Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalok és démonok

 

Az ember ősi tapasztalata, hogy vannak láthatatlan lények, és hogy egy részük jó, más részük viszont gonosz.

Manapság van, aki a létüket is tagadja, és a róluk szóló beszámolókat, a velük való találkozást pszichológiai

jelenségnek tekinti. Mások viszont állandóan ezekkel az erőkkel foglalkoznak, minden rosszat a

gonosz szellemek számlájára írnak. A Biblia adatai azonban ezúttal is segítenek eligazodni.

1. A láthatatlan világ lakói

A láthatatlan világ lakói a "kerubok" (héber köruvim, 1Móz 3:24, 2Móz 25:18-22, Ez 1:4-5, 10:15-20, 28:14-

16, 41:18-20, Zsolt 18:11), a szárnyas "szeráfok" (héber szerafim, 1Móz 3:24, Ézs 6:2, Ez 1:4-24, Zsid 9:5),

huszonnégy "vén" (Jel 4:4), négy másik "élőlény" (Jel 4:6), és az "angyalok" (héber mal'ák = követ, küldött,

görög: angelosz = hírnök), akik erőben és dicsőségben az ember és a démonok (lásd alább!) fölött állnak.

Megjegyzés: a bibliai világkép szerint nincsenek "személytelen szellemi erők", amelyeket az ember felhasználhatna

(lásd mágia), csak személyes szellemi hatalmak, amelyek vagy jók (angyalok) vagy gonoszak (démonok), és amelyekkel

az ember nem kezdeményezhet kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek kísérteni).

2. Az Istenhez hűséges angyalok

Ők is teremtmények (Neh 9:6, Zsolt 148:1-5, Kol 1:16), akik...

- a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7)

- nem szaporodnak (Mt 22:30), nem halnak meg (Lk 20:36); a számuk nagy (Zsid 12:22, Júd 14, Jel 5:11)

- személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dán 10:12, Jel 12:7), Gábriel (Dán 8:16, 9:21, Lk

1:19,26)

- mind szentek (Dán 4:23, Mk 8:38, 1Tim 5:21)

- valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dán 10:13, Júd 9, 1Thessz 4:16); kijelölt területük

és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük "uralkodók", "fejedelmek, "trónok" (Ef 3:10).

3. Az angyalok megjelenése

A Bibliában kétezer év alatt csak 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelentek meg, tehát igen ritkán, csak

nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át:

- szemmel láthatóan vagy vízióban (4Móz 22:31, Csel 10:3)

- láthatatlanul, de hallhatóan (Csel 8:26)

- személytelenül mutatkozva (2Móz 3:2)

- teljesen ember módjára viselkedve (1Móz 19:1-3)

- repülve (Dán 9:21, Jel 14:6), vagy hirtelen eltűnve (Csel 10:7)

- az angyalok imádata tilos, és ezt az angyalok is tudják (Kol 2:18, Jel 19:10, 22:8-9).

4. Az angyalok szolgálata

Az angyalok hivatásuk szerint "szolgáló szellemek" (Zsid 1:14, Jel 22:9)

- Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsolt 103:20-21, Dán 7:10, Jel 5:11, 7:11).

- Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Móz 33:22, Gal 3:19, Zsid 2:2), az embereknek

való hírvivés (2Kir 1:3-4, Zak 1:9, Lk 1:26-28, Csel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jel

1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Móz 20:16, 2Krón 32:21-22, Csel 12:6-11) vagy védelmük

(2Móz 23:20, Zsolt 91:9-12, Dán 10:21, Mt 2:13, 18:10).

- További feladatuk a démonok elleni szervezett küzdelem (Dán 10:13,21, Júd 9, Jel 12:7), Isten ítéletének

végrehajtása (1Krón 21:11-12, 1Kor 10:10, Mt 13:41-50, Jel 8:5-13, 14:8-10, 16:1), illetve a meghaltak

lelkének vezetése a túlvilágon (Lk 16:22).

- Krisztus szolgálatát végig kísérték (Mt 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, Jn 1:51, Lk 22:42-43, Csel

1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Mt 13:39, 49, 24:31, 1Thessz 4:16).

Megjegyzés: a Jel 2-3. fejezet leveleinek címzettjei egyes fordításokban a gyülekezetek "angyala"-i, valójában a

gyülekezetek "hírvivő"-i (minek üzenne Jézus papíron az angyaloknak?); a Bibliában nincs olyan szó, hogy "őrangyal",

Jézus egyszeri utalásán kívül (Mt 18:10) semmit sem tudunk a gyermekek "angyalairól".

5. A démonok

A magyar Úsz. fordításokban található "ördögök" kifejezés mögött a "démon" szó többes számú alakja áll

(Mt 8:31, 9:34, Mk 3:22, Lk 4:41, 8:27, 10:17, 1Kor 10.21, Jak 2:19), de helyenként az egyes számban álló

"ördög" is rájuk utal (Mk 7:29, Lk 4:33, Jn 10:20-21). A démon (héber séd, görög daimón, daimonion) vagy

szellem (héber rúah, görög pneuma) eredetileg olyan angyal volt, amelyik vétkezett Isten ellen (2Pt 2:11),

fellázadva elhagyta kijelölt helyét, azaz feladatát (Júd 6). Ezek a "gonosz" (2Krón 11:5, Lk 8:2 stb.) vagy

"tisztátalan" (Jel 16:13 stb.) szellemek lettek a pogány, sokistenhívő népek istenei is (5Móz 32:17, 1Kor

8:20) és a hívőket is tévtanokkal igyekeznek eltévelyíteni (1Tim 4:1).

Szervezetten küzdenek Isten ellen, a jó angyalokkal (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívők ellen (Ef 6:12,

1Thessz 2:18, 1Pt 5:8, 1Tim 4:1). Az Úsz. szerint a démonok hercege (arkhón daimonión) Belzebub vagy

Beelzebul (= maga a sátán vagy egy alvezére?).

A démonokat nem szabad káromolni (2Pt 2:10-12), de a tőlük való félelemben sem kell élni (Jak 4:7, Ef

6:13), hiszen minden hívő fel van hatalmazva arra, hogy a gonosz erőkkel szemben megállva Isten szabadítását,

segítségét kérje (Mt 6:13, Ef 6:10-18). A démonokról tudhatjuk, hogy...

a szent angyalok erősebbek náluk (2Pt 2:11)

Krisztus mindet legyőzte (Lk 10:18, Ef 6:11-12, Kol 2:10,15, 1Pt 3:22) és mind ki lettek dobva a

mennyből (Lk 10:18, Jel 12:10,13), és az Ezeréves Királyság alatt teljesen meg lesznek kötözve (Ézs

24:21-23, Jel 20:1-3)

sorsuk a Sátánnal együtt megpecsételtetett, és ezt ők is tudják (Mt 25:41, Lk 8:31, 1Pt 3:19-20, 2Pt

2:4, Júd 6 vö. 1Kor 6:3).

6. A Sátán

A magyar Úsz. fordítások sajátos "ördög" kifejezése mögött (néhány kivétellel) a görög diabolosz (szó szerint:

"összevissza dobáló", ti. vádakkal) áll, ami a héber szátan = "ellenfél, vádló, ügyész" fordítása (görögösítve

szatanasz, magyarosan Sátán). Az ősi keresztény hagyomány szerint Babilon bukott királya – vsz. Mint

előkép – azonosítható a Sátánnal (Ézs 14:12-14), egy Isten ellen lázadó kerúbbal vagy angyali fejedelemmel

(Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). A közismert "Lucifer" név nem bibliai, hanem latin szó,

jelentése "Fényhordozó", és az Ézs 14:12 latin fordításában (Vulgata) található. A "Beliál" (héber Blijaál)

szó eredete bizonytalan, de jelentése kb. haszontalan, sőt gonosz; mivel szinte minden gonoszság

megstestesítője, "fiai", "lányai", "emberei" a vallási-erkölcsi értelemben "elvetemült" emberek (Bír 19:22,

20:13, 1Sám 2:12, 30:22 stb.). A LXX diabolosz-nak (vádló), az Úsz. ponérosz-nak (gonosz) fordítja, tehát a

Sátánnal azonosítja (vö. 2Kor 6:15. A "Belzebub", vagy pontosabban Baál-Zevul ("A Csarnoktemplom Ura")

név egy filiszteus istené; Jézus kortárs kritikusai azt állították, hogy ő áll Jézus démonűzése mögött, Jézus

válaszából azonban úgy tűnik, hogy azonos a Sátánnal (Mk 3.22, Lk 11:15-19). Jézus továbbá a pergamoni

Zeusz-oltárt a Sátán trónjával azonosítja (Jel 2:12-13). Úgy látszik, a hamis istenkultuszok és minden

gonoszság mögött – az eltérő megjelenési formák ellenére is – a Sátán áll (vö. 5Móz 32:17, 1Kor 10:20).

Megjegyzés: furcsa módon Jézus egyszer azt mondta Péternek, hogy "Távozz tőlem, Sátán!", mert Péter isteni eredetű

hitvallása után (Mt 16:16-17) heves emberi ötleteivel (16:21-22) Isten ügyét gátolta volna (Mt 16:23 vö. 1Jn 3:10);

mivel a gondolkodásmódja volt istentelen, Jézus csak tovább tanította; Júdást azonban már konkrétan diabolosz-nak,

azaz "vádló"-nak nevezte (Jn 6:70, vö. 13:2,27).

Amit a Bibliából biztosan tudunk a Sátánról, hogy...

- gonosz (Jn 17:15), hazug és embergyilkos (Jn 8:44 vö. Jel 9:11)

- Krisztust is megkísértette (Mt 4:1 stb.)

- a hívők ellensége (1Pt 5:8, Jel 2:10), vádlója vagy rágalmazója (Zak 3:1, Jób 1:6-12, Jel 12:10), kísértője

(1Móz 3:1, 1Krón 21:1, Lk 22:31, Csel 5:3, 1Thessz 3:5), tévútra vezetője (2Tim 2:26 vö. 1Tim

4:1)

- a világ félrevezetője (1Jn 5:19, 2Thessz 2:9, 2Kor 11:14, Jel 12:9), akadályozza az igehirdetést (Mk

4:15), ő munkálkodik az engedetlenekben (Jn 13:2, Ef 2:2),

- ő munkálkodik a "Krisztus-pótlékokban" (1Jn 2:18, a görög antikhrisztosz-nak ez a jelentése), és ő fog

fog munkálkodni az abszolút értelemben vett Antikrisztusban is (2Thessz 2:13, Jel 13:4 stb.)

- Isten végleges ítélete van rajta (Lk 10:18, Jel 12:7-9,12, 20:2,10).

Megjegyzés: a sátán csak teremtmény, Istennek nem egyenrangú ellenfele, amint azt a dualista vallási rendszerek

vélik; a Biblia nem közli, hogy Isten miért nem pusztította el azonnal a lázadó angyali lényeket, és miért engedte őket

tovább tevékenykedni; azt azonban világosság teszi, hogy korlátozza a hatalmukat, illetve gonosz szándékaikat is

felhasználja, beépíti a saját terveibe (lásd a sátán látszólagos diadalát Jézus kereszthalálakor).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.16 22:45)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

[url=http://pnlnlf.superfilmtnmdonline.site/82926-plemjashka-2015-smotret-onlajn-v-horoshem-kachestve.html]племяшка 2015 смотреть онлайн в хорошем качестве[/url]
[url=http://hhlb.superfilmtnmdonline.site/40048-smotret-serial-otmena-vseh-ogranichenij.html]смотреть сериал отмена всех ограничений[/url]
[url=http://hhlb.superfilmtnmdonline.site/67273-mertvec-iz-tumstouna-film-2013-aktery.html]мертвец из тумстоуна фильм 2013 актеры[/url]
[url=http://dtnhve.superfilmtnmdonline.site/53358-chapaev-smotret-onlajn-2013-vse-serii-v.html]чапаев смотреть онлайн 2013 все серии в хорошем качестве[/url]
[url=http://dtnhve.superfilmtnmdonline.site/40945-serial-velvet-4-sezon.html]сериал вельвет 4 сезон[/url]
[url=http://lxoriv.superfilmtnmdonline.site/66104-nazad-v-buduschee-v-hd-1080p-kachestve.html]назад в будущее в hd 1080p качестве смотреть[/url]
[url=http://nikn.superfilmtnmdonline.site/56341-smotret-tajny-smolvilja-v-5-sezon-v.html]смотреть тайны смолвиля в 5 сезон в хорошем качестве[/url]
[url=http://pnlnlf.superfilmtnmdonline.site/72859-smotret-bitva-prestolov-7-sezon.html]смотреть битва престолов 7 сезон[/url]
[url=http://lxoriv.superfilmtnmdonline.site/97049-chernye-parusa-1-sezon-1-serija-smotret.html]черные паруса 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве[/url]
[url=http://dtnhve.superfilmtnmdonline.site/13111-znakomstvo-s-roditeljami-smotret-onlajn-v-horoshem.html]знакомство с родителями смотреть онлайн в хорошем качестве[/url]

Лучшие фильмы онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.16 10:53)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

[url=http://ngpzs.kinoxacureseriay.site/13630-serial-kremen-3-sezon-smotret-onlajn-besplatno.html]сериал кремень 3 сезон смотреть онлайн бесплатно[/url]
[url=http://kinoxacureseriay.site/14457-smotret-serial-dalnobojschiki-3-sezon-vse.html]смотреть сериал дальнобойщики 3 сезон все серии в хорошем качестве[/url]
[url=http://enxphn.kinoxacureseriay.site/67652-ischejka-svoja-chuzhaja-smotret-onlajn-vse.html]ищейка своя чужая смотреть онлайн все серии в хорошем качестве 720[/url]
[url=http://bkvrin.kinoxacureseriay.site/20142-kovcheg-smotret-onlajn-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]ковчег смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 1 сезон[/url]
[url=http://onzcn.kinoxacureseriay.site/42214-velikolepnyj-vek-smotret-onlajn-v-horoshem-kachestve-besplatno]великолепный век смотреть онлайн в хорошем качестве бесплатно 720[/url]
[url=http://tedekl.kinoxacureseriay.site/03693-planeta-obezjan-revoljucija-1080]планета обезьян революция 1080[/url]
[url=http://tedekl.kinoxacureseriay.site/20711-starshaja-shkola-pora-ljubvi]старшая школа пора любви[/url]
[url=http://onzcn.kinoxacureseriay.site/05692-novinki-russkie-serialy-2017-goda-kotorye]новинки русские сериалы 2017 года которые вышли в просмотр[/url]
[url=http://ngpzs.kinoxacureseriay.site/51915-smotret-serial-csi-mesto-prestuplenija-majami.html]смотреть сериал csi место преступления майами[/url]
[url=http://tedekl.kinoxacureseriay.site/32542-sobaka-tochka-kom-besplatno-smotret]собака точка ком бесплатно смотреть[/url]

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(Edwardsleta, 2019.09.16 10:16)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://lyjmoe.kinoxacureseriay.site/46315-smotret-interesnyj-film-onlajn.html]смотреть интересный фильм онлайн[/url]
[url=http://gtion.kinoxacureseriay.site/85179-smotret-zakon-kamennyh-dzhunglej-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]смотреть закон каменных джунглей бесплатно в хорошем качестве hd 720[/url]
[url=http://tedekl.kinoxacureseriay.site/49716-35-serija-centralnaja-bolnica]35 серия центральная больница[/url]
[url=http://nhydm.kinoxacureseriay.site/10411-smotret-onlajn-besplatno-film-idealnye-neznakomcy.html]смотреть онлайн бесплатно фильм идеальные незнакомцы[/url]
[url=http://bkvrin.kinoxacureseriay.site/70922-narki-1-sezon-1-serija-smotret.html]нарки 1 сезон 1 серия смотреть[/url]
[url=http://lyjmoe.kinoxacureseriay.site/09753-komedii-russkie-novinki-smotret-onlajn-besplatno-v.html]комедии русские новинки смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://lyjmoe.kinoxacureseriay.site/65387-smotret-besplatno-dom-u-ozera-v-horoshem.html]смотреть бесплатно дом у озера в хорошем качестве[/url]
[url=http://nhydm.kinoxacureseriay.site/92809-smotret-legavyj-2-sezon-2-serija.html]смотреть легавый 2 сезон 2 серия[/url]
[url=http://kinoxacureseriay.site/42912-smotret-serial-grimm-onlajn-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]смотреть сериал гримм онлайн бесплатно в хорошем качестве в hd[/url]
[url=http://gtion.kinoxacureseriay.site/42486-smotret-menja-zovut-erl.html]смотреть меня зовут эрл[/url]

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.16 10:08)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

[url=http://bkvrin.kinoxacureseriay.site/90466-film-kto-est-kto-s-belmondo-smotret.html]фильм кто есть кто с бельмондо смотреть онлайн[/url]
[url=http://iemiz.kinoxacureseriay.site/12993-dorogi-indii-smotret-onlajn-v-besplatno-v.html]дороги индии смотреть онлайн в бесплатно в хорошем качестве hd 720[/url]
[url=http://gtion.kinoxacureseriay.site/77223-bog-vojny-kinopoisk.html]бог войны кинопоиск[/url]
[url=http://tedekl.kinoxacureseriay.site/57333-smotret-filmy-s-rasselom-krou]смотреть фильмы с расселом кроу[/url]
[url=http://kinoxacureseriay.site/21191-filmy-o-drevnej-rusi-smotret-onlajn-besplatno.html]фильмы о древней руси смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://onzcn.kinoxacureseriay.site/94968-zolushka-4-esli-tufelka-podojdet-aktery]золушка 4 если туфелька подойдет актеры и роли[/url]
[url=http://ngpzs.kinoxacureseriay.site/49367-melodrama-vedma-2017-smotret-film-onlajn.html]мелодрама ведьма 2017 смотреть фильм онлайн[/url]
[url=http://kinoxacureseriay.site/01508-smotret-beregovaja-ohrana.html]смотреть береговая охрана[/url]
[url=http://fmii.kinoxacureseriay.site/69288-chernyj-angel-film-2002-skachat-torrent.html]черный ангел фильм 2002 скачать торрент[/url]
[url=http://bkvrin.kinoxacureseriay.site/71976-smotret-sklifosovskij-onlajn-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]смотреть склифосовский онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]

Классные фильмы онлайн смотреть

(Edwardsleta, 2019.09.16 09:54)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

[url=http://enxphn.kinoxacureseriay.site/97709-most-danija-shvecija-smotret-onlajn.html]мост дания швеция смотреть онлайн[/url]
[url=http://lyjmoe.kinoxacureseriay.site/74106-smotret-besplatno-horoshie-rossijskie-filmy-onlajn.html]смотреть бесплатно хорошие российские фильмы онлайн[/url]
[url=http://tedekl.kinoxacureseriay.site/26001-smotret-filmy-s-vandamom-besplatno-onlajn]смотреть фильмы с вандамом бесплатно онлайн[/url]
[url=http://kinoxacureseriay.site/64439-zveroboj-kinopoisk.html]зверобой кинопоиск[/url]
[url=http://bkvrin.kinoxacureseriay.site/57307-filmy-boeviki-prikljuchenija-onlajn-smotret-besplatno-v.html]фильмы боевики приключения онлайн смотреть бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://ngpzs.kinoxacureseriay.site/82456-filmy-gajdaja-smotret-onlajn-besplatno.html]фильмы гайдая смотреть онлайн бесплатно[/url]
[url=http://onzcn.kinoxacureseriay.site/05725-rejk-smotret-onlajn]рейк смотреть онлайн[/url]
[url=http://enxphn.kinoxacureseriay.site/11186-novinki-kino-s-vysokim-rejtingom-2017.html]новинки кино с высоким рейтингом 2017[/url]
[url=http://wmfk.kinoxacureseriay.site/52873-ischu-muzhchinu-2015-smotret-film-onlajn.html]ищу мужчину 2015 смотреть фильм онлайн[/url]
[url=http://nhydm.kinoxacureseriay.site/17870-neskolko-dnej-iz-zhizni-oblomova-1-serija.html]несколько дней из жизни обломова 1 серия смотреть[/url]

Бесплатное кино смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.16 09:33)

Настоятельно рекомендую к просмотру

[url=http://kinoxacureseriay.site/06035-smotret-serial-zemskij-doktor-onlajn-besplatno-v.html]смотреть сериал земский доктор онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://ngpzs.kinoxacureseriay.site/20792-temnyj-angel-serial-2-sezon-onlajn-besplatno.html]темный ангел сериал 2 сезон онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://tedekl.kinoxacureseriay.site/01881-palach-smotret-8-serija-onlajn]палач смотреть 8 серия онлайн[/url]
[url=http://wmfk.kinoxacureseriay.site/70817-klejmor-1-sezon-serija-1-sezon.html]клеймор 1 сезон серия 1 сезон[/url]
[url=http://nhydm.kinoxacureseriay.site/27736-moja-njanja-vampir-4-sezon.html]моя няня вампир 4 сезон[/url]
[url=http://enxphn.kinoxacureseriay.site/44546-belyj-ili-negr-2017-skachat-torrent.html]белый или негр 2017 скачать торрент[/url]
[url=http://gtion.kinoxacureseriay.site/56342-smotret-film-ottepel-onlajn-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]смотреть фильм оттепель онлайн бесплатно в хорошем качестве 2013[/url]
[url=http://fmii.kinoxacureseriay.site/36692-smotret-filmy-s-melom-gibsonom-onlajn-besplatno.html]смотреть фильмы с мелом гибсоном онлайн бесплатно[/url]
[url=http://bkvrin.kinoxacureseriay.site/22747-smotret-onlajn-vse-serii-dalnobojschiki.html]смотреть онлайн все серии дальнобойщики[/url]
[url=http://nhydm.kinoxacureseriay.site/89849-smotret-film-transformery-2017-goda-novinki-kotorye.html]смотреть фильм трансформеры 2017 года новинки которые уже вышли[/url]

Лучшие фильмы онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.16 09:08)

Настоятельно рекомендую к просмотру

[url=http://gtion.kinoxacureseriay.site/67958-kinogo-sdelano-v-amerike.html]киного сделано в америке[/url]
[url=http://bkvrin.kinoxacureseriay.site/56006-mazhor-1-sezon-9-serija.html]мажор 1 сезон 9 серия[/url]
[url=http://gtion.kinoxacureseriay.site/01578-smotret-monk.html]смотреть монк[/url]
[url=http://lyjmoe.kinoxacureseriay.site/46942-neosporimyj-6-smotret-onlajn-besplatno-v-horoshem.html]неоспоримый 6 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://lyjmoe.kinoxacureseriay.site/87893-bessmertnik-serial-smotret-onlajn-vse-serii-v.html]бессмертник сериал смотреть онлайн все серии в хорошем качестве все[/url]
[url=http://ngpzs.kinoxacureseriay.site/14265-film-aviator-onlajn-smotret-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]фильм авиатор онлайн смотреть бесплатно в хорошем качестве 2015 года[/url]
[url=http://gtion.kinoxacureseriay.site/58405-smotret-onlajn-film-zhazhda-smerti-1974.html]смотреть онлайн фильм жажда смерти 1974[/url]
[url=http://bkvrin.kinoxacureseriay.site/58916-smotret-filmy-2014-onlajn-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]смотреть фильмы 2014 онлайн бесплатно в хорошем качестве русские про любовь[/url]
[url=http://tedekl.kinoxacureseriay.site/38106-pinokkio-9-serija]пиноккио 9 серия[/url]
[url=http://bkvrin.kinoxacureseriay.site/85107-sumerki-finalnaja-bitva-smotret.html]сумерки финальная битва смотреть[/url]

Essay scorer teacher login

(BradyKag, 2019.09.15 21:07)

Writing a dissertation:

http://zadevansa.ga/best-personal-essays.html

[url=http://onoffiicesa.gq/geometry-powerpoint-presentations.html]Short essay on my school[/url]
[url=http://lobrans.cf/thesis-for-an-essay.html]Comparative analysis essays[/url]
[url=http://samntasias.tk/history-of-algebra-essay.html]Essay writing about my school[/url]

[url=http://funnezls.cf/languagwrite-research-papers-for-money.html]Sample essay about life[/url]
[url=http://chaplcets.cf/butterfly-outline-template.html]Essay on plagiarism[/url]
[url=http://cabeinets.ga/tuck-essays.html]How to write the introduction of an essay[/url]

[url=http://shriybasa.gq/writing-a-literature-based-dissertation.html]Work experience essays[/url]
[url=http://flytrkaps.ga/how-to-format-a-business-plan.html]Causal argument essay[/url]
[url=http://spritxzesa.ga/relationship-marketing-dissertation.html]Thesis in a essay[/url]

http://whatsappbot.flyland.ru/

(Anthondrows, 2019.09.14 22:20)

http://trezvyvoditel.flyland.ru/ трезвый водитель

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.14 16:01)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

[url=http://ngpzs.kinoxacureseriay.site/68031-cherepashki-nindzja-1987-film-smotret-onlajn.html]черепашки ниндзя 1987 фильм смотреть онлайн[/url]
[url=http://enxphn.kinoxacureseriay.site/82215-razrushiteli-legend-smotret-onlajn-vse-sezony-v.html]разрушители легенд смотреть онлайн все сезоны в хорошем качестве[/url]
[url=http://ngpzs.kinoxacureseriay.site/60044-parfjumersha-sezon-4-smotret-onlajn.html]парфюмерша сезон 4 смотреть онлайн[/url]
[url=http://wmfk.kinoxacureseriay.site/60410-serial-komissarsha-vse-serii-podrjad-smotret-besplatno.html]сериал комиссарша все серии подряд смотреть бесплатно[/url]
[url=http://iemiz.kinoxacureseriay.site/37056-serial-bez-sleda-amerikanskij.html]сериал без следа американский[/url]
[url=http://ngpzs.kinoxacureseriay.site/49105-ubijca-akame-1-sezon-smotret-onlajn-besplatno.html]убийца акаме 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://ngpzs.kinoxacureseriay.site/18457-belye-volki-serial-3-sezon.html]белые волки сериал 3 сезон[/url]
[url=http://fmii.kinoxacureseriay.site/96447-pinokkio-19-serija.html]пиноккио 19 серия[/url]
[url=http://nhydm.kinoxacureseriay.site/83388-seks-v-bolshom-1-sezon-gorode-torrent.html]секс в большом 1 сезон городе торрент[/url]
[url=http://tedekl.kinoxacureseriay.site/26696-protivostojanie-dzhet-li-film-smotret]противостояние джет ли фильм смотреть[/url]

Лучшие фильмы онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.14 15:08)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

[url=http://tedekl.kinoxacureseriay.site/53817-smotret-vse-filmy-pro-dzheki-chana-besplatno]смотреть все фильмы про джеки чана бесплатно[/url]
[url=http://onzcn.kinoxacureseriay.site/89118-smotret-onlajn-besplatno-odinokie-serdca]смотреть онлайн бесплатно одинокие сердца[/url]
[url=http://wmfk.kinoxacureseriay.site/84931-film-bolshoj-s-tomom-henksom-smotret-onlajn.html]фильм большой с томом хэнксом смотреть онлайн[/url]
[url=http://ngpzs.kinoxacureseriay.site/13658-gora-samocvetov-vse-serii-smotret-onlajn-besplatno.html]гора самоцветов все серии смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://nhydm.kinoxacureseriay.site/11074-beverli-hillz-90210-smotret-onlajn-1-sezon.html]беверли хиллз 90210 смотреть онлайн 1 сезон[/url]
[url=http://ngpzs.kinoxacureseriay.site/11879-baffi-istrebitelnica-vampirov-smotret-vse-serii.html]баффи истребительница вампиров смотреть все серии[/url]
[url=http://fmii.kinoxacureseriay.site/30101-dzhodha-i-akbar-2008-film-smotret-onlajn.html]джодха и акбар 2008 фильм смотреть онлайн на русском языке бесплатно[/url]
[url=http://kinoxacureseriay.site/41045-smotret-film-podari-mne-nemnogo-tepla-onlajn-besplatno.html]смотреть фильм подари мне немного тепла онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://onzcn.kinoxacureseriay.site/25532-film-kaligula-smotret-onlajn-besplatno-na-russkom]фильм калигула смотреть онлайн бесплатно на русском языке без цензуры[/url]
[url=http://ngpzs.kinoxacureseriay.site/58307-smotret-shina-koroleva-dzhunglej-onlajn-besplatno-v.html]смотреть шина королева джунглей онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(Edwardsleta, 2019.09.14 12:35)

Настоятельно рекомендую к просмотру

[url=http://cnnid.kinoprostorfapldom.site/21373-serial-chernaja-krov-smotret-onlajn-besplatno-v.html]сериал черная кровь смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://nvdi.kinoprostorfapldom.site/63259-smotret-alf.html]смотреть альф[/url]
[url=http://nvdi.kinoprostorfapldom.site/64024-rossijskie-komedii-2015-2016-smotret.html]российские комедии 2015 2016 смотреть[/url]
[url=http://nvdi.kinoprostorfapldom.site/73140-kinogo-sumerechnye-ohotniki.html]киного сумеречные охотники[/url]
[url=http://onkiq.kinoprostorfapldom.site/88082-filmy-prikljuchenija-2017-russkie.html]фильмы приключения 2017 русские[/url]
[url=http://lvunh.kinoprostorfapldom.site/23395-kak-izbezhat-nakazanija-za-ubijstvo-9.html]как избежать наказания за убийство 9 серия 1 сезон[/url]
[url=http://ihxgnt.kinoprostorfapldom.site/58058-film-vedmak-smotret-onlajn-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]фильм ведьмак смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720[/url]
[url=http://nvdi.kinoprostorfapldom.site/34372-sverhestestvennoe-smotret-onlajn-10-sezon-5-serija.html]сверхъестественное смотреть онлайн 10 сезон 5 серия[/url]
[url=http://cnnid.kinoprostorfapldom.site/16967-futurama-smotret-onlajn-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]футурама смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве все серии[/url]
[url=http://otmn.kinoprostorfapldom.site/67562-teleserial-grazhdanin-nachalnik-vse-serii-onlajn-besplatno.html]телесериал гражданин начальник все серии онлайн бесплатно[/url]

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(Edwardsleta, 2019.09.14 12:15)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

[url=http://onkiq.kinoprostorfapldom.site/99720-smotret-film-2017g-onlajn-besplatno-v-horoshem.html]смотреть фильм 2017г онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://nvdi.kinoprostorfapldom.site/98269-twin-peaks-smotret-onlajn.html]twin peaks смотреть онлайн[/url]
[url=http://yntzl.kinoprostorfapldom.site/08311-bombila-smotret-onlajn-1-sezon.html]бомбила смотреть онлайн 1 сезон[/url]
[url=http://cnnid.kinoprostorfapldom.site/81572-smotret-besplatno-durnushka.html]смотреть бесплатно дурнушка[/url]
[url=http://ophon.kinoprostorfapldom.site/98767-smotret-film-v-horoshem-kachestve-seks.html]смотреть фильм в хорошем качестве секс[/url]
[url=http://kunt.kinoprostorfapldom.site/07026-kinogou-serialy.html]киногоу сериалы[/url]
[url=http://ihxgnt.kinoprostorfapldom.site/51586-smotret-vse-vkljucheno-2-onlajn-besplatno-v.html]смотреть все включено 2 онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720[/url]
[url=http://kinoprostorfapldom.site/03830-film-pro-ljubov-s-pervogo-vzgljada-tolko.html]фильм про любовь с первого взгляда только ты 1 4 серия русские[/url]
[url=http://ihxgnt.kinoprostorfapldom.site/30059-multfilmy-smotret-onlajn-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]мультфильмы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 2016[/url]
[url=http://otmn.kinoprostorfapldom.site/73021-mashiny-strashilki-novye-serii-2017-goda-smotret.html]машины страшилки новые серии 2017 года смотреть[/url]

Gratis novoline automatenspiele

(casinoDE, 2019.09.14 12:10)

Online casino Deutschland https://online-deutschland-casino.host/casino/orientexpress-casino.html Die besten online casino Deutschlands 2019 .

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(Edwardsleta, 2019.09.14 11:00)

Настоятельно рекомендую к просмотру

[url=http://lkov.kinoprostorfapldom.site/56420-uilfred-1-sezon-1-serija.html]уилфред 1 сезон 1 серия[/url]
[url=http://yntzl.kinoprostorfapldom.site/06949-smotret-film-po-etapu-onlajn-besplatno-v.html]смотреть фильм по этапу онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720[/url]
[url=http://nvdi.kinoprostorfapldom.site/32915-kino-zhenskaja-dolja-na-russkom-jazyke.html]кино женская доля на русском языке[/url]
[url=http://kinoprostorfapldom.site/34696-mazhor-1-sezon-v-horoshem-kachestve.html]мажор 1 сезон в хорошем качестве hd 1080[/url]
[url=http://otmn.kinoprostorfapldom.site/41568-smotret-vse-filmy-s-stivenom-sigalom.html]смотреть все фильмы с стивеном сигалом[/url]
[url=http://onkiq.kinoprostorfapldom.site/71547-h-f-ne-mogu-skazat-proschaj.html]х ф не могу сказать прощай[/url]
[url=http://kunt.kinoprostorfapldom.site/14480-skachat-film-djavol-nosit-prada-cherez-torrent.html]скачать фильм дьявол носит прада через торрент в хорошем качестве[/url]
[url=http://ihxgnt.kinoprostorfapldom.site/83154-shou-klivlenda-smotret.html]шоу кливленда смотреть[/url]
[url=http://cnnid.kinoprostorfapldom.site/47538-kinogo-vikingi-2-sezon.html]киного викинги 2 сезон[/url]
[url=http://ihxgnt.kinoprostorfapldom.site/59339-vspysh-i-chudo-mashinki-multfilm-smotret.html]вспыш и чудо машинки мультфильм смотреть[/url]

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.14 10:34)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://onkiq.kinoprostorfapldom.site/87773-smotret-filmy-2016-2017-smotret-onlajn-v.html]смотреть фильмы 2016 2017 смотреть онлайн в хорошем hd 720 качестве[/url]
[url=http://lkov.kinoprostorfapldom.site/18492-iskushenie-serial-2017-skolko-serij.html]искушение сериал 2017 сколько серий[/url]
[url=http://cnnid.kinoprostorfapldom.site/26084-filmy-s-kianu-rivzom-smotret-onlajn-besplatno.html]фильмы с киану ривзом смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://kunt.kinoprostorfapldom.site/55759-sverhestestvennoe-12-sezon-vse-serii-smotret.html]сверхъестественное 12 сезон все серии смотреть[/url]
[url=http://otmn.kinoprostorfapldom.site/19158-2014-smotret-onlajn-novinki-kino.html]2014 смотреть онлайн новинки кино[/url]
[url=http://rgon.kinoprostorfapldom.site/58031-smotret-onlajn-film-diplomnaja-rabota.html]смотреть онлайн фильм дипломная работа[/url]
[url=http://cnnid.kinoprostorfapldom.site/90018-pobeg-5-sezon-1-serija-russkaja-versija.html]побег 5 сезон 1 серия русская версия[/url]
[url=http://lkov.kinoprostorfapldom.site/58853-film-fantastika-2016-smotret-2017.html]фильм фантастика 2016 смотреть 2017[/url]
[url=http://kinoprostorfapldom.site/53693-skachat-serial-pobeg-3-sezon.html]скачать сериал побег 3 сезон[/url]
[url=http://otmn.kinoprostorfapldom.site/66813-detskoe-kino-smotret-onlajn-v-horoshem-kachestve.html]детское кино смотреть онлайн в хорошем качестве[/url]

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.14 09:00)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://rgon.kinoprostorfapldom.site/37262-prestupnik-film-2016-smotret-v-horoshem-kachestve.html]преступник фильм 2016 смотреть в хорошем качестве hd 1080[/url]
[url=http://kinoprostorfapldom.site/86072-film-onlajn-polnyj-film-besplatno.html]фильм онлайн полный фильм бесплатно[/url]
[url=http://lvunh.kinoprostorfapldom.site/51608-smotret-multfilmy-onlajn-japonskie-v-horoshem-kachestve.html]смотреть мультфильмы онлайн японские в хорошем качестве бесплатно[/url]
[url=http://nvdi.kinoprostorfapldom.site/29784-multiki-3d-smotret-onlajn-besplatno-2016.html]мультики 3д смотреть онлайн бесплатно 2016[/url]
[url=http://otmn.kinoprostorfapldom.site/70045-dnevniki-vampira-6-sezon-smotret-besplatno.html]дневники вампира 6 сезон смотреть бесплатно[/url]
[url=http://ihxgnt.kinoprostorfapldom.site/46754-ertugrul-4-serija.html]эртугрул 4 серия[/url]
[url=http://ophon.kinoprostorfapldom.site/41545-skachat-film-mstiteli-2012.html]скачать фильм мстители 2012[/url]
[url=http://rgon.kinoprostorfapldom.site/95037-riccoli-i-ajls-smotret-onlajn-6-sezon.html]риццоли и айлс смотреть онлайн 6 сезон[/url]
[url=http://rgon.kinoprostorfapldom.site/55628-smotret-onlajn-babushka-legkogo-povedenija-besplatno-v.html]смотреть онлайн бабушка легкого поведения бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://onkiq.kinoprostorfapldom.site/12344-film-na-igre-1-smotret-onlajn-besplatno.html]фильм на игре 1 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720[/url]

Бесплатное кино смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.14 08:48)

Настоятельно рекомендую к просмотру

[url=http://cnnid.kinoprostorfapldom.site/15792-ubijstvo-1-sezon-1-serija.html]убийство 1 сезон 1 серия[/url]
[url=http://yntzl.kinoprostorfapldom.site/26091-kino-onlajn-indija-2016-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]кино онлайн индия 2016 бесплатно в хорошем качестве без регистрации[/url]
[url=http://ihxgnt.kinoprostorfapldom.site/13037-filmy-2017-onlajn-smotret-besplatno-v-horoshem.html]фильмы 2017 онлайн смотреть бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://yntzl.kinoprostorfapldom.site/83414-tureckie-serialy-na-russkom-jazyke-smotret-ljubov-naprokat.html]турецкие сериалы на русском языке смотреть любовь напрокат все серии[/url]
[url=http://lkov.kinoprostorfapldom.site/61599-praktika-serial-smotret-onlajn-besplatno-v-horoshem.html]практика сериал смотреть онлайн бесплатно в хорошем[/url]
[url=http://lkov.kinoprostorfapldom.site/21553-absoljutnaja-strast-film-1998.html]абсолютная страсть фильм 1998[/url]
[url=http://otmn.kinoprostorfapldom.site/68319-predatel-serial-smotret-onlajn-2012-v-horoshem.html]предатель сериал смотреть онлайн 2012 в хорошем качестве[/url]
[url=http://ihxgnt.kinoprostorfapldom.site/01468-smotret-s-parizha-s-ljubovju-v-horoshem.html]смотреть с парижа с любовью в хорошем качестве[/url]
[url=http://lvunh.kinoprostorfapldom.site/73148-radiovolna-kinopoisk.html]радиоволна кинопоиск[/url]
[url=http://nvdi.kinoprostorfapldom.site/02259-teorija-bolshogo-vzryva-1-sezon-11-serija.html]теория большого взрыва 1 сезон 11 серия[/url]

Best stocks to write call options on

(Francisvox, 2019.09.13 19:10)

Trading binary options:
[url=http://gaiplanun.tk/counting-probability-forex-trading.html]Forex peace army 4xp[/url] [url=http://haqugutecoso.tk/is-forex-trading-legal-in-india-2919.html]Binary options robot 2019[/url] [url=http://dajygalyba.ga/high-probability-trading-strategies-miner-pdf.html]Options paper trading app[/url] - All the binary options and Forex brokers we have recommended on this page have been tested and approved to be genuine and to deliver up to their promise. We have also gone a step further to group the recommended brokers according to the regions they operate in best indian binary options brokers. As such, you just have to find your preferred broker from the following list, based on your geographical location, after which you just need to sign up and start trading right away.
http://ujivopogilaw.tk/fibonacci-indicator-forex.html

[url=http://vazolone.ga/forex-no-deposit-july-2919.html]Binary option robot experience[/url]
[url=http://bazikukyfafe.tk/ukforex-login.html]Apa itu mc dalam forex[/url]
[url=http://ysekurowej.tk/forex-leverage.html]Deltastock forex peace army[/url]

http://opypyditiwyl.ml/best-forex-chart-app-for-ipad.html

[url=http://algorun.top/sGnYkF][img]http://i.ytimg.com/vi/wE264O8vyjQ/hqdefault.jpg[/img][/url]

http://gigfstaleth.cf/jse-trading-strategies.html

Лучшие фильмы онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.13 17:46)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

[url=http://gdink.megogofjgysuper.site/03743-papiny-dochki-vse-serii-smotret-onlajn-besplatno.html]папины дочки все серии смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://dhnkci.megogofjgysuper.site/11968-fantastika-2017-smotret-horoshem-kachestve.html]фантастика 2017 смотреть хорошем качестве[/url]
[url=http://fywjme.megogofjgysuper.site/71328-nepokornaja-zemlja-4-sezon-data-vyhoda.html]непокорная земля 4 сезон дата выхода[/url]
[url=http://ohkmhc.megogofjgysuper.site/44056-skachat-torrent-russkie-serialy-boeviki.html]скачать торрент русские сериалы боевики[/url]
[url=http://megogofjgysuper.site/67901-batuhan-karadzhakaja.html]батухан караджакая[/url]
[url=http://tivt.megogofjgysuper.site/12367-serial-dikij-zapad-2016-smotret-onlajn-v.html]сериал дикий запад 2016 смотреть онлайн в хорошем качестве[/url]
[url=http://iemfch.megogofjgysuper.site/62236-moja-prekrasnaja-njanja-2-sezon-smotret-onlajn.html]моя прекрасная няня 2 сезон смотреть онлайн[/url]
[url=http://pdmoi.megogofjgysuper.site/70446-morskaja-policija-specotdel-smotret-onlajn-14-sezon.html]морская полиция спецотдел смотреть онлайн 14 сезон[/url]
[url=http://acnfio.megogofjgysuper.site/98876-kino-onlajn-2017-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]кино онлайн 2017 бесплатно в хорошем качестве без регистрации матильда[/url]
[url=http://megogofjgysuper.site/17864-smotret-film-onlajn-shutki-v-storonu-besplatno.html]смотреть фильм онлайн шутки в сторону бесплатно[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Következő »