Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalok és démonok

 

Az ember ősi tapasztalata, hogy vannak láthatatlan lények, és hogy egy részük jó, más részük viszont gonosz.

Manapság van, aki a létüket is tagadja, és a róluk szóló beszámolókat, a velük való találkozást pszichológiai

jelenségnek tekinti. Mások viszont állandóan ezekkel az erőkkel foglalkoznak, minden rosszat a

gonosz szellemek számlájára írnak. A Biblia adatai azonban ezúttal is segítenek eligazodni.

1. A láthatatlan világ lakói

A láthatatlan világ lakói a "kerubok" (héber köruvim, 1Móz 3:24, 2Móz 25:18-22, Ez 1:4-5, 10:15-20, 28:14-

16, 41:18-20, Zsolt 18:11), a szárnyas "szeráfok" (héber szerafim, 1Móz 3:24, Ézs 6:2, Ez 1:4-24, Zsid 9:5),

huszonnégy "vén" (Jel 4:4), négy másik "élőlény" (Jel 4:6), és az "angyalok" (héber mal'ák = követ, küldött,

görög: angelosz = hírnök), akik erőben és dicsőségben az ember és a démonok (lásd alább!) fölött állnak.

Megjegyzés: a bibliai világkép szerint nincsenek "személytelen szellemi erők", amelyeket az ember felhasználhatna

(lásd mágia), csak személyes szellemi hatalmak, amelyek vagy jók (angyalok) vagy gonoszak (démonok), és amelyekkel

az ember nem kezdeményezhet kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek kísérteni).

2. Az Istenhez hűséges angyalok

Ők is teremtmények (Neh 9:6, Zsolt 148:1-5, Kol 1:16), akik...

- a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7)

- nem szaporodnak (Mt 22:30), nem halnak meg (Lk 20:36); a számuk nagy (Zsid 12:22, Júd 14, Jel 5:11)

- személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dán 10:12, Jel 12:7), Gábriel (Dán 8:16, 9:21, Lk

1:19,26)

- mind szentek (Dán 4:23, Mk 8:38, 1Tim 5:21)

- valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dán 10:13, Júd 9, 1Thessz 4:16); kijelölt területük

és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük "uralkodók", "fejedelmek, "trónok" (Ef 3:10).

3. Az angyalok megjelenése

A Bibliában kétezer év alatt csak 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelentek meg, tehát igen ritkán, csak

nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át:

- szemmel láthatóan vagy vízióban (4Móz 22:31, Csel 10:3)

- láthatatlanul, de hallhatóan (Csel 8:26)

- személytelenül mutatkozva (2Móz 3:2)

- teljesen ember módjára viselkedve (1Móz 19:1-3)

- repülve (Dán 9:21, Jel 14:6), vagy hirtelen eltűnve (Csel 10:7)

- az angyalok imádata tilos, és ezt az angyalok is tudják (Kol 2:18, Jel 19:10, 22:8-9).

4. Az angyalok szolgálata

Az angyalok hivatásuk szerint "szolgáló szellemek" (Zsid 1:14, Jel 22:9)

- Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsolt 103:20-21, Dán 7:10, Jel 5:11, 7:11).

- Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Móz 33:22, Gal 3:19, Zsid 2:2), az embereknek

való hírvivés (2Kir 1:3-4, Zak 1:9, Lk 1:26-28, Csel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jel

1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Móz 20:16, 2Krón 32:21-22, Csel 12:6-11) vagy védelmük

(2Móz 23:20, Zsolt 91:9-12, Dán 10:21, Mt 2:13, 18:10).

- További feladatuk a démonok elleni szervezett küzdelem (Dán 10:13,21, Júd 9, Jel 12:7), Isten ítéletének

végrehajtása (1Krón 21:11-12, 1Kor 10:10, Mt 13:41-50, Jel 8:5-13, 14:8-10, 16:1), illetve a meghaltak

lelkének vezetése a túlvilágon (Lk 16:22).

- Krisztus szolgálatát végig kísérték (Mt 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, Jn 1:51, Lk 22:42-43, Csel

1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Mt 13:39, 49, 24:31, 1Thessz 4:16).

Megjegyzés: a Jel 2-3. fejezet leveleinek címzettjei egyes fordításokban a gyülekezetek "angyala"-i, valójában a

gyülekezetek "hírvivő"-i (minek üzenne Jézus papíron az angyaloknak?); a Bibliában nincs olyan szó, hogy "őrangyal",

Jézus egyszeri utalásán kívül (Mt 18:10) semmit sem tudunk a gyermekek "angyalairól".

5. A démonok

A magyar Úsz. fordításokban található "ördögök" kifejezés mögött a "démon" szó többes számú alakja áll

(Mt 8:31, 9:34, Mk 3:22, Lk 4:41, 8:27, 10:17, 1Kor 10.21, Jak 2:19), de helyenként az egyes számban álló

"ördög" is rájuk utal (Mk 7:29, Lk 4:33, Jn 10:20-21). A démon (héber séd, görög daimón, daimonion) vagy

szellem (héber rúah, görög pneuma) eredetileg olyan angyal volt, amelyik vétkezett Isten ellen (2Pt 2:11),

fellázadva elhagyta kijelölt helyét, azaz feladatát (Júd 6). Ezek a "gonosz" (2Krón 11:5, Lk 8:2 stb.) vagy

"tisztátalan" (Jel 16:13 stb.) szellemek lettek a pogány, sokistenhívő népek istenei is (5Móz 32:17, 1Kor

8:20) és a hívőket is tévtanokkal igyekeznek eltévelyíteni (1Tim 4:1).

Szervezetten küzdenek Isten ellen, a jó angyalokkal (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívők ellen (Ef 6:12,

1Thessz 2:18, 1Pt 5:8, 1Tim 4:1). Az Úsz. szerint a démonok hercege (arkhón daimonión) Belzebub vagy

Beelzebul (= maga a sátán vagy egy alvezére?).

A démonokat nem szabad káromolni (2Pt 2:10-12), de a tőlük való félelemben sem kell élni (Jak 4:7, Ef

6:13), hiszen minden hívő fel van hatalmazva arra, hogy a gonosz erőkkel szemben megállva Isten szabadítását,

segítségét kérje (Mt 6:13, Ef 6:10-18). A démonokról tudhatjuk, hogy...

a szent angyalok erősebbek náluk (2Pt 2:11)

Krisztus mindet legyőzte (Lk 10:18, Ef 6:11-12, Kol 2:10,15, 1Pt 3:22) és mind ki lettek dobva a

mennyből (Lk 10:18, Jel 12:10,13), és az Ezeréves Királyság alatt teljesen meg lesznek kötözve (Ézs

24:21-23, Jel 20:1-3)

sorsuk a Sátánnal együtt megpecsételtetett, és ezt ők is tudják (Mt 25:41, Lk 8:31, 1Pt 3:19-20, 2Pt

2:4, Júd 6 vö. 1Kor 6:3).

6. A Sátán

A magyar Úsz. fordítások sajátos "ördög" kifejezése mögött (néhány kivétellel) a görög diabolosz (szó szerint:

"összevissza dobáló", ti. vádakkal) áll, ami a héber szátan = "ellenfél, vádló, ügyész" fordítása (görögösítve

szatanasz, magyarosan Sátán). Az ősi keresztény hagyomány szerint Babilon bukott királya – vsz. Mint

előkép – azonosítható a Sátánnal (Ézs 14:12-14), egy Isten ellen lázadó kerúbbal vagy angyali fejedelemmel

(Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). A közismert "Lucifer" név nem bibliai, hanem latin szó,

jelentése "Fényhordozó", és az Ézs 14:12 latin fordításában (Vulgata) található. A "Beliál" (héber Blijaál)

szó eredete bizonytalan, de jelentése kb. haszontalan, sőt gonosz; mivel szinte minden gonoszság

megstestesítője, "fiai", "lányai", "emberei" a vallási-erkölcsi értelemben "elvetemült" emberek (Bír 19:22,

20:13, 1Sám 2:12, 30:22 stb.). A LXX diabolosz-nak (vádló), az Úsz. ponérosz-nak (gonosz) fordítja, tehát a

Sátánnal azonosítja (vö. 2Kor 6:15. A "Belzebub", vagy pontosabban Baál-Zevul ("A Csarnoktemplom Ura")

név egy filiszteus istené; Jézus kortárs kritikusai azt állították, hogy ő áll Jézus démonűzése mögött, Jézus

válaszából azonban úgy tűnik, hogy azonos a Sátánnal (Mk 3.22, Lk 11:15-19). Jézus továbbá a pergamoni

Zeusz-oltárt a Sátán trónjával azonosítja (Jel 2:12-13). Úgy látszik, a hamis istenkultuszok és minden

gonoszság mögött – az eltérő megjelenési formák ellenére is – a Sátán áll (vö. 5Móz 32:17, 1Kor 10:20).

Megjegyzés: furcsa módon Jézus egyszer azt mondta Péternek, hogy "Távozz tőlem, Sátán!", mert Péter isteni eredetű

hitvallása után (Mt 16:16-17) heves emberi ötleteivel (16:21-22) Isten ügyét gátolta volna (Mt 16:23 vö. 1Jn 3:10);

mivel a gondolkodásmódja volt istentelen, Jézus csak tovább tanította; Júdást azonban már konkrétan diabolosz-nak,

azaz "vádló"-nak nevezte (Jn 6:70, vö. 13:2,27).

Amit a Bibliából biztosan tudunk a Sátánról, hogy...

- gonosz (Jn 17:15), hazug és embergyilkos (Jn 8:44 vö. Jel 9:11)

- Krisztust is megkísértette (Mt 4:1 stb.)

- a hívők ellensége (1Pt 5:8, Jel 2:10), vádlója vagy rágalmazója (Zak 3:1, Jób 1:6-12, Jel 12:10), kísértője

(1Móz 3:1, 1Krón 21:1, Lk 22:31, Csel 5:3, 1Thessz 3:5), tévútra vezetője (2Tim 2:26 vö. 1Tim

4:1)

- a világ félrevezetője (1Jn 5:19, 2Thessz 2:9, 2Kor 11:14, Jel 12:9), akadályozza az igehirdetést (Mk

4:15), ő munkálkodik az engedetlenekben (Jn 13:2, Ef 2:2),

- ő munkálkodik a "Krisztus-pótlékokban" (1Jn 2:18, a görög antikhrisztosz-nak ez a jelentése), és ő fog

fog munkálkodni az abszolút értelemben vett Antikrisztusban is (2Thessz 2:13, Jel 13:4 stb.)

- Isten végleges ítélete van rajta (Lk 10:18, Jel 12:7-9,12, 20:2,10).

Megjegyzés: a sátán csak teremtmény, Istennek nem egyenrangú ellenfele, amint azt a dualista vallási rendszerek

vélik; a Biblia nem közli, hogy Isten miért nem pusztította el azonnal a lázadó angyali lényeket, és miért engedte őket

tovább tevékenykedni; azt azonban világosság teszi, hogy korlátozza a hatalmukat, illetve gonosz szándékaikat is

felhasználja, beépíti a saját terveibe (lásd a sátán látszólagos diadalát Jézus kereszthalálakor).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Samsung galaxy note 10 Kılıf

(Ridvanvon, 2019.09.09 04:21)

Samsung galaxy note 10 Kılıf
https://www.teleplus.com.tr/kiliflar/samsung-kiliflari/samsung-galaxy-note-10-kiliflari.html - note 10 Kapak...

Классные фильмы онлайн смотреть

(Edwardsleta, 2019.09.09 02:22)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://efwpn.superfilmkbzosmotr.site/26981-prevratnosti-sudby-film-2008-v-horoshem-kachestve.html]превратности судьбы фильм 2008 в хорошем качестве онлайн[/url]
[url=http://ihkq.superfilmkbzosmotr.site/65095-skachat-novinki-russkie-filmy-2017-cherez-torrent.html]скачать новинки русские фильмы 2017 через торрент в хорошем качестве[/url]
[url=http://ydlm.superfilmkbzosmotr.site/19924-vstrechnaja-polosa-skachat-torrent]встречная полоса скачать торрент[/url]
[url=http://nokm.superfilmkbzosmotr.site/44996-skachat-film-huligany-skachat-torrent.html]скачать фильм хулиганы скачать торрент[/url]
[url=http://nokm.superfilmkbzosmotr.site/41258-serialy-tut-skachat-besplatno-cherez-torrent.html]сериалы тут скачать бесплатно через торрент[/url]
[url=http://fvkni.superfilmkbzosmotr.site/15501-skachat-torrent-uzhasy-v-horoshem-kachestve.html]скачать торрент ужасы в хорошем качестве[/url]
[url=http://nokm.superfilmkbzosmotr.site/94249-skachat-torrent-film-den-vyborov.html]скачать торрент фильм день выборов[/url]
[url=http://fvkni.superfilmkbzosmotr.site/98386-film-protivostojanie-skachat-cherez-torrent.html]фильм противостояние скачать через торрент[/url]
[url=http://hnjo.superfilmkbzosmotr.site/11488-skachat-besplatno-cherez-torrent-film-krasavica-i-chudovische.html]скачать бесплатно через торрент фильм красавица и чудовище 2017[/url]
[url=http://mihnoi.superfilmkbzosmotr.site/58734-skachat-serial-doktor-haus-vse-sezony-cherez.html]скачать сериал доктор хаус все сезоны через торрент бесплатно[/url]

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.09 02:09)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

[url=http://superfilmkbzosmotr.site/37450-prjaniki-iz-kartoshki-film-smotret-onlajn-besplatno.html]пряники из картошки фильм смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://mdot.superfilmkbzosmotr.site/85318-spaun-2-skachat-torrent.html]спаун 2 скачать торрент[/url]
[url=http://hnjo.superfilmkbzosmotr.site/06704-skachat-film-dokumentalnyj-cherez-torrent.html]скачать фильм документальный через торрент[/url]
[url=http://fvkni.superfilmkbzosmotr.site/06194-skachat-film-cherez-torrent-vyhoda-net.html]скачать фильм через торрент выхода нет[/url]
[url=http://superfilmkbzosmotr.site/28239-simpsony-torrent-vse-sezony.html]симпсоны торрент все сезоны[/url]
[url=http://efwpn.superfilmkbzosmotr.site/95564-nezemnoj-serfing-serial-2-sezon.html]неземной серфинг сериал 2 сезон[/url]
[url=http://mdot.superfilmkbzosmotr.site/21590-konan-varvar-film-2011-skachat-torrent.html]конан варвар фильм 2011 скачать торрент[/url]
[url=http://mdot.superfilmkbzosmotr.site/93991-smotret-film-onlajn-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве дама с попугаем[/url]
[url=http://ndxn.superfilmkbzosmotr.site/66880-skachat-vse-putem-torrent.html]скачать все путем торрент[/url]
[url=http://ihkq.superfilmkbzosmotr.site/16117-reshala-2-skachat-besplatno.html]решала 2 скачать бесплатно[/url]

Лучшие фильмы онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.09 01:28)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://ydlm.superfilmkbzosmotr.site/11393-bridzhit-dzhons-2-smotret-v-horoshem-kachestve]бриджит джонс 2 смотреть в хорошем качестве hd 1080[/url]
[url=http://dpehif.superfilmkbzosmotr.site/01294-dzhek-pokoritel-velikanov-skachat-film-cherez-torrent.html]джек покоритель великанов скачать фильм через торрент[/url]
[url=http://ndxn.superfilmkbzosmotr.site/61268-skachat-serial-sotnja-2-sezon-torrent.html]скачать сериал сотня 2 сезон торрент[/url]
[url=http://ydlm.superfilmkbzosmotr.site/06807-smotret-onlajn-svadba-po-obmenu-2016]смотреть онлайн свадьба по обмену 2016[/url]
[url=http://fvkni.superfilmkbzosmotr.site/93553-morskaja-policija-specotdel-11-sezon-smotret-onlajn.html]морская полиция спецотдел 11 сезон смотреть онлайн бесплатно[/url]
[url=http://efwpn.superfilmkbzosmotr.site/98428-torrent-rossijskie-serialy.html]торрент российские сериалы[/url]
[url=http://ihkq.superfilmkbzosmotr.site/92852-kung-fu-panda-1-skachat-torrent-v.html]кунг фу панда 1 скачать торрент в хорошем качестве[/url]
[url=http://ihkq.superfilmkbzosmotr.site/34305-kod-dostupa-kejptaun-torrent.html]код доступа кейптаун torrent[/url]
[url=http://hnjo.superfilmkbzosmotr.site/66237-torrent-piter-pen.html]торрент питер пэн[/url]
[url=http://superfilmkbzosmotr.site/62484-skachat-film-ischeznuvshaja-cherez-torrent.html]скачать фильм исчезнувшая через торрент[/url]

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.09 01:17)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

[url=http://nokm.superfilmkbzosmotr.site/15688-beglec-ohlobystin-serial-torrent.html]беглец охлобыстин сериал торрент[/url]
[url=http://hnjo.superfilmkbzosmotr.site/32720-sverhestestvennoe-6-sezon-skachat-torrent.html]сверхъестественное 6 сезон скачать торрент[/url]
[url=http://nokm.superfilmkbzosmotr.site/11806-skachat-film-cherez-torrent-odinokij-rejndzher.html]скачать фильм через торрент одинокий рейнджер[/url]
[url=http://ihkq.superfilmkbzosmotr.site/80948-korolevy-krika-skachat-1-sezon.html]королевы крика скачать 1 сезон[/url]
[url=http://fvkni.superfilmkbzosmotr.site/19983-vatikanskie-zapisi-skachat-torrent.html]ватиканские записи скачать торрент[/url]
[url=http://efwpn.superfilmkbzosmotr.site/67279-skachat-sumerechnye-ohotniki-2-sezon-torrent.html]скачать сумеречные охотники 2 сезон торрент[/url]
[url=http://ndxn.superfilmkbzosmotr.site/05205-dzhordzh-iz-dzhunglej-skachat-torrent.html]джордж из джунглей скачать торрент[/url]
[url=http://ydlm.superfilmkbzosmotr.site/02937-dzhuno-torrent-skachat]джуно торрент скачать[/url]
[url=http://hnjo.superfilmkbzosmotr.site/15725-sdelano-v-sssr-skachat-torrent.html]сделано в ссср скачать торрент[/url]
[url=http://ihkq.superfilmkbzosmotr.site/47149-beshenye-psy-film-1992-skachat-torrent.html]бешеные псы фильм 1992 скачать торрент[/url]

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(Edwardsleta, 2019.09.09 00:59)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

[url=http://mihnoi.superfilmkbzosmotr.site/90132-skachat-torrent-hroniki-narnii-princ-kaspian.html]скачать торрент хроники нарнии принц каспиан[/url]
[url=http://fvkni.superfilmkbzosmotr.site/06027-garri-potter-chast-1-skachat-torrent.html]гарри поттер часть 1 скачать торрент[/url]
[url=http://mdot.superfilmkbzosmotr.site/85272-mstiteli-film-2012-skachat-torrent.html]мстители фильм 2012 скачать торрент[/url]
[url=http://ihkq.superfilmkbzosmotr.site/57594-perevozchik-trilogija-torrent-skachat.html]перевозчик трилогия торрент скачать[/url]
[url=http://dpehif.superfilmkbzosmotr.site/61124-skachat-filmy-cherez-torrent-v-4k.html]скачать фильмы через торрент в 4к[/url]
[url=http://ydlm.superfilmkbzosmotr.site/96561-kavkazskaja-plennica-skachat-v-horoshem-kachestve-besplatno]кавказская пленница скачать в хорошем качестве бесплатно[/url]
[url=http://ihkq.superfilmkbzosmotr.site/99353-skachat-sojuzniki-2016-cherez-torrent-besplatno-v.html]скачать союзники 2016 через торрент бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://nokm.superfilmkbzosmotr.site/60123-skachat-melodramu-film-cherez-torrent-besplatno-v.html]скачать мелодраму фильм через торрент бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://dpehif.superfilmkbzosmotr.site/60884-salem-1-sezon-skachat-torrent.html]салем 1 сезон скачать торрент[/url]
[url=http://fvkni.superfilmkbzosmotr.site/71141-zhivaja-stal-torrent-skachat.html]живая сталь торрент скачать[/url]

Классные фильмы онлайн смотреть

(Edwardsleta, 2019.09.08 23:25)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://nokm.superfilmkbzosmotr.site/31881-torrent-skachat-granica-vremeni.html]торрент скачать граница времени[/url]
[url=http://mdot.superfilmkbzosmotr.site/24437-skachat-torrent-holodnoe-tango.html]скачать торрент холодное танго[/url]
[url=http://issc.superfilmkbzosmotr.site/01918-7-zhiznej-smotret-v-horoshem-kachestve.html]7 жизней смотреть в хорошем качестве hd 1080[/url]
[url=http://hnjo.superfilmkbzosmotr.site/60511-ac-dc-torrent.html]ac dc торрент[/url]
[url=http://nokm.superfilmkbzosmotr.site/95732-chernaja-ljubov-skachat-tureckij-serial-na-russkom.html]черная любовь скачать турецкий сериал на русском языке[/url]
[url=http://ihkq.superfilmkbzosmotr.site/04616-antropoid-2017-skachat-torrent-besplatno.html]антропоид 2017 скачать торрент бесплатно[/url]
[url=http://efwpn.superfilmkbzosmotr.site/71315-skachat-film-cherez-torrent-besplatno-torrent.html]скачать фильм через торрент бесплатно torrent[/url]
[url=http://mdot.superfilmkbzosmotr.site/94048-vyzhivshij-film-2016-skachat.html]выживший фильм 2016 скачать[/url]
[url=http://ydlm.superfilmkbzosmotr.site/78214-profi-film-smotret-onlajn-besplatno-v-horoshem]профи фильм смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://dpehif.superfilmkbzosmotr.site/34348-skachat-film-uzhasy-2017.html]скачать фильм ужасы 2017[/url]

Классные фильмы онлайн смотреть

(Edwardsleta, 2019.09.08 22:58)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

[url=http://dpehif.superfilmkbzosmotr.site/76123-korol-i-anna-torrent.html]король и анна торрент[/url]
[url=http://ydlm.superfilmkbzosmotr.site/07906-beguschij-po-lezviju-britvy-1982-smotret-onlajn]бегущий по лезвию бритвы 1982 смотреть онлайн hd 720[/url]
[url=http://nokm.superfilmkbzosmotr.site/08530-multiki-disnej-skachat-torrent.html]мультики дисней скачать торрент[/url]
[url=http://fvkni.superfilmkbzosmotr.site/30069-sverhestestvennoe-2-sezon-13-serija-skachat-torrent.html]сверхъестественное 2 сезон 13 серия скачать торрент[/url]
[url=http://efwpn.superfilmkbzosmotr.site/51190-skandal-4-sezon-torrent-skachat.html]скандал 4 сезон торрент скачать[/url]
[url=http://dpehif.superfilmkbzosmotr.site/44280-maj-litl-poni-7-sezon-subtitry.html]май литл пони 7 сезон субтитры[/url]
[url=http://ndxn.superfilmkbzosmotr.site/75481-biven-2014-film-skachat-torrent.html]бивень 2014 фильм скачать торрент[/url]
[url=http://hnjo.superfilmkbzosmotr.site/04886-skachat-torrent-pepe-i-lolo.html]скачать торрент пепе и лоло[/url]
[url=http://hnjo.superfilmkbzosmotr.site/94139-armageddon-film-skachat-cherez-torrent.html]армагеддон фильм скачать через торрент[/url]
[url=http://mihnoi.superfilmkbzosmotr.site/66446-skachat-bez-chuvstv-torrent.html]скачать без чувств торрент[/url]

Классные фильмы онлайн смотреть

(Edwardsleta, 2019.09.08 17:39)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

[url=http://iezwrx.svoekinophutonline.xyz/71608-skachat-gubka-bob-i-korona-neptuna-cherez.html]скачать губка боб и корона нептуна через торрент игру[/url]
[url=http://iezwrx.svoekinophutonline.xyz/96414-skachat-filmy-cherez-torrent-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]скачать фильмы через торрент бесплатно в хорошем качестве российские военные[/url]
[url=http://svoekinophutonline.xyz/53736-elka-skachat-torrent-luchshee.html]елка скачать торрент лучшее[/url]
[url=http://mseb.svoekinophutonline.xyz/84438-vrata-shtejna-skachat-torrent]врата штейна скачать торрент[/url]
[url=http://ixte.svoekinophutonline.xyz/06479-njanki-film-skachat-torrent.html]няньки фильм скачать торрент[/url]
[url=http://olzty.svoekinophutonline.xyz/39280-doroga-peremen-torrent.html]дорога перемен торрент[/url]
[url=http://mseb.svoekinophutonline.xyz/60393-igra-prestolov-4-sezon-skachat-torrent-lostfilm]игра престолов 4 сезон скачать торрент lostfilm торрент[/url]
[url=http://olzty.svoekinophutonline.xyz/93180-serial-beglec-s-ohlobystinym-torrent.html]сериал беглец с охлобыстиным торрент[/url]
[url=http://ixte.svoekinophutonline.xyz/24475-filmy-skachat-v-horoshem-kachestve-hd-1080-besplatno.html]фильмы скачать в хорошем качестве hd 1080 бесплатно торрент[/url]
[url=http://vvcv.svoekinophutonline.xyz/29779-fargo-film-skachat-torrent.html]фарго фильм скачать торрент[/url]

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(Edwardsleta, 2019.09.08 17:21)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://mplykg.svoekinophutonline.xyz/26090-skachat-film-planeta-obezjan-vojna-cherez-torrent.html]скачать фильм планета обезьян война через торрент бесплатно[/url]
[url=http://onvyo.svoekinophutonline.xyz/03619-skachat-film-v-horoshem-kachestve-cherez-torrent.html]скачать фильм в хорошем качестве через торрент шпион[/url]
[url=http://ixte.svoekinophutonline.xyz/28882-skachat-serial-torrent-priisk.html]скачать сериал торрент прииск[/url]
[url=http://svoekinophutonline.xyz/28534-skachat-besplatno-film-osobo-opasen-2-cherez.html]скачать бесплатно фильм особо опасен 2 через торрент в хорошем качестве[/url]
[url=http://onvyo.svoekinophutonline.xyz/75874-torrent-pervorodnye.html]торрент первородные[/url]
[url=http://onvyo.svoekinophutonline.xyz/82703-film-prizrak-torrent.html]фильм призрак торрент[/url]
[url=http://ixte.svoekinophutonline.xyz/92289-rej-donovan-vse-sezony-skachat-torrent.html]рэй донован все сезоны скачать торрент[/url]
[url=http://aidz.svoekinophutonline.xyz/26449-skachat-torrent-my-millery-v-horoshem-kachestve.html]скачать торрент мы миллеры в хорошем качестве[/url]
[url=http://vvcv.svoekinophutonline.xyz/56472-neukljuzhaja-skachat-torrent.html]неуклюжая скачать торрент[/url]
[url=http://mseb.svoekinophutonline.xyz/93448-skachat-serial-zhit-snachala-torrent]скачать сериал жить сначала торрент[/url]

Бесплатное кино смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.08 16:38)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://ndjn.svoekinophutonline.xyz/82777-skachat-drevnie-3-sezon-cherez-torrent.html]скачать древние 3 сезон через торрент[/url]
[url=http://mseb.svoekinophutonline.xyz/16467-mentovskie-vojny-10-torrent]ментовские войны 10 торрент[/url]
[url=http://olzty.svoekinophutonline.xyz/16344-golaja-pravda-kinopoisk-pohozhie-filmy.html]голая правда кинопоиск похожие фильмы[/url]
[url=http://vvcv.svoekinophutonline.xyz/26264-serial-devichja-ohota-smotret-onlajn-besplatno-v.html]сериал девичья охота смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://ndjn.svoekinophutonline.xyz/96548-serial-sprut-skachat-torrent.html]сериал спрут скачать торрент[/url]
[url=http://iezwrx.svoekinophutonline.xyz/68627-skachat-na-kraju-vselennoj-2-sezon.html]скачать на краю вселенной 2 сезон[/url]
[url=http://kspvcd.svoekinophutonline.xyz/70344-skachat-serial-igra-prestolov-1-sezon-besplatno.html]скачать сериал игра престолов 1 сезон бесплатно[/url]
[url=http://aint.svoekinophutonline.xyz/65885-film-bolshoj-skachat-besplatno-v-horoshem-kachestve]фильм большой скачать бесплатно в хорошем качестве через торрент[/url]
[url=http://ixte.svoekinophutonline.xyz/73698-serial-komissarsha-skachat-torrent.html]сериал комиссарша скачать торрент[/url]
[url=http://aidz.svoekinophutonline.xyz/76487-passazhiry-film-2016-skachat-torrent-v-horoshem-kachestve.html]пассажиры фильм 2016 скачать торрент в хорошем качестве бесплатно[/url]

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.08 16:22)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

[url=http://aint.svoekinophutonline.xyz/92227-vizit-skachat-torrent-2015]визит скачать торрент 2015[/url]
[url=http://kspvcd.svoekinophutonline.xyz/15636-skachat-torrent-u-holmov-est-glaza-2.html]скачать торрент у холмов есть глаза 2[/url]
[url=http://kspvcd.svoekinophutonline.xyz/58831-djavolskie-vozljublennye-skachat-torrent-1-sezon.html]дьявольские возлюбленные скачать торрент 1 сезон[/url]
[url=http://iezwrx.svoekinophutonline.xyz/83830-skachat-princessa-monako-torrent.html]скачать принцесса монако торрент[/url]
[url=http://ndjn.svoekinophutonline.xyz/93186-serial-fors-mazhory-4-sezon-skachat-torrent.html]сериал форс мажоры 4 сезон скачать торрент[/url]
[url=http://vvcv.svoekinophutonline.xyz/01680-lzhesvidetelnica-skachat-film.html]лжесвидетельница скачать фильм[/url]
[url=http://ixte.svoekinophutonline.xyz/89140-skachat-torrent-moguchie-rejndzhery.html]скачать торрент могучие рейнджеры[/url]
[url=http://ndjn.svoekinophutonline.xyz/01744-mamy-skachat-torrent-3.html]мамы скачать торрент 3[/url]
[url=http://aidz.svoekinophutonline.xyz/87713-tri-polugracii-torrent-skachat.html]три полуграции торрент скачать[/url]
[url=http://svoekinophutonline.xyz/07425-skachat-2-sezon-metod-frejda.html]скачать 2 сезон метод фрейда[/url]

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(Edwardsleta, 2019.09.08 16:04)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

[url=http://onvyo.svoekinophutonline.xyz/64051-skachat-film-cherez-torrent-besplatno-v-horoshem-kachestve.html]скачать фильм через торрент бесплатно в хорошем качестве железный человек[/url]
[url=http://onvyo.svoekinophutonline.xyz/16021-torrent-novye-filmy-2017.html]торрент новые фильмы 2017[/url]
[url=http://svoekinophutonline.xyz/40217-vojna-bogov-bessmertnye-2016-skachat-torrent.html]война богов бессмертные 2016 скачать торрент[/url]
[url=http://vvcv.svoekinophutonline.xyz/90967-flesh-3-sezon-lostfilm-smotret.html]флеш 3 сезон лостфильм смотреть[/url]
[url=http://olzty.svoekinophutonline.xyz/09603-korol-artur-2004-skachat-film.html]король артур 2004 скачать фильм[/url]
[url=http://onvyo.svoekinophutonline.xyz/37114-skachat-film-cherez-torrent-ne-dyshi-2016.html]скачать фильм через торрент не дыши 2016[/url]
[url=http://svoekinophutonline.xyz/52596-skachat-serial-bibliotekari-torrent.html]скачать сериал библиотекари торрент[/url]
[url=http://iezwrx.svoekinophutonline.xyz/01932-skachat-torrent-molodaja-gvardija.html]скачать торрент молодая гвардия[/url]
[url=http://aint.svoekinophutonline.xyz/82719-skachat-film-deti-90-h-na-telefon]скачать фильм дети 90 х на телефон бесплатно[/url]
[url=http://aint.svoekinophutonline.xyz/92227-vizit-skachat-torrent-2015]визит скачать торрент 2015[/url]

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.08 15:39)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

[url=http://mseb.svoekinophutonline.xyz/81632-ruki-vverh-torrent]руки вверх torrent[/url]
[url=http://kspvcd.svoekinophutonline.xyz/99326-film-ubijstvo-na-zhdanovskoj-v-horoshem-kachestve.html]фильм убийство на ждановской в хорошем качестве[/url]
[url=http://iezwrx.svoekinophutonline.xyz/87333-morskie-djavoly-severnye-rubezhi-torrent.html]морские дьяволы северные рубежи торрент[/url]
[url=http://aint.svoekinophutonline.xyz/85460-skachat-cherez-torrent-film-zachinschiki-2016]скачать через торрент фильм зачинщики 2016[/url]
[url=http://aidz.svoekinophutonline.xyz/29175-rajon-nomer-9-s-subtitrami-prishelcev-na.html]район номер 9 с субтитрами пришельцев на русском смотреть онлайн[/url]
[url=http://svoekinophutonline.xyz/00428-skachat-film-bashni-bliznecy-cherez-torrent-v.html]скачать фильм башни близнецы через торрент в хорошем качестве[/url]
[url=http://olzty.svoekinophutonline.xyz/15108-bridzhit-dzhons-3-torrent.html]бриджит джонс 3 торрент[/url]
[url=http://olzty.svoekinophutonline.xyz/85580-serial-vyzov-torrent.html]сериал вызов торрент[/url]
[url=http://olzty.svoekinophutonline.xyz/92153-skachat-serial-sasha-tanja-torrent.html]скачать сериал саша таня торрент[/url]
[url=http://svoekinophutonline.xyz/26314-film-neljubov-zvjaginceva-skachat-torrent.html]фильм нелюбовь звягинцева скачать торрент[/url]

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.08 02:59)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

[url=http://ilym.vsefilmqgeuoonline.xyz/89756-skachat-torrent-volchij-dozhd.html]скачать торрент волчий дождь[/url]
[url=http://klpuwo.vsefilmqgeuoonline.xyz/05433-serial-zona-skachat-torrent-v-horoshem-kachestve.html]сериал зона скачать торрент в хорошем качестве[/url]
[url=http://fhonqp.vsefilmqgeuoonline.xyz/40086-torrent-skachat-palach-2015.html]торрент скачать палач 2015[/url]
[url=http://cmdn.vsefilmqgeuoonline.xyz/65958-smotret-onlajn-titanik-s-horoshim-zvukom.html]смотреть онлайн титаник с хорошим звуком[/url]
[url=http://iexid.vsefilmqgeuoonline.xyz/79100-film-apokalipsis-2006-skachat-torrent-v-horoshem.html]фильм апокалипсис 2006 скачать торрент в хорошем качестве[/url]
[url=http://iexid.vsefilmqgeuoonline.xyz/55406-beglecy-1986-skachat-torrent.html]беглецы 1986 скачать торрент[/url]
[url=http://zvoh.vsefilmqgeuoonline.xyz/09542-volejbol-skachat-anime-torrent.html]волейбол скачать аниме торрент[/url]
[url=http://cmdn.vsefilmqgeuoonline.xyz/42011-sofija-prekrasnaja-3-sezon-skachat-torrent.html]софия прекрасная 3 сезон скачать торрент[/url]
[url=http://ilym.vsefilmqgeuoonline.xyz/48105-zkd-2-sezon-vse-serii-skachat-torrent.html]зкд 2 сезон все серии скачать торрент[/url]
[url=http://olohnn.vsefilmqgeuoonline.xyz/15037-skachat-njuhach-1-sezon-skachat-torrent.html]скачать нюхач 1 сезон скачать торрент[/url]

Лучшие фильмы онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.08 02:27)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://cmdn.vsefilmqgeuoonline.xyz/92262-skachat-torrent-specotrjad-shtorm.html]скачать торрент спецотряд шторм[/url]
[url=http://vsefilmqgeuoonline.xyz/43384-skachat-film-troe-v-kanoe-2004-torrent.html]скачать фильм трое в каноэ 2004 торрент[/url]
[url=http://iexid.vsefilmqgeuoonline.xyz/31895-skachat-torrent-born.html]скачать торрент борн[/url]
[url=http://klpuwo.vsefilmqgeuoonline.xyz/58237-ljusi-skachat-3d-torrent.html]люси скачать 3d торрент[/url]
[url=http://qdanho.vsefilmqgeuoonline.xyz/06964-tri-dnja-v-odesse-torrent.html]три дня в одессе торрент[/url]
[url=http://cmdn.vsefilmqgeuoonline.xyz/70190-sledopyt-film-2007-skachat-torrent.html]следопыт фильм 2007 скачать торрент[/url]
[url=http://zvoh.vsefilmqgeuoonline.xyz/24956-film-oblomov-skachat-cherez-torrent.html]фильм обломов скачать через торрент[/url]
[url=http://ilym.vsefilmqgeuoonline.xyz/56086-skachat-sinij-traktor-multiki-besplatno-torrent.html]скачать синий трактор мультики бесплатно торрент[/url]
[url=http://ilym.vsefilmqgeuoonline.xyz/23917-nindzja-cherepashki-2-skachat-torrent-v-horoshem.html]ниндзя черепашки 2 скачать торрент в хорошем качестве[/url]
[url=http://olohnn.vsefilmqgeuoonline.xyz/67578-zona-tjuremnyj-roman-3-sezon-smotret-onlajn.html]зона тюремный роман 3 сезон смотреть онлайн 52 серия[/url]

Классные фильмы онлайн смотреть

(Edwardsleta, 2019.09.08 02:21)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

[url=http://cmdn.vsefilmqgeuoonline.xyz/27371-skachat-cherez-torrent-povorot-ne-tuda-7.html]скачать через торрент поворот не туда 7[/url]
[url=http://cmdn.vsefilmqgeuoonline.xyz/06387-svaty-skachat-na-planshet.html]сваты скачать на планшет[/url]
[url=http://knmew.vsefilmqgeuoonline.xyz/95878-budu-zhit-2017-skachat-torrent.html]буду жить 2017 скачать торрент[/url]
[url=http://iexid.vsefilmqgeuoonline.xyz/40245-spasateli-malibu-skachat-film-na-telefon-besplatno.html]спасатели малибу скачать фильм на телефон бесплатно[/url]
[url=http://klpuwo.vsefilmqgeuoonline.xyz/29787-skachat-kelinka-sabina.html]скачать келинка сабина[/url]
[url=http://olohnn.vsefilmqgeuoonline.xyz/38604-ljubov-s-ogranichenijami-film-2017-skachat-torrent.html]любовь с ограничениями фильм 2017 скачать торрент в хорошем качестве[/url]
[url=http://qdanho.vsefilmqgeuoonline.xyz/47964-skachat-torrent-reshala-2.html]скачать торрент решала 2[/url]
[url=http://qdanho.vsefilmqgeuoonline.xyz/25544-skachat-film-rasplata-za-schaste-2016-cherez.html]скачать фильм расплата за счастье 2016 через торрент[/url]
[url=http://ifsnma.vsefilmqgeuoonline.xyz/97471-skachat-renegaty-2017-cherez-torrent-besplatno-v.html]скачать ренегаты 2017 через торрент бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://qdanho.vsefilmqgeuoonline.xyz/65164-skachat-film-pepel-besplatno-cherez-torrent-v.html]скачать фильм пепел бесплатно через торрент в хорошем качестве[/url]

Бесплатное кино смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.08 02:08)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

[url=http://qdanho.vsefilmqgeuoonline.xyz/70618-fizruk-1-serija-1-sezon-torrent.html]физрук 1 серия 1 сезон торрент[/url]
[url=http://ilym.vsefilmqgeuoonline.xyz/15134-skachat-torrent-sherlok-holms-2-sezon.html]скачать торрент шерлок холмс 2 сезон[/url]
[url=http://cmdn.vsefilmqgeuoonline.xyz/68476-skachat-film-tajmless-3-cherez-torrent-besplatno.html]скачать фильм таймлесс 3 через торрент бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://ifsnma.vsefilmqgeuoonline.xyz/86209-skachat-serial-petlja-vremeni-torrent.html]скачать сериал петля времени торрент[/url]
[url=http://qdanho.vsefilmqgeuoonline.xyz/68608-chernobyl-zona-otchuzhdenija-1-sezon-1-serija.html]чернобыль зона отчуждения 1 сезон 1 серия скачать торрент[/url]
[url=http://vsefilmqgeuoonline.xyz/80949-pianist-smotret-onlajn-hd-720-s-horoshim.html]пианист смотреть онлайн hd 720 с хорошим звуком[/url]
[url=http://qdanho.vsefilmqgeuoonline.xyz/94153-skachat-kino-novinki-2017-v-horoshem-kachestve.html]скачать кино новинки 2017 в хорошем качестве[/url]
[url=http://qdanho.vsefilmqgeuoonline.xyz/02333-serial-startrek-vojadzher-vse-sezony-i-serii-smotret.html]сериал стартрек вояджер все сезоны и серии смотреть онлайн бесплатно[/url]
[url=http://ilym.vsefilmqgeuoonline.xyz/42433-zhenih-torrent.html]жених торрент[/url]
[url=http://zvoh.vsefilmqgeuoonline.xyz/43485-skachat-serial-ekaterina-vzlet-1-sezon-cherez.html]скачать сериал екатерина взлет 1 сезон через торрент[/url]

Классные фильмы онлайн смотреть

(Edwardsleta, 2019.09.08 01:48)

Настоятельно рекомендую к просмотру

[url=http://ilym.vsefilmqgeuoonline.xyz/65230-skachat-cherez-torrent-serial-svetljachok.html]скачать через торрент сериал светлячок[/url]
[url=http://knmew.vsefilmqgeuoonline.xyz/12604-ogni-pritona-torrent.html]огни притона торрент[/url]
[url=http://knmew.vsefilmqgeuoonline.xyz/56415-torrent-novinki-kino-2017-v-horoshem-kachestve.html]торрент новинки кино 2017 в хорошем качестве[/url]
[url=http://ilym.vsefilmqgeuoonline.xyz/76361-skachat-film-malena-torrent.html]скачать фильм малена торрент[/url]
[url=http://klpuwo.vsefilmqgeuoonline.xyz/06476-lego-nindzjago-1-sezon-skachat-torrent.html]лего ниндзяго 1 сезон скачать торрент[/url]
[url=http://qdanho.vsefilmqgeuoonline.xyz/18860-spec-skachat-v-horoshem-kachestve-cherez-torrent.html]спец скачать в хорошем качестве через торрент[/url]
[url=http://qdanho.vsefilmqgeuoonline.xyz/62780-hobbit-vse-chasti-po-porjadku-skachat-torrent.html]хоббит все части по порядку скачать торрент[/url]
[url=http://vsefilmqgeuoonline.xyz/10575-skachat-filmy-na-android-besplatno-v.html]скачать фильмы на андроид бесплатно в mp4 hd 720 через торрент[/url]
[url=http://klpuwo.vsefilmqgeuoonline.xyz/24638-film-45-let-skachat-torrent.html]фильм 45 лет скачать торрент[/url]
[url=http://knmew.vsefilmqgeuoonline.xyz/64581-skachat-film-torrent-staja.html]скачать фильм торрент стая[/url]

Бесплатное кино смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.08 01:20)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

[url=http://qdanho.vsefilmqgeuoonline.xyz/55516-skachat-ljudi-iks-poslednjaja-bitva-torrent.html]скачать люди икс последняя битва торрент[/url]
[url=http://cmdn.vsefilmqgeuoonline.xyz/96305-sao-ordinal-scale-data-vyhoda-v-horoshem.html]sao ordinal scale дата выхода в хорошем качестве[/url]
[url=http://qdanho.vsefilmqgeuoonline.xyz/91893-skachat-serial-novyj-cherez-torrent-besplatno-v.html]скачать сериал новый через торрент бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://iexid.vsefilmqgeuoonline.xyz/27662-kukushka-skachat-torrent.html]кукушка скачать торрент[/url]
[url=http://ilym.vsefilmqgeuoonline.xyz/15377-skachat-zakony-privlekatelnosti-torrent.html]скачать законы привлекательности торрент[/url]
[url=http://qdanho.vsefilmqgeuoonline.xyz/88690-skachat-pjanyj-master-torrent.html]скачать пьяный мастер торрент[/url]
[url=http://vsefilmqgeuoonline.xyz/59995-skachat-film-cherez-torrent-besplatno-njuhach.html]скачать фильм через торрент бесплатно нюхач 2 сезон[/url]
[url=http://ilym.vsefilmqgeuoonline.xyz/61984-skachat-film-cherez-torrent-shpionskij-most-v.html]скачать фильм через торрент шпионский мост в хорошем качестве[/url]
[url=http://iexid.vsefilmqgeuoonline.xyz/93906-film-drejf-2006-skachat-torrent.html]фильм дрейф 2006 скачать торрент[/url]
[url=http://cmdn.vsefilmqgeuoonline.xyz/62875-fast-torrent-serial.html]фаст торрент сериал[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Következő »