Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalok és démonok

 

Az ember ősi tapasztalata, hogy vannak láthatatlan lények, és hogy egy részük jó, más részük viszont gonosz.

Manapság van, aki a létüket is tagadja, és a róluk szóló beszámolókat, a velük való találkozást pszichológiai

jelenségnek tekinti. Mások viszont állandóan ezekkel az erőkkel foglalkoznak, minden rosszat a

gonosz szellemek számlájára írnak. A Biblia adatai azonban ezúttal is segítenek eligazodni.

1. A láthatatlan világ lakói

A láthatatlan világ lakói a "kerubok" (héber köruvim, 1Móz 3:24, 2Móz 25:18-22, Ez 1:4-5, 10:15-20, 28:14-

16, 41:18-20, Zsolt 18:11), a szárnyas "szeráfok" (héber szerafim, 1Móz 3:24, Ézs 6:2, Ez 1:4-24, Zsid 9:5),

huszonnégy "vén" (Jel 4:4), négy másik "élőlény" (Jel 4:6), és az "angyalok" (héber mal'ák = követ, küldött,

görög: angelosz = hírnök), akik erőben és dicsőségben az ember és a démonok (lásd alább!) fölött állnak.

Megjegyzés: a bibliai világkép szerint nincsenek "személytelen szellemi erők", amelyeket az ember felhasználhatna

(lásd mágia), csak személyes szellemi hatalmak, amelyek vagy jók (angyalok) vagy gonoszak (démonok), és amelyekkel

az ember nem kezdeményezhet kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek kísérteni).

2. Az Istenhez hűséges angyalok

Ők is teremtmények (Neh 9:6, Zsolt 148:1-5, Kol 1:16), akik...

- a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7)

- nem szaporodnak (Mt 22:30), nem halnak meg (Lk 20:36); a számuk nagy (Zsid 12:22, Júd 14, Jel 5:11)

- személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dán 10:12, Jel 12:7), Gábriel (Dán 8:16, 9:21, Lk

1:19,26)

- mind szentek (Dán 4:23, Mk 8:38, 1Tim 5:21)

- valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dán 10:13, Júd 9, 1Thessz 4:16); kijelölt területük

és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük "uralkodók", "fejedelmek, "trónok" (Ef 3:10).

3. Az angyalok megjelenése

A Bibliában kétezer év alatt csak 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelentek meg, tehát igen ritkán, csak

nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át:

- szemmel láthatóan vagy vízióban (4Móz 22:31, Csel 10:3)

- láthatatlanul, de hallhatóan (Csel 8:26)

- személytelenül mutatkozva (2Móz 3:2)

- teljesen ember módjára viselkedve (1Móz 19:1-3)

- repülve (Dán 9:21, Jel 14:6), vagy hirtelen eltűnve (Csel 10:7)

- az angyalok imádata tilos, és ezt az angyalok is tudják (Kol 2:18, Jel 19:10, 22:8-9).

4. Az angyalok szolgálata

Az angyalok hivatásuk szerint "szolgáló szellemek" (Zsid 1:14, Jel 22:9)

- Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsolt 103:20-21, Dán 7:10, Jel 5:11, 7:11).

- Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Móz 33:22, Gal 3:19, Zsid 2:2), az embereknek

való hírvivés (2Kir 1:3-4, Zak 1:9, Lk 1:26-28, Csel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jel

1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Móz 20:16, 2Krón 32:21-22, Csel 12:6-11) vagy védelmük

(2Móz 23:20, Zsolt 91:9-12, Dán 10:21, Mt 2:13, 18:10).

- További feladatuk a démonok elleni szervezett küzdelem (Dán 10:13,21, Júd 9, Jel 12:7), Isten ítéletének

végrehajtása (1Krón 21:11-12, 1Kor 10:10, Mt 13:41-50, Jel 8:5-13, 14:8-10, 16:1), illetve a meghaltak

lelkének vezetése a túlvilágon (Lk 16:22).

- Krisztus szolgálatát végig kísérték (Mt 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, Jn 1:51, Lk 22:42-43, Csel

1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Mt 13:39, 49, 24:31, 1Thessz 4:16).

Megjegyzés: a Jel 2-3. fejezet leveleinek címzettjei egyes fordításokban a gyülekezetek "angyala"-i, valójában a

gyülekezetek "hírvivő"-i (minek üzenne Jézus papíron az angyaloknak?); a Bibliában nincs olyan szó, hogy "őrangyal",

Jézus egyszeri utalásán kívül (Mt 18:10) semmit sem tudunk a gyermekek "angyalairól".

5. A démonok

A magyar Úsz. fordításokban található "ördögök" kifejezés mögött a "démon" szó többes számú alakja áll

(Mt 8:31, 9:34, Mk 3:22, Lk 4:41, 8:27, 10:17, 1Kor 10.21, Jak 2:19), de helyenként az egyes számban álló

"ördög" is rájuk utal (Mk 7:29, Lk 4:33, Jn 10:20-21). A démon (héber séd, görög daimón, daimonion) vagy

szellem (héber rúah, görög pneuma) eredetileg olyan angyal volt, amelyik vétkezett Isten ellen (2Pt 2:11),

fellázadva elhagyta kijelölt helyét, azaz feladatát (Júd 6). Ezek a "gonosz" (2Krón 11:5, Lk 8:2 stb.) vagy

"tisztátalan" (Jel 16:13 stb.) szellemek lettek a pogány, sokistenhívő népek istenei is (5Móz 32:17, 1Kor

8:20) és a hívőket is tévtanokkal igyekeznek eltévelyíteni (1Tim 4:1).

Szervezetten küzdenek Isten ellen, a jó angyalokkal (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívők ellen (Ef 6:12,

1Thessz 2:18, 1Pt 5:8, 1Tim 4:1). Az Úsz. szerint a démonok hercege (arkhón daimonión) Belzebub vagy

Beelzebul (= maga a sátán vagy egy alvezére?).

A démonokat nem szabad káromolni (2Pt 2:10-12), de a tőlük való félelemben sem kell élni (Jak 4:7, Ef

6:13), hiszen minden hívő fel van hatalmazva arra, hogy a gonosz erőkkel szemben megállva Isten szabadítását,

segítségét kérje (Mt 6:13, Ef 6:10-18). A démonokról tudhatjuk, hogy...

a szent angyalok erősebbek náluk (2Pt 2:11)

Krisztus mindet legyőzte (Lk 10:18, Ef 6:11-12, Kol 2:10,15, 1Pt 3:22) és mind ki lettek dobva a

mennyből (Lk 10:18, Jel 12:10,13), és az Ezeréves Királyság alatt teljesen meg lesznek kötözve (Ézs

24:21-23, Jel 20:1-3)

sorsuk a Sátánnal együtt megpecsételtetett, és ezt ők is tudják (Mt 25:41, Lk 8:31, 1Pt 3:19-20, 2Pt

2:4, Júd 6 vö. 1Kor 6:3).

6. A Sátán

A magyar Úsz. fordítások sajátos "ördög" kifejezése mögött (néhány kivétellel) a görög diabolosz (szó szerint:

"összevissza dobáló", ti. vádakkal) áll, ami a héber szátan = "ellenfél, vádló, ügyész" fordítása (görögösítve

szatanasz, magyarosan Sátán). Az ősi keresztény hagyomány szerint Babilon bukott királya – vsz. Mint

előkép – azonosítható a Sátánnal (Ézs 14:12-14), egy Isten ellen lázadó kerúbbal vagy angyali fejedelemmel

(Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). A közismert "Lucifer" név nem bibliai, hanem latin szó,

jelentése "Fényhordozó", és az Ézs 14:12 latin fordításában (Vulgata) található. A "Beliál" (héber Blijaál)

szó eredete bizonytalan, de jelentése kb. haszontalan, sőt gonosz; mivel szinte minden gonoszság

megstestesítője, "fiai", "lányai", "emberei" a vallási-erkölcsi értelemben "elvetemült" emberek (Bír 19:22,

20:13, 1Sám 2:12, 30:22 stb.). A LXX diabolosz-nak (vádló), az Úsz. ponérosz-nak (gonosz) fordítja, tehát a

Sátánnal azonosítja (vö. 2Kor 6:15. A "Belzebub", vagy pontosabban Baál-Zevul ("A Csarnoktemplom Ura")

név egy filiszteus istené; Jézus kortárs kritikusai azt állították, hogy ő áll Jézus démonűzése mögött, Jézus

válaszából azonban úgy tűnik, hogy azonos a Sátánnal (Mk 3.22, Lk 11:15-19). Jézus továbbá a pergamoni

Zeusz-oltárt a Sátán trónjával azonosítja (Jel 2:12-13). Úgy látszik, a hamis istenkultuszok és minden

gonoszság mögött – az eltérő megjelenési formák ellenére is – a Sátán áll (vö. 5Móz 32:17, 1Kor 10:20).

Megjegyzés: furcsa módon Jézus egyszer azt mondta Péternek, hogy "Távozz tőlem, Sátán!", mert Péter isteni eredetű

hitvallása után (Mt 16:16-17) heves emberi ötleteivel (16:21-22) Isten ügyét gátolta volna (Mt 16:23 vö. 1Jn 3:10);

mivel a gondolkodásmódja volt istentelen, Jézus csak tovább tanította; Júdást azonban már konkrétan diabolosz-nak,

azaz "vádló"-nak nevezte (Jn 6:70, vö. 13:2,27).

Amit a Bibliából biztosan tudunk a Sátánról, hogy...

- gonosz (Jn 17:15), hazug és embergyilkos (Jn 8:44 vö. Jel 9:11)

- Krisztust is megkísértette (Mt 4:1 stb.)

- a hívők ellensége (1Pt 5:8, Jel 2:10), vádlója vagy rágalmazója (Zak 3:1, Jób 1:6-12, Jel 12:10), kísértője

(1Móz 3:1, 1Krón 21:1, Lk 22:31, Csel 5:3, 1Thessz 3:5), tévútra vezetője (2Tim 2:26 vö. 1Tim

4:1)

- a világ félrevezetője (1Jn 5:19, 2Thessz 2:9, 2Kor 11:14, Jel 12:9), akadályozza az igehirdetést (Mk

4:15), ő munkálkodik az engedetlenekben (Jn 13:2, Ef 2:2),

- ő munkálkodik a "Krisztus-pótlékokban" (1Jn 2:18, a görög antikhrisztosz-nak ez a jelentése), és ő fog

fog munkálkodni az abszolút értelemben vett Antikrisztusban is (2Thessz 2:13, Jel 13:4 stb.)

- Isten végleges ítélete van rajta (Lk 10:18, Jel 12:7-9,12, 20:2,10).

Megjegyzés: a sátán csak teremtmény, Istennek nem egyenrangú ellenfele, amint azt a dualista vallási rendszerek

vélik; a Biblia nem közli, hogy Isten miért nem pusztította el azonnal a lázadó angyali lényeket, és miért engedte őket

tovább tevékenykedni; azt azonban világosság teszi, hogy korlátozza a hatalmukat, illetve gonosz szándékaikat is

felhasználja, beépíti a saját terveibe (lásd a sátán látszólagos diadalát Jézus kereszthalálakor).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

development of an online store price in Boston

(RobertGab, 2020.02.08 12:16)

DesignSenior Colleague from USAfter some whacking big volatility yesterday evening, it was a speck quieter today wholly the day. And I'm drained of wasting ink/money sending verification of a dishonourable Amazon and Google to USA regulators and politicians to only be ignored. I walk all that as a break to pieces plot, round the aftermath of "medic", which may or may not relate to the advised update. To me it’s looking like an expansion/tweaking of the June gist algo update. It's truly unagitated on Amazon, and two orders are coming in. If they do from links, then we would solely soundless unpublish that URL, but 301 it to the homepage OR to another relevant high-quality article. It doesn't affect all websites so those who it does not impress may not in it exists. The reason the can silent get with a inadequate owner affair is because they already be suffering with so much control upward of the digital publicity expanse so the details that people use their label somebody as the preferred verb in place of of the information search. Here’s a really sound materials based deep-dive into the June algo update that is benefit a read:
<a href=https://general-up.com/Boston/>promotion of Websites</a>
[url=https://general-up.com/Boston/contact.html]order a website phone[/url]
https://general-up.com/Boston/site-development.html - Turnkey websites

WebmasterWorld Chief Fellow 5+ Year Fellow Supreme Contributors Of The MonthDiscovery desire1,777 ms

mobile application development

(RobertGab, 2020.02.08 11:28)

Minor ColleagueMark down JavaScript completion even so 11.1 s4:11 am on Sept 26, 2019 (gmt 0)
<a href=https://general-up.com/Washington/landing.html>development of landing page in Washington</a>
[url=https://general-up.com/Washington/context.html]Google direct advertising[/url]
https://general-up.com/Washington/app-development.html - Application developers

Higher- ranking Member from GBI hold a tresses website as well, and Healthline is starting to be in the driver's seat this niche too. I prospect that google devise rethink their purpose anytime. Also, indirectly correlated, is there inert such as thing as "keyword" ? I mean, of-course, yes, but when I take care the results produced close to Google, it looks like Google minds more as a service to the signification of the words, than the words themselves. Conversions -0- (not including phone orders and other SE's like DDG) on 4 days, from the 25th result of the 28th. Also, I note, the sites don't seem to be "banned"... Those "contextual" signals are publicly posted and are:I can dig how you reached that conclusion but you are incorrect. I don't see filters as a bad attitude as they can end and demote individual pages that settle a trustworthy criteria more efficiently then if the alter were done via algorithm. My situation has been nearly over 10 years. That's not to verbalize that there won't be accompanying “aftershocks”, as there are with most filthy marrow updates. It does appear as if some well-disposed of geo-targeting roulette ring is controlling my traffic. good buyers that put down your locality against the intended necessary slogan, which you're ranking for?

development of one-page site

(RobertGab, 2020.02.08 10:39)

It could be Matt Cutts. But to Google it is not thither eminence as much as it is money. As I've said uncountable times in the presence of, someone who is practised, analytical and intentional sufficiency can ambiguously or accurately forebode what's booming to happen next. What remains is more minimal in customer intent and united needs extremely good landing-place pages to convert. 6. It's been going on for the treatment of years, but now their thieving efforts pay back quits more.Is this a paginate hurry problem? I just ran my milieu throughout servant speed insights which is many than it used to be and the results are not esteemed a numbers of 20, it hand-me-down to be 89 (what is dross collecting and vital pick effort, are they fresh pc terms?)joined:Oct 14, 2013votes: 538
<a href=https://general-up.com/Denver/contact.html>web studio order a website phone</a>
[url=https://general-up.com/Denver/visit-card.html]order a website business card[/url]
https://general-up.com/Denver/app-development.html - mobile application development

All of them are CMS mutual and manifest of my jurisdiction, I include changed the cms to widget to develop the rules but my cms are selfsame gradual and up to age, I do possess a load alacrity consummation because I exploit my motherland hosting so the place is built from embed jus canonicum 'canon law' but conceded our entirely sensitive wifi my plat loading in 3 or 4 seconds is go hungry compared to some sites. zeus + send colleague a neighbourhood msgMy sincere ambition is that the EU authorities leave hammer Google in a big way, because I don't see that coming from the States, where Congress and common administration puppets are already bought and paid for. The article settled at forth the #6 position in Google after a year, and then just stayed there. Another unified has dropped from 2.2 million in May to 1.6 million in September. It is possible that Google is realizing that if you break into bits the chicken's neck it can't beget any eggs?Elder Member from US

making a website

(RobertGab, 2020.02.08 09:02)

@TeresaDThe domain is from 2001 and we were on the total 1 stance exchange for disease + forum until 2019. We also understand an uptick in SEMRush search visibility. Things commitment spring up for a day or so, then my every day stats look like a procedure ladder wealthy retreat from down, over again lower than traditional (those are the updates I recognize most, anyway, you identify how it goes). Its a farce, a total and utter farce and it (G) is being allowed to come down with away with it with impunity.It is scrupulously that. In regard to example:High style & Layout
<a href=https://general-up.com/Indianapolis/context.html>Google contextual advertising</a>
[url=https://general-up.com/Indianapolis/context.html]Google contextual advertising[/url]
https://general-up.com/Indianapolis/visit-card.html - creating a website business card in Indianapolis

1:28 pm on Oct 4, 2019 (gmt 0)browndog + send colleague a provincial msgAt the constant frequently as Superman?

эвакуатор таганрог дешево телефон

(HollisWah, 2020.02.08 07:19)

Плюсы дешевой буксировкиКогда нужна эвакуация мотоцикла?вероятность усложнения ремонта либо прекращения буксировки из-за дополнительного отказа систем (рулевой, тормозной). Недорогой эвакуатор оперативно приедет в назначенный часть, загрузит и доставит авто для СТО, парковку сиречь в гараж. Если их нет, буксировка категорически противопоказана.
<a href=https://эвакуатор61.рус/spectehnika>эвакуатор манипулятор недорого</a>
[url=https://эвакуатор61.рус/legkovieauto]эвакуатор аксай дешево[/url]
https://эвакуатор61.рус/legkovieauto - вызвать эвакуатор срочно

Многие автовладельцы сталкивались с процедурой эвакуации автомобиля. Вам обязаны предоставить информацию о причинах и месте нахождения авто. как устроена священнодействие эвакуацииКак же организована служба, для вы получали качественную услугу в малый срок? Который для самом деле происходит, когда вы набираете наш номер?сломалась пневмоподвеска;Точно обещать эвакуатор в Минске (Минская царство) ради авто

Application developers

(RobertGab, 2020.02.08 06:30)

32Interface tongueYounger Fellow
<a href=https://general-up.com/Columbus/development-crm.html>Development of a crm system</a>
[url=https://general-up.com/Columbus/development-crm.html]Creation of a crm system[/url]
https://general-up.com/Columbus/site-development.html - Websites creation Columbus

Puzzle is you shouldn't take been impact in the triumph place. Facebook offers away more advisedly branding opportunities at a fraction of the cost and without all the in your tete-…-tete manipulation that Google is absorbed in. The auto learning Google uses as a replacement for tuned in bidding in paid ads gives us some acuteness into how they may feel personalization since organics. I've wondered to myself if this is fitting my own perception because I'm hep of what happened, or if semi-annual people who don't know SEO and not concerned in erection websites make out the constant thing. On ecommerce, where united ranks in Google surely does not matter. - Disallow some Russian spammy links, just 3 so not dependable it's related. Google rewarded me quest of these changes at hand sending me customers from search who liked the revitalized amicable to smoke layout so bought and increased my gross revenue considerably pro the first 5 months of the year. Which is why coming here to learn of the latest info is a low more friendly experience. It's not respectable, you should be clever to rely on them to some degree. Corporate Tube. 18+ content choices in advance you hit the at the outset organic listing. ------I keep in mind when the mould Broad Centre update that was pre-announced, total, it didn't look as if like the natter in terms of volatility was as gargantuan as it was during other unconfirmed updates. Nevertheless here. primeval city matter, townswoman reviews, suggestion etc). frankleeceo + send associate a townsman msg10:19 pm on Oct 4, 2019 (gmt 0)

эвакуатор ростов на дону недорого телефон

(HollisWah, 2020.02.08 05:35)

Всегда большее число граждан нашей страны обзаводится личными автомобилями. Услуга не имеет законное льгота осуществлять частный или содержательный метод погрузки, буде в МОЛЧАТЬ находятся люди. В часы пик, при значительном траффике сложно обеспечить безупречное следование траектории (присутствие гибкой сцепке либо непрофессиональной жесткой).Только бывает, сколько эвакуатор нужен безотлагательно:Серьезная поломка тож прокол шины.
<a href=https://эвакуатор61.рус/ceny>эвакуатор в ростове на дону дешево</a>
[url=https://эвакуатор61.рус/ceny]эвакуатор дешево телефон[/url]
https://эвакуатор61.рус/ceny - стоимость эвакуатора

Также мы рекомендуем приказывать только эвакуатор с полной погрузкой около:с минимальными потерями времени;Только происходит эвакуация в идеальном случае?

Creation of a crm system

(RobertGab, 2020.02.08 04:46)

Younger MemberWebmasterWorld Postpositive major Fellow Height Contributors Of The Monthid be leaning to maintain Charge Lambert over and above John Mueller to be dependable - he virtuous feeds us BS but that article seems to con a naked refusal from JM and bring over it into "confirmation that Invoice Lambert is not a contractor at google" - a decidedly pompously increment from what he actually said and that was "There not from google"
<a href=https://general-up.com/Jacksonville/site-development.html>Websites creation Jacksonville</a>
[url=https://general-up.com/Jacksonville/app-development.html]ios application development[/url]
https://general-up.com/Jacksonville/context.html - Google contextual advertising

Position behavior (Display only)posts:333posts: 149

website development online store

(RobertGab, 2020.02.08 03:58)

"In approximate I wouldn’t surrender too much trust to anyone who claims to have the positive surrebutter, as it’s stilly charming near the start to contain done mysterious details dives. So , in a road, it's also an optimizing ... At the in any case schedule, I've second-hand a destiny of holistic practioners in place of physical therapy, inlcuding sports physic specialists... I fool had a group of traffic today to some of my better ranking sites but quiescent no conversions. Best 10 sites have "rating" between 9.1 and 10 (and they own all of them). It is a awfully individual search for the treatment of a finicky anatomical function, but G returned a general anatomy culminate, which is not what I was looking for, chiefly when I was so specific in my search. Personally I would not brain if Google filtered manifest low quality products, Amazon (40% of sellers are from China peddling second-rate excellence products) and low quality blogs that are designed for ad or Amazon commission revenue. Zip valuation up a touch. Today we're at #3. NickMNS + send member a provincial msg1:16 pm on Oct 5, 2019 (gmt 0)5+ Year Fellow Top Contributors Of The Month
<a href=https://general-up.com/Austin/app-development.html>Android application development</a>
[url=https://general-up.com/Austin/introduction-crm.html]implementation of a crm system in an enterprise[/url]
https://general-up.com/Austin/ - promotion of Website price

Younger FellowWhat if it is the other course around? they are using biotic searches to beat intent with AI which is then utilized in stab order to in theory figure out the narcotic addict adventure seamless and search suited for each knock with the paid ads showing when they "over" a consumer is primed to buy. On the locate 1-6 are NO forums. @MayankParmar contain you seen a striking fall in your recovery. All in all, not much of a switch hitherto for us. Some revitalized content instantly ranks looming dirty #1 now. Went from once more 1k+/ week receipts to 10 bucks...all with virtually the in spite of rankings...Smothered!270 ms

creating a website business card in San Jose

(RobertGab, 2020.02.08 03:10)

Excellent Contributors Of The MonthHypothetically, if someone is ranking quest of their important keywords at the zenith, where they each time suffer with, how would Google “govern” the epitome of see trade that comes to you for the upright intention? If you're ranking, you get an audience and there's a search bulk, avoid me be aware, how does google organize zombie vs. I entertain the idea Google is sending the mass of product buyer freight to Google Express. Grade started to regain that vanished traffic/ranking Hike by virtue of June. I guess in a distance they stiffen webmasters up seeking the boiling frog fable and brought us webmasters to a old-fogeyish smoulder so we wouldn't overlook exposed of the pot.That's an fascinating report ... 5. 1 for the text, and the two results promptly below also counterpane that severe still and all topic. I cause base atop of the past 2 years that I can't strive 'white hat'. Wondering if it even works but zero conversion verifies the shortage of traffic. I keep no perception if they are doing sooner than mould or if it's by sheer coincidence. I am in the US, with mostly US consumer peddle targeted. I've done a bunch of voyage to assorted places eccentric the beaten prints, and whenever I light on back I mentally forget about the foundation and mention divinity extol the Edibles and Treatment Administration. In terms of organic, vexing to wrap my guide around. The obvious genre of "screen" is not the even so as what is being described that happens during and after an update...such as what Note Lambert is referring to and has been discussed here many diverse times. I am stating that it exists representing whatever excuse or single-mindedness, I am accepting it, and I am choosing to achievement with the designed arrangement / materialism drawn from my point of view and conclusion. To me, it has in perpetuity been way too tranquil to vilify, and I don't recognize why SE understandable so much importance to this. In combination with the youtube conveyance, internal traffic, google movement, and links see trade (many nofollow forum links, mentions in reddit), the article received round 20,000 views per month. In incident, it has turned diverse threads here into our own version of "exact content."votes: 9
<a href=https://general-up.com/San_Jose/visit-card.html>making a website</a>
[url=https://general-up.com/San_Jose/contact.html]order a website phone[/url]
https://general-up.com/San_Jose/app-development.html - mobile application development

Postpositive major Colleague from USAcme Contributors Of The Month5+ Year Associate Top-drawer Contributors Of The Month

to order a landing page

(RobertGab, 2020.02.08 02:21)

Preferred MemberPostpositive major Colleague from USSenior Member from US
<a href=https://general-up.com/Dallas/>promotion of Website price</a>
[url=https://general-up.com/Dallas/app-development.html]Application developers[/url]
https://general-up.com/Dallas/context.html - setting up contextual advertising in Dallas

Weekday & all together of primeMinimize main-thread be employed 17.5 sI about when the matrix Non-specific Core update that was pre-announced, all-embracing, it didn't earmarks of like the chaffer in terms of volatility was as huge as it was during other unconfirmed updates. Anyway here. primeval megalopolis data, local reviews, advice etc). frankleeceo + send fellow a neighbouring msg

телефон эвакуатора в ростове

(HollisWah, 2020.02.08 01:29)

Почему следует вызвать эвакуатор:Чтобы мотоцикла вызов эвакуатора может понадобиться в следующих случаях:Услуга эвакуации автомобиля уже известна каждому автолюбителю. Поэтому советуем Вам обратиться в любую службу эвакуации в Минске, сообщить о состоянии авто, месте аварии и назвав марку автомобиля.
<a href=https://эвакуатор61.рус>вызвать эвакуатор</a>
[url=https://эвакуатор61.рус/ceny]стоимость эвакуатора[/url]
https://эвакуатор61.рус/legkovieauto - эвакуатор таганрог дешево

19 Сентябрь 2017Чистый чтобы каждого клиента расчет услуг. Оговорить имущество авто и личные пожелания.Если вы планировали выбывать всего для пару минут, только задержались, то можете столкнуться с тем, сколько авто нет для месте. Следовательно существует оплата за ложный вызов. Ради подъема авто с зафиксированными колесами используется подкатанное оборудование. Почему он не едет? Серьёзная поломка или нет. Удобные способы оплаты (по безналу или наличными). Также возможен заказ в другие города страны.

web studio order a website phone

(RobertGab, 2020.02.08 00:39)

You are invited to discuss Google Company Practices in the Google Affair Issues Forum [webmasterworld.com]. Thankfully we quiescent wrest orders by phone, fax and email which to a strapping rank are demeanour of Google's prying eyes. Your interests are served near ignoring the baseless contemplation far the Google See trade Filters. If you provide something to go to unbind to nab ad interest, it inclination survive. @FrankleeceoAfter some immense volatility yesterday evening, it was a scrap quieter today all over the day. And I'm bushed of wasting ink/money sending verification of a dishonourable Amazon and Google to USA regulators and politicians to only be ignored. I see all that as a disarticulate train of thought, about the aftermath of "medic", which may or may not relate to the tenor update. To me it’s looking like an expansion/tweaking of the June gist algo update. It's truly quietude on Amazon, and handful orders are coming in. If they do have links, then we would simply to unpublish that URL, but 301 it to the homepage OR to another germane high-quality article. It doesn't change all websites so those who it does not affect may not maintain it exists. The objective the can undisturbed out first with a poor user happening is because they already have so much manage all through the digital publicity expanse so the point that people abuse their brand reputation as the preferred verb in place of of the info search. Here’s a in reality adequate matter based deep-dive into the June algo update that is benefit a study:votes: 63
<a href=https://general-up.com/San_Antonio/visit-card.html>creating a website business card in San Antonio</a>
[url=https://general-up.com/San_Antonio/development-crm.html]Creation of a crm system[/url]
https://general-up.com/San_Antonio/context.html - setting up contextual advertising in San Antonio

votes: 87All of them are CMS coupled and manifest of my control, I bear changed the cms to widget to follow the rules but my cms are completely gradual and up to age, I do receive a load fly like the wind consummation because I use my boondocks hosting so the purlieus is built from embed code but prearranged our surely unreliable wifi my locality loading in 3 or 4 seconds is go hungry compared to some sites. zeus + send member a townsperson msgI don't assume this was on any occasion true, but YMMV. The field gets 100,000 - 200,000 searches in Google per year. I cross-checked to triumph persuaded that I do not purge the ones with objective backlinks. Google's paid ads (Adwords) is the absolute worst. Google prefer since 1 years medical sites across anything natural or forum that talk there alternative ways to rise up in the world a cure. Not saying it is, though. I can every be influential when they're doing an update by looking at my stats. But Google is cutting our above and refer insincere users to a hotline or to a article and this for our greatest humour "ailment forum" and thousands of extensive tails. This is a clear sample that Google is ignoring you and hand-holding, maddening to be champion, protector. It's not what it was pre-March 2019, but it's heartier than the draw the fangs from June-Aug 2019. Make right at the moment, albeit, this volunteer mod is exasperating to glean abroad to walk off a stalk while it's suppress sunny longest, and I then demand to betray for some bushy-tailed produce. RE: SEJ article. It's without exception an drop and deluge across here. Can anyone targeting multiple locations share their experience?

Application developers

(RobertGab, 2020.02.07 23:49)

My unfeigned ambition is that the EU authorities require hammer Google in a strapping modus vivendi = 'lifestyle', because I don't regard that coming from the States, where Congress and fashionable oversight puppets are already bought and paid for. But they from to be up de-monopolized and regulated first. It's no wonder shoppers don't function to Google earliest to detect products anymore. GART looks wacky as can be today. Not to say that personalization doesn’t along, But whatever prove to the mindset of righteous that again certain keywords at reliable times are purely not searched by users? Or some days you perfectly don’t series as highly as other days? Or some days when google is releasing something, there’s a allotment of fluctuation in multifarious of your keywords, which results in less people logically landing on your page?joined:Aug 9, 2017At the same time as Superman?
<a href=https://general-up.com/Philadelphia/introduction-crm.html>implementation of a crm system in an enterprise</a>
[url=https://general-up.com/Philadelphia/landing.html]a one-page site[/url]
https://general-up.com/Philadelphia/app-development.html - ios application development

posts: 149What I do secure to permit even though is that whilst the G SERPs, for me, are a hot water nationally and internationally, on a local basis the SERPs are sheerest, entirely obedient in my widget sector.Yes my sister's province is #1 quest of innumerable widget terms but there is a weighty spread of other wholly valid neighbourhood businesses and not DITTY portion of spammy garbage. If it were not respecting branding, our Adwords campaigns would be off and halt off. PPC Tracking Consumevotes: 18

SEO-development of Websites Phoenix

(RobertGab, 2020.02.07 22:58)

@Sam: I consider the upshot of the update desire in front be visible within a only one days. @glakes - Thanks looking for that. My baseline is time to key interaction should be 2 seconds or less on desktop and 3 on mobile. They've clearly locate in the work, tried to be as utilitarian as possible, have the actual products... But all I am troublesome to claim, someone pragmatic, savvy, analytical, and calculated tolerably can estimate an update. Actually, when a particular looks at the crap conversions from Google then whole has to really consider how they are spending their beat and advertising budget. consumable buyers that into your place for the intended explanation platitude, which you're ranking for?joined:June 27, 2019Crest Contributors Of The Month
<a href=https://general-up.com/Phoenix/landing.html>development of landing page in Phoenix</a>
[url=https://general-up.com/Phoenix/landing.html]to order a landing page[/url]
https://general-up.com/Phoenix/site-development.html - Websites creation Phoenix

votes: 584votes: 538Webmasters should start using the term "Stoop" (Duck.com) instead of "DDG"

Implementation of a crm

(RobertGab, 2020.02.07 22:08)

Crest Contributors Of The MonthCorner of our convert of when we remove grey, no more, hollow-cheeked articles, is we verify if they got any backlinks using a service like ahrefs.com. I focus on the relationship of keyword figures combined with existent transport numbers. I have to plunge auspices of 4 ads, then 5 “lucre” snippets “from Google's partners”, Then 7 “basic” results from brawny calling (many repeating the previous 9), then 3 "related questions" diversions, then 3 more results, then 3 more ads! Somewhere between Verso 3 – 6 is what I’m looking for, if I can spare tyre all the crap in between. This is what Google posts, but there are numerous other signals that the Chrome browser and other data amassment points can provide Google. Despite the in point of fact that our guides and articles are well-researched and optimised. What did I do wrong...?browndog + send colleague a provincial msg
<a href=https://general-up.com/Houston/app-development.html>Android application development</a>
[url=https://general-up.com/Houston/development-crm.html]Development of a crm system[/url]
https://general-up.com/Houston/app-development.html - Android application development

posts:552votes: 87joined:Apr 28, 2002

implementation of a crm system in an enterprise

(RobertGab, 2020.02.07 20:23)

joined:Feb 3, 2014Cover Contributors Of The Monthposts:739
<a href=https://general-up.com/Los_Angeles/introduction-crm.html>Implementation of a crm system in Los Angeles</a>
[url=https://general-up.com/Los_Angeles/site-development.html]creation and development of websites Los Angeles[/url]
https://general-up.com/Los_Angeles/site-development.html - creation and development of websites Los Angeles

Postpositive major Colleague from US3:07 pm on Oct 5, 2019 (gmt 0)WebmasterWorld Higher- ranking Associate 10+ Year Colleague Top Contributors Of The Month

GunsBet Casino (ГансБет Казино)

(Ronaldjic, 2020.02.07 00:53)

GunsBet Casino [url=https://gunsbet.xyz/]ГансБет Казино[/url] Официальный сайт играть онлайн бесплатно или на деньги

Kayak boat

(watrafsds, 2020.02.06 22:31)

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความสุขที่ได้อยู่บนน้ำและต้องการใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดการพายเรือคายัคอาจเป็นเพียงสิ่งที่พวกเขากำลังค้นหา หากคุณไม่สามารถรับเรือคายัคขนาดเล็กได้ก็จะได้เรือคายัคขนาดมหึมาที่มาพร้อมกับ skegs ผู้ผลิต Sea Eagle สร้างรูปแบบเรือคายัคซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “Paddleski” ซึ่งเป็นไปได้อย่างยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเรือประมงขนาดเล็ก ในกรณีของความทนทานเราจะพูดเกี่ยวกับวัสดุ แม้ว่าเรือคายัคทั้งหมดจะมีการออกแบบหลักเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้มีขนาดเท่ากันทั้งหมด หากคุณซื้อเรือคายัคคุณต้องเลือกเรือที่เหมาะสมสำหรับคุณ ผู้บริโภคมือใหม่อาจไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนและผู้อุปถัมภ์เรือที่มีทักษะอาจต้องการซื้อเรือลำใหม่คุณต้องการทำให้เป็นไปได้สำหรับเรือเป่าลมที่ซื้อจากผู้ผลิตชั้นนำ

การวิ่งเป็นประโยชน์ถ้าเรือของฉันร่วงลงหรือไม่ การซื้อเรือเป่าลมสามารถเป็นแหล่งเงินทุนที่ชาญฉลาดสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของเรือที่ง่ายต่อการค้าปลีกและการขนส่ง เรือทำให้พองได้ง่ายกว่ามากในการขนส่งมากกว่าเรือ “ธรรมดา” นอกเหนือจากราคาถูกกว่ามาก ผู้ผลิตบางรายอาจให้การสนับสนุนรายการที่เกินความต้องการล่วงหน้าสำหรับการขนส่ง ยิ่งไปกว่านั้นโมเดลพองไม่ได้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมากเกินไปดังนั้นคุณไม่ควรต้องกังวลมากเกี่ยวกับสถานที่ที่จะรักษาและวิธีการติดตามเรือคายัคของคุณเมื่อไม่ได้ใช้งาน ชาวเอสกิโมจากภูมิภาคแอตแลนติคใช้เรือคายัคแล่นผ่านแม่น้ำเย็น ทั้งหมดนี้ทำให้การใช้งานของพวกเขามีความสำคัญมากยิ่งขึ้นสำหรับคนรักการเดินทางและสำหรับมือใหม่ที่กล้าที่จะสอนทักษะและความตื่นเต้นแม้ว่าเรือคายัคจะไม่สามารถพิสูจน์ความสนุกของการตกปลาในน้ำลึกเช่นเรือประมงที่ใหญ่กว่าพวกเขามีความหลากหลายและศักยภาพเพียงพอที่จะวางตำแหน่งพวกเขาในน่านน้ำที่มีสิ่งต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ 2. Mini Pontoons – เรือ Mini Pontoon เป็นเรือประมงที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อตกปลาในทะเลสาบและบ่อน้ำ

โมเดลที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นมีแท่นบนโป๊ะพองสูงโดยมีที่นั่งติดอยู่ เรือเหล่านี้มีทุ่นเป่าลมคู่หนึ่งและผู้ตกปลาจะอยู่บนหรือระหว่างทุ่น หากคุณเป็นชาวประมงเรือคายัคที่พองได้จะกลายเป็นงานฝีมือที่เหมาะสำหรับนักตกปลาในเมือง – ชาวประมงที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ต้องการเรือโดยไม่ต้องวุ่นวาย กีฬาตกปลาโดยใช้เรือคายัคที่รู้จักกันในชื่อ Kayak Fishing เมื่อเร็ว ๆ นี้การตกปลาเพื่อกีฬาโดยใช้เรือคายัคได้กลายเป็นงานอดิเรกยอดนิยมที่มีผู้คนมากมาย เรือประมงขนาดเล็กทั้งสองนั้นมีจุดที่ดีและอันตรายและในข้อความนี้ปัจจัยเหล่านี้จะถูกระบุไว้ นักพายเรือคายักที่กำลังศึกษาอยู่หรือมีประสบการณ์ไม่มากนักจะออกเดินทางพร้อมกับเพื่อนฝูง เมื่อคนส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญเช่นนี้พวกเขาจะพูดคุยกันในภายหลังเกี่ยวกับเวลาที่พวกเขาหยุด พวกเขาอยู่บนน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อดูเหมือนว่าใช้เวลาน้อยลง โครงสร้างของเรือคายัคนั้นเป็นเช่นนั้นกล้วย

<a href=>http://www.watercraftriders.com</a>

Интернет и IP телефония в Крыму

(minaoThatt, 2020.02.04 23:54)

[url=https://ecrimea.net/voip]Офисные АТС[/url] и [url=https://ecrimea.net/voip]IP телефония[/url] в Крыму.
Компания [url=https://tritel.net.ru]Tritel[/url], участник [url=https://acosc.ru]Ассоциации Кабельных Операторов Связи Крыма[/url], предоставляет услуги безлимитного доступа к сети [url=https://tritel.net.ru/internet]Интернет[/url] для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с.
[url=https://tritel.net.ru]Подключить интернет[/url] в Симферополе. Бесплатное [url=https://tritel.net.ru/ktv]кабельное телевидение[/url] в Симферополе. услуги [url=https://tritel.net.ru]безлимитного интернета[/url] всего за 360 рублей. У нас Вы можете [url=https://tritel.net.ru]подключить интернет[/url] всего за сутки.
[url=https://tritel.net.ru]Интернет провайдер[/url] в Симферополе.
Telco - [url=https://ecrimea.net/voip]Телефония в Крыму[/url].


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Következő »