny[/url]
- it's simple, practical and affordable with our provider.
Leave the tidiness forerunners to home cleansing Brooklyn! Our team utilize expert cleaning agents and also technological devices of worldwide suppliers in our job and also do an excellent work with cleaning of any kind of intricacy.

[url=https://maidsmanhattan.club/][size=8]The maid company nyc[/size][/url]

Collaboration with the company is the surety of a remarkable, successful as well as dependable cleaning of qualified property cleaning as well as surrounding places. Presently, house cleaning services coming from our firm are actually utilized in New Shirt. Enjoy as well as you the actual benefits as well as sensible advantages of our business proposition.

Through signing an irreversible company contract with our company, you are going to have the ability to abandon the requirement to maintain a sizable workers of technological workers, which, subsequently, will optimize prices. The price of the facility, daily, basic home cleaning of Staten Isle, executed by our employees, will constantly be actually less than the expense of wages for cleansers, the acquisition of cleansing items as well as equipment.

[size=6]Residential cleaning prices new-york[/size]

Leave behind a demand on the website, define your name or company label, connect with contact number and date of desired cleaning, leave your dreams as well as needs in an information to the manager if required, after that our specialist is going to contact you in the least opportunity and define the date, time as well as workplace!

Supplements for health and beauty: Profolan - Stop Hair Loss

(PharmacevtOl, 2019.09.22 05:46)

Pills for health and beauty: [url=https://pharmacevt.org] weight loss supplements[/url]
Research: 85% of men recommend our products: Member XXL: Thickening and lengthening of the penis by up to 9 cm, Green Coffee 5K - Burn Fat Quicker, ERON PLUS - Erectile Dysfunction Pills (the most effective formula available to buy), Fat Burner supplements, Garcinia Cambogia Actives, Nonacne - Help for skin acne; Profolan - Stimulate hair growth and preserve its natural colour, Silvets are tablets which facilitate weight loss, speed up metabolism, give you more energy, decrease fat retention; Collagen Select is number 1 among anti-wrinkle products; Locerin protects against hair loss, effectively supports hair growth, hair becomes clearly healthier, strengthens the structure and hair color, Fast Burn Extreme - Fat Burner (strengthens and adds energy).
100% SECURITY AND NATURAL INGREDIENTS!
OUR COMPETITIVE ADVANTAGES:
Quality product, Profitable price, No risk and Guarantees, Global reach.
Our products are distributed all over the world:
Poland, Germany, Italy, Spain, France, Netherlands, Czech Republic, Latvia, United Kingdom (UK), United States of America (USA).

Классные фильмы онлайн смотреть

(Edwardsleta, 2019.09.18 02:08)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

[url=http://hzkd.tvdetkamekfksmotr.site/17732-sladkaja-zhizn-3-skolko-serij-v-sezone.html]сладкая жизнь 3 сколько серий в сезоне[/url]
[url=http://teosxx.tvdetkamekfksmotr.site/02429-smotret-simpsonov-vse-serii-podrjad.html]смотреть симпсонов все серии подряд[/url]
[url=http://qohlzl.tvdetkamekfksmotr.site/25027-sumerki-bigsinema.html]сумерки бигсинема[/url]
[url=http://gwext.tvdetkamekfksmotr.site/06075-hodjachie-mertvecy-6-sezon-smotret-besplatno]ходячие мертвецы 6 сезон смотреть бесплатно[/url]
[url=http://gwext.tvdetkamekfksmotr.site/84981-garri-potter-4-smotret-onlajn-besplatno-v]гарри поттер 4 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 1080[/url]
[url=http://btwodq.tvdetkamekfksmotr.site/78514-komedii-2017-smotret-onlajn-film-besplatno-v.html]комедии 2017 смотреть онлайн фильм бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://wtvce.tvdetkamekfksmotr.site/87066-oderzhimost-smotret-onlajn-2006.html]одержимость смотреть онлайн 2006[/url]
[url=http://wtvce.tvdetkamekfksmotr.site/49984-smotret-javlenie-onlajn-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]смотреть явление онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://tvdetkamekfksmotr.site/29028-detektivy-smotret-onlajn-besplatno-serialu-net.html]детективы смотреть онлайн бесплатно serialu net[/url]
[url=http://hzkd.tvdetkamekfksmotr.site/59634-beguschij-v-labirinte-skachat-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]бегущий в лабиринте скачать бесплатно в хорошем качестве через торрент[/url]

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.18 01:11)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://tvdetkamekfksmotr.site/56341-smotret-juzhnyj-park-vse-serii-podrjad.html]смотреть южный парк все серии подряд[/url]
[url=http://shkv.tvdetkamekfksmotr.site/38266-druzhba-eto-chudo-3-sezon-1-serija.html]дружба это чудо 3 сезон 1 серия[/url]
[url=http://iiih.tvdetkamekfksmotr.site/34142-transformery-poslednij-rycar-film-2017-smotret-onlajn]трансформеры последний рыцарь фильм 2017 смотреть онлайн hd 1080[/url]
[url=http://wtvce.tvdetkamekfksmotr.site/73168-film-profil-ubijcy-1-sezon-rossija-smotret.html]фильм профиль убийцы 1 сезон россия смотреть онлайн все серии подряд[/url]
[url=http://rzhhok.tvdetkamekfksmotr.site/22309-serial-dnevniki-vampira-7-sezon-smotret-onlajn.html]сериал дневники вампира 7 сезон смотреть онлайн бесплатно[/url]
[url=http://wtvce.tvdetkamekfksmotr.site/45559-skachat-film-mumija-2017-besplatno-na-telefon.html]скачать фильм мумия 2017 бесплатно на телефон в хорошем качестве[/url]
[url=http://idvwx.tvdetkamekfksmotr.site/85068-filmy-onlajn-smotret-besplatno-2017-goda.html]фильмы онлайн смотреть бесплатно 2017 года[/url]
[url=http://btwodq.tvdetkamekfksmotr.site/13332-smotret-univer-novaja-obschaga-novyj-sezon-2017.html]смотреть универ новая общага новый сезон 2017 года[/url]
[url=http://idvwx.tvdetkamekfksmotr.site/57874-povorot-ne-tuda-7-smotret-onlajn-besplatno.html]поворот не туда 7 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720[/url]
[url=http://teosxx.tvdetkamekfksmotr.site/53810-filmy-pro-zonu-tjurmu-russkie-smotret-onlajn.html]фильмы про зону тюрьму русские смотреть онлайн бесплатно[/url]

Taylor clothing store

(Thomaspum, 2019.09.17 19:47)

Cheap clothing stores:
[url=http://girlyhoodies.sportss.site/under-armour-jacket-for-women.html]Under armour jacket for women[/url] [url=http://maninhoodie.sportss.site/minecraft-creeper-zip-up-hoodie.html]Minecraft creeper zip up hoodie[/url] [url=http://lovehoodies.sportss.site/german-army-overcoat.html]German army overcoat[/url]
Macys: lots of beautiful fashion from the USI know no matter what I need- whether it's a dress for a party or some funky gifts for friends, that I'll be able to find something here. Also, if they don't have it in your size, they'll find it at another location and bring it in with no commitment. Talk about great customer service!
http://freehoodies.sportss.site/hoodie-allen-cleveland.html

[url=http://algorun.top/V3JdbF][img]http://www.dhresource.com/fc/s021/Apparel/2015/180x218/212512788.jpg[/img][/url]

http://hoodiejacket.sportss.site

Лучшие фильмы онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.17 03:05)

Настоятельно рекомендую к просмотру

[url=http://dtnhve.superfilmtnmdonline.site/98947-serial-vyzov-rossija-smotret-onlajn-1-sezon.html]сериал вызов россия смотреть онлайн 1 сезон[/url]
[url=http://fhal.superfilmtnmdonline.site/19808-hodjachie-mertvecy-vse-sezony-smotret-onlajn-v.html]ходячие мертвецы все сезоны смотреть онлайн в хорошем качестве[/url]
[url=http://hhlb.superfilmtnmdonline.site/16203-otcy-serial-1-sezon-2017-smotret-besplatno.html]отцы сериал 1 сезон 2017 смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720[/url]
[url=http://tiea.superfilmtnmdonline.site/54715-desantura-1-serija.html]десантура 1 серия[/url]
[url=http://hhlb.superfilmtnmdonline.site/93647-smotret-film-chernaja-krov-17-serija.html]смотреть фильм черная кровь 17 серия[/url]
[url=http://tiea.superfilmtnmdonline.site/78096-zakoldovannaja-ella-pohozhie-filmy.html]заколдованная элла похожие фильмы[/url]
[url=http://superfilmtnmdonline.site/05126-smotret-volchonok-vse-sezony-v-horoshem-kachestve.html]смотреть волчонок все сезоны в хорошем качестве hd 720[/url]
[url=http://pnlnlf.superfilmtnmdonline.site/59545-daun-haus-skachat.html]даун хаус скачать[/url]
[url=http://plkyln.superfilmtnmdonline.site/03558-smotret-film-kartochnyj-domik-1-sezon.html]смотреть фильм карточный домик 1 сезон[/url]
[url=http://rziv.superfilmtnmdonline.site/84972-skachat-dzhon-uik-2-v-horoshem-kachestve.html]скачать джон уик 2 в хорошем качестве бесплатно[/url]

Лучшие фильмы онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.17 02:46)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

[url=http://nxtmi.superfilmtnmdonline.site/77121-soblazn-1-sezon-1-serija.html]соблазн 1 сезон 1 серия[/url]
[url=http://nikn.superfilmtnmdonline.site/28892-kazanova-film-2006-smotret-onlajn.html]казанова фильм 2006 смотреть онлайн[/url]
[url=http://tgsfgo.superfilmtnmdonline.site/05368-kratkij-kurs-schastlivoj-zhizni-smotret-onlajn.html]краткий курс счастливой жизни смотреть онлайн 1 сезон[/url]
[url=http://rziv.superfilmtnmdonline.site/07142-smotret-krokodil-dandi-3-onlajn-besplatno-v.html]смотреть крокодил данди 3 онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://rziv.superfilmtnmdonline.site/48789-serial-beglec-s-ohlobystinym-data-vyhoda.html]сериал беглец с охлобыстиным дата выхода[/url]
[url=http://fhal.superfilmtnmdonline.site/91438-bezmolvie-tureckij-serial-na-russkom-jazyke-smotret-besplatno.html]безмолвие турецкий сериал на русском языке смотреть бесплатно онлайн[/url]
[url=http://rziv.superfilmtnmdonline.site/49248-pervyj-mstitel-protivostojanie-gidonlajn.html]первый мститель противостояние гидонлайн[/url]
[url=http://plkyln.superfilmtnmdonline.site/97793-kon-tiki-kinopoisk.html]кон тики кинопоиск[/url]
[url=http://dtnhve.superfilmtnmdonline.site/49402-bobro-porzhalovat-film-2008-v-kachestve-1080.html]бобро поржаловать фильм 2008 в качестве 1080[/url]
[url=http://tiea.superfilmtnmdonline.site/75550-vedmak-smotret-film-onlajn-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]ведьмак смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720[/url]

Классные фильмы онлайн смотреть

(Edwardsleta, 2019.09.17 02:07)

Настоятельно рекомендую к просмотру

[url=http://tgsfgo.superfilmtnmdonline.site/30887-filmy-po-zhjul-vernu-smotret-onlajn.html]фильмы по жюль верну смотреть онлайн[/url]
[url=http://lxoriv.superfilmtnmdonline.site/61124-smotret-serial-chernye-parusa-vse-serii-v.html]смотреть сериал черные паруса все серии в хорошем качестве бесплатно[/url]
[url=http://dtnhve.superfilmtnmdonline.site/51555-chastica-boga-film-2017-smotret-besplatno-v.html]частица бога фильм 2017 смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720[/url]
[url=http://rziv.superfilmtnmdonline.site/33135-sm-besplatno-film-otchij-bereg-2017.html]см бесплатно фильм отчий берег 2017[/url]
[url=http://superfilmtnmdonline.site/03611-film-2016-smotret-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]фильм 2016 смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720 уже вышли[/url]
[url=http://dtnhve.superfilmtnmdonline.site/18786-smotret-film-onlajn-lica-v-tolpe.html]смотреть фильм онлайн лица в толпе[/url]
[url=http://pnlnlf.superfilmtnmdonline.site/97785-kosti-12-sezon-6-serija.html]кости 12 сезон 6 серия[/url]
[url=http://lxoriv.superfilmtnmdonline.site/50849-sudja-dredd-3d-film-2012-v-1080.html]судья дредд 3d фильм 2012 в 1080 онлайн[/url]
[url=http://nxtmi.superfilmtnmdonline.site/12194-spajdervik-hroniki-smotret-onlajn-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]спайдервик хроники смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720[/url]
[url=http://pnlnlf.superfilmtnmdonline.site/78031-smotret-onlajn-serial-tjudory-sezon-4.html]смотреть онлайн сериал тюдоры сезон 4[/url]

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(Edwardsleta, 2019.09.17 02:00)

Настоятельно рекомендую к просмотру

[url=http://tiea.superfilmtnmdonline.site/50776-smotret-osob-3-onlajn-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]смотреть особь 3 онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720[/url]
[url=http://plkyln.superfilmtnmdonline.site/07811-karnaval-po-nashemu-2014-smotret-onlajn.html]карнавал по нашему 2014 смотреть онлайн[/url]
[url=http://nikn.superfilmtnmdonline.site/13508-film-znakomtes-dzho-blek-smotret-onlajn-besplatno.html]фильм знакомьтесь джо блэк смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://rziv.superfilmtnmdonline.site/64806-elementarno-lostfilm-5-sezon.html]элементарно лостфильм 5 сезон[/url]
[url=http://rziv.superfilmtnmdonline.site/42184-gotem-2-sezon-2-serija-coldfilm.html]готэм 2 сезон 2 серия coldfilm[/url]
[url=http://tgsfgo.superfilmtnmdonline.site/25826-ohotnik-za-golovami-serial-2015-2-sezon.html]охотник за головами сериал 2015 2 сезон дата выхода[/url]
[url=http://fhal.superfilmtnmdonline.site/17810-smotret-tureckij-serial-ljubov-ne-ponimaet.html]смотреть турецкий сериал любовь не понимает слов в хорошем качестве[/url]
[url=http://hhlb.superfilmtnmdonline.site/65126-smotret-film-sherlok-holms-2015-onlajn-besplatno.html]смотреть фильм шерлок холмс 2015 онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://lxoriv.superfilmtnmdonline.site/16609-velikolepnyj-vek-smotret-besplatno-4-sezon.html]великолепный век смотреть бесплатно 4 сезон[/url]
[url=http://dtnhve.superfilmtnmdonline.site/51548-skaz-o-petre-i-fevronii-2017-g-smotret.html]сказ о петре и февронии 2017 г смотреть в хорошем качестве бесплатно[/url]

Классные фильмы онлайн смотреть

(Edwardsleta, 2019.09.17 01:44)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

[url=http://tiea.superfilmtnmdonline.site/65868-naparnicy-ssha-serial-2016-smotret-besplatno-v.html]напарницы сша сериал 2016 смотреть бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://lxoriv.superfilmtnmdonline.site/47613-dzhejson-born-smotret-onlajn-2016-film-v.html]джейсон борн смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 1080 hd[/url]
[url=http://superfilmtnmdonline.site/91081-film-portal-jurskogo-perioda-vse-sezony.html]фильм портал юрского периода все сезоны[/url]
[url=http://dtnhve.superfilmtnmdonline.site/08916-velikolepnaja-anzhelika-smotret-onlajn-1964-v-horoshem.html]великолепная анжелика смотреть онлайн 1964 в хорошем качестве[/url]
[url=http://nikn.superfilmtnmdonline.site/42508-filmy-pohozhie-na-anatomija-ljubvi.html]фильмы похожие на анатомия любви[/url]
[url=http://dtnhve.superfilmtnmdonline.site/86953-smotret-film-onlajn-besplatno-a-zori-zdes.html]смотреть фильм онлайн бесплатно а зори здесь тихие 2015 все серии[/url]
[url=http://hhlb.superfilmtnmdonline.site/16400-korolek-ptichka-pevchaja-smotret-2-sezon.html]королек птичка певчая смотреть 2 сезон[/url]
[url=http://tgsfgo.superfilmtnmdonline.site/57706-berija-proigrysh-2010-serial-smotret-onlajn.html]берия проигрыш 2010 сериал смотреть онлайн[/url]
[url=http://nxtmi.superfilmtnmdonline.site/43691-rim-2-sezon-2-serija-smotret-onlajn.html]рим 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в качестве hd 720[/url]
[url=http://tgsfgo.superfilmtnmdonline.site/23041-na-bezymjannoj-vysote-serial-skachat-cherez-torrent.html]на безымянной высоте сериал скачать через торрент[/url]

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.17 01:21)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

[url=http://tiea.superfilmtnmdonline.site/46654-tjudory-smotret-onlajn-vse-sezony-v-horoshem-kachestve.html]тюдоры смотреть онлайн все сезоны в хорошем качестве бесплатно 720[/url]
[url=http://nxtmi.superfilmtnmdonline.site/08601-den-nezavisimosti-smotret-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]день независимости смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 1080[/url]
[url=http://nxtmi.superfilmtnmdonline.site/57353-novye-filmy-oksany-bajrak-2016-smotret-onlajn.html]новые фильмы оксаны байрак 2016 смотреть онлайн[/url]
[url=http://nikn.superfilmtnmdonline.site/18584-mushketery-film-2011-smotret-onlajn-1080.html]мушкетеры фильм 2011 смотреть онлайн 1080[/url]
[url=http://rziv.superfilmtnmdonline.site/27811-dnevniki-vampira-5-sezon-lostfilm-smotret-onlajn.html]дневники вампира 5 сезон лостфильм смотреть онлайн[/url]
[url=http://pnlnlf.superfilmtnmdonline.site/43210-otel-dlja-zolushki-smotret.html]отель для золушки смотреть[/url]
[url=http://superfilmtnmdonline.site/39179-mikki-maus-onlajn-smotret-besplatno-vse-serii.html]микки маус онлайн смотреть бесплатно все серии подряд[/url]
[url=http://tiea.superfilmtnmdonline.site/85285-vedmak-1-sezon-2-serija-smotret-onlajn.html]ведьмак 1 сезон 2 серия смотреть онлайн[/url]
[url=http://plkyln.superfilmtnmdonline.site/02220-multik-pro-zebru-zu-vse-serii-podrjad-smotret.html]мультик про зебру зу все серии подряд смотреть онлайн[/url]
[url=http://lxoriv.superfilmtnmdonline.site/01227-smotret-vikingi-4-sezon-onlajn-besplatno-v.html]смотреть викинги 4 сезон онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720[/url]

Лучшие фильмы онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.17 00:52)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

[url=http://nxtmi.superfilmtnmdonline.site/43691-rim-2-sezon-2-serija-smotret-onlajn.html]рим 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в качестве hd 720[/url]
[url=http://tgsfgo.superfilmtnmdonline.site/23041-na-bezymjannoj-vysote-serial-skachat-cherez-torrent.html]на безымянной высоте сериал скачать через торрент[/url]
[url=http://tiea.superfilmtnmdonline.site/55645-serial-ottepel-onlajn-smotret-vse-serii-besplatno.html]сериал оттепель онлайн смотреть все серии бесплатно[/url]
[url=http://tgsfgo.superfilmtnmdonline.site/74518-vhod-v-nikuda-film-2011-smotret-onlajn.html]вход в никуда фильм 2011 смотреть онлайн в hd 720[/url]
[url=http://pnlnlf.superfilmtnmdonline.site/51654-zakon-kamennyh-dzhunglej-1-sezon-vse-serii.html]закон каменных джунглей 1 сезон все серии смотреть[/url]
[url=http://superfilmtnmdonline.site/09704-trillery-detektivy-smotret-onlajn-besplatno.html]триллеры детективы смотреть онлайн бесплатно[/url]
[url=http://pnlnlf.superfilmtnmdonline.site/86210-terminator-3-goblin-smotret-onlajn-hd-720.html]терминатор 3 гоблин смотреть онлайн hd 720[/url]
[url=http://pnlnlf.superfilmtnmdonline.site/49433-onlajn-igra-prestolov-7-sezon-1-serija.html]онлайн игра престолов 7 сезон 1 серия[/url]
[url=http://nikn.superfilmtnmdonline.site/62194-filmy-pohozhie-na-vrag-gosudarstva.html]фильмы похожие на враг государства[/url]
[url=http://tgsfgo.superfilmtnmdonline.site/86682-smotret-onlajn-zov-skorbi.html]смотреть онлайн зов скорби[/url]

Классные фильмы онлайн смотреть

(Edwardsleta, 2019.09.16 23:28)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

[url=http://superfilmtnmdonline.site/59977-skrepi-du-i-skubi-du.html]скрепи ду и скуби ду[/url]
[url=http://plkyln.superfilmtnmdonline.site/20926-spusk-3-smotret-onlajn.html]спуск 3 смотреть онлайн[/url]
[url=http://dtnhve.superfilmtnmdonline.site/78546-marina-roscha-18-serija-2-sezon-smotret.html]марьина роща 18 серия 2 сезон смотреть онлайн бесплатно[/url]
[url=http://nikn.superfilmtnmdonline.site/90665-naparnicy-amerikanskij-serial-smotret-onlajn-besplatno.html]напарницы американский сериал смотреть онлайн бесплатно[/url]
[url=http://pnlnlf.superfilmtnmdonline.site/34115-smotret-film-anzhelika-markiza-angelov-2-chast.html]смотреть фильм анжелика маркиза ангелов 2 часть 2014 онлайн бесплатно[/url]
[url=http://tiea.superfilmtnmdonline.site/77709-sumerki-4-chast-2-smotret-besplatno-v.html]сумерки 4 часть 2 смотреть бесплатно в хорошем качестве 1080[/url]
[url=http://hhlb.superfilmtnmdonline.site/37461-smotret-serial-marina-roscha-1.html]смотреть сериал марьина роща 1[/url]
[url=http://tgsfgo.superfilmtnmdonline.site/82843-vek-adelin-skachat-torrent-v-horoshem-kachestve.html]век аделин скачать торрент в хорошем качестве hd 1080[/url]
[url=http://plkyln.superfilmtnmdonline.site/75949-grom-v-raju-3-film-1995.html]гром в раю 3 фильм 1995[/url]
[url=http://tiea.superfilmtnmdonline.site/13180-smotret-serial-apostol-vse-serii-2008.html]смотреть сериал апостол все серии 2008 в hd качестве 720p онлайн[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Következő »