Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalok és démonok

 

Az ember ősi tapasztalata, hogy vannak láthatatlan lények, és hogy egy részük jó, más részük viszont gonosz.

Manapság van, aki a létüket is tagadja, és a róluk szóló beszámolókat, a velük való találkozást pszichológiai

jelenségnek tekinti. Mások viszont állandóan ezekkel az erőkkel foglalkoznak, minden rosszat a

gonosz szellemek számlájára írnak. A Biblia adatai azonban ezúttal is segítenek eligazodni.

1. A láthatatlan világ lakói

A láthatatlan világ lakói a "kerubok" (héber köruvim, 1Móz 3:24, 2Móz 25:18-22, Ez 1:4-5, 10:15-20, 28:14-

16, 41:18-20, Zsolt 18:11), a szárnyas "szeráfok" (héber szerafim, 1Móz 3:24, Ézs 6:2, Ez 1:4-24, Zsid 9:5),

huszonnégy "vén" (Jel 4:4), négy másik "élőlény" (Jel 4:6), és az "angyalok" (héber mal'ák = követ, küldött,

görög: angelosz = hírnök), akik erőben és dicsőségben az ember és a démonok (lásd alább!) fölött állnak.

Megjegyzés: a bibliai világkép szerint nincsenek "személytelen szellemi erők", amelyeket az ember felhasználhatna

(lásd mágia), csak személyes szellemi hatalmak, amelyek vagy jók (angyalok) vagy gonoszak (démonok), és amelyekkel

az ember nem kezdeményezhet kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek kísérteni).

2. Az Istenhez hűséges angyalok

Ők is teremtmények (Neh 9:6, Zsolt 148:1-5, Kol 1:16), akik...

- a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7)

- nem szaporodnak (Mt 22:30), nem halnak meg (Lk 20:36); a számuk nagy (Zsid 12:22, Júd 14, Jel 5:11)

- személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dán 10:12, Jel 12:7), Gábriel (Dán 8:16, 9:21, Lk

1:19,26)

- mind szentek (Dán 4:23, Mk 8:38, 1Tim 5:21)

- valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dán 10:13, Júd 9, 1Thessz 4:16); kijelölt területük

és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük "uralkodók", "fejedelmek, "trónok" (Ef 3:10).

3. Az angyalok megjelenése

A Bibliában kétezer év alatt csak 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelentek meg, tehát igen ritkán, csak

nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át:

- szemmel láthatóan vagy vízióban (4Móz 22:31, Csel 10:3)

- láthatatlanul, de hallhatóan (Csel 8:26)

- személytelenül mutatkozva (2Móz 3:2)

- teljesen ember módjára viselkedve (1Móz 19:1-3)

- repülve (Dán 9:21, Jel 14:6), vagy hirtelen eltűnve (Csel 10:7)

- az angyalok imádata tilos, és ezt az angyalok is tudják (Kol 2:18, Jel 19:10, 22:8-9).

4. Az angyalok szolgálata

Az angyalok hivatásuk szerint "szolgáló szellemek" (Zsid 1:14, Jel 22:9)

- Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsolt 103:20-21, Dán 7:10, Jel 5:11, 7:11).

- Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Móz 33:22, Gal 3:19, Zsid 2:2), az embereknek

való hírvivés (2Kir 1:3-4, Zak 1:9, Lk 1:26-28, Csel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jel

1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Móz 20:16, 2Krón 32:21-22, Csel 12:6-11) vagy védelmük

(2Móz 23:20, Zsolt 91:9-12, Dán 10:21, Mt 2:13, 18:10).

- További feladatuk a démonok elleni szervezett küzdelem (Dán 10:13,21, Júd 9, Jel 12:7), Isten ítéletének

végrehajtása (1Krón 21:11-12, 1Kor 10:10, Mt 13:41-50, Jel 8:5-13, 14:8-10, 16:1), illetve a meghaltak

lelkének vezetése a túlvilágon (Lk 16:22).

- Krisztus szolgálatát végig kísérték (Mt 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, Jn 1:51, Lk 22:42-43, Csel

1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Mt 13:39, 49, 24:31, 1Thessz 4:16).

Megjegyzés: a Jel 2-3. fejezet leveleinek címzettjei egyes fordításokban a gyülekezetek "angyala"-i, valójában a

gyülekezetek "hírvivő"-i (minek üzenne Jézus papíron az angyaloknak?); a Bibliában nincs olyan szó, hogy "őrangyal",

Jézus egyszeri utalásán kívül (Mt 18:10) semmit sem tudunk a gyermekek "angyalairól".

5. A démonok

A magyar Úsz. fordításokban található "ördögök" kifejezés mögött a "démon" szó többes számú alakja áll

(Mt 8:31, 9:34, Mk 3:22, Lk 4:41, 8:27, 10:17, 1Kor 10.21, Jak 2:19), de helyenként az egyes számban álló

"ördög" is rájuk utal (Mk 7:29, Lk 4:33, Jn 10:20-21). A démon (héber séd, görög daimón, daimonion) vagy

szellem (héber rúah, görög pneuma) eredetileg olyan angyal volt, amelyik vétkezett Isten ellen (2Pt 2:11),

fellázadva elhagyta kijelölt helyét, azaz feladatát (Júd 6). Ezek a "gonosz" (2Krón 11:5, Lk 8:2 stb.) vagy

"tisztátalan" (Jel 16:13 stb.) szellemek lettek a pogány, sokistenhívő népek istenei is (5Móz 32:17, 1Kor

8:20) és a hívőket is tévtanokkal igyekeznek eltévelyíteni (1Tim 4:1).

Szervezetten küzdenek Isten ellen, a jó angyalokkal (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívők ellen (Ef 6:12,

1Thessz 2:18, 1Pt 5:8, 1Tim 4:1). Az Úsz. szerint a démonok hercege (arkhón daimonión) Belzebub vagy

Beelzebul (= maga a sátán vagy egy alvezére?).

A démonokat nem szabad káromolni (2Pt 2:10-12), de a tőlük való félelemben sem kell élni (Jak 4:7, Ef

6:13), hiszen minden hívő fel van hatalmazva arra, hogy a gonosz erőkkel szemben megállva Isten szabadítását,

segítségét kérje (Mt 6:13, Ef 6:10-18). A démonokról tudhatjuk, hogy...

a szent angyalok erősebbek náluk (2Pt 2:11)

Krisztus mindet legyőzte (Lk 10:18, Ef 6:11-12, Kol 2:10,15, 1Pt 3:22) és mind ki lettek dobva a

mennyből (Lk 10:18, Jel 12:10,13), és az Ezeréves Királyság alatt teljesen meg lesznek kötözve (Ézs

24:21-23, Jel 20:1-3)

sorsuk a Sátánnal együtt megpecsételtetett, és ezt ők is tudják (Mt 25:41, Lk 8:31, 1Pt 3:19-20, 2Pt

2:4, Júd 6 vö. 1Kor 6:3).

6. A Sátán

A magyar Úsz. fordítások sajátos "ördög" kifejezése mögött (néhány kivétellel) a görög diabolosz (szó szerint:

"összevissza dobáló", ti. vádakkal) áll, ami a héber szátan = "ellenfél, vádló, ügyész" fordítása (görögösítve

szatanasz, magyarosan Sátán). Az ősi keresztény hagyomány szerint Babilon bukott királya – vsz. Mint

előkép – azonosítható a Sátánnal (Ézs 14:12-14), egy Isten ellen lázadó kerúbbal vagy angyali fejedelemmel

(Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). A közismert "Lucifer" név nem bibliai, hanem latin szó,

jelentése "Fényhordozó", és az Ézs 14:12 latin fordításában (Vulgata) található. A "Beliál" (héber Blijaál)

szó eredete bizonytalan, de jelentése kb. haszontalan, sőt gonosz; mivel szinte minden gonoszság

megstestesítője, "fiai", "lányai", "emberei" a vallási-erkölcsi értelemben "elvetemült" emberek (Bír 19:22,

20:13, 1Sám 2:12, 30:22 stb.). A LXX diabolosz-nak (vádló), az Úsz. ponérosz-nak (gonosz) fordítja, tehát a

Sátánnal azonosítja (vö. 2Kor 6:15. A "Belzebub", vagy pontosabban Baál-Zevul ("A Csarnoktemplom Ura")

név egy filiszteus istené; Jézus kortárs kritikusai azt állították, hogy ő áll Jézus démonűzése mögött, Jézus

válaszából azonban úgy tűnik, hogy azonos a Sátánnal (Mk 3.22, Lk 11:15-19). Jézus továbbá a pergamoni

Zeusz-oltárt a Sátán trónjával azonosítja (Jel 2:12-13). Úgy látszik, a hamis istenkultuszok és minden

gonoszság mögött – az eltérő megjelenési formák ellenére is – a Sátán áll (vö. 5Móz 32:17, 1Kor 10:20).

Megjegyzés: furcsa módon Jézus egyszer azt mondta Péternek, hogy "Távozz tőlem, Sátán!", mert Péter isteni eredetű

hitvallása után (Mt 16:16-17) heves emberi ötleteivel (16:21-22) Isten ügyét gátolta volna (Mt 16:23 vö. 1Jn 3:10);

mivel a gondolkodásmódja volt istentelen, Jézus csak tovább tanította; Júdást azonban már konkrétan diabolosz-nak,

azaz "vádló"-nak nevezte (Jn 6:70, vö. 13:2,27).

Amit a Bibliából biztosan tudunk a Sátánról, hogy...

- gonosz (Jn 17:15), hazug és embergyilkos (Jn 8:44 vö. Jel 9:11)

- Krisztust is megkísértette (Mt 4:1 stb.)

- a hívők ellensége (1Pt 5:8, Jel 2:10), vádlója vagy rágalmazója (Zak 3:1, Jób 1:6-12, Jel 12:10), kísértője

(1Móz 3:1, 1Krón 21:1, Lk 22:31, Csel 5:3, 1Thessz 3:5), tévútra vezetője (2Tim 2:26 vö. 1Tim

4:1)

- a világ félrevezetője (1Jn 5:19, 2Thessz 2:9, 2Kor 11:14, Jel 12:9), akadályozza az igehirdetést (Mk

4:15), ő munkálkodik az engedetlenekben (Jn 13:2, Ef 2:2),

- ő munkálkodik a "Krisztus-pótlékokban" (1Jn 2:18, a görög antikhrisztosz-nak ez a jelentése), és ő fog

fog munkálkodni az abszolút értelemben vett Antikrisztusban is (2Thessz 2:13, Jel 13:4 stb.)

- Isten végleges ítélete van rajta (Lk 10:18, Jel 12:7-9,12, 20:2,10).

Megjegyzés: a sátán csak teremtmény, Istennek nem egyenrangú ellenfele, amint azt a dualista vallási rendszerek

vélik; a Biblia nem közli, hogy Isten miért nem pusztította el azonnal a lázadó angyali lényeket, és miért engedte őket

tovább tevékenykedni; azt azonban világosság teszi, hogy korlátozza a hatalmukat, illetve gonosz szándékaikat is

felhasználja, beépíti a saját terveibe (lásd a sátán látszólagos diadalát Jézus kereszthalálakor).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Good Position Nix

(myHon, 2019.08.10 20:35)

cialis dosage <a href="http://hydrocarbs-gh.org/index.php/component/k2/itemlist/user/7902978">lyrica dose</a> cialis 20 mg

Best video hosting options

(Francisvox, 2019.08.10 18:10)

Binary options trading:
[url=http://piecircjee.tk/forex-aman-dan-terpercaya.php]forex aman dan terpercaya[/url] [url=http://tiogafi.cf/forex-aman-dan-terpercaya.php]forex aman dan terpercaya[/url] [url=http://busvoltti.cf/wealth-dragons-forex.php]wealth dragons forex[/url] - You can invest almost any amount, although this will vary from broker to broker. Often there is a minimum such as $10 and a maximum such as $10,000 (check with the broker for specific investment amounts).
http://enompo.tk/forex-aman-dan-terpercaya.php

[url=http://puqagazevojo.tk/stock-options-on-tax-return.php]stock options on tax return[/url]
[url=http://wojikixe.cf/stocks-bonds-options-futures-stuart-veale.php]stocks bonds options futures stuart veale[/url]
[url=http://sandcocla.cf/forex-mmcis.php]forex mmcis[/url]

http://asuhisad.tk/stocks-bonds-options-futures-stuart-veale.php

[url=http://algorun.top/sGnYkF][img]http://tbinarybrokers.com/wp-content/uploads/2016/09/60-Seconds-Binary-Options.jpg[/img][/url]

http://axehorakivak.ml/live-forex-news-streaming.php

Действие обуви из ПВХ и ЭВА

(sopogsqwe, 2019.08.10 08:29)

Обувная здание «ВВС» основана в 1996 г., и является одним из ведущих предприятий Ростовской области по производству качественной обуви из пластиката и ЭВА.

Обувь изготавливается для итальянском оборудовании «Nuova Zarine» и «Wintech». Хорошая техническая оснащенность, нынешний дизайн, высокая квалификация работников позволяет выпускать обувь высокого качества по низким ценам.

Технология изготовления и применяемые материалы обеспечивают эластичность, легкость и высокую прочность нашей обуви. Она удобна и практична. Вся обувь сертифицирована и имеет санитарно-эпидемиологическое заключение.

Обувь выпускается для безвыездно возрастные группы и предназначена чтобы работы и отдыха.

Мы будем рады любоваться вас в числе в числе наших партнеров и сделаем все, чтобы наше помощь стало взаимовыгодным и долгосрочным.


[url=https://sapog-vvs.ru/]сапоги эва сплошь от производителя[/url]

[url=https://sapog-vvs.ru/]https://sapog-vvs.ru/[/url]

cryptoearnwebsites

(RJMilan, 2019.08.10 01:49)

Hello, I want to share with cryptocurrency sites that allow me to save time that can reinvest in other sites.

Here is the link: <a href=http://cryptoearnwebsites.000webhostapp.com/>Link</a>

Good gain

Food essay

(BradyKag, 2019.08.09 23:33)

Flood essay\Satirical essays on obesity:
http://sasuzhaqqjp.mynetav.com/how-to-give-perfect-introduction-of-yourself.php

You should keep your introduction for the IELTS essay short. Remember you only have 40 minutes to write the essay, and some of this time needs to be spent planning. Therefore, you need to be able to write your introduction fairly quickly so you can start writing your body paragraphs.Sample Essay 2
[url=http://whqyxasuv.ssl443.org/how-to-write-a-letter-on-a-mac-computer.php]how to write a letter on a mac computer[/url]
[url=http://hmgrvhswl.ssl443.org/how-to-write-a-family-history-book-template.php]how to write a family history book template[/url]
[url=http://maunetatgi.mynetav.com/how-to-change-your-youtube-account-name-on-ipad.php]how to change your youtube account name on ipad[/url]

http://rzglekkfczn.mynetav.com/write-my-essay-bot.php

[url=http://algorun.top/WkDDzh/e3Dq][img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_2oR2NWHxgwOLWWIy_j9sLGwiRwRMqGdc1LRxO-5hCVMQagsW[/img][/url]

cryptoearnwebsites

(RJMilan, 2019.08.09 19:39)

Hello, I want to share with cryptocurrency sites that allow me to save time that can reinvest in other sites.

Here is the link: <a href=http://cryptoearnwebsites.000webhostapp.com/>Link</a>

Good gain

Интернет и IP телефония в Крыму

(minaoThatt, 2019.08.09 18:09)

[url=https://ecrimea.net/voip]Офисные АТС[/url] и [url=https://ecrimea.net/voip]IP телефония[/url] в Крыму.
Компания [url=https://tritel.net.ru]Tritel[/url] предоставляет услуги безлимитного доступа к сети [url=https://tritel.net.ru/internet]Интернет[/url] для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с.
[url=https://tritel.net.ru]Подключить интернет[/url] в Симферополе. Бесплатное [url=https://tritel.net.ru/ktv]кабельное телевидение[/url] в Симферополе. услуги [url=https://tritel.net.ru]безлимитного интернета[/url] всего за 360 рублей. У нас Вы можете [url=https://tritel.net.ru]подключить интернет[/url] всего за сутки.
Telco - [url=https://ecrimea.net/voip]Телефония в Крыму[/url].

cryptoearnwebsites

(RJMilan, 2019.08.07 17:49)

Hello, I want to share with cryptocurrency sites that allow me to save time that can reinvest in other sites.

Here is the link: <a href=http://cryptoearnwebsites.000webhostapp.com/>Link</a>

Good gain

Hi guys! Please like my instagram photos

(evdondosiya_po, 2019.08.07 13:09)

Hi guys!
Please like my instagram photos.
https://www.instagram.com/evdondosiya_podreituzkina_1917/

Казино Playfortuna 2020

(FortstarDup, 2019.08.07 09:12)

[img]http://play-fortuna.fun/wp-content/uploads/2018/08/50-fs.jpg [/img]


Однако могут наступать ситуации, если приходится соображать о часть, [url=http://play-fortuna.fun/ru]почему не удается приходить в Плей Фортуна[/url], даже при вводе пароля и логина. Публикуемые в подборке вопросов, ответы для странице FAQ, помогут ориентироваться в решении стандартных ситуаций. Там жрать ответы для зачастую задаваемые вопросы – что варганить, коли забыли особенный знак или, зачем нужна регистрация для сайте, а также – что учинять в случае сбоев в работе системы?
Организаторы проекта внимательно относятся к привлечению игроков. С этой целью для сайте проводится масштабная бонусная политика. Каждого новичка, выполнившего регистрацию и вход в официальное казино Part of Fortuna, ждет приветственный бонус ради первый депозит. После, всем гэмблерам, которые проявляют активность в игровом клубе, предлагают бонусы за пополнение и бездепы за различные достижения. С актуальными предложениями дозволительно ознакомиться в соответствующем разделе, для чего необходимо войти в субъективный кабинет на Amusement Fortuna.


[b]Источник[/b]: Казино <a href="http://play-fortuna.fun/ru"> http://play-fortuna.fun/ru </a>

Как в Автокад увеличить масштаб

(couth, 2019.08.07 05:15)

Команда Масштаб. Статья. Видео.

cryptoearnwebsites

(RJMilan, 2019.08.06 20:09)

Hello, I want to share with cryptocurrency sites that allow me to save time that can reinvest in other sites.

Here is the link: <a href=http://cryptoearnwebsites.000webhostapp.com/>Link</a>

Good gain

Weirdest online dating sites

(GregoryNuamp, 2019.08.06 17:56)

Best free online dating sites:
[url=http://vicvoyhuckte.cf/rencontre-fille-essaouira-623602.php]Is online dating bad or good[/url] [url=http://coinsbsa.tk/site-de-rencontre-tiilt-fr-168006.php]Free online dating sites glasgow[/url] [url=http://dnsservice.gq/photos-filles-de-l-est-40778.php]Online dating headlines for females[/url] - I have found a lovely man on your site and we are delighted. I no longer need to be on the site. Please delete my membership. Thank you.
http://havenextent.ga/site-de-rencontre-arabe-au-canada-82320.php

[url=http://dwovjkas.ga/sites-de-rencontre-avis-693057.php]Online dating phone number exchange[/url]
[url=http://pigratisb.tk/cherche-femme-libre-belgique-60432.php]Smooth radio online dating[/url]
[url=http://utkissz.cf/site-de-rencontre-belge-gratuit-2018-959728.php]Free naughty online dating[/url]

http://freesoftkingb.ga/cherche-jeune-femme-avisee-ebook-gratuit-320960.php

[url=http://farevi.site/gj14rT][img]https://images.unsplash.com/photo-1542156946-bb7c945b1785?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=500&q=60[/img][/url]

http://freeloadgho.tk/rencontre-rock-metal-34409.php

Профессиональные видеоуроки Автокад

(Her, 2019.08.06 17:09)

Предлагаю пройти бесплатные <a href=https://drawing-portal.com/video-uroki/autocad.html>профессиональные видеоуроки Автокад</a> (двухмерное проектирование) от "А" до "Я"!

........

(jehanscoow, 2019.08.06 02:51)

цвета пленок для авто

(Antonioxxs, 2019.08.05 18:07)

Доброго времени суток друзья[url=http://sfilm.by/]![/url]
Предлагаем Вашему вниманию высококачественные профессиональные плёнки.
Наша организация"ООО Защитные плёнки" работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам [url=http://sfilm.by]Защитные плёнки[/url] ,[url=http://sfilm.by]архитектурные плёнки[/url],[url=http://sfilm.by]декоративные плёнки[/url],[url=http://sfilm.by]автомобильные плёнки[/url] и [url=http://sfilm.by]противопожарные плёнки[/url].
Более подробная информация размещена на нашем [url=http://sfilm.by]сайте[/url]
С уважением,коллектив "ООО Защитные плёнки".
[url=https://sfilm.by/]оклейка авто защитной пленкой цены[/url]
[url=https://sfilm.by/]защитная пленка на авто цена[/url]
[url=https://sfilm.by/]пленка на окна декоративная с рисунком купить[/url]
[url=https://sfilm.by/]защитная пленка 10 1 дюйм[/url]
[url=https://sfilm.by/]архитектурная пленка зеркальная[/url]

........

(jehanscoow, 2019.08.05 13:18)

Скругление углов в Автокад

(Rhype, 2019.08.05 04:50)

[url=https://drawing-portal.com/glava-redaktirovanie-ob-ektov-v-autocade/sopryazhenie-fillet-v-autocade.html]Как в Автокад сделать, построить сопряжение[/url] угла, указать радиус сопряжения и многое другое на [url=https://drawing-portal.com/glava-redaktirovanie-ob-ektov-v-autocade/sopryazhenie-fillet-v-autocade.html]на сайте[/url].

hastync

(Buccera, 2019.08.04 05:12)

www.ukr-finance.com.ua
[url=http://www.ukr-finance.com.ua/#]ukr-finance.com.ua[/url]

precype

(triassy, 2019.08.04 04:49)

http://topbollynews.com/
[url=http://topbollynews.com/#]topbollynews.com[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Következő »