Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalok és démonok

 

Az ember ősi tapasztalata, hogy vannak láthatatlan lények, és hogy egy részük jó, más részük viszont gonosz.

Manapság van, aki a létüket is tagadja, és a róluk szóló beszámolókat, a velük való találkozást pszichológiai

jelenségnek tekinti. Mások viszont állandóan ezekkel az erőkkel foglalkoznak, minden rosszat a

gonosz szellemek számlájára írnak. A Biblia adatai azonban ezúttal is segítenek eligazodni.

1. A láthatatlan világ lakói

A láthatatlan világ lakói a "kerubok" (héber köruvim, 1Móz 3:24, 2Móz 25:18-22, Ez 1:4-5, 10:15-20, 28:14-

16, 41:18-20, Zsolt 18:11), a szárnyas "szeráfok" (héber szerafim, 1Móz 3:24, Ézs 6:2, Ez 1:4-24, Zsid 9:5),

huszonnégy "vén" (Jel 4:4), négy másik "élőlény" (Jel 4:6), és az "angyalok" (héber mal'ák = követ, küldött,

görög: angelosz = hírnök), akik erőben és dicsőségben az ember és a démonok (lásd alább!) fölött állnak.

Megjegyzés: a bibliai világkép szerint nincsenek "személytelen szellemi erők", amelyeket az ember felhasználhatna

(lásd mágia), csak személyes szellemi hatalmak, amelyek vagy jók (angyalok) vagy gonoszak (démonok), és amelyekkel

az ember nem kezdeményezhet kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek kísérteni).

2. Az Istenhez hűséges angyalok

Ők is teremtmények (Neh 9:6, Zsolt 148:1-5, Kol 1:16), akik...

- a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7)

- nem szaporodnak (Mt 22:30), nem halnak meg (Lk 20:36); a számuk nagy (Zsid 12:22, Júd 14, Jel 5:11)

- személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dán 10:12, Jel 12:7), Gábriel (Dán 8:16, 9:21, Lk

1:19,26)

- mind szentek (Dán 4:23, Mk 8:38, 1Tim 5:21)

- valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dán 10:13, Júd 9, 1Thessz 4:16); kijelölt területük

és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük "uralkodók", "fejedelmek, "trónok" (Ef 3:10).

3. Az angyalok megjelenése

A Bibliában kétezer év alatt csak 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelentek meg, tehát igen ritkán, csak

nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át:

- szemmel láthatóan vagy vízióban (4Móz 22:31, Csel 10:3)

- láthatatlanul, de hallhatóan (Csel 8:26)

- személytelenül mutatkozva (2Móz 3:2)

- teljesen ember módjára viselkedve (1Móz 19:1-3)

- repülve (Dán 9:21, Jel 14:6), vagy hirtelen eltűnve (Csel 10:7)

- az angyalok imádata tilos, és ezt az angyalok is tudják (Kol 2:18, Jel 19:10, 22:8-9).

4. Az angyalok szolgálata

Az angyalok hivatásuk szerint "szolgáló szellemek" (Zsid 1:14, Jel 22:9)

- Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsolt 103:20-21, Dán 7:10, Jel 5:11, 7:11).

- Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Móz 33:22, Gal 3:19, Zsid 2:2), az embereknek

való hírvivés (2Kir 1:3-4, Zak 1:9, Lk 1:26-28, Csel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jel

1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Móz 20:16, 2Krón 32:21-22, Csel 12:6-11) vagy védelmük

(2Móz 23:20, Zsolt 91:9-12, Dán 10:21, Mt 2:13, 18:10).

- További feladatuk a démonok elleni szervezett küzdelem (Dán 10:13,21, Júd 9, Jel 12:7), Isten ítéletének

végrehajtása (1Krón 21:11-12, 1Kor 10:10, Mt 13:41-50, Jel 8:5-13, 14:8-10, 16:1), illetve a meghaltak

lelkének vezetése a túlvilágon (Lk 16:22).

- Krisztus szolgálatát végig kísérték (Mt 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, Jn 1:51, Lk 22:42-43, Csel

1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Mt 13:39, 49, 24:31, 1Thessz 4:16).

Megjegyzés: a Jel 2-3. fejezet leveleinek címzettjei egyes fordításokban a gyülekezetek "angyala"-i, valójában a

gyülekezetek "hírvivő"-i (minek üzenne Jézus papíron az angyaloknak?); a Bibliában nincs olyan szó, hogy "őrangyal",

Jézus egyszeri utalásán kívül (Mt 18:10) semmit sem tudunk a gyermekek "angyalairól".

5. A démonok

A magyar Úsz. fordításokban található "ördögök" kifejezés mögött a "démon" szó többes számú alakja áll

(Mt 8:31, 9:34, Mk 3:22, Lk 4:41, 8:27, 10:17, 1Kor 10.21, Jak 2:19), de helyenként az egyes számban álló

"ördög" is rájuk utal (Mk 7:29, Lk 4:33, Jn 10:20-21). A démon (héber séd, görög daimón, daimonion) vagy

szellem (héber rúah, görög pneuma) eredetileg olyan angyal volt, amelyik vétkezett Isten ellen (2Pt 2:11),

fellázadva elhagyta kijelölt helyét, azaz feladatát (Júd 6). Ezek a "gonosz" (2Krón 11:5, Lk 8:2 stb.) vagy

"tisztátalan" (Jel 16:13 stb.) szellemek lettek a pogány, sokistenhívő népek istenei is (5Móz 32:17, 1Kor

8:20) és a hívőket is tévtanokkal igyekeznek eltévelyíteni (1Tim 4:1).

Szervezetten küzdenek Isten ellen, a jó angyalokkal (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívők ellen (Ef 6:12,

1Thessz 2:18, 1Pt 5:8, 1Tim 4:1). Az Úsz. szerint a démonok hercege (arkhón daimonión) Belzebub vagy

Beelzebul (= maga a sátán vagy egy alvezére?).

A démonokat nem szabad káromolni (2Pt 2:10-12), de a tőlük való félelemben sem kell élni (Jak 4:7, Ef

6:13), hiszen minden hívő fel van hatalmazva arra, hogy a gonosz erőkkel szemben megállva Isten szabadítását,

segítségét kérje (Mt 6:13, Ef 6:10-18). A démonokról tudhatjuk, hogy...

a szent angyalok erősebbek náluk (2Pt 2:11)

Krisztus mindet legyőzte (Lk 10:18, Ef 6:11-12, Kol 2:10,15, 1Pt 3:22) és mind ki lettek dobva a

mennyből (Lk 10:18, Jel 12:10,13), és az Ezeréves Királyság alatt teljesen meg lesznek kötözve (Ézs

24:21-23, Jel 20:1-3)

sorsuk a Sátánnal együtt megpecsételtetett, és ezt ők is tudják (Mt 25:41, Lk 8:31, 1Pt 3:19-20, 2Pt

2:4, Júd 6 vö. 1Kor 6:3).

6. A Sátán

A magyar Úsz. fordítások sajátos "ördög" kifejezése mögött (néhány kivétellel) a görög diabolosz (szó szerint:

"összevissza dobáló", ti. vádakkal) áll, ami a héber szátan = "ellenfél, vádló, ügyész" fordítása (görögösítve

szatanasz, magyarosan Sátán). Az ősi keresztény hagyomány szerint Babilon bukott királya – vsz. Mint

előkép – azonosítható a Sátánnal (Ézs 14:12-14), egy Isten ellen lázadó kerúbbal vagy angyali fejedelemmel

(Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). A közismert "Lucifer" név nem bibliai, hanem latin szó,

jelentése "Fényhordozó", és az Ézs 14:12 latin fordításában (Vulgata) található. A "Beliál" (héber Blijaál)

szó eredete bizonytalan, de jelentése kb. haszontalan, sőt gonosz; mivel szinte minden gonoszság

megstestesítője, "fiai", "lányai", "emberei" a vallási-erkölcsi értelemben "elvetemült" emberek (Bír 19:22,

20:13, 1Sám 2:12, 30:22 stb.). A LXX diabolosz-nak (vádló), az Úsz. ponérosz-nak (gonosz) fordítja, tehát a

Sátánnal azonosítja (vö. 2Kor 6:15. A "Belzebub", vagy pontosabban Baál-Zevul ("A Csarnoktemplom Ura")

név egy filiszteus istené; Jézus kortárs kritikusai azt állították, hogy ő áll Jézus démonűzése mögött, Jézus

válaszából azonban úgy tűnik, hogy azonos a Sátánnal (Mk 3.22, Lk 11:15-19). Jézus továbbá a pergamoni

Zeusz-oltárt a Sátán trónjával azonosítja (Jel 2:12-13). Úgy látszik, a hamis istenkultuszok és minden

gonoszság mögött – az eltérő megjelenési formák ellenére is – a Sátán áll (vö. 5Móz 32:17, 1Kor 10:20).

Megjegyzés: furcsa módon Jézus egyszer azt mondta Péternek, hogy "Távozz tőlem, Sátán!", mert Péter isteni eredetű

hitvallása után (Mt 16:16-17) heves emberi ötleteivel (16:21-22) Isten ügyét gátolta volna (Mt 16:23 vö. 1Jn 3:10);

mivel a gondolkodásmódja volt istentelen, Jézus csak tovább tanította; Júdást azonban már konkrétan diabolosz-nak,

azaz "vádló"-nak nevezte (Jn 6:70, vö. 13:2,27).

Amit a Bibliából biztosan tudunk a Sátánról, hogy...

- gonosz (Jn 17:15), hazug és embergyilkos (Jn 8:44 vö. Jel 9:11)

- Krisztust is megkísértette (Mt 4:1 stb.)

- a hívők ellensége (1Pt 5:8, Jel 2:10), vádlója vagy rágalmazója (Zak 3:1, Jób 1:6-12, Jel 12:10), kísértője

(1Móz 3:1, 1Krón 21:1, Lk 22:31, Csel 5:3, 1Thessz 3:5), tévútra vezetője (2Tim 2:26 vö. 1Tim

4:1)

- a világ félrevezetője (1Jn 5:19, 2Thessz 2:9, 2Kor 11:14, Jel 12:9), akadályozza az igehirdetést (Mk

4:15), ő munkálkodik az engedetlenekben (Jn 13:2, Ef 2:2),

- ő munkálkodik a "Krisztus-pótlékokban" (1Jn 2:18, a görög antikhrisztosz-nak ez a jelentése), és ő fog

fog munkálkodni az abszolút értelemben vett Antikrisztusban is (2Thessz 2:13, Jel 13:4 stb.)

- Isten végleges ítélete van rajta (Lk 10:18, Jel 12:7-9,12, 20:2,10).

Megjegyzés: a sátán csak teremtmény, Istennek nem egyenrangú ellenfele, amint azt a dualista vallási rendszerek

vélik; a Biblia nem közli, hogy Isten miért nem pusztította el azonnal a lázadó angyali lényeket, és miért engedte őket

tovább tevékenykedni; azt azonban világosság teszi, hogy korlátozza a hatalmukat, illetve gonosz szándékaikat is

felhasználja, beépíti a saját terveibe (lásd a sátán látszólagos diadalát Jézus kereszthalálakor).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

verve

(arbiff, 2019.08.02 23:47)

http://allworldreport.com/
[url=http://www.allworldreport.com/#]allworldreport.com[/url]

Phype

(Guttyrit, 2019.08.02 23:04)

http://toppersonalhealth.com/
[url=http://www.toppersonalhealth.com/#]www.toppersonalhealth.com[/url]

precype

(Inpumma, 2019.08.02 22:42)

www.turbocelebrity.com
[url=http://www.turbocelebrity.com/#]turbocelebrity.com[/url]

awala

(Fuehory, 2019.08.02 21:57)

http://www.fitness-gear-pro.com/
[url=http://fitness-gear-pro.com/#]www.fitness-gear-pro.com[/url]

Trying to fing job in model or cinema business

(LauraDog, 2019.08.02 21:47)

My name is Jenny.
I trying to find job in model or cinema business.

If you have any offers for me, please [url=https://bit.ly/2y4jPOg]contact me[/url]

[IMG]http://i65.tinypic.com/fm7sxe.jpg[/IMG]
[url=http://www.selahattinesim.com/?page_id=604#comment-13817]Trying to fing job in model or cinema business[/url] cdd0_0f
top five dating sites for over 50
what is tinder dating site reviews
best dating sites for women in 40s
best free dating sites
dating around episode 2 soundtrack

Inireet

(Guttyrit, 2019.08.02 21:36)

www.wsbuzz.com
[url=http://wsbuzz.com/#]www.wsbuzz.com[/url]

Turleme

(Fuehory, 2019.08.02 20:04)

www.best8-weekfitness.com
[url=http://www.best8-weekfitness.com/#]best8-weekfitness.com[/url]

wriva

(fajori, 2019.08.02 19:22)

http://www.alternative-medicine-ny.com/
[url=http://alternative-medicine-ny.com/#]alternative-medicine-ny.com[/url]

khasara last episode

(JamesBen, 2019.08.02 19:18)

<a href=https://whatsappstatusvideofreedownload.blogspot.com/2019/06/o-meri-laila-song-whatsapp-status-atif.html>ae dil itna bata de female mp3 song download </a>

Apple will release the initial iOS 5 for users to update soon for iPhone, iPad and ipod itouch. For a lone time's waiting, Apple finally brings us the most wonderful iOS 5, the sophisticated mobile operation system inside world, with notification center and other more than 200 upgrades.

Contapps offers Facebook, Twitter, LinkedIn, and Foursquare integration from within your contacts list. An auto-sync feature will constantly be sure your contacts are updated with your Facebook shut. Interact with your Twitter friends through their Contapps details. Access maps and navigation; Google; and aggregated feeds from Facebook, Twitter, and Google talk. Never miss another birthday beneficial receive birthday reminders from Facebook. Best of all, the Tapp design makes it easy to select which features you want.

Don't answer calls using your home telephone number. I usually call back using my new local sim card which is due to my iPhone, or I send them an sms or text. They can call my new local number or I can call them using then local sim in the phone.

Give your contacts list a makeover with Contapps (Pro), a semi-pro contacts and dialer mobile application. With many fabulous features including social integration, multi-touch, collectively with a fresh user interface, the app makes connecting as well as friends and also contacts as well as simple.

Jakarta - Afternoon rupiah weakened as negative sentiment from regional market pressuring rupiah to shed 11 facts. Rupiah dropped to Rp8.598 any money from Rp8.587.

I did use the BlackBerry all the time, but the telcos constantly charge extra for utilisation of the BlackBerry. Primary advantage we saw you use the BlackBerry Messenger. Now with whatsapp, blackberries and iPhones can interact. whatsapp iPhone is 0.99 cents and free blackberries. You can do download the App Store on iPhone and Blackberry go to AppWorld Whatsapp. Android phones to maintain store as well, just look. I am not sure about the Symbian and Windows phones.

I am going to enable you to in using this one since is one among the biggest questions I get from men and women just like you that are endeavoring to buy their relationships back together again again.

Why are we doing this now? It is a statement of confidence. <BlackBerry>10's prospects are] so strong that we are certain that BBM will become an independent messaging respond to.

<a href=https://whatsappstatusvideofreedownload.blogspot.com/2019/07/girlfriend-20-song-whatsapp-status.html>hai tujhe bhi ijazat karle tu bhi mohabbat </a>

katoest

(Duraps, 2019.08.02 17:28)

http://www.allessentialspa.com/
[url=http://allessentialspa.com/#]allessentialspa.com[/url]

hastync

(anorax, 2019.08.02 15:58)

www.celeband.com
[url=http://www.celeband.com/#]www.celeband.com[/url]

accucky

(anorax, 2019.08.02 15:10)

http://www.elevades.com/
[url=http://www.elevades.com/#]www.elevades.com[/url]

Noink

(Mushence, 2019.08.02 12:05)

www.beststarnews.com
[url=http://www.beststarnews.com/#]beststarnews.com[/url]

Ремонт под ключ

(NikolaySkymn, 2019.08.02 11:19)

Наша Компания много лет оказывает услуги по ремонту и отделке помещений физическим и юридическим лицам Санкт-Петербурга. Мы с радостью поможем и Вам, если необходим ремонт в Санкт-Петербурге или городах Ленинградской области. Мы не делим заказы на дорогостоящие и дешевые. Независимо от того, нужна элитная отделка квартир в Санкт-Петербурге http://www.plasterers-spb.ru или легкий косметический ремонт в загородном доме, к каждой задаче мы подходим с одинаковой ответственностью.

[url=http://www.plasterers-spb.ru][img]https://d.radikal.ru/d03/1907/a6/749cc4987b8a.jpg[/img][/url]

pseusia

(notoumn, 2019.08.02 10:58)

http://lifestylenewsonline.com/
[url=http://www.lifestylenewsonline.com/#]www.lifestylenewsonline.com[/url]

Gybrics

(dyernper, 2019.08.02 09:29)

http://newsneednews.com/
[url=http://newsneednews.com/#]newsneednews.com[/url]

affirty

(spooro, 2019.08.02 09:07)

http://allmyfamilycare.com/
[url=http://www.allmyfamilycare.com/#]allmyfamilycare.com[/url]

Vuccure

(Guttyrit, 2019.08.02 08:24)

www.beautyandcarenews.com
[url=http://www.beautyandcarenews.com/#]www.beautyandcarenews.com[/url]

Arolype

(Zitrede, 2019.08.02 08:02)

pediatricradiologynet.com
[url=http://pediatricradiologynet.com/#]pediatricradiologynet.com[/url]

avoisse

(skalia, 2019.08.02 07:16)

http://www.news24x7world.com/
[url=http://www.news24x7world.com/#]news24x7world.com[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Következő »