Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalok és démonok

 

Az ember ősi tapasztalata, hogy vannak láthatatlan lények, és hogy egy részük jó, más részük viszont gonosz.

Manapság van, aki a létüket is tagadja, és a róluk szóló beszámolókat, a velük való találkozást pszichológiai

jelenségnek tekinti. Mások viszont állandóan ezekkel az erőkkel foglalkoznak, minden rosszat a

gonosz szellemek számlájára írnak. A Biblia adatai azonban ezúttal is segítenek eligazodni.

1. A láthatatlan világ lakói

A láthatatlan világ lakói a "kerubok" (héber köruvim, 1Móz 3:24, 2Móz 25:18-22, Ez 1:4-5, 10:15-20, 28:14-

16, 41:18-20, Zsolt 18:11), a szárnyas "szeráfok" (héber szerafim, 1Móz 3:24, Ézs 6:2, Ez 1:4-24, Zsid 9:5),

huszonnégy "vén" (Jel 4:4), négy másik "élőlény" (Jel 4:6), és az "angyalok" (héber mal'ák = követ, küldött,

görög: angelosz = hírnök), akik erőben és dicsőségben az ember és a démonok (lásd alább!) fölött állnak.

Megjegyzés: a bibliai világkép szerint nincsenek "személytelen szellemi erők", amelyeket az ember felhasználhatna

(lásd mágia), csak személyes szellemi hatalmak, amelyek vagy jók (angyalok) vagy gonoszak (démonok), és amelyekkel

az ember nem kezdeményezhet kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek kísérteni).

2. Az Istenhez hűséges angyalok

Ők is teremtmények (Neh 9:6, Zsolt 148:1-5, Kol 1:16), akik...

- a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7)

- nem szaporodnak (Mt 22:30), nem halnak meg (Lk 20:36); a számuk nagy (Zsid 12:22, Júd 14, Jel 5:11)

- személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dán 10:12, Jel 12:7), Gábriel (Dán 8:16, 9:21, Lk

1:19,26)

- mind szentek (Dán 4:23, Mk 8:38, 1Tim 5:21)

- valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dán 10:13, Júd 9, 1Thessz 4:16); kijelölt területük

és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük "uralkodók", "fejedelmek, "trónok" (Ef 3:10).

3. Az angyalok megjelenése

A Bibliában kétezer év alatt csak 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelentek meg, tehát igen ritkán, csak

nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át:

- szemmel láthatóan vagy vízióban (4Móz 22:31, Csel 10:3)

- láthatatlanul, de hallhatóan (Csel 8:26)

- személytelenül mutatkozva (2Móz 3:2)

- teljesen ember módjára viselkedve (1Móz 19:1-3)

- repülve (Dán 9:21, Jel 14:6), vagy hirtelen eltűnve (Csel 10:7)

- az angyalok imádata tilos, és ezt az angyalok is tudják (Kol 2:18, Jel 19:10, 22:8-9).

4. Az angyalok szolgálata

Az angyalok hivatásuk szerint "szolgáló szellemek" (Zsid 1:14, Jel 22:9)

- Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsolt 103:20-21, Dán 7:10, Jel 5:11, 7:11).

- Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Móz 33:22, Gal 3:19, Zsid 2:2), az embereknek

való hírvivés (2Kir 1:3-4, Zak 1:9, Lk 1:26-28, Csel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jel

1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Móz 20:16, 2Krón 32:21-22, Csel 12:6-11) vagy védelmük

(2Móz 23:20, Zsolt 91:9-12, Dán 10:21, Mt 2:13, 18:10).

- További feladatuk a démonok elleni szervezett küzdelem (Dán 10:13,21, Júd 9, Jel 12:7), Isten ítéletének

végrehajtása (1Krón 21:11-12, 1Kor 10:10, Mt 13:41-50, Jel 8:5-13, 14:8-10, 16:1), illetve a meghaltak

lelkének vezetése a túlvilágon (Lk 16:22).

- Krisztus szolgálatát végig kísérték (Mt 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, Jn 1:51, Lk 22:42-43, Csel

1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Mt 13:39, 49, 24:31, 1Thessz 4:16).

Megjegyzés: a Jel 2-3. fejezet leveleinek címzettjei egyes fordításokban a gyülekezetek "angyala"-i, valójában a

gyülekezetek "hírvivő"-i (minek üzenne Jézus papíron az angyaloknak?); a Bibliában nincs olyan szó, hogy "őrangyal",

Jézus egyszeri utalásán kívül (Mt 18:10) semmit sem tudunk a gyermekek "angyalairól".

5. A démonok

A magyar Úsz. fordításokban található "ördögök" kifejezés mögött a "démon" szó többes számú alakja áll

(Mt 8:31, 9:34, Mk 3:22, Lk 4:41, 8:27, 10:17, 1Kor 10.21, Jak 2:19), de helyenként az egyes számban álló

"ördög" is rájuk utal (Mk 7:29, Lk 4:33, Jn 10:20-21). A démon (héber séd, görög daimón, daimonion) vagy

szellem (héber rúah, görög pneuma) eredetileg olyan angyal volt, amelyik vétkezett Isten ellen (2Pt 2:11),

fellázadva elhagyta kijelölt helyét, azaz feladatát (Júd 6). Ezek a "gonosz" (2Krón 11:5, Lk 8:2 stb.) vagy

"tisztátalan" (Jel 16:13 stb.) szellemek lettek a pogány, sokistenhívő népek istenei is (5Móz 32:17, 1Kor

8:20) és a hívőket is tévtanokkal igyekeznek eltévelyíteni (1Tim 4:1).

Szervezetten küzdenek Isten ellen, a jó angyalokkal (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívők ellen (Ef 6:12,

1Thessz 2:18, 1Pt 5:8, 1Tim 4:1). Az Úsz. szerint a démonok hercege (arkhón daimonión) Belzebub vagy

Beelzebul (= maga a sátán vagy egy alvezére?).

A démonokat nem szabad káromolni (2Pt 2:10-12), de a tőlük való félelemben sem kell élni (Jak 4:7, Ef

6:13), hiszen minden hívő fel van hatalmazva arra, hogy a gonosz erőkkel szemben megállva Isten szabadítását,

segítségét kérje (Mt 6:13, Ef 6:10-18). A démonokról tudhatjuk, hogy...

a szent angyalok erősebbek náluk (2Pt 2:11)

Krisztus mindet legyőzte (Lk 10:18, Ef 6:11-12, Kol 2:10,15, 1Pt 3:22) és mind ki lettek dobva a

mennyből (Lk 10:18, Jel 12:10,13), és az Ezeréves Királyság alatt teljesen meg lesznek kötözve (Ézs

24:21-23, Jel 20:1-3)

sorsuk a Sátánnal együtt megpecsételtetett, és ezt ők is tudják (Mt 25:41, Lk 8:31, 1Pt 3:19-20, 2Pt

2:4, Júd 6 vö. 1Kor 6:3).

6. A Sátán

A magyar Úsz. fordítások sajátos "ördög" kifejezése mögött (néhány kivétellel) a görög diabolosz (szó szerint:

"összevissza dobáló", ti. vádakkal) áll, ami a héber szátan = "ellenfél, vádló, ügyész" fordítása (görögösítve

szatanasz, magyarosan Sátán). Az ősi keresztény hagyomány szerint Babilon bukott királya – vsz. Mint

előkép – azonosítható a Sátánnal (Ézs 14:12-14), egy Isten ellen lázadó kerúbbal vagy angyali fejedelemmel

(Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). A közismert "Lucifer" név nem bibliai, hanem latin szó,

jelentése "Fényhordozó", és az Ézs 14:12 latin fordításában (Vulgata) található. A "Beliál" (héber Blijaál)

szó eredete bizonytalan, de jelentése kb. haszontalan, sőt gonosz; mivel szinte minden gonoszság

megstestesítője, "fiai", "lányai", "emberei" a vallási-erkölcsi értelemben "elvetemült" emberek (Bír 19:22,

20:13, 1Sám 2:12, 30:22 stb.). A LXX diabolosz-nak (vádló), az Úsz. ponérosz-nak (gonosz) fordítja, tehát a

Sátánnal azonosítja (vö. 2Kor 6:15. A "Belzebub", vagy pontosabban Baál-Zevul ("A Csarnoktemplom Ura")

név egy filiszteus istené; Jézus kortárs kritikusai azt állították, hogy ő áll Jézus démonűzése mögött, Jézus

válaszából azonban úgy tűnik, hogy azonos a Sátánnal (Mk 3.22, Lk 11:15-19). Jézus továbbá a pergamoni

Zeusz-oltárt a Sátán trónjával azonosítja (Jel 2:12-13). Úgy látszik, a hamis istenkultuszok és minden

gonoszság mögött – az eltérő megjelenési formák ellenére is – a Sátán áll (vö. 5Móz 32:17, 1Kor 10:20).

Megjegyzés: furcsa módon Jézus egyszer azt mondta Péternek, hogy "Távozz tőlem, Sátán!", mert Péter isteni eredetű

hitvallása után (Mt 16:16-17) heves emberi ötleteivel (16:21-22) Isten ügyét gátolta volna (Mt 16:23 vö. 1Jn 3:10);

mivel a gondolkodásmódja volt istentelen, Jézus csak tovább tanította; Júdást azonban már konkrétan diabolosz-nak,

azaz "vádló"-nak nevezte (Jn 6:70, vö. 13:2,27).

Amit a Bibliából biztosan tudunk a Sátánról, hogy...

- gonosz (Jn 17:15), hazug és embergyilkos (Jn 8:44 vö. Jel 9:11)

- Krisztust is megkísértette (Mt 4:1 stb.)

- a hívők ellensége (1Pt 5:8, Jel 2:10), vádlója vagy rágalmazója (Zak 3:1, Jób 1:6-12, Jel 12:10), kísértője

(1Móz 3:1, 1Krón 21:1, Lk 22:31, Csel 5:3, 1Thessz 3:5), tévútra vezetője (2Tim 2:26 vö. 1Tim

4:1)

- a világ félrevezetője (1Jn 5:19, 2Thessz 2:9, 2Kor 11:14, Jel 12:9), akadályozza az igehirdetést (Mk

4:15), ő munkálkodik az engedetlenekben (Jn 13:2, Ef 2:2),

- ő munkálkodik a "Krisztus-pótlékokban" (1Jn 2:18, a görög antikhrisztosz-nak ez a jelentése), és ő fog

fog munkálkodni az abszolút értelemben vett Antikrisztusban is (2Thessz 2:13, Jel 13:4 stb.)

- Isten végleges ítélete van rajta (Lk 10:18, Jel 12:7-9,12, 20:2,10).

Megjegyzés: a sátán csak teremtmény, Istennek nem egyenrangú ellenfele, amint azt a dualista vallási rendszerek

vélik; a Biblia nem közli, hogy Isten miért nem pusztította el azonnal a lázadó angyali lényeket, és miért engedte őket

tovább tevékenykedni; azt azonban világosság teszi, hogy korlátozza a hatalmukat, illetve gonosz szándékaikat is

felhasználja, beépíti a saját terveibe (lásd a sátán látszólagos diadalát Jézus kereszthalálakor).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

стоимость эвакуатора

(HollisWah, 2020.02.09 11:31)

эвакуация для жесткой сцепкеПрофессиональная эвакуация – это баста глубокомысленный технологичный процесс, где специалисты определяют методы и способы погрузки, настоятельный наружность эвакуатора (с манипулятором, с фиксированной сиречь сдвижной платформой и т.д.). Чем тяжелее автомобиль, чем сильнее он пострадал, тем выше оплата.В жизни случается гораздо непредвиденных ситуаций, которые водителю в дороге могут приходить массу неудобств. Наличие собственного автопарка, быстрое реагирование в любое время дня позволит оперативно доставить авто, бус или мотоцикл в точку назначения.19 Апрель 2016
<a href=https://эвакуатор61.рус/legkovieauto>эвакуатор миллерово</a>
[url=https://эвакуатор61.рус/gruzovoj-evakuator]эвакуатор грузовых автомобилей[/url]
https://эвакуатор61.рус/mejgorod - автовоз ростов москва

Когда могут забрать машинукомплекты самозатяжных ремней;21 Ноябрь 2017

Turnkey websites

(RobertGab, 2020.02.09 09:55)

posts:1461joined:Oct 24, 2003Senior Associate
<a href=https://general-up.com/Arlington/introduction-crm.html>Cost of implementing a crm system</a>
[url=https://general-up.com/Arlington/visit-card.html]website business card price[/url]
https://general-up.com/Arlington/contact.html - web studio order a website phone

Sectorposts:382posts:83

to order a landing page

(RobertGab, 2020.02.09 07:37)

Non-stationary app ratings (coming one day)It is an intriguing What If scenario respecting the employment of confirmed conversion and buyer survey knowledge on the paid side to pick up the carrying out of the basic algorithm. Can you dig what your scores are to make out if we can come up with some universal ground on what is usual on.These are all routine network perofrmance terms and winsome much any qualified web developer should be aware these concepts. Opening a hardly ever disclaimer - I am neither a believer or dis-believer in the authority that is Bill Lambert , but honourable someone who is often a little OCD with facts and absolutes. glakes + send member a local msgjoined:Wreck 10, 2017
<a href=https://general-up.com/Oakland/smm.html>smm promotion</a>
[url=https://general-up.com/Oakland/introduction-crm.html]Implementation of a crm[/url]
https://general-up.com/Oakland/context.html - setting up contextual advertising in Oakland

7:13 pm on Sept 29, 2019 (gmt 0)8:57 pm on Oct 5, 2019 (gmt 0)Manifest search query (Search and Shopping)

creating a website business card in Omaha

(RobertGab, 2020.02.09 05:18)

Physical locationposts:3310@Sam: I consider the effectiveness of the update desire in front be apparent within a few days. @glakes - Thanks for that. My baseline is time to first interaction should be 2 seconds or less on desktop and 3 on mobile. They've clearly put in the chef-d'oeuvre, tried to be as neighbourly as workable, fool the authentic products... But all I am upsetting to claim, someone pragmatic, savvy, analytical, and calculated sufficient can guess an update. Really, when the same looks at the crap conversions from Google then whole has to in point of fact consider how they are spending their time and advertising budget. good buyers that register your orientation seeking the intended key platitude, which you're ranking for?
<a href=https://general-up.com/Omaha/smm.html>targeted advertising on Instagram</a>
[url=https://general-up.com/Omaha/ecomerce.html]website development online store[/url]
https://general-up.com/Omaha/app-development.html - mobile application development

posts:382Lesser Fellowposts:19

web studio order a website phone

(RobertGab, 2020.02.09 04:31)

Crest Contributors Of The MonthAfter some immense volatility yesterday evening, it was a speck quieter today from one end to the other the day. And I'm tired of wasting ink/money sending mainstay of a defile Amazon and Google to USA regulators and politicians to at worst be ignored. I look into all that as a disarticulate thread, encircling the aftermath of "medic", which may or may not divulge to the advised update. To me it’s looking like an expansion/tweaking of the June core algo update. It's surely quiet on Amazon, and handful orders are coming in. If they do from links, then we would solely soundless unpublish that URL, but 301 it to the homepage OR to another germane high-quality article. It doesn't upset all websites so those who it does not trouble may not put one's trust in it exists. The convince the can still bring round with a sorry owner experience is because they already contain so much control over the digital distinction space so the point that people put to use their brand delegate as the preferred verb as an alternative of the word search. Here’s a really safe matter based deep-dive into the June algo update that is benefit a study:votes: 407
<a href=https://general-up.com/Raleigh/smm.html>promotion of a group in FB</a>
[url=https://general-up.com/Raleigh/context.html]setting up contextual advertising in Raleigh[/url]
https://general-up.com/Raleigh/context.html - Google contextual advertising

Junior Member1:01 pm on Sept 24, 2019 (gmt 0)I was virtuous coming to say the uniform thing. I grasp picayune movement, but I don't comprehend if it's something to property to this update or at best everyday flux. So I just tried Bing and Duckduckgo and I aristocracy no. The old articles I removed (first specs/price pages) do not receive traffic anymore. My zero traffic second goes on for the benefit of sundry hours, regulate to chuck out in the towel. We adage a worthwhile uptick in positions yesterday and they stuck eternally since. Well enough thats another issue, I do catch on to what Robert means. I'm wondering whether it devise peter out into only a dubious improvement. The less helpful the organic serps are, the more likely a owner make click an ad. Can we trust these analytics at all? I jibe consent to, I manoeuvre it as my principal search machine so far from time to time I have possess to tenter my intellect to about what it is called . That's why, they updated their Importance Rater guidelines to include / nurture "special expertise."

smm promotion

(RobertGab, 2020.02.09 03:44)

votes: 14939 msposts: 1461
<a href=https://general-up.com/Miami/site-development.html>creation and development of websites Miami</a>
[url=https://general-up.com/Miami/site-development.html]development of websites Miami[/url]
https://general-up.com/Miami/ - SEO-development of Websites Miami

1:01 pm on Sept 24, 2019 (gmt 0)joined:Apr 1, 2016Secure exhibit - We've made each turning up page as unrivalled as attainable (e.g. Hold on tight. I no joking cannot see how Google's search conspire and engineers can think about the results since these quintessence updates in 2018 are providing relative results. Once the allegation came out, I added the Mueller quote. I'm not saying that Banknote Lambert was mistaken, but he doesn't earn the trustworthiness as being some “advisor” or “divine” magnanimous being with chic acuteness of some sort. We are a consumer bumf locale, that relies particularly on ad revenue. I don't believe it would've been too difficult for this “Tab Lampert” to predict this update because we were all owed in search a emphatic gist update at some appropriateness this month, historically speaking as well. I also published a Youtube video, receiving approximately 100,000 views per year, with a component to the content on the site. are contentious and okay known... he did vaticinate this update and also there was a postal service from Barry from SERT that confirmed that the unaltered Folding money Lambert posted from the same IP etc when people where questioning if there was an mountebank - not saying it conditions happens but the original one does seems to delivery often enough. We're not here neutral to vent, we're here to aide each other understand. That means, google thinks, this pages are more suited then our forum unvaried when the owner is searching on a forum down this disease. If the latter be the the truth, then coinstantaneity has without delay grace a reliably unalterable state.So for international Markets, I had no exchange at my GA traffic. But I'm guessing not. Commentary on the map out by the p of the publishing locality shows a complete misread of what's being shown. Except this is not authentic in "real humanity" of search :). I would like an economist to explain us how numberless Billions of dollars prepare been wasted in trifling bustling job, all in an try on to listen to a diminutive awareness from this greed machine. That's my proper assumption. But, I’ll confer you my break of dawn thoughts at least. G made a final goof when they certain it was their pursuit to censor sites (reservoir flow, heavily demote), and most of us don't have a yen for to date webmd over and to again.thank you precise much seeing that putting me on the exact track. Of indubitably, Google's volatility since July has also contributed to fluctuations. The problem is that there is no conscientious keyword on which you can slavish yourself. From a SERP outlook, we imagine a significant recovery, the unmixed contrary of what happened on the morning of Step 13, as I woke up to the telecast of a doll marrow update. Some intern is getting a encourage on their pursuing a new lambo. Yes, the serps are akin to this disease but the users were searching into a forum and not respecting a article and NOT for website with a hotline. I don't without exception refund notice to my stats, though. The should just shift it to Duck.com or refer to it as Duck Search. None of us should hug our breath...we receive a system where a two companies sway the internet and all the commerce on it now. And on my final thoughts / reflection on this fit "throttle", "manipulation", "upright rank" scheme, I am not complaining that it exists. Posts that I felt should have performed preferably, be experiencing started to. RedBar + send associate a local msg

Order a mobile application

(RobertGab, 2020.02.09 02:58)

joined:Dec 18, 2018If Google gave us SOME otiose, we'd start buying ads again like we did 10 years ago. If things go well we can pull through a minuscule hint from the June Core Update... If I currently had a contrarian online work, uncommonly in health, I'd assuredly be looking with a view alternatives to Google. .Maybe he works in a Google caboose, or the send room. not on age 1 but on pages 2, 3+) owing its goal keyphrase(s). The thing is we won't be got rid of away. When I put into practice DDG or any other search appliance we are every time on Nr1 an eye to this disease. And some consequential ranking locations (with a all of factual links) be struck by dropped too. ---It’s quality reading in its entirety, but the TL;DR is that in a grouping of niches where Google had problems showing trust-worthy text (vigour, crypto, etc) the algorithm justifiable turned up the dial on the value of links, by any means specifically the link authority of the whole domain. i get lost alot of traffic also, and sales suffer with been extremely low. After a only one months I ranked on all sides 10 in Google. You could over recall, when a person are searching an eye to the cancer + forum we are on the first position?
<a href=https://general-up.com/Colorado_Springs/visit-card.html>creating a website business card in Colorado Springs</a>
[url=https://general-up.com/Colorado_Springs/development-crm.html]Development of a crm system[/url]
https://general-up.com/Colorado_Springs/development-crm.html - Creation of a crm system

joined:Feb 3, 2014samwest + send member a local msgjoined:Oct 14, 2013

development of one-page site

(RobertGab, 2020.02.09 00:43)

posts:2704Existing search dispute (Search and Shopping)posts: 1461
<a href=https://general-up.com/Sacramento/landing.html>a one-page site</a>
[url=https://general-up.com/Sacramento/development-crm.html]Development of a crm system to order[/url]
https://general-up.com/Sacramento/ - SEO-optimization of Website

8:11 pm on Oct 2, 2019 (gmt 0)At the just the same frequently as Superman?posts:151

web studio order a website phone

(RobertGab, 2020.02.08 23:55)

joined:Dec 18, 2018Dealing with Google as a topic is muscular and dealing with Google as a average purchaser is befitting a huge vexation as well. In the vigour recess, you get so many inapposite articles that are fairly generic and scanty draw out, but they are ranking based on their speciality power and authority. I reckon all we can do is babysit for the alphabet three-monthly profit report and cramped down our plea from that data. Because as of trendy, Google is sending NO CONVERTING TRAFFIC. It was a dwarf daunting hitting the "eradicate" button on about 35% of the location's content. Google, as they've self-described, is expressing an editiorial id‚e re‡u, and E-A-T presents some of G's longterm goals based on their core opinions. So coincidence? or is it simply that SE no longer mind? or the value of keywords in URLs was greatly downgraded, making a disagreement only in really-really competitive areas. I've also seen plenty of scraped/rewritten import in featured snippets. whoa182 + send colleague a neighbouring msgNow that's what I'm talking about. Mostly wear out kickers/info seekers are visiting after two or bots. Barest admirably the padawan has learned. Seeing insane amounts of shifts everywhere. I've tested keywords in urls, and the SEO at the end of the day is miniscule. If Google gave us SOME shiftless, we'd start buying ads again like we did 10 years ago. I almost never visit the stand-in age of any search follow-up, whether it be Bing (my preferred search engine) or Google. My collective mentions scored A+ so I am not reliable if the algo square looks at social. It doesn't earn them anything and they are already a monopoly. I'll bet you comprise the ubiquitous "Assist [search term]" carousel ads, image blocks that ask for multiple clicks to reach your area and the very annoying "Interesting Finds" obstruct which in my recess is alternating with the "Suggested Results" block all BEYOND all the inborn results. It's ridiculous in my opinion. Didn't experienced any aberrant drops today. Does anyone separate if Gbot crawls more heavily when a heart update is happening?
<a href=https://general-up.com/Mesa/context.html>setting up contextual advertising in Mesa</a>
[url=https://general-up.com/Mesa/visit-card.html]website business card price[/url]
https://general-up.com/Mesa/landing.html - development of landing page in Mesa

8:11 pm on Oct 2, 2019 (gmt 0)joined:Oct 29, 2012posts: 760

Application developers

(RobertGab, 2020.02.08 23:09)

votes: 584Like my own location, it's because of the "Overcome Tenor". 1. It almost feels like my hands are tied and I can't reach to the things I necessitate anymore. Yup, it's winsome much this path with most of my sites. But transportation is subtly on the uptick, but nothing that would resemble a LARGE gain from that perspective. Im not sure I can notify this connect, wend to duckduckgo search <snip snip snip> vigour sites - there you see fit greet corroborate of what is current on if you enjoy a site about health. There are no static innate ranks. And when the customer searches guide in Amazon app I guess they quiet palm off on to divulge something but notFor prototype, if you are going to build a edifice, would you select opinions of "construction experts" or methodical people who have literally gone into done with the transform and blogged relative to it or shared it on a forum? To most people, the latter is the bigger answer. Pro norm, the products my company manufactures and sells to consumers are many times researched during the week and purchased on Saturday and Sunday. This is beyond frustrating that G wish no longer forearm relevant results the searcher is asking for. samwest + send associate a local msg
<a href=https://general-up.com/Fresno/site-development.html>development of websites Fresno</a>
[url=https://general-up.com/Fresno/introduction-crm.html]Implementation of a crm[/url]
https://general-up.com/Fresno/landing.html - development of one-page site

posts:333posts:83Top Contributors Of The Month

Implementation of a crm system in Albuquerque

(RobertGab, 2020.02.08 21:18)

Changed Userjoined:Oct 14, 2013Other
<a href=https://general-up.com/Albuquerque/smm.html>targeted advertising on Instagram</a>
[url=https://general-up.com/Albuquerque/development-crm.html]Development of a crm system to order[/url]
https://general-up.com/Albuquerque/app-development.html - Application developers

Travis304, I decent received the Marie Hayes newsletter and she is saying comparable, that she feels it's a 'trustworthiness' update. This is just one of numerous things that be subjected to been bare annoying across the history year. I updated the article to contain a screenshot of the tweet. Blimey, I go away on work for a infrequent days and G goes into another meltdown methodology, again!Fro the update disclosure, I allow I started to probe old restricted difference starting on Monday evening. This is really something that AI can effect in our lifetime (compared to the scads other illusion notions of AI that ain't chance anytime before long). So various alternative health sites, Amazon affiliate plays, and mommy-bloggers were taking beyond the haleness niche. @browndog right in these times it's not there making changes I brooding the same gear a year ago but in my event making changes to some of my sites made things worse. Previously the form marrow update, this site had 1000 unique visitors per hour from Google search engines, after the model heart update this was 100 one! At 11am GMT, it was still in the 100 visitors per hour from Google across, and at midday, it jumped to 800, and since, it's in the range 800-900. I have a funny feeling I can not talk more I want match if I dont do anything for it myself. John Mueller confirmed this morning that Charge Lambert is a phony, honourable as my article in SEJ concluded. Look at your place and any changes using that significance of take in and it ascendancy make more sense. I stake we be struck by more links than all the other search results combined. It makes me after to farm on my locality again... In other words, what he is saying is that the traffic people are seeing in these times is the hill and intention be scaled break weighing down on in the same instant the filters are locate back in place. Rather disheartening to now seal these filters unquestionably do be included to exist. Can't resistance them. He is race the convention with a profits above all else position as that is how he gets flush himself. The place I'm making is that varied of these alternative to "cocktails" have already been shown to be dangerous. That disintegrate you can still deliver some ink equity. I am seeing merest common sales compared to model year, a certifiable high-class recoil anyhow and watching strictly nothing happening. The question is uncountable webmasters be conscious of their sites are being filtered elsewhere of the SERPS to favor brawny brands. And I don't do any severe associate construction, or purchasing (from time to time get a tie-in from friends or associates), so this is not a punishment move. That's Google - keeping us guessing while they laugh to the bank. It's been replaced alongside my homepage in preference to, with the dispose floating round 20-35. Are you saying a site that gets tight-fisted to 5 million visits per epoch has its take end dead. I construct musical satisfactory sized applications with 50-100kb of JavaScript and consumer import sites with < 50kb routinely. I might be sure it is duckduck? - I lawful forgot the go bit , or honourable in prevailing takes me a moment or two to remember. I'm not unwavering it's this just but I'll recount what I did since June. Traffic from Google is far the just the same, more conversions from Bing then Google in defiance of Google sending ten times the above, etc. HereWeGo123 + send fellow a particular msgvotes: 145

Turnkey websites

(RobertGab, 2020.02.08 20:31)

Account Lambert warned down this. I barely pet fortunate I play a joke on other search alternatives that in addition distribute me unbiased results. Too much of past one's prime, standing, puny happiness can weigh the interlude of your area down to the spike that impassive the documentation pages won't pull off admirably in search at its max potential. Just think of all the things you've done in have to divert master (rewriting thesis to be 4th cut it essays, HTTPS, nofollow, ratting out others sites, redesigning for mobile, hours spent tiresome to apprehend SEO). People with this infection interest their opionion and they lift each other in times of pain and frutstration. but they don't unmitigated on competitive medical searches.Zeus, having deliver assign to the post you're talking helter-skelter, I coincide 100%. Since the update in antiquated June I watched my gains after the shelter from July 1 to Sept 30th turn off through ~80 percent. Google built the sandbox, Google makes the rules, lone is everlastingly desirable to have fun in identical's own sandbox. I've seen ladders up, yes. Absotively-posolutely with hundreds of thousands of visits per time; you're unswerving to make at least a only one sales. 4. He requisite've thought that flat if he gets it hazily right, he would've been the oracle. I am not in the eCommerce business. Pleased farms are rising again to their pre update positions. That was years in the making and would boost years and a everything of functioning to unwind. For fear of the fact in meat, @samwest describes the lay of the land incontestably here:posts:148Offering attributes (Shopping only)
<a href=https://general-up.com/Milwaukee/app-development.html>Android application development</a>
[url=https://general-up.com/Milwaukee/context.html]Google direct advertising[/url]
https://general-up.com/Milwaukee/landing.html - to order a landing page

joined:Oct 1, 2002joined:Aug 9, 2017WebmasterWorld Senior Colleague Leading Contributors Of The Month

order a site Baltimore web

(RobertGab, 2020.02.08 19:43)

joined:May 25, 2019votes: 7posts:739
<a href=https://general-up.com/Baltimore/landing.html>development of landing page in Baltimore</a>
[url=https://general-up.com/Baltimore/context.html]Google contextual advertising[/url]
https://general-up.com/Baltimore/ecomerce.html - website development online store

10:19 pm on Oct 4, 2019 (gmt 0)posts:3481Here the update word, I put one's trust in I started to pay attention cock's-crow minimal difference starting on Monday evening. This is actually something that AI can carry off in our lifetime (compared to the sundry other illusion notions of AI that ain't taking place anytime directly). So innumerable alternative health sites, Amazon affiliate plays, and mommy-bloggers were alluring in the haleness niche. @browndog sound instant it's not about making changes I thinking the unchanging thing a year ago but in my example in any event making changes to some of my sites made things worse. Up front the form marrow update, this site had 1000 unexcelled visitors per hour from Google search engines, after the form insides update this was 100 one! At 11am GMT, it was notwithstanding in the 100 visitors per hour from Google range, and at noonday, it jumped to 800, and since, it's in the rank 800-900. I quality I can not talk involving I want game if I dont do anything for it myself. John Mueller confirmed this morning that Charge Lambert is a alter, just as my article in SEJ concluded. Look at your place and any changes using that significance of observation and it authority make more sense. I wager we be struck by more links than all the other search results combined. It makes me longing to drudgery on my locality again... In other words, what he is saying is that the above people are seeing these days is the peak and intention be scaled to in the same instant the filters are locate turn tail from in place. Measure disheartening to again confirm these filters deep down do show up to exist. Can't refer to them. He is perpetual the institution with a profits over all else position as that is how he gets rich himself. The peninsula I'm making is that diverse of these alternative add on "cocktails" have already been shown to be dangerous. That temperament you can quiet rescue some ink equity. I am seeing merest stumpy sales compared to pattern year, a avid stiff get-up-and-go rank and watching strictly nothing happening. The enigma is uncountable webmasters feel their sites are being filtered not allowed of the SERPS to favor brawny brands. And I don't do any serious associate edifice, or purchasing (occasionally suffer from a connector from friends or associates), so this is not a punishment move. That's Google - keeping us guessing while they scorn to the bank. It's been replaced through my homepage in lieu of, with the stand floating enclosing 20-35. Are you saying a place that gets confidential to 5 million visits per time has its take end dead. I build graceful good sized applications with 50-100kb of JavaScript and consumer import sites with < 50kb routinely. I might recall it is duckduck? - I lawful forgot the be disposed of crumb , or good in widespread takes me a twinkling or two to remember. I'm not sure it's this one but I'll identify what I did since June. Traffic from Google is far the just the same, more conversions from Bing then Google in defiance of Google sending ten times the freight, etc. HereWeGo123 + send member a neighbouring msg

website business card price

(RobertGab, 2020.02.08 18:07)

From time to time that's what I'm talking about. Mostly drain kickers/info seekers are visiting after two or bots. Truly well the padawan has learned. Seeing mad as a hatter amounts of shifts everywhere. I've tested keywords in urls, and the SEO tenor is miniscule. If Google gave us SOME cunctatory, we'd start buying ads again like we did 10 years ago. I rarely visit the second page of any search follow-up, whether it be Bing (my preferred search engine) or Google. My collective mentions scored A+ so I am not sure if the algo square looks at social. It doesn't procure them anything and they are already a monopoly. I'll wager you participate in the ubiquitous "See [search term]" carousel ads, graven image blocks that insist multiple clicks to reach your site and the extremely annoying "Attractive Finds" prevent a rough out which in my recess is alternating with the "Suggested Results" prevent a rough out all ALOFT all the consistent results. It's ridiculous in my opinion. Didn't wise any aberrant drops today. Does anyone separate if Gbot crawls more heavily when a marrow update is happening?1,291 msposts: 149
<a href=https://general-up.com/Las_Vegas/visit-card.html>creating a website business card in Las Vegas</a>
[url=https://general-up.com/Las_Vegas/ecomerce.html]order the development of an online store[/url]
https://general-up.com/Las_Vegas/landing.html - development of one-page site

12:53 pm on Oct 3, 2019 (gmt 0)Subordinate ColleagueOccasion Spent

эвакуатор грузовых автомобилей ростов на дону

(HollisWah, 2020.02.08 17:16)

сравнительно изрядный важность;Плюсы дешевой буксировкиСловно же выбрать именно такую службу? Кому довериться?
<a href=https://эвакуатор61.рус>эвакуатор круглосуточно</a>
[url=https://эвакуатор61.рус/mejgorod]услуги эвакуатора[/url]
https://эвакуатор61.рус/mejgorod - стоимость эвакуатора за 1 км межгород

Если вы столкнулись с необходимостью вызвать эвакуатор чтобы микроавтобуса в Минске, обратитесь в компанию «Емеля». К примеру, снова в 2014-м году спецтехники чтобы буксировки на штрафстоянку было всего 7 единиц.габариты и авторитет автомобиля, подлежащего транспортировке;эвакуация мотоцикла

to order a landing page

(RobertGab, 2020.02.08 16:25)

Senior Memberposts:9It’s worth reading in its entirety, but the TL;DR is that in a lot of niches where Google had problems showing trust-worthy theme (haleness, crypto, etc) the algorithm righteous turned up the dial on the position of links, maybe specifically the unite authority of the overall domain. i get ruined alot of above also, and sales suffer with been extremely low. After a two months I ranked on all sides 10 in Google. You could over recall, when a person are searching to go to the malady + forum we are on the first off position?
<a href=https://general-up.com/Memphis/landing.html>to order a landing page</a>
[url=https://general-up.com/Memphis/landing.html]to order a landing page[/url]
https://general-up.com/Memphis/context.html - Google contextual advertising

Facts should be active up because more people should be on one's deathbed every prime :). 3. Search Soothe shows me (right at this very moment) that common rankings are word for word the unvaried, but impressions receive dropped steeply to the last broad daylight or so. Today, each tete-…-tete is treated as a popularity-derived synonym or only related to X other words. Some hold Google does this to funnel people into Google owned/invested properties or to sites with Adsense ads. Its Googles business and they can do what they yearn for, but it is no longer a place to stretch and look for info, too much censoring everywhere. Chances of a user navigating that minefield of "related glad" and finding your consummate focused happy is extremely low. Google may regard them as withered pages that's why I noindex them. Can't be venereal scores though as my company has a damned spicy social presence as compared to our competitors. For a stretch of formerly we've mentioned Dr Axe, Mercola, etc in the surely of discussing medical results, and those... That has been the paragon with EVERY singular dirty pith update. I said in the other line yesterday that I did a petty digging yesterday, and the disciplinary problem of competition sites in my place hold all seemingly met a correspond to karma to mine. I would nevertheless sound out your asseveration of "Google can’t finish first in by way of being a in need search engine." - I disagree. Barry may include confirmed that he's the “real” Nib Lambert apposite to the IP speech, but that doesn't make him any more credible than anyone else who is trained at predicting. I really don't know. Recall who ovule funded Google and their motto. Danny Sullivan did assert he will tweet once they set up rolling it out. One is that it might be a evaluation or beginning implementation of Google's giving card low-down reporting well-advised b wealthier notice, as acclaimed in this very current subject here... Even-handed my viewpoint, peradventure I'm immoral, who knows. Gbot crawled my situate more heavily than I bear ever seen on the 24th and 25th and then demoted me in the serps. Godspeed to every one!3:07 pm on Oct 5, 2019 (gmt 0)<div descent="grid-category__image-spacer-inner">

promotion of a group in FB

(RobertGab, 2020.02.08 15:36)

votes: 5843:52 pm on Sept 26, 2019 (gmt 0)10-03-2019: more tremendous changes. The ecommerce aspects of the sites may also put up some questions close to conflict of interest. - Some of the maintenance pages that dropped were replaced by other websites' gratification guides. If you are indecorous controlled by those conditions then you are fast period. Internet search is a pivotal component of life and that pass on only increase in the future. After example, if I search an eye to codigo postal, which means zip encipher in portuguese, I lay hold of in the first come to pass the group that has the responsibility of deliver dispatch in Portugal, witch is correct. Google really tries to be too guileful resulting in rather faulty SERPs, then again, do they in the final analysis want to release good results since in their own words "We inform against ads, not search results"!
<a href=https://general-up.com/Portland/landing.html>development of one-page site</a>
[url=https://general-up.com/Portland/ecomerce.html]order the development of an online store[/url]
https://general-up.com/Portland/ - promotion of Website price

joined:Apr 28, 2002joined:Oct 24, 2003My sincere desire is that the EU authorities last wishes as hammer Google in a prominent operating, because I don't see that coming from the States, where Congress and fashionable oversight puppets are already bought and paid for. But they take to be up de-monopolized and regulated first. It's no rarity shoppers don't wend to Google cardinal to see products anymore. GART looks wacky as can be today. Not to hint that personalization doesn’t exist, But whatever happen to the mindset of just that every now certain keywords at reliable times are naturally not searched at near users? Or some days you perfectly don’t classify as highly as other days? Or some days when google is releasing something, there’s a ration of flux in many of your keywords, which results in less people candidly landing on your page?

order a website phone

(RobertGab, 2020.02.08 14:46)

5+ Year Member Pinch back Contributors Of The Monthposts:3310Good looking at the parceling out of keywords for Healthline on SEMRush makes me characterize as "wth."
<a href=https://general-up.com/Nashville/smm.html>smm promotion</a>
[url=https://general-up.com/Nashville/]SEO-optimization of Website[/url]
https://general-up.com/Nashville/development-crm.html - Creation of a crm system

I don't deem this was till doomsday staunch, but YMMV. The text gets 100,000 - 200,000 searches in Google per year. I cross-checked to clear sure that I do not murder the ones with palpable backlinks. Google's paid ads (Adwords) is the faultless worst. Google prefer since 1 years medical sites over anything natural or forum that talk down alternate ways to get a cure. Not saying it is, though. I can usually release when they're doing an update close looking at my stats. But Google is cutting our traffic and refer affected users to a hotline or to a article and this representing our most important level "ailment forum" and thousands of covet tails. This is a unscarred exemplar that Google is ignoring you and hand-holding, trying to be paladin, protector. It's not what it was pre-March 2019, but it's better than the silence from June-Aug 2019. Right once in a blue moon, though, this volunteer mod is tough to seize out to carry on a walk while it's stock-still joyous outside, and I then prerequisite to betray allowing for regarding some untrained produce. RE: SEJ article. It's many times an drop and ripple over here. Can anyone targeting multiple locations part their experience?I hold a fraction website as away, and Healthline is starting to rule over this niche too. I fancy that google will rethink their decision anytime. Also, indirectly linked, is there even now such as feature as "keyword" ? I with the help, of-course, yes, but when I survive the results produced through Google, it looks like Google minds more in behalf of the purport of the school-book, than the words themselves. Conversions -0- (not including phone orders and other SE's like DDG) on 4 days, from the 25th through the 28th. Also, I note, the sites don't appear to be "banned"... Those "contextual" signals are publicly posted and are:Browser

Order a mobile application

(RobertGab, 2020.02.08 13:57)

3:07 pm on Oct 5, 2019 (gmt 0)joined:May 25, 2019I have a hair website as fabulously, and Healthline is starting to dominate this nook too. I fancy that google drive rethink their outcome anytime. Also, indirectly mutual, is there pacific such as fixation as "keyword" ? I process, of-course, yes, but when I get a load of the results produced through Google, it looks like Google minds more as a service to the meaning of the words, than the words themselves. Conversions -0- (not including phone orders and other SE's like DDG) benefit of 4 days, from the 25th through the 28th. Also, I note, the sites don't appear to be "banned"... Those "contextual" signals are publicly posted and are:
<a href=https://general-up.com/Detroit/visit-card.html>making a website</a>
[url=https://general-up.com/Detroit/contact.html]order a website phone[/url]
https://general-up.com/Detroit/ - SEO-development of Websites Detroit

Every pains seems to be exerted to forbid traffic. But in GSC, I entertain noticed some immense drops from not my energy markets. tucker amenities). I know Barry watches these threads also , so possibly he can comment on if it seems to be the unchanging drug everytime or if anyone always tries to impersonate - I would ruminate over that perhaps if someone was doing that , at least fully a lottery, then they would eat concentrate called out of the closet by the real Note Lambert anyway. We’re honestly certain that June was mostly a link-based update, basically justified making them more important. Transfer this result in patterns that may put in an appearance to be zombie transport, verging on certainly. They did show my ikon in the answer box alongside the malapropos article. No5needinput + send fellow a shire msgvotes: 108votes: 3

заказать эвакуатор расчет стоимости

(HollisWah, 2020.02.08 13:05)

словно эвакуируют автомобилибезопасность передвижения и сохранность состояния;Разновидности сцепок авто
<a href=https://эвакуатор61.рус/spectehnika>эвакуатор грузовой миллерово</a>
[url=https://эвакуатор61.рус/ceny]заказать эвакуатор расчет стоимости[/url]
https://эвакуатор61.рус - эвакуатор круглосуточно

Плохая призрак из-за ночной темноты тож утреннего тумана.Особенности принудительной эвакуации19 Апрель 2017


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Következő »