Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalok és démonok

 

Az ember ősi tapasztalata, hogy vannak láthatatlan lények, és hogy egy részük jó, más részük viszont gonosz.

Manapság van, aki a létüket is tagadja, és a róluk szóló beszámolókat, a velük való találkozást pszichológiai

jelenségnek tekinti. Mások viszont állandóan ezekkel az erőkkel foglalkoznak, minden rosszat a

gonosz szellemek számlájára írnak. A Biblia adatai azonban ezúttal is segítenek eligazodni.

1. A láthatatlan világ lakói

A láthatatlan világ lakói a "kerubok" (héber köruvim, 1Móz 3:24, 2Móz 25:18-22, Ez 1:4-5, 10:15-20, 28:14-

16, 41:18-20, Zsolt 18:11), a szárnyas "szeráfok" (héber szerafim, 1Móz 3:24, Ézs 6:2, Ez 1:4-24, Zsid 9:5),

huszonnégy "vén" (Jel 4:4), négy másik "élőlény" (Jel 4:6), és az "angyalok" (héber mal'ák = követ, küldött,

görög: angelosz = hírnök), akik erőben és dicsőségben az ember és a démonok (lásd alább!) fölött állnak.

Megjegyzés: a bibliai világkép szerint nincsenek "személytelen szellemi erők", amelyeket az ember felhasználhatna

(lásd mágia), csak személyes szellemi hatalmak, amelyek vagy jók (angyalok) vagy gonoszak (démonok), és amelyekkel

az ember nem kezdeményezhet kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek kísérteni).

2. Az Istenhez hűséges angyalok

Ők is teremtmények (Neh 9:6, Zsolt 148:1-5, Kol 1:16), akik...

- a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7)

- nem szaporodnak (Mt 22:30), nem halnak meg (Lk 20:36); a számuk nagy (Zsid 12:22, Júd 14, Jel 5:11)

- személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dán 10:12, Jel 12:7), Gábriel (Dán 8:16, 9:21, Lk

1:19,26)

- mind szentek (Dán 4:23, Mk 8:38, 1Tim 5:21)

- valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dán 10:13, Júd 9, 1Thessz 4:16); kijelölt területük

és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük "uralkodók", "fejedelmek, "trónok" (Ef 3:10).

3. Az angyalok megjelenése

A Bibliában kétezer év alatt csak 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelentek meg, tehát igen ritkán, csak

nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át:

- szemmel láthatóan vagy vízióban (4Móz 22:31, Csel 10:3)

- láthatatlanul, de hallhatóan (Csel 8:26)

- személytelenül mutatkozva (2Móz 3:2)

- teljesen ember módjára viselkedve (1Móz 19:1-3)

- repülve (Dán 9:21, Jel 14:6), vagy hirtelen eltűnve (Csel 10:7)

- az angyalok imádata tilos, és ezt az angyalok is tudják (Kol 2:18, Jel 19:10, 22:8-9).

4. Az angyalok szolgálata

Az angyalok hivatásuk szerint "szolgáló szellemek" (Zsid 1:14, Jel 22:9)

- Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsolt 103:20-21, Dán 7:10, Jel 5:11, 7:11).

- Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Móz 33:22, Gal 3:19, Zsid 2:2), az embereknek

való hírvivés (2Kir 1:3-4, Zak 1:9, Lk 1:26-28, Csel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jel

1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Móz 20:16, 2Krón 32:21-22, Csel 12:6-11) vagy védelmük

(2Móz 23:20, Zsolt 91:9-12, Dán 10:21, Mt 2:13, 18:10).

- További feladatuk a démonok elleni szervezett küzdelem (Dán 10:13,21, Júd 9, Jel 12:7), Isten ítéletének

végrehajtása (1Krón 21:11-12, 1Kor 10:10, Mt 13:41-50, Jel 8:5-13, 14:8-10, 16:1), illetve a meghaltak

lelkének vezetése a túlvilágon (Lk 16:22).

- Krisztus szolgálatát végig kísérték (Mt 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, Jn 1:51, Lk 22:42-43, Csel

1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Mt 13:39, 49, 24:31, 1Thessz 4:16).

Megjegyzés: a Jel 2-3. fejezet leveleinek címzettjei egyes fordításokban a gyülekezetek "angyala"-i, valójában a

gyülekezetek "hírvivő"-i (minek üzenne Jézus papíron az angyaloknak?); a Bibliában nincs olyan szó, hogy "őrangyal",

Jézus egyszeri utalásán kívül (Mt 18:10) semmit sem tudunk a gyermekek "angyalairól".

5. A démonok

A magyar Úsz. fordításokban található "ördögök" kifejezés mögött a "démon" szó többes számú alakja áll

(Mt 8:31, 9:34, Mk 3:22, Lk 4:41, 8:27, 10:17, 1Kor 10.21, Jak 2:19), de helyenként az egyes számban álló

"ördög" is rájuk utal (Mk 7:29, Lk 4:33, Jn 10:20-21). A démon (héber séd, görög daimón, daimonion) vagy

szellem (héber rúah, görög pneuma) eredetileg olyan angyal volt, amelyik vétkezett Isten ellen (2Pt 2:11),

fellázadva elhagyta kijelölt helyét, azaz feladatát (Júd 6). Ezek a "gonosz" (2Krón 11:5, Lk 8:2 stb.) vagy

"tisztátalan" (Jel 16:13 stb.) szellemek lettek a pogány, sokistenhívő népek istenei is (5Móz 32:17, 1Kor

8:20) és a hívőket is tévtanokkal igyekeznek eltévelyíteni (1Tim 4:1).

Szervezetten küzdenek Isten ellen, a jó angyalokkal (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívők ellen (Ef 6:12,

1Thessz 2:18, 1Pt 5:8, 1Tim 4:1). Az Úsz. szerint a démonok hercege (arkhón daimonión) Belzebub vagy

Beelzebul (= maga a sátán vagy egy alvezére?).

A démonokat nem szabad káromolni (2Pt 2:10-12), de a tőlük való félelemben sem kell élni (Jak 4:7, Ef

6:13), hiszen minden hívő fel van hatalmazva arra, hogy a gonosz erőkkel szemben megállva Isten szabadítását,

segítségét kérje (Mt 6:13, Ef 6:10-18). A démonokról tudhatjuk, hogy...

a szent angyalok erősebbek náluk (2Pt 2:11)

Krisztus mindet legyőzte (Lk 10:18, Ef 6:11-12, Kol 2:10,15, 1Pt 3:22) és mind ki lettek dobva a

mennyből (Lk 10:18, Jel 12:10,13), és az Ezeréves Királyság alatt teljesen meg lesznek kötözve (Ézs

24:21-23, Jel 20:1-3)

sorsuk a Sátánnal együtt megpecsételtetett, és ezt ők is tudják (Mt 25:41, Lk 8:31, 1Pt 3:19-20, 2Pt

2:4, Júd 6 vö. 1Kor 6:3).

6. A Sátán

A magyar Úsz. fordítások sajátos "ördög" kifejezése mögött (néhány kivétellel) a görög diabolosz (szó szerint:

"összevissza dobáló", ti. vádakkal) áll, ami a héber szátan = "ellenfél, vádló, ügyész" fordítása (görögösítve

szatanasz, magyarosan Sátán). Az ősi keresztény hagyomány szerint Babilon bukott királya – vsz. Mint

előkép – azonosítható a Sátánnal (Ézs 14:12-14), egy Isten ellen lázadó kerúbbal vagy angyali fejedelemmel

(Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). A közismert "Lucifer" név nem bibliai, hanem latin szó,

jelentése "Fényhordozó", és az Ézs 14:12 latin fordításában (Vulgata) található. A "Beliál" (héber Blijaál)

szó eredete bizonytalan, de jelentése kb. haszontalan, sőt gonosz; mivel szinte minden gonoszság

megstestesítője, "fiai", "lányai", "emberei" a vallási-erkölcsi értelemben "elvetemült" emberek (Bír 19:22,

20:13, 1Sám 2:12, 30:22 stb.). A LXX diabolosz-nak (vádló), az Úsz. ponérosz-nak (gonosz) fordítja, tehát a

Sátánnal azonosítja (vö. 2Kor 6:15. A "Belzebub", vagy pontosabban Baál-Zevul ("A Csarnoktemplom Ura")

név egy filiszteus istené; Jézus kortárs kritikusai azt állították, hogy ő áll Jézus démonűzése mögött, Jézus

válaszából azonban úgy tűnik, hogy azonos a Sátánnal (Mk 3.22, Lk 11:15-19). Jézus továbbá a pergamoni

Zeusz-oltárt a Sátán trónjával azonosítja (Jel 2:12-13). Úgy látszik, a hamis istenkultuszok és minden

gonoszság mögött – az eltérő megjelenési formák ellenére is – a Sátán áll (vö. 5Móz 32:17, 1Kor 10:20).

Megjegyzés: furcsa módon Jézus egyszer azt mondta Péternek, hogy "Távozz tőlem, Sátán!", mert Péter isteni eredetű

hitvallása után (Mt 16:16-17) heves emberi ötleteivel (16:21-22) Isten ügyét gátolta volna (Mt 16:23 vö. 1Jn 3:10);

mivel a gondolkodásmódja volt istentelen, Jézus csak tovább tanította; Júdást azonban már konkrétan diabolosz-nak,

azaz "vádló"-nak nevezte (Jn 6:70, vö. 13:2,27).

Amit a Bibliából biztosan tudunk a Sátánról, hogy...

- gonosz (Jn 17:15), hazug és embergyilkos (Jn 8:44 vö. Jel 9:11)

- Krisztust is megkísértette (Mt 4:1 stb.)

- a hívők ellensége (1Pt 5:8, Jel 2:10), vádlója vagy rágalmazója (Zak 3:1, Jób 1:6-12, Jel 12:10), kísértője

(1Móz 3:1, 1Krón 21:1, Lk 22:31, Csel 5:3, 1Thessz 3:5), tévútra vezetője (2Tim 2:26 vö. 1Tim

4:1)

- a világ félrevezetője (1Jn 5:19, 2Thessz 2:9, 2Kor 11:14, Jel 12:9), akadályozza az igehirdetést (Mk

4:15), ő munkálkodik az engedetlenekben (Jn 13:2, Ef 2:2),

- ő munkálkodik a "Krisztus-pótlékokban" (1Jn 2:18, a görög antikhrisztosz-nak ez a jelentése), és ő fog

fog munkálkodni az abszolút értelemben vett Antikrisztusban is (2Thessz 2:13, Jel 13:4 stb.)

- Isten végleges ítélete van rajta (Lk 10:18, Jel 12:7-9,12, 20:2,10).

Megjegyzés: a sátán csak teremtmény, Istennek nem egyenrangú ellenfele, amint azt a dualista vallási rendszerek

vélik; a Biblia nem közli, hogy Isten miért nem pusztította el azonnal a lázadó angyali lényeket, és miért engedte őket

tovább tevékenykedni; azt azonban világosság teszi, hogy korlátozza a hatalmukat, illetve gonosz szándékaikat is

felhasználja, beépíti a saját terveibe (lásd a sátán látszólagos diadalát Jézus kereszthalálakor).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Классные фильмы онлайн смотреть

(Edwardsleta, 2019.09.04 15:22)

Настоятельно рекомендую к просмотру

[url=http://yneocj.megogoqhhpdom.site/22615-fantocci-protiv-vseh-film-1980-skachat-torrent.html]фантоцци против всех фильм 1980 скачать торрент[/url]
[url=http://btvr.megogoqhhpdom.site/72151-zhenskij-doktor-3-sezon-29-serija.html]женский доктор 3 сезон 29 серия[/url]
[url=http://yneocj.megogoqhhpdom.site/37394-shift-ft-rolla-costa-ty-moja-placebo.html]shift ft rolla costa ты моя placebo prod скачать[/url]
[url=http://kmfgfs.megogoqhhpdom.site/62483-skachat-na-ajfon-block-strike.html]скачать на айфон block strike[/url]
[url=http://oijzko.megogoqhhpdom.site/19361-skachat-film-liga-vydajuschihsja-dzhentlmenov.html]скачать фильм лига выдающихся джентльменов[/url]
[url=http://kmfgfs.megogoqhhpdom.site/15642-hobbit-nezhdannoe-puteshestvie-rezhisserskaja-versija-smotret.html]хоббит нежданное путешествие режиссерская версия смотреть[/url]
[url=http://kmfgfs.megogoqhhpdom.site/98654-skachat-film-besstydniki.html]скачать фильм бесстыдники[/url]
[url=http://fleg.megogoqhhpdom.site/14268-tachka-nomer-19-smotret.html]тачка номер 19 смотреть[/url]
[url=http://fyflvi.megogoqhhpdom.site/28671-torrent-brjus-vsemoguschij.html]торрент брюс всемогущий[/url]
[url=http://megogoqhhpdom.site/52552-vishnevyj-sezon-8-serija-na-russkom.html]вишневый сезон 8 серия на русском[/url]

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(Edwardsleta, 2019.09.04 14:43)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

[url=http://megogoqhhpdom.site/05131-karaoke-bessovestno-krasivaja.html]караоке бессовестно красивая[/url]
[url=http://fleg.megogoqhhpdom.site/79709-skachat-film-1942.html]скачать фильм 1942[/url]
[url=http://xmnl.megogoqhhpdom.site/45102-kak-priruchit-letuchuju-mysh-v-majnkraft.html]как приручить летучую мышь в майнкрафт[/url]
[url=http://kmfgfs.megogoqhhpdom.site/96696-vstrecha-sudby-2017-smotret.html]встреча судьбы 2017 смотреть[/url]
[url=http://megogoqhhpdom.site/80448-skachat-pesnju-ves-mir-tancuet-chiku-riku.html]скачать песню весь мир танцует чику рику[/url]
[url=http://kmfgfs.megogoqhhpdom.site/99589-slushat-pesnju-ne-mogu-dyshat-no-serdce.html]слушать песню не могу дышать но сердце знает как хочу кричать[/url]
[url=http://fyflvi.megogoqhhpdom.site/24044-skachat-cherez-torrent-indijskie-filmy.html]скачать через торрент индийские фильмы[/url]
[url=http://kmfgfs.megogoqhhpdom.site/58578-multfilm-konek-gorbunok-skachat-besplatno.html]мультфильм конек горбунок скачать бесплатно[/url]
[url=http://fyflvi.megogoqhhpdom.site/46423-2017-smotret-film-onlajn-pro-vojnov-idostarichesskij.html]2017 смотреть фильм онлайн про войнов идостаричесский[/url]
[url=http://fdlc.megogoqhhpdom.site/14842-video-hip-hop-skachat.html]видео хип хоп скачать[/url]

Смотреть кино онлайн лучшие фильмы

(Edwardsleta, 2019.09.04 13:38)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

[url=http://yneocj.megogoqhhpdom.site/44226-javohir-politsiyachi.html]javohir politsiyachi[/url]
[url=http://btvr.megogoqhhpdom.site/39129-sekta-2011-smotret-onlajn-film.html]секта 2011 смотреть онлайн фильм[/url]
[url=http://fleg.megogoqhhpdom.site/68730-zakljatie-2-film-2016-skachat-torrent.html]заклятие 2 фильм 2016 скачать торрент[/url]
[url=http://megogoqhhpdom.site/64179-bi-2-legion-skachat.html]би 2 легион скачать[/url]
[url=http://fleg.megogoqhhpdom.site/69431-ranetki-20-serija-1-sezon.html]ранетки 20 серия 1 сезон[/url]
[url=http://btvr.megogoqhhpdom.site/99781-boeviki-2017-kotorye-mozhno-uzhe-smotret-onlajn.html]боевики 2017 которые можно уже смотреть онлайн русские[/url]
[url=http://xmnl.megogoqhhpdom.site/54950-timur-temirov-i-sogdiana-o-tebe-2016.html]тимур темиров и согдиана о тебе 2016[/url]
[url=http://megogoqhhpdom.site/63317-ljubov-ne-ponimaet-slov-21-serija-russkaja.html]любовь не понимает слов 21 серия русская озвучка[/url]
[url=http://yneocj.megogoqhhpdom.site/87478-mech-1-sezon-8-serija.html]меч 1 сезон 8 серия[/url]
[url=http://yneocj.megogoqhhpdom.site/60508-medichi-poveliteli-florencii-skachat.html]медичи повелители флоренции скачать[/url]

Бесплатное кино смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.04 13:07)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://fyflvi.megogoqhhpdom.site/69997-melodramy-2017-goda-smotret-odnoserijnye.html]мелодрамы 2017 года смотреть односерийные[/url]
[url=http://oijzko.megogoqhhpdom.site/82670-skachat-filmy-pro-akul-besplatno.html]скачать фильмы про акул бесплатно[/url]
[url=http://btvr.megogoqhhpdom.site/57772-smotret-filmy-onlajn-bez-cenzury-v-horoshem-kachestve.html]смотреть фильмы онлайн без цензуры в хорошем качестве бесплатно[/url]
[url=http://fyflvi.megogoqhhpdom.site/76310-hischniki-film-2010-skachat-torrent.html]хищники фильм 2010 скачать торрент[/url]
[url=http://yneocj.megogoqhhpdom.site/16007-imperija-kesem-1-sezon-12-serija.html]империя кесем 1 сезон 12 серия[/url]
[url=http://yneocj.megogoqhhpdom.site/43284-na-moej-lune-kerwprod-skachat.html]на моей луне kerwprod скачать[/url]
[url=http://xmnl.megogoqhhpdom.site/02700-multfilm-piter-pen-skachat.html]мультфильм питер пэн скачать[/url]
[url=http://vnqf.megogoqhhpdom.site/41771-indijskie-filmy-2017-skachat-cherez-torrent.html]индийские фильмы 2017 скачать через торрент[/url]
[url=http://fyflvi.megogoqhhpdom.site/37837-fentezi-filmy-skachat-besplatno-bez-registracii-cherez.html]фэнтези фильмы скачать бесплатно без регистрации через торрент[/url]
[url=http://fyflvi.megogoqhhpdom.site/83247-ranetki-1-sezon-14-serija.html]ранетки 1 сезон 14 серия[/url]

Cases Covers

(Cereneffet, 2019.09.04 00:29)

Cases
<a href=https://www.teleplus.nl/en/cases-covers.html>More info>>></a>

фильмы фантастика 2019 бесплатно в хорошем качестве

(Aaronlaurl, 2019.09.03 20:54)

Приветствую! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [url=http://kinokub.net/]смотреть сериал пес 1 сезон в хорошем[/url]
Тут: [url=http://kinokub.net/novinki/]новинки кино 2019 смотреть бесплатно в хорошем[/url] Онлайн лучшие новинки кино список 2019
Здесь: [url=http://kinokub.net/boevik/]лучшие боевики 2019 смотреть онлайн[/url] смотреть новинки самых лучших боевиков список 2018
Тут: http://kinokub.net/10460-devid-shvimmer-i-dzhim-sterdzhess-sygrayut-v-novoy-drame-amc.html Дэвид Швиммер и Джим Стерджесс сыграют в новой драме AMC смотреть онлайн бесплатно
Здесь: Исполнитель роли Антихриста в "Омене" осужден за нападении смотреть онлайн бесплатно [url=http://kinokub.net/12604-ispolnitel-roli-antihrista-v-omene-osuzhden-za-napadenii.html] Исполнитель роли Антихриста в "Омене" осужден за нападении смотреть онлайн бесплатно [/url]

Rigid Cane with Crook Handle - 42 inches

(Allensut, 2019.09.03 00:34)

St. Ives Cleansing Stick Cactus Water & Hibiscus 1.6 oz

[url=http://pegasbaby.com/com/shop/view/35791/] Lamaze Clip & Go Freddie the Firefly [/url]


http://pegasbaby.com/com/shop/view/241760/

Самые лучшие фильмы смотреть онлайн

(Edwardsleta, 2019.09.01 13:28)

привет, вот очень интересная инфа

[url=http://qvoih.vsefilmmryqonline.site/56564-ostalos-bol-na-serdce-i-rany]осталось боль на сердце и раны на душе как будто это вечность скачать[/url]
[url=http://dznx.vsefilmmryqonline.site/28715-mirzabek-holmedov-2017-koncert-dasturi-toshkentda-smotret.html]мирзабек холмедов 2017 концерт дастури тошкентда смотреть бесплатно[/url]
[url=http://lmuc.vsefilmmryqonline.site/64486-skachat-trojnoj-forsazh.html]скачать тройной форсаж[/url]
[url=http://lmuc.vsefilmmryqonline.site/96469-skachat-besplatno-lahzahoi-guvoro.html]скачать бесплатно лахзахои гуворо[/url]
[url=http://vdhsv.vsefilmmryqonline.site/87810-super-komedija-uzbek-kino.html]супер комедия узбек кино[/url]
[url=http://vdhsv.vsefilmmryqonline.site/21762-skachat-zarubezhnye-klipy-2017.html]скачать зарубежные клипы 2017[/url]
[url=http://hazw.vsefilmmryqonline.site/16671-moja-princessa-umiraju-zadyhajus-moja.html]моя принцесса умираю задыхаюсь моя[/url]
[url=http://loxct.vsefilmmryqonline.site/00155-skachat-uralskie-pelmeni-na-telefon-shou.html]скачать уральские пельмени на телефон шоу[/url]
[url=http://qvoih.vsefilmmryqonline.site/23006-skachat-purgen-rusija]скачать пурген русiя[/url]
[url=http://qvoih.vsefilmmryqonline.site/24926-rejkl]рейкл[/url]

Голова как коленка?

(DonaldWhogy, 2019.08.31 00:17)

https://uaomos.news/forum/user/9784/
http://swordmaster.org/user/Alfredreaws/
http://91.201.53.223/communication/forum/talk/user/105803/
http://autorolla.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=4847&backurl=%2Fforum%2F
http://apex-moto.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=17243&backurl=%2Fforum%2F
https://www.luxclimat.ru/forum-kondicionery/user/76520/
http://anapalife.com/users/Williamtug
http://virtual-tour.today/forum/user/34010/
https://uzaomos.news/forum/user/3983/
http://stroller-be.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=24795&backurl=%2Fforum%2F
http://test.moschaitorg.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=4577
https://in-idea.ru/kak-pravilno-kupit-gotovuyu-firmu.html
http://www.rostransport.com/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=40322
https://ledsoft.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=5788
http://r-health.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=23803&MUL_MODE=

Rare thing! Australian Lottery Powerball Australia is drawing A$ 80 000 000!

(MylottoMus, 2019.08.25 23:56)

If you watch adventure films, you know there is always a reward of several millions assumed for the capture of the most wanted risk takers.
Blockbuster characters get involved in incredible escapades and experience tremendous difficulties to make a scoop.
Why so difficult, we wonder?
After all, they can just play Saturday Lotto!
None of the sheriffs from the adventure movies offer you a massive 149.000.000 amount — this is the new Jackpot of the legendary Spanish Lottery game — for the capture of even the most turretless adventurer!
The winning numbers in the previous American Lottery Powerball draw were 10, 13, 30, 51, 69, and 10. The new multimillionaire hasn’t yet been defined, so the Jackpot has grown to such a giant amount. However, the results of the draw were impressive: 16 players won big. But the Jackpot still has been waiting for its master!
[url=http://mylotto.ru] The best offer “price = major prize” on the site! Play Californian lottery SuperLotto Plus online with jackpot $ 54 000 000 US.[/url].

Классные фильмы онлайн смотреть

(AnthonyAcilk, 2019.08.25 19:38)

Всем привет, советую посмотреть - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

[url=http://hhlb.superfilmtnmdonline.site/28580-gotika-2-smotret-film-onlajn-v-horoshem-kachestve.html]готика 2 смотреть фильм онлайн в хорошем качестве бесплатно[/url]
[url=http://fhal.superfilmtnmdonline.site/32807-vikingi-4-smotret-onlajn.html]викинги 4 смотреть онлайн[/url]
[url=http://tiea.superfilmtnmdonline.site/85619-vdali-ot-tebja-dorama.html]вдали от тебя дорама[/url]
[url=http://tiea.superfilmtnmdonline.site/79492-malchishnik-v-vegase-4-smotret-onlajn-v.html]мальчишник в вегасе 4 смотреть онлайн в хорошем качестве hd 720[/url]
[url=http://superfilmtnmdonline.site/45950-sindrom-shahmatista-smotret.html]синдром шахматиста смотреть[/url]
[url=http://nikn.superfilmtnmdonline.site/58230-korolek-ptichka-pevchaja-2013-smotret-onlajn.html]королек птичка певчая 2013 смотреть онлайн 2 сезон на русском языке[/url]
[url=http://fhal.superfilmtnmdonline.site/63194-film-besplatno-smotret-serebristyj-zvon-ruchja.html]фильм бесплатно смотреть серебристый звон ручья[/url]
[url=http://plkyln.superfilmtnmdonline.site/79901-smotret-byt-erikoj.html]смотреть быть эрикой[/url]
[url=http://nikn.superfilmtnmdonline.site/70904-serial-flesh-smotret-1-sezon-2-serija.html]сериал флеш смотреть 1 сезон 2 серия[/url]
[url=http://dtnhve.superfilmtnmdonline.site/96964-bratja-po-oruzhiju-1-sezon.html]братья по оружию 1 сезон[/url]

Бесплатное кино смотреть онлайн

(AnthonyAcilk, 2019.08.25 18:56)

Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

[url=http://nikn.superfilmtnmdonline.site/94734-pjatnickij-1-sezon-5-serija-smotret-onlajn.html]пятницкий 1 сезон 5 серия смотреть онлайн[/url]
[url=http://rziv.superfilmtnmdonline.site/97165-kogda-cvetet-paporotnik-smotret-onlajn-besplatno.html]когда цветет папоротник смотреть онлайн бесплатно[/url]
[url=http://tiea.superfilmtnmdonline.site/44565-filmy-skazki-zarubezhnye-smotret-onlajn-besplatno-v.html]фильмы сказки зарубежные смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://pnlnlf.superfilmtnmdonline.site/51172-serial-sotnja-4-sezon-1-serija.html]сериал сотня 4 сезон 1 серия[/url]
[url=http://lxoriv.superfilmtnmdonline.site/62881-vy-vse-menja-besite-2016-smotret-onlajn.html]вы все меня бесите 2016 смотреть онлайн[/url]
[url=http://nikn.superfilmtnmdonline.site/19816-chelovek-dozhdja-smotret-v-horoshem-kachestve-720.html]человек дождя смотреть в хорошем качестве 720 дублированный[/url]
[url=http://hhlb.superfilmtnmdonline.site/05515-filmy-erotika-onlajn-v-horoshem-kachestve.html]фильмы эротика онлайн в хорошем качестве[/url]
[url=http://fhal.superfilmtnmdonline.site/96612-serial-vikingi-lostfilm.html]сериал викинги лостфильм[/url]
[url=http://tgsfgo.superfilmtnmdonline.site/88283-skachat-torrent-ne-govori-nikomu-film-2007.html]скачать торрент не говори никому фильм 2007[/url]
[url=http://dtnhve.superfilmtnmdonline.site/49694-kamelot-1-sezon-1-serija.html]камелот 1 сезон 1 серия[/url]

SMM агентство

(Brendadox, 2019.08.24 07:22)

Здравствуйте! Наша команда интернет-маркетологов занимается продвижением проектов в интернете с нуля, а также аутсорсингом, в портфолио есть: спортивные и бизнес школы, магазины, спортивные лагеря, онлайн-журналы, онлайн-порталы, рестораны, гостиницы, известные бренды и дистрибьютеры.

Мы сделали известными уже более сотни интернет-проектов. Рекламировали известные мероприятия, а также раскрутили множество популярных сайтов и сообществ.

Мы оказываем веб-услуги:
- раскрутка и продвижение сообществ в cоциальных сетях;
- продвижение сайтов в поисковых системах;
- контекстная и таргетинговая реклама в соцсетях;
- разработка и создание лендингов "под ключ";
- разработка лого, фирменного стиля и веб-дизайна;
- аутсорсинг сообществ и сайтов;
- создание; креативного нейминга;
- е-мейл рассылки и SMS маркетинг.

Если ваш проект или компания требует комплексного продвижения - мы готовы вам помочь! На первый заказ для Вас действует скидка до 10% от нашего прайса!

наши работы: в поисковиках ищите "веб лейбл"
На фрилансе: https://freelance.ru/weblabel
VK: https://vk.com/weblabel_ru
ФБ: https://www.facebook.com/weblabel.ru
Контакты:
мейл: weblabel @ bk . ru (убрать пробелы и писать на эту почту)
Skype: weblabel
В поиске ищите: веб-лейбл

*По дополнительному запросу - отправим штатное КП, бриф и цены.

Купить готовое ооо

(JoshuaDaL, 2019.08.22 02:41)

Купить готовое ооо
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]готовые фирмы в москве[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]готовые ооо цена[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/stroitelnye/]список готовых фирм[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]куплю фирму ооо[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]фирмы[/url]


[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]купить готовые фирмы в москве[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]куплю ооо в москве[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/]фирмы[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]фирму[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]готовые фирмы купить[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]готовая фирма[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]фирм[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]готовые фирма[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]готовая фирма в москве купить[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]купить ооо[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]готовые ооо[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]ооо готовые[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]купить фирму[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]готовое ооо[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/stroitelnye/]купить готовую фирму в москве[/url]

Классные фильмы онлайн смотреть

(AnthonyAcilk, 2019.08.21 05:02)

Классный сайт, все заходим - Все бесплатно

[url=http://nvdi.kinoprostorfapldom.site/35623-chasy-film-smotret-onlajn-besplatno-v-horoshem.html]часы фильм смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://nvdi.kinoprostorfapldom.site/76439-smotret-v-horoshem-kachestve-indijskoe-kino-onlajn.html]смотреть в хорошем качестве индийское кино онлайн[/url]
[url=http://kunt.kinoprostorfapldom.site/07525-luchshie-onlajn-filmy-2017-goda.html]лучшие онлайн фильмы 2017 года[/url]
[url=http://kunt.kinoprostorfapldom.site/61740-morskie-djavoly-severnye-rubezhi-5-i-6.html]морские дьяволы северные рубежи 5 и 6[/url]
[url=http://otmn.kinoprostorfapldom.site/43211-mafija-kotoraja-ne-mozhet-pravit-mirom-na.html]мафия которая не может править миром на русском языке[/url]
[url=http://kunt.kinoprostorfapldom.site/92980-skazka-ruslan-i-ljudmila-onlajn-smotret-besplatno.html]сказка руслан и людмила онлайн смотреть бесплатно в хорошем качестве[/url]
[url=http://ihxgnt.kinoprostorfapldom.site/42378-skachat-fantasticheskie-serialy-torrent.html]скачать фантастические сериалы торрент[/url]
[url=http://kinoprostorfapldom.site/97250-flesh-smotret-serial-na-russkom-1.html]флеш смотреть сериал на русском 1 сезон 1 серия[/url]
[url=http://lkov.kinoprostorfapldom.site/68995-besstyzhie-smotret-onlajn-2-sezon-6-serija.html]бесстыжие смотреть онлайн 2 сезон 6 серия[/url]
[url=http://nvdi.kinoprostorfapldom.site/40447-horoshij-russkij-film-smotret-onlajn-besplatno-v.html]хороший русский фильм смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве[/url]

сериал грач смотреть в хорошем

(Patrickboawn, 2019.08.20 23:28)

Привет всем! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [url=http://kinobunker.net/]2018 бесплатно лучшие комедии[/url]
Здесь: [url=http://kinobunker.net/vestern/]Лучшие вестерны бесплатно[/url] Онлайн лучшие вестерны рейтинг 2018
Тут: исторические фильмы бесплатно в хорошем качестве http://kinobunker.net/istoricheskiy/ рейтинг 2019
Здесь: http://kinobunker.net/13260-kto-budet-zlodeem-v-kapitane-marvel.html Кто будет злодеем в «Капитане Марвел»
Здесь: Смотреть В ритме танца / Fast Forward (2009) онлайн бесплатно [url=http://kinobunker.net/2395-v-ritme-tanca-fast-forward-2009.html] Смотреть В ритме танца / Fast Forward (2009) онлайн бесплатно [/url]

Что посоветуете послушать?

(EdmorendZem, 2019.08.20 21:26)

Привет, можно здесь

[url=https://musicmy.top/name/музыка%20в%20машину%202019] Музыка в машину Скачать 2019[/url]

Good catch lines for online dating

(GregoryNuamp, 2019.08.20 18:32)

[url=https://bitly.su/zYzbid][img]https://boldlatina.com/wp-content/uploads/2018/09/swiped09-200x200.jpg[/img][/url]

[url=https://bitly.su/zYzbid]Best introduction for online dating[/url]

AS "PNB Banka” jauno akcionāru un Bankas valdes paziņojums

(MicheleNeiny, 2019.08.19 18:34)

AS “PNB Banka” jaunie akcionāri un Bankas valde ir pārliecināti, ka Banka šobrīd ir maksātspējīga un tās likviditāte ir pietiekama. Jaunie akcionāri tāpat ir sagatavojuši plānu jaunām investīcijām bankas kapitālā EUR 146 miljonu apmērā.

Pēc ceturtdienas, 2019.gada 15.augusta Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Eiropas Vienotā noregulējuma valdes lēmuma saņemšanas, Banka nekavējoši vērsās šajās iestādēs, pieprasot pieņemto lēmumu pilnu tekstu. ECB nav sniegusi nekādu atbildi pēc būtības. Savukārt Eiropas Vienotā noregulējuma valde tikai norādīja, ka viņiem jāizvērtē, kādas lēmuma daļas vispār var tikt atklātas Bankai.

Banka tāpat vēlējās noskaidrot, uz kāda pamata Eiropas Vienotā noregulējuma valde ceturtdienas, 2019.gada 15.augusta vakarā norādīja, ka Banka tiks likvidēta atbilstoši vietējiem likumiem. AS “PNB Banka” jaunie akcionāri un Bankas valde uzskata, ka Eiropas Vienotā noregulējuma valde nav tā, kas var pieņemt lēmumu par Bankas likvidāciju saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem likumiem.

AS “PNB Banka” jaunajiem akcionāriem un Bankas valdei 2019.gada 15.augusta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) paziņojums bija negaidīts. FKTK savā lēmumā nav pamatojusi, kā un uz kāda pamata tika noteikta noguldījumu nepieejamība.

AS “PNB Banka” jaunie akcionāri un Bankas valde izmantos visus tās rīcībā esošos resursus un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai apstrīdētu jebkurus centienus uzsākt Bankas maksātnespējas procesu Latvijas tiesā, un šajā sakarā lūgs Latvijas tiesu saņemt Eiropas Savienības Tiesas vadlīnijas saistībā ar atbilstību piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

AS “PNB Banka” jaunie akcionāri un Bankas valde patur visas savas tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas paredzēti gan Latvijas, gan Eiropas līmenī, un izriet arī no investīciju aizsardzības līgumiem. Tajā skaitā arī no investīciju aizsardzības līguma starp Latviju un Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV). Šajā sakarā jaunie AS “PNB Banka” akcionāri jau ir sazinājušies ar ASV vēstniecību Rīgā.

AS “PNB Banka” jaunie akcionāri un Bankas valde atgādina arī par Latvijas un Eiropas institūciju atbildību nodrošināt ticamu un uzticamu banku sektora noregulējumu Latvijā. Ārējie novērotāji (kā piemēram, ASV valdība), tāpat arī pašas atbildīgās Latvijas institūcijas ir atzinušas nopietnas problēmas šajā sakarā. Atbildīgajām iestādēm un tiesām būtu jāļauj uzņemties atbildību par minēto un atjaunot uzticību sistēmai.

ECB veiktais PNB Bankas finansiālā stāvokļa novērtējums jāizvērtē kopsakarā ar Bankas auditoru atzinumiem un paša FKTK veiktajiem novērtējumiem. AS “PNB Banka” akcionāri un Bankas valde pauž bažas, ka nezināmu iemeslu dēļ pret AS “PNB Banka” šobrīd izturas atšķirīgi nekā pret jebkuru citu banku Latvijā vai Eiropā, kas atrodas salīdzināmos apstākļos.

AS “PNB Banka” un Bankas valde ir pārliecināti, ka spēj nodrošināt Bankas tupmāku darbību, tādējādi atbalstot 100 000 Bankas noguldītāju, vairāk kā 500 Bankas darbinieku un to ģimenes, kā arī Latviju un tās nodokļu ieņēmumus


[url=https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/pnb-bankas-jaunie-ipasnieki-velas-ieguldit-banka-146-miljonus-eiro-precizeta.a329116/]«PNB bankas» jaunie īpašnieki vēlas ieguldīt bankā 146 miljonus eiro[/url]

Бригада каменщиков в Сп-б

(Viktorintox, 2019.08.19 11:49)

Строительство домов из газоблоков http://www.stoimsya.ru имеет доступную стоимость и выполняется максимально быстро. Мы сможем построить дом из газобетона по оптимальной цене под ключ. В среднем на строительство и отделку такого дома наши специалисты тратят около 3 месяцев. Позвонив нам в офис по телефону, вы можете получить предварительный расчёт возведения вашего будущего частного дома.
[url=http://www.stoimsya.ru][img]https://b.radikal.ru/b34/1908/5b/f09986182889.jpg[/img][/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Következő »