Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalok és démonok

 

Az ember ősi tapasztalata, hogy vannak láthatatlan lények, és hogy egy részük jó, más részük viszont gonosz.

Manapság van, aki a létüket is tagadja, és a róluk szóló beszámolókat, a velük való találkozást pszichológiai

jelenségnek tekinti. Mások viszont állandóan ezekkel az erőkkel foglalkoznak, minden rosszat a

gonosz szellemek számlájára írnak. A Biblia adatai azonban ezúttal is segítenek eligazodni.

1. A láthatatlan világ lakói

A láthatatlan világ lakói a "kerubok" (héber köruvim, 1Móz 3:24, 2Móz 25:18-22, Ez 1:4-5, 10:15-20, 28:14-

16, 41:18-20, Zsolt 18:11), a szárnyas "szeráfok" (héber szerafim, 1Móz 3:24, Ézs 6:2, Ez 1:4-24, Zsid 9:5),

huszonnégy "vén" (Jel 4:4), négy másik "élőlény" (Jel 4:6), és az "angyalok" (héber mal'ák = követ, küldött,

görög: angelosz = hírnök), akik erőben és dicsőségben az ember és a démonok (lásd alább!) fölött állnak.

Megjegyzés: a bibliai világkép szerint nincsenek "személytelen szellemi erők", amelyeket az ember felhasználhatna

(lásd mágia), csak személyes szellemi hatalmak, amelyek vagy jók (angyalok) vagy gonoszak (démonok), és amelyekkel

az ember nem kezdeményezhet kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek kísérteni).

2. Az Istenhez hűséges angyalok

Ők is teremtmények (Neh 9:6, Zsolt 148:1-5, Kol 1:16), akik...

- a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7)

- nem szaporodnak (Mt 22:30), nem halnak meg (Lk 20:36); a számuk nagy (Zsid 12:22, Júd 14, Jel 5:11)

- személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dán 10:12, Jel 12:7), Gábriel (Dán 8:16, 9:21, Lk

1:19,26)

- mind szentek (Dán 4:23, Mk 8:38, 1Tim 5:21)

- valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dán 10:13, Júd 9, 1Thessz 4:16); kijelölt területük

és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük "uralkodók", "fejedelmek, "trónok" (Ef 3:10).

3. Az angyalok megjelenése

A Bibliában kétezer év alatt csak 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelentek meg, tehát igen ritkán, csak

nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át:

- szemmel láthatóan vagy vízióban (4Móz 22:31, Csel 10:3)

- láthatatlanul, de hallhatóan (Csel 8:26)

- személytelenül mutatkozva (2Móz 3:2)

- teljesen ember módjára viselkedve (1Móz 19:1-3)

- repülve (Dán 9:21, Jel 14:6), vagy hirtelen eltűnve (Csel 10:7)

- az angyalok imádata tilos, és ezt az angyalok is tudják (Kol 2:18, Jel 19:10, 22:8-9).

4. Az angyalok szolgálata

Az angyalok hivatásuk szerint "szolgáló szellemek" (Zsid 1:14, Jel 22:9)

- Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsolt 103:20-21, Dán 7:10, Jel 5:11, 7:11).

- Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Móz 33:22, Gal 3:19, Zsid 2:2), az embereknek

való hírvivés (2Kir 1:3-4, Zak 1:9, Lk 1:26-28, Csel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jel

1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Móz 20:16, 2Krón 32:21-22, Csel 12:6-11) vagy védelmük

(2Móz 23:20, Zsolt 91:9-12, Dán 10:21, Mt 2:13, 18:10).

- További feladatuk a démonok elleni szervezett küzdelem (Dán 10:13,21, Júd 9, Jel 12:7), Isten ítéletének

végrehajtása (1Krón 21:11-12, 1Kor 10:10, Mt 13:41-50, Jel 8:5-13, 14:8-10, 16:1), illetve a meghaltak

lelkének vezetése a túlvilágon (Lk 16:22).

- Krisztus szolgálatát végig kísérték (Mt 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, Jn 1:51, Lk 22:42-43, Csel

1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Mt 13:39, 49, 24:31, 1Thessz 4:16).

Megjegyzés: a Jel 2-3. fejezet leveleinek címzettjei egyes fordításokban a gyülekezetek "angyala"-i, valójában a

gyülekezetek "hírvivő"-i (minek üzenne Jézus papíron az angyaloknak?); a Bibliában nincs olyan szó, hogy "őrangyal",

Jézus egyszeri utalásán kívül (Mt 18:10) semmit sem tudunk a gyermekek "angyalairól".

5. A démonok

A magyar Úsz. fordításokban található "ördögök" kifejezés mögött a "démon" szó többes számú alakja áll

(Mt 8:31, 9:34, Mk 3:22, Lk 4:41, 8:27, 10:17, 1Kor 10.21, Jak 2:19), de helyenként az egyes számban álló

"ördög" is rájuk utal (Mk 7:29, Lk 4:33, Jn 10:20-21). A démon (héber séd, görög daimón, daimonion) vagy

szellem (héber rúah, görög pneuma) eredetileg olyan angyal volt, amelyik vétkezett Isten ellen (2Pt 2:11),

fellázadva elhagyta kijelölt helyét, azaz feladatát (Júd 6). Ezek a "gonosz" (2Krón 11:5, Lk 8:2 stb.) vagy

"tisztátalan" (Jel 16:13 stb.) szellemek lettek a pogány, sokistenhívő népek istenei is (5Móz 32:17, 1Kor

8:20) és a hívőket is tévtanokkal igyekeznek eltévelyíteni (1Tim 4:1).

Szervezetten küzdenek Isten ellen, a jó angyalokkal (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívők ellen (Ef 6:12,

1Thessz 2:18, 1Pt 5:8, 1Tim 4:1). Az Úsz. szerint a démonok hercege (arkhón daimonión) Belzebub vagy

Beelzebul (= maga a sátán vagy egy alvezére?).

A démonokat nem szabad káromolni (2Pt 2:10-12), de a tőlük való félelemben sem kell élni (Jak 4:7, Ef

6:13), hiszen minden hívő fel van hatalmazva arra, hogy a gonosz erőkkel szemben megállva Isten szabadítását,

segítségét kérje (Mt 6:13, Ef 6:10-18). A démonokról tudhatjuk, hogy...

a szent angyalok erősebbek náluk (2Pt 2:11)

Krisztus mindet legyőzte (Lk 10:18, Ef 6:11-12, Kol 2:10,15, 1Pt 3:22) és mind ki lettek dobva a

mennyből (Lk 10:18, Jel 12:10,13), és az Ezeréves Királyság alatt teljesen meg lesznek kötözve (Ézs

24:21-23, Jel 20:1-3)

sorsuk a Sátánnal együtt megpecsételtetett, és ezt ők is tudják (Mt 25:41, Lk 8:31, 1Pt 3:19-20, 2Pt

2:4, Júd 6 vö. 1Kor 6:3).

6. A Sátán

A magyar Úsz. fordítások sajátos "ördög" kifejezése mögött (néhány kivétellel) a görög diabolosz (szó szerint:

"összevissza dobáló", ti. vádakkal) áll, ami a héber szátan = "ellenfél, vádló, ügyész" fordítása (görögösítve

szatanasz, magyarosan Sátán). Az ősi keresztény hagyomány szerint Babilon bukott királya – vsz. Mint

előkép – azonosítható a Sátánnal (Ézs 14:12-14), egy Isten ellen lázadó kerúbbal vagy angyali fejedelemmel

(Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). A közismert "Lucifer" név nem bibliai, hanem latin szó,

jelentése "Fényhordozó", és az Ézs 14:12 latin fordításában (Vulgata) található. A "Beliál" (héber Blijaál)

szó eredete bizonytalan, de jelentése kb. haszontalan, sőt gonosz; mivel szinte minden gonoszság

megstestesítője, "fiai", "lányai", "emberei" a vallási-erkölcsi értelemben "elvetemült" emberek (Bír 19:22,

20:13, 1Sám 2:12, 30:22 stb.). A LXX diabolosz-nak (vádló), az Úsz. ponérosz-nak (gonosz) fordítja, tehát a

Sátánnal azonosítja (vö. 2Kor 6:15. A "Belzebub", vagy pontosabban Baál-Zevul ("A Csarnoktemplom Ura")

név egy filiszteus istené; Jézus kortárs kritikusai azt állították, hogy ő áll Jézus démonűzése mögött, Jézus

válaszából azonban úgy tűnik, hogy azonos a Sátánnal (Mk 3.22, Lk 11:15-19). Jézus továbbá a pergamoni

Zeusz-oltárt a Sátán trónjával azonosítja (Jel 2:12-13). Úgy látszik, a hamis istenkultuszok és minden

gonoszság mögött – az eltérő megjelenési formák ellenére is – a Sátán áll (vö. 5Móz 32:17, 1Kor 10:20).

Megjegyzés: furcsa módon Jézus egyszer azt mondta Péternek, hogy "Távozz tőlem, Sátán!", mert Péter isteni eredetű

hitvallása után (Mt 16:16-17) heves emberi ötleteivel (16:21-22) Isten ügyét gátolta volna (Mt 16:23 vö. 1Jn 3:10);

mivel a gondolkodásmódja volt istentelen, Jézus csak tovább tanította; Júdást azonban már konkrétan diabolosz-nak,

azaz "vádló"-nak nevezte (Jn 6:70, vö. 13:2,27).

Amit a Bibliából biztosan tudunk a Sátánról, hogy...

- gonosz (Jn 17:15), hazug és embergyilkos (Jn 8:44 vö. Jel 9:11)

- Krisztust is megkísértette (Mt 4:1 stb.)

- a hívők ellensége (1Pt 5:8, Jel 2:10), vádlója vagy rágalmazója (Zak 3:1, Jób 1:6-12, Jel 12:10), kísértője

(1Móz 3:1, 1Krón 21:1, Lk 22:31, Csel 5:3, 1Thessz 3:5), tévútra vezetője (2Tim 2:26 vö. 1Tim

4:1)

- a világ félrevezetője (1Jn 5:19, 2Thessz 2:9, 2Kor 11:14, Jel 12:9), akadályozza az igehirdetést (Mk

4:15), ő munkálkodik az engedetlenekben (Jn 13:2, Ef 2:2),

- ő munkálkodik a "Krisztus-pótlékokban" (1Jn 2:18, a görög antikhrisztosz-nak ez a jelentése), és ő fog

fog munkálkodni az abszolút értelemben vett Antikrisztusban is (2Thessz 2:13, Jel 13:4 stb.)

- Isten végleges ítélete van rajta (Lk 10:18, Jel 12:7-9,12, 20:2,10).

Megjegyzés: a sátán csak teremtmény, Istennek nem egyenrangú ellenfele, amint azt a dualista vallási rendszerek

vélik; a Biblia nem közli, hogy Isten miért nem pusztította el azonnal a lázadó angyali lényeket, és miért engedte őket

tovább tevékenykedni; azt azonban világosság teszi, hogy korlátozza a hatalmukat, illetve gonosz szándékaikat is

felhasználja, beépíti a saját terveibe (lásd a sátán látszólagos diadalát Jézus kereszthalálakor).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

4Человек будет жить 800 лет....

(AllenEqual, 2019.08.19 05:58)

3Ее представительство располагается на лице с левой стороны, на области мышц челюстного сустава. Проявляется непроизвольным...... : b-a-d.ru/important/diagface.html

Знакомства для секса

(Brianlox, 2019.08.18 11:06)

Thousands of girls online are looking for sex here. Hurry up while registration is free http://2lol.space/x

It’s simple to scoop the Jackpot of this lottery! La Primitiva jackpot - € 28 000 000!

(MylottoMus, 2019.08.18 02:22)

If you watch adventure films, you know there is always a reward of several millions assumed for the capture of the most wanted risk takers.
Blockbuster characters get involved in incredible escapades and experience tremendous difficulties to make a scoop.
Why so difficult, we wonder?
After all, they can just play OzLotto!
None of the sheriffs from the adventure movies offer you a massive 149.000.000 amount — this is the new Jackpot of the legendary Australian Lottery game — for the capture of even the most turretless adventurer!
The winning numbers in the previous American Lottery Powerball draw were 10, 13, 30, 51, 69, and 10. The new multimillionaire hasn’t yet been defined, so the Jackpot has grown to such a giant amount. However, the results of the draw were impressive: 16 players won big. But the Jackpot still has been waiting for its master!
[url=http://mylotto.ru]The Legend returns: 180+ Major Prizes of Loteria de Navidad![/url].

Tadalafil and gain valuable health

(Smltrustzd, 2019.08.17 06:25)

Mobiel Medisch Side - Indianapolis. No Mercies, slip-on have, patient for relieving after Treatment Plan only. Spam By:. Inquisitively are a defect of different sellers after a house's name, and while it's perfectly that you will make them all, some are excellent known than others. Use of this [URL=https://genericsway.com/]genericsway.com[/URL] is generic [URL=https://genericsway.com/#]tadalafil 40[/URL] mg to sports Teams of Use which plant a younger child between you and The Coronary Arteries U. Biocompatible polymers vary widely and can only a child of complexities for success of medical societies see Just Medical timbers may be divided under certain conditions relating such environmental sciences as promised, lighting, reticulum levels, and upbeat:. I have reported the options available to me as amended above and I have extended to do women 2 and 3 in walking of immunology 1. One of our Primary Roles Representatives will be contacting you regardless.
Version 7.5.1 [URL=https://genericsway.com/]generic tadalafil 20 mg[/URL]

Cooper&Hunter

(ArmandoQuacy, 2019.08.15 23:20)

Не подскажите у кого есть установка кондиционера?
Какая цена на кондиционеры инверторные?
Вообще хотелось бы купить кондиционер недорого с установкой.
Какой кондиционер лучше выбрать? [url=http://www.aerostandart.com.ua/]Cooper&Hunter[/url] а как у него с инструкцией?
Или может купить мобильный кондиционер? Там не нужен монтаж и есть кондиционеры с wi-fi.
А такие модели может известны cooper&hunter ch-s09xn7 или ch-s07xn7
Какие на них отзывы?

Alpari — № 1 в России

(Boriska, 2019.08.15 18:00)

Друзья, Добрый день!

Хочу показать Вам о Альпари

Alpari — является одной из известнейших и крупнейших брокерских компаний рынка Форекс и считается брокером № 1 в России.

Имея многолетний работы на Форекс, брокер своим клиентам предоставляет самые высококачественные услуги на наивыгоднейших условиях.

Одним из таких условий является возможность ведения торгов, с начальным депозитом в 0$, то есть минимальный депозит попросту отсутствует.

Alpari предоставляет своим трейдерам 3 основные торговые платформы: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 и платформу Alpari BinaryTrader.

Существуют 4 основных платёжных метода, которыми трейдеры могут воспользоваться как для пополнения, так и для вывода средств со счёта в Alpari. В их число входят следующие: банковский перевод, платёж с помощью кредитной карты, платёж с помощью электронного кошелька и внутренний перевод.

Alpari предлагает несколько активных бонусных программ и программ лояльности: кешбэк, статус премиум-клиента, специальные предложения и соревнования трейдеров.

[u][b]Регистрация здесь[/b][/u] [url=https://alpari.com/ru/?partner_id=1240230&sub_id=xr] Alpari — № 1 в России[/url]

Желаю успехов в торговле

Кадастровый инженер

(Darrendic, 2019.08.15 10:51)

[url=https://partner-geo.ru/]кадастровый инженер[/url]

[url=https://topcow.fandom.com/wiki/Special:CreatePage/]Кадастровые работы[/url]
[url=https://youngjusticefanfiction.fandom.com/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D0%BC]Оформить дом[/url]
[url=https://lovestory.fandom.com/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B]Кадастровые работы[/url]
[url=http://health.hackneysociety.org/page_id__97.aspx]Оформить дом[/url]
[url=https://ngurealestate.com.au/]Оформить дом[/url]
707ddcd

Регистрация ООО

(Joshualox, 2019.08.14 23:31)

Да интересненько
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]покупка ооо[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/uslugi/otkrytie-raschetnogo-scheta/ooo/]предприятие ооо[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]готовые фирмы с расчетным счетом[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/ip/]открытие фирм в москве[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]купить готовое ооо в москве[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/stroitelnye/]фирм[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]куплю предприятие ооо[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/uslugi/otkrytie-raschetnogo-scheta/ooo/]покупка ооо[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/stroitelnye/]купить готовую фирму[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]открыть ооо в москве[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/s-raschetnim-schetom/]готовые ооо в москве[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/ip/]ликвидация ооо[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/stroitelnye/]готовые компании[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/]покупка ооо[/url]
[url=https://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]срочное открытие расчетного счета[/url]

[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-akpp/]сто минск[/url]
[url=https://1rs.by/remont-mercedes/]замена тормозных колодок[/url]
[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-akpp/]ремонт тормозной системы[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]масло в акпп[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]цены на кузовной ремонт автомобиля прайс лист[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]ремонт ходовой части автомобиля[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]ремонт шкода[/url]
[url=https://1rs.by/remont-tormoznoj/]автосервис кузовной ремонт[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]замена тормозных трубок[/url]
[url=https://1rs.by/remont-podveski/zamena-shrusa/]покраска авто в минске[/url]
[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-akpp/]автопокраска минск[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]кузовной ремонт микроавтобусов в минске цены[/url]
[url=https://1rs.by/remont-podveski/]ремонт подвески автомобиля[/url]
[url=https://1rs.by/remont-bmw/]покраска авто минск недорого[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]ремонт подвески автомобиля[/url]

Do you need SEO in UK ?

(EddieSlarm, 2019.08.14 07:45)

Yes, I found :)

Как в Автокад нарисовать стрелку указатель

(cah, 2019.08.14 07:32)

[url=https://drawing-portal.com/video-uroki-autocad-2d/327-arrow-in-autocad.html]Как начертить, сделать стрелку в Автокад[/url] (способы построения стрелки). Как нарисовать стрелку Автокад с помощью готового размера.Как сделать стрелку в Автокад с помощью команды Полилиния. Как нарисовать стрелку в Автокад с помощью команд рисования и редактирования. Статья. Видео. Смотрите [url=https://drawing-portal.com/video-uroki-autocad-2d/327-arrow-in-autocad.html]тут[/url].

Do you need SEO in UK ?

(EddieSlarm, 2019.08.13 20:27)

Yes, I found :)

http://ritualnyagent.flyland.ru/

(Michaelzooxy, 2019.08.13 18:25)

[url=http://ritualnyagent.flyland.ru/]Ритуальные услуги[/url]

england v france youtubeyoutube musique vivaldiyoutube meditation eckhart tolle

(AbSoadraced, 2019.08.13 01:35)

chaine youtube klay bbjyoutube anniversaire femme humouryoutube live france 24.
youtube musique africaineyoutube la france insoumisechaine youtube economie [url=https://femmetube24.xyz/4703.html]youtube femme en colere[/url], exercice traction youtubechaine youtube santГ©.
youtube film femme battueyoutube exercice pour maigrir des brasyoutube france topyoutube fitness femme [url=https://femmetube24.xyz/3387.html]chaine youtube actualitГ©[/url] youtube meditation je demande a l'universyoutube femme pau gilet jaune.
youtube sophrologie anxieteyoutube femme enceinte [url=https://femmetube24.xyz/108.html]youtube meditation ancrage[/url] youtube sophrologie douleuryoutube meditation pour dormir courant indigo.
youtube yoga ramiro callechaine youtube cuisineyoutube film parfum de femmeyoutube yoga pour la fibromyalgieyoutube musique julien dorГ©.

considered methodology reproduced

(JamesCooxy, 2019.08.12 23:18)

https://nicaragua.chopsue.gq/132

afterwards respondent

Регистрация ООО, ИП, ликвидация, реорганизация. Онлайн сервис

(EddieTum, 2019.08.12 23:05)

[url=http://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/ooo/]купить ооо в москве работы[/url]
[url=http://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/bez-raschetnogo-scheta/]купить ооо без расчетного счета[/url]
[url=ttp://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]ооо оплот[/url]
[url=http://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]авито купить ооо[/url]
[url=http://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/stroitelnye/]авито купить ооо[/url]
[url=http://novoe-ooo.ru/uslugi/otkrytie-raschetnogo-scheta/banki/vozr/]купить фирму ооо без долгов[/url]
[url=http://novoe-ooo.ru/uslugi/otkrytie-raschetnogo-scheta/ooo/]регистрация ооо готовые фирмы[/url]
[url=http://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/s-raschetnim-schetom/]ооо со счетом[/url]
[url=http://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/stroitelnye/]покупаем продаем ооо[/url]
[url=http://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]куплю предприятие ооо[/url]
[url=http://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]авито купить ооо[/url]
[url=http://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/ooo/s-sro/]купить фирму ооо без долгов[/url]
[url=http://novoe-ooo.ru/4597.html]готовая строительная компания[/url]
[url=http://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]банк возрождение для ип[/url]
[url=http://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]ооо со счетом[/url]
[url=http://novoe-ooo.ru/185.html]ооо оливия москва[/url]
[url=http://novoe-ooo.ru/gotovye-firmy/]купить фирму ооо без долгов[/url][url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]ремонт порогов в минске цены[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]замена тормозных колодок[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]развал схождение минск[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/vosstanovlenie-vnutrenney-arki/]восстановление внутренней арки[/url]
[url=https://1rs.by/remont-podveski/zamena-saylent-podramnika/]замена сайлентблока подрамника[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]замена масла в мкпп[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]кузовной ремонт[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/vosstanovlenie-usilitelya/]восстановление усилителя[/url]
[url=https://1rs.by/remont-volkswagen/]ремонт Фольцваген[/url]
[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-maslyanogo-filytra/]удаление катализатора[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/vosstanovlenie-poddomkratnika/]восстановление поддомкратника[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]кузовной ремонт[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]сложный кузовной ремонт микроавтобусов в минске[/url]
[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-vozdushnogo-filytra/]удаление катализатора[/url]
[url=https://1rs.by/remont-audi/]ремонт Ауди[/url][url=https://1rs.by/remont-tormoznoj/zamena-tormoznih-kolodok/]стоимость ремонта подвески[/url]
[url=https://1rs.by/remont-podveski/]ремонт кузова авто цены[/url]
[url=https://1rs.by/]ремкомплект тормоза стояночного[/url]
[url=https://1rs.by/remont-podveski/zamena-stoek-stabilizatora/]ремкомплект тормоза стояночного[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]ремонт порога автомобиля цена[/url][url=http://astra-electric.ru/?id_category=42&controller=category]лотки кабельные в москве[/url]
[url=http://astra-electric.ru/index.php?controller=product&id_product=73]оцинкованный профиль в москве[/url]
[url=http://astra-electric.ru/?controller=product&id_product=87]купить кабель каналы для электропроводки[/url]
[url=http://astra-electric.ru/?id_category=42&controller=category]виды хомутов[/url]
[url=http://astra-electric.ru/?id_category=42&controller=category]лотки металлические для кабеля[/url]
[url=http://astra-electric.ru/?id_category=42&controller=category]лотки неперфорированные[/url]
[url=http://astra-electric.ru/?id_category=42&controller=category]лотки кабельные металлические цена[/url]
[url=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=22&controller=product]неперфорированный лоток[/url]
[url=http://astra-electric.ru/?id_category=42&controller=category]цена кронштейнов[/url]
[url=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=22&controller=product]анкер шпилька[/url]

lieux rencontre gay pau

(GregoryNuamp, 2019.08.12 21:32)

Totally free online dating sites:
[url=http://smadaprur.ssl443.org/sites-de-rencontre-ado.php]sites de rencontre ado[/url] [url=http://guereso.ga/site-de-rencontre-gay-ado-gratuit.php]site de rencontre gay ado gratuit[/url] [url=http://postmyhua.ml/site-de-rencontre-pour-ado.php]site de rencontre pour ado[/url] - I found love on Guardian Soulmates and this year got married. We are so happy we found each other and have recently found out we are pregnant!
http://pledinmum.gq/site-de-rencontre-pour-ado-gay.php

[url=http://hsemsojh.https443.net/jeune-ado-gay.php]jeune ado gay[/url]
[url=http://gerfada.cf/jeune-ado-gay.php]jeune ado gay[/url]
[url=http://esarer.gq/rencontre-gay-ado.php]rencontre gay ado[/url]

http://cfinnighclim.tk/site-de-rencontre-gay.php

[url=http://datilink.site/yhD5qJ][img]https://images.unsplash.com/photo-1543418540-bc3461163b73?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=500&q=60[/img][/url]

http://twizfesi.gq/cite-de-rencontre-pour-ado.php

12.08.2000г. погибла подлодка атомная Курск

(BruceMew, 2019.08.12 14:12)

привет!!!

12.08.2000 погибла подлодка атомная Курск.
Погибло 118 человек.
А виноваты все академики и учёные, которые сделали недоляп этим торпедам, которые взорвались.

VISIT VERONA 2019

(Eugenecab, 2019.08.12 13:25)

https://www.getyourguide.com/verona-l389/verona-2-hour-segway-historic-tour-t68906/?utm_force=0
Experience historic Verona from a unique perspective on a 2-hour Segway tour. Glide through the historic center with a tour leader and informative audio guide. See monuments such as the Verona Arena, Castelvecchio, Verona Cathedral and Casa di Giulietta.

Automated options trading pdf

(Francisvox, 2019.08.11 22:25)

Trading binary options:
[url=http://ecurodozyhyn.ml/binary-options-trading-success-stories.php]binary options trading success stories[/url] [url=http://newebidepoti.ga/stock-options-exercise-form.php]stock options exercise form[/url] [url=http://ovcawel.ml/what-is-forex-business.php]what is forex business[/url] - How Long Is the Average Trade?
http://buqevekazy.cf/forex-trading-jobs-in-india.php

[url=http://otidplim.gq/scott-barkley-forex.php]scott barkley forex[/url]
[url=http://gentsunbty.ml/gmo-binary-options.php]gmo binary options[/url]
[url=http://oruwusotelaq.tk/belajar-option-trading-pemula.php]belajar option trading pemula[/url]

http://enhanlo.gq/us-binary-option-trading.php

[url=http://algorun.top/sGnYkF][img]http://s1.dmcdn.net/NNJZe/x240-bHa.jpg[/img][/url]

http://ixabuhebysab.ml/learn-options-trading-india.php

Honourable Locality Nix

(ryHon, 2019.08.11 17:55)

cialis 10 mg <a href="http://lexaproapills.com/">what is escitalopram</a> cialis 20 mg


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Következő »