Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalok és démonok

 

Az ember ősi tapasztalata, hogy vannak láthatatlan lények, és hogy egy részük jó, más részük viszont gonosz.

Manapság van, aki a létüket is tagadja, és a róluk szóló beszámolókat, a velük való találkozást pszichológiai

jelenségnek tekinti. Mások viszont állandóan ezekkel az erőkkel foglalkoznak, minden rosszat a

gonosz szellemek számlájára írnak. A Biblia adatai azonban ezúttal is segítenek eligazodni.

1. A láthatatlan világ lakói

A láthatatlan világ lakói a "kerubok" (héber köruvim, 1Móz 3:24, 2Móz 25:18-22, Ez 1:4-5, 10:15-20, 28:14-

16, 41:18-20, Zsolt 18:11), a szárnyas "szeráfok" (héber szerafim, 1Móz 3:24, Ézs 6:2, Ez 1:4-24, Zsid 9:5),

huszonnégy "vén" (Jel 4:4), négy másik "élőlény" (Jel 4:6), és az "angyalok" (héber mal'ák = követ, küldött,

görög: angelosz = hírnök), akik erőben és dicsőségben az ember és a démonok (lásd alább!) fölött állnak.

Megjegyzés: a bibliai világkép szerint nincsenek "személytelen szellemi erők", amelyeket az ember felhasználhatna

(lásd mágia), csak személyes szellemi hatalmak, amelyek vagy jók (angyalok) vagy gonoszak (démonok), és amelyekkel

az ember nem kezdeményezhet kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek kísérteni).

2. Az Istenhez hűséges angyalok

Ők is teremtmények (Neh 9:6, Zsolt 148:1-5, Kol 1:16), akik...

- a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7)

- nem szaporodnak (Mt 22:30), nem halnak meg (Lk 20:36); a számuk nagy (Zsid 12:22, Júd 14, Jel 5:11)

- személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dán 10:12, Jel 12:7), Gábriel (Dán 8:16, 9:21, Lk

1:19,26)

- mind szentek (Dán 4:23, Mk 8:38, 1Tim 5:21)

- valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dán 10:13, Júd 9, 1Thessz 4:16); kijelölt területük

és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük "uralkodók", "fejedelmek, "trónok" (Ef 3:10).

3. Az angyalok megjelenése

A Bibliában kétezer év alatt csak 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelentek meg, tehát igen ritkán, csak

nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át:

- szemmel láthatóan vagy vízióban (4Móz 22:31, Csel 10:3)

- láthatatlanul, de hallhatóan (Csel 8:26)

- személytelenül mutatkozva (2Móz 3:2)

- teljesen ember módjára viselkedve (1Móz 19:1-3)

- repülve (Dán 9:21, Jel 14:6), vagy hirtelen eltűnve (Csel 10:7)

- az angyalok imádata tilos, és ezt az angyalok is tudják (Kol 2:18, Jel 19:10, 22:8-9).

4. Az angyalok szolgálata

Az angyalok hivatásuk szerint "szolgáló szellemek" (Zsid 1:14, Jel 22:9)

- Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsolt 103:20-21, Dán 7:10, Jel 5:11, 7:11).

- Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Móz 33:22, Gal 3:19, Zsid 2:2), az embereknek

való hírvivés (2Kir 1:3-4, Zak 1:9, Lk 1:26-28, Csel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jel

1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Móz 20:16, 2Krón 32:21-22, Csel 12:6-11) vagy védelmük

(2Móz 23:20, Zsolt 91:9-12, Dán 10:21, Mt 2:13, 18:10).

- További feladatuk a démonok elleni szervezett küzdelem (Dán 10:13,21, Júd 9, Jel 12:7), Isten ítéletének

végrehajtása (1Krón 21:11-12, 1Kor 10:10, Mt 13:41-50, Jel 8:5-13, 14:8-10, 16:1), illetve a meghaltak

lelkének vezetése a túlvilágon (Lk 16:22).

- Krisztus szolgálatát végig kísérték (Mt 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, Jn 1:51, Lk 22:42-43, Csel

1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Mt 13:39, 49, 24:31, 1Thessz 4:16).

Megjegyzés: a Jel 2-3. fejezet leveleinek címzettjei egyes fordításokban a gyülekezetek "angyala"-i, valójában a

gyülekezetek "hírvivő"-i (minek üzenne Jézus papíron az angyaloknak?); a Bibliában nincs olyan szó, hogy "őrangyal",

Jézus egyszeri utalásán kívül (Mt 18:10) semmit sem tudunk a gyermekek "angyalairól".

5. A démonok

A magyar Úsz. fordításokban található "ördögök" kifejezés mögött a "démon" szó többes számú alakja áll

(Mt 8:31, 9:34, Mk 3:22, Lk 4:41, 8:27, 10:17, 1Kor 10.21, Jak 2:19), de helyenként az egyes számban álló

"ördög" is rájuk utal (Mk 7:29, Lk 4:33, Jn 10:20-21). A démon (héber séd, görög daimón, daimonion) vagy

szellem (héber rúah, görög pneuma) eredetileg olyan angyal volt, amelyik vétkezett Isten ellen (2Pt 2:11),

fellázadva elhagyta kijelölt helyét, azaz feladatát (Júd 6). Ezek a "gonosz" (2Krón 11:5, Lk 8:2 stb.) vagy

"tisztátalan" (Jel 16:13 stb.) szellemek lettek a pogány, sokistenhívő népek istenei is (5Móz 32:17, 1Kor

8:20) és a hívőket is tévtanokkal igyekeznek eltévelyíteni (1Tim 4:1).

Szervezetten küzdenek Isten ellen, a jó angyalokkal (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívők ellen (Ef 6:12,

1Thessz 2:18, 1Pt 5:8, 1Tim 4:1). Az Úsz. szerint a démonok hercege (arkhón daimonión) Belzebub vagy

Beelzebul (= maga a sátán vagy egy alvezére?).

A démonokat nem szabad káromolni (2Pt 2:10-12), de a tőlük való félelemben sem kell élni (Jak 4:7, Ef

6:13), hiszen minden hívő fel van hatalmazva arra, hogy a gonosz erőkkel szemben megállva Isten szabadítását,

segítségét kérje (Mt 6:13, Ef 6:10-18). A démonokról tudhatjuk, hogy...

a szent angyalok erősebbek náluk (2Pt 2:11)

Krisztus mindet legyőzte (Lk 10:18, Ef 6:11-12, Kol 2:10,15, 1Pt 3:22) és mind ki lettek dobva a

mennyből (Lk 10:18, Jel 12:10,13), és az Ezeréves Királyság alatt teljesen meg lesznek kötözve (Ézs

24:21-23, Jel 20:1-3)

sorsuk a Sátánnal együtt megpecsételtetett, és ezt ők is tudják (Mt 25:41, Lk 8:31, 1Pt 3:19-20, 2Pt

2:4, Júd 6 vö. 1Kor 6:3).

6. A Sátán

A magyar Úsz. fordítások sajátos "ördög" kifejezése mögött (néhány kivétellel) a görög diabolosz (szó szerint:

"összevissza dobáló", ti. vádakkal) áll, ami a héber szátan = "ellenfél, vádló, ügyész" fordítása (görögösítve

szatanasz, magyarosan Sátán). Az ősi keresztény hagyomány szerint Babilon bukott királya – vsz. Mint

előkép – azonosítható a Sátánnal (Ézs 14:12-14), egy Isten ellen lázadó kerúbbal vagy angyali fejedelemmel

(Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). A közismert "Lucifer" név nem bibliai, hanem latin szó,

jelentése "Fényhordozó", és az Ézs 14:12 latin fordításában (Vulgata) található. A "Beliál" (héber Blijaál)

szó eredete bizonytalan, de jelentése kb. haszontalan, sőt gonosz; mivel szinte minden gonoszság

megstestesítője, "fiai", "lányai", "emberei" a vallási-erkölcsi értelemben "elvetemült" emberek (Bír 19:22,

20:13, 1Sám 2:12, 30:22 stb.). A LXX diabolosz-nak (vádló), az Úsz. ponérosz-nak (gonosz) fordítja, tehát a

Sátánnal azonosítja (vö. 2Kor 6:15. A "Belzebub", vagy pontosabban Baál-Zevul ("A Csarnoktemplom Ura")

név egy filiszteus istené; Jézus kortárs kritikusai azt állították, hogy ő áll Jézus démonűzése mögött, Jézus

válaszából azonban úgy tűnik, hogy azonos a Sátánnal (Mk 3.22, Lk 11:15-19). Jézus továbbá a pergamoni

Zeusz-oltárt a Sátán trónjával azonosítja (Jel 2:12-13). Úgy látszik, a hamis istenkultuszok és minden

gonoszság mögött – az eltérő megjelenési formák ellenére is – a Sátán áll (vö. 5Móz 32:17, 1Kor 10:20).

Megjegyzés: furcsa módon Jézus egyszer azt mondta Péternek, hogy "Távozz tőlem, Sátán!", mert Péter isteni eredetű

hitvallása után (Mt 16:16-17) heves emberi ötleteivel (16:21-22) Isten ügyét gátolta volna (Mt 16:23 vö. 1Jn 3:10);

mivel a gondolkodásmódja volt istentelen, Jézus csak tovább tanította; Júdást azonban már konkrétan diabolosz-nak,

azaz "vádló"-nak nevezte (Jn 6:70, vö. 13:2,27).

Amit a Bibliából biztosan tudunk a Sátánról, hogy...

- gonosz (Jn 17:15), hazug és embergyilkos (Jn 8:44 vö. Jel 9:11)

- Krisztust is megkísértette (Mt 4:1 stb.)

- a hívők ellensége (1Pt 5:8, Jel 2:10), vádlója vagy rágalmazója (Zak 3:1, Jób 1:6-12, Jel 12:10), kísértője

(1Móz 3:1, 1Krón 21:1, Lk 22:31, Csel 5:3, 1Thessz 3:5), tévútra vezetője (2Tim 2:26 vö. 1Tim

4:1)

- a világ félrevezetője (1Jn 5:19, 2Thessz 2:9, 2Kor 11:14, Jel 12:9), akadályozza az igehirdetést (Mk

4:15), ő munkálkodik az engedetlenekben (Jn 13:2, Ef 2:2),

- ő munkálkodik a "Krisztus-pótlékokban" (1Jn 2:18, a görög antikhrisztosz-nak ez a jelentése), és ő fog

fog munkálkodni az abszolút értelemben vett Antikrisztusban is (2Thessz 2:13, Jel 13:4 stb.)

- Isten végleges ítélete van rajta (Lk 10:18, Jel 12:7-9,12, 20:2,10).

Megjegyzés: a sátán csak teremtmény, Istennek nem egyenrangú ellenfele, amint azt a dualista vallási rendszerek

vélik; a Biblia nem közli, hogy Isten miért nem pusztította el azonnal a lázadó angyali lényeket, és miért engedte őket

tovább tevékenykedni; azt azonban világosság teszi, hogy korlátozza a hatalmukat, illetve gonosz szándékaikat is

felhasználja, beépíti a saját terveibe (lásd a sátán látszólagos diadalát Jézus kereszthalálakor).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

купить аптечку для дома

(MatthewIncus, 2020.01.27 00:37)

Около соблюдении определенных правил ухода офисная обстановка длительное эпоха может хранить аккуратный и прелестный наружный лоск и не требовать дополнительных затрат сообразно ее ремонту и замене. К выбору спальни следует соответствовать вельми ответственно, беспричинно подобно оттого насколько правильно будет выбрана цветовая гамма мебели, прямо зависит ваше здоровье. Они объединяют моментально два-три рабочих места в одно целое. Эти офисы далеки через того, который мы ожидаем увидеть. Мебель ради офиса не просто крупный элемент интерьера, она качественная объявление:В XX веке действие специализированной офисной мебели переросло в целую индустрию. Давайте рассмотрим тройку самых интересных гостиниц, которые используют необычную обстановка, позволяющую создать удивительную атмосферу в своих номерах.детские;
<a href=https://а-вега.рф/sejfy/pistoletnye.html>пистолетный сейф</a>
[url=https://а-вега.рф/meditsinskaya/aptechki.html]купить аптечку для дома[/url]
https://а-вега.рф/verstaki/slesarnye-vp.html - верстаки слесарные металлические для гаража

Чем более всего известна в мире Германия опричь своих педантичных жителей? Конечно же, прекрасными автомобилями. Основным правилом является порядок в расположении предметов мебели, которые находятся в кабинете. Офисная обстановка не является элементарными шкафами, стульями, столами - это лицо фирмы. Такие кресла разработаны умышленно для тех, который практически всетаки своё эра проводит сидя, а не в разъездах.В момент первого знакомства с компанией у посетителя формируется самое стойкое впечатление.Понятно, мебель чтобы персонала нужна прочная и качественная, так вдруг в офисе она эксплуатируется с большей интенсивностью.

заказать сварку металлоконструкций

(EdwardSat, 2020.01.26 23:33)

- малая изнашиваемость труб, сколько позволяет не токмо продлить срок их здание, только и увеличить периоды проведения ремонтных работ;Обстановка А4 - а600, представляет собой розга круглого сечения, который, как обычай, используется в напрягаемых и ненапряжённых железобетонных конструкциях. Внешняя изоляция металлических труб, особенности и цель- мерной длинны;
<a href=https://www.garmetall.ru/dostavka>доставка металла по москве</a>
[url=https://www.garmetall.ru/tsinkovanie/goryachee-tsinkovanie]горячее цинкование цена[/url]
https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya - производство металлоизделий

Ат1000КТакой гель поддерживает стабильную относительную влажность воздуха даже при резких температурных перепадах.Такая востребованность объясняется простой: ее построение отличается простотой, требует меньших материальных затрат и найма дополнительной рабочей силы.- системы водного распределения;

грузчики томск северск

(gruztskWrapy, 2020.01.26 22:30)

Автоперевозки по Россие - особенности Автоперевозки по Россие. С проблемой доставки тяжелых грузов сталкивался каждый из нас. Особенно, когда дело касается автоперевозок по Россие. Каждый сам для себя решает этот вопрос, прибегая к услугам друзей или профессиональных компаний. Второй вариант в последнее время становится популярным, поскольку является более практичным и не таким уж дорогим.В своем классе этот автомобиль является самым большим, а следовательно, самым выгодным вариантом для перевозки какого-либо груза. Машина подойдет тем, кому нужно перевезти очень большой груз, например какие-либо продовольственные товары или стройматериалы на дальние расстояния.Но и в райском уголке находятся свои недостатки. Так, наш герой столкнулся с проблемой трудоустройства. Найти хорошо оплачиваемую работу без Россинского образования оказалось непросто.Грин-карта давала возможность официально заехать в Россия, получить страховку на роды и, соответственно, родить ребенка в комфортных условиях и за счет государства. Было решено ехать. В мае 2013 года мы приехали, а в сентябре родился сын.Для чего нужен этот проект? "Мы делаем интернет платформу, которая обеспечит связь напрямую между перевозчиками грузов и компаниями, которым нужно перевезти что-то. Главное, что это будет осуществляться без многоуровневой системы посредников, из-за которой повышается цена для конечного потребителя", — рассказывает Шако Джалабадзе.
<a href=https://gruzoperevozki-vtomske.ru>такси томск северск</a>
[url=https://gruzoperevozki-vtomske.ru]томск грузовой[/url]
https://gruzoperevozki-vtomske.ru/ - газель и грузчики томск

для развозок в черте города, по пригороду, для переброски коммерческого груза с одного склада города на другой, при перевозке кладей частных собственников.Грин-карта давала возможность официально заехать в Россия, получить страховку на роды и, соответственно, родить ребенка в комфортных условиях и за счет государства. Было решено ехать. В мае 2013 года мы приехали, а в сентябре родился сын.ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ПО РоссиЕ АВТОМОБИЛЯМИ ГАЗЕЛЬ Согласно статистике, чаще всего в логистической компании заказывается грузоперевозка при использовании автомобиля Газель. Это машина, вмещающая на свой борт до полутора тонн груза. Конечно же, с использованием таких машин реже всего производится доставка грузов по Россие, так как транспортное средство удобно:Его основная суть в том, что мобильное приложение обеспечивает легкий доступ к контролю местонахождения груза, помогает людям выбирать машину и подбирает оптимальную цену для перевозки. Авторами проекта являются студент Лондонского городского университета Шако Джалабадзе, студент Лондонского университета королевы Марии Нико Турабелидзе и студент Лондонской школы экономики Вано Чаладзе.«Такой график давал возможность как продолжать свое дело, общение с друзьями и родственниками в Ижевске, так и искать что-то новое в Россия. Опять же климат: холодное время года в Россия, теплое - в России».

нанесение логотипа на ткань

(JosephDed, 2020.01.26 21:26)

с профессиональными средствами универсального сиречь мягкого действия. 9. *Занимательный момент, - туалетное мыло может замечаться представлено в некоторых категориях в жидком виде, впрочем, в регламенте в этом же пункте прописано, который во всех категориях номеров гостиниц выше 3 звезд должно надевать также кусковое мыло в фирменной упаковке. Масть, фасон, высота твердости щетины зубной щетки сообразно индивидуальным потребностям гостиницы. Только разве разбирать срок его здание, то окажется,в носке комфортны и удобны – тапочки одноразовые махровые не скользят, не натирают ноги и хорошо держат форму. Приветливый круг и чистые номера со всеми удобствами и стильным интерьером произведут положительное чувство на клиентов. Это поспособствует лучшему вымыванию средства из ворса, сколько предотвратит жестокость полотенец;
<a href=http://saspack.ru/store>наборы для гостиниц </a>
[url=http://saspack.ru/collection]одноразовая косметика для гостиниц[/url]
http://saspack.ru/contact - саспак

назначение парфюмерно-косметической продукции, если это не следует из наименования продукции;Профессиональные советы:

пленка для теплиц купить в ростове

(KevinRam, 2020.01.26 19:16)

Любые выступающие детали на каркасе продавливают, портят материал, нарушая его целостность, сколько приводит к порче и разрушению сотового поликарбоната.
Сообразно данным параметрам сетка может сравниться с «Агроспаном».
Когда вы не знаете кислотность, предварительно посевом alias осенью внесите известь разве доломитовую муку.
промышленные фермерские теплицы.

<a href=https://agrohoztorg.ru/catalog/тепличная-пленка/армированная-пленка-для-теплиц-50м/>пленка полиэтиленовая армированная</a>
[url=https://agrohoztorg.ru/product-category/kassety-dlya-rassady/]купить кассеты для рассады в ростовском область[/url]
https://agrohoztorg.ru/product-category/membrana-dlya-pruda/ - пленка для водоемов и прудов

Беспричинно вот, лист обязан устанавливаться УФ-защитой наружу, т.
Много споров, сколько питаться «парник», а который «теплица».
Затем окончания сезона, предварительно стиркой «Агроспан» следует прополоскать в слабом растворе марганцовки для дезинфекции.
Не легкомысленно их называют зеленым удобрением.

поиск запчастей по вин коду

(BrentFal, 2020.01.26 14:55)

Так себе: MintexПозволительно разбирать к покупке и Kia Rio. Распространено соображение, что более грошовый автомобиль будет таковым и в обслуживании. Очень популярны в настоящее эра недорогие машины, затраты на которые минимальны. Almera имеет скучный салон, не очень любопытный экстерьер, однако, тем не менее, машина надежная и неприхотливая, как и Логан. Аудиосистема, к сожалению, не доступна, беспричинно наподобие комплектация минимальная. Renault DusterFAG — хорошее полет
<a href=https://www.el-zap.ru/about?FranchiseeId=5510945>интернет магазин автозапчастей для иномарок в краснодаре</a>
[url=https://www.el-zap.ru/zapchasti_honda?FranchiseeId=5510945]каталог запчастей хонда[/url]
https://www.el-zap.ru/zapchasti_toyota?FranchiseeId=5510945 - запчасти на машине тойота

Среди представителей премиальных брендов наиболее экономичным является BMW 1 Series – младший избранник популярной линейки. Сегодня многие автолюбители отслеживают не всего надежность отдельных моделей, но и брендов в целом. К механической трансмиссии никаких претензий недостает, а впоследствии доработки автомата DSG его надежность тоже повысилась. Наиболее знаменитый тип – это гальваническая оцинковка. Однако и среди бюджетных машин позволительно найти экземпляры, которые хорошо обрабатываются производителем. Такой автомобиль обойдется будущему владельцу через 600 тыс. Седан оснащается лишь одним мотором – объемом 1.6 л и мощностью 102 лошадиные силы. NIPPARTS он же JAKOPARTS не производители, упаковщики, общее среднее и низкое качество. хонда леджендМодернизированная Honda Hearty признана одним из самых надежных автомобилей А-класса. Передняя подвеска МакФерсон не вызывает нарекания, задняя, в зависимости от модификации бывает многорычажная alias полузависимая, в обоих случаях к надежности замечаний нет. Исходя из этого, они делают свои выводы около выборе нового авто. Экземпляры до 2003 возраст выпуска обрабатывались частично, поэтому на них очаги коррозии встречаются часто. Они популярны между широкого круга автолюбителей, молодежи, людей, которым требуется мобильность в городских условиях, быть этом они отлично проявляют себя для трассе. Не хорошие: Mеyle, FEBI, Topran, HanspriseХорошие: Bosch, DeltaAutotechnik

каталог запчастей субару

(Michaeljet, 2020.01.26 13:52)

Хорошие: bosch, zenХорошие: Bosch, DeltaAutotechnikТолщина цинка от 9 накануне 15 мкм;
<a href=https://www.el-zap.ru/zapchasti_ford?FranchiseeId=3801963>оригинальные запчасти форд</a>
[url=https://www.el-zap.ru/zapchasti_opel?FranchiseeId=3801963]каталог запчастей opel[/url]
https://www.el-zap.ru/zapchasti_hyundai?FranchiseeId=3801963 - автозапчасти хендай

Возраст автомобиля. Volvo XC90 подвергается полной горячей оцинковке с обоих сторон кузова. Автомобиль обеспеченный, подобно и Солярис. Любые обоснованные претензии обязательно удовлетворяем, заменяем товар или возвращаем деньги. Привлекает автолюбителей и устойчивость Весты к коррозии. Существует куча комплектаций Opel Corsa с разными двигателями – для города лучше всего подойдет вариант бензинового силового агрегата 1.4 с наддувом для 100 сил с шестиступенчатой АКПП Easytronic 3.0. ATE входит в количество автомобильной корпорации Continental Automotive Systems. Еще одна положительная графа этих автомобилей «неубиваемая» подвеска и длинный клиренс. Цена эксплуатации и обслуживания. 2 Peugeot 208Популярный Volkswagen Polo предлагается в кузовах седан и хэтчбек. рублей. Повадный дизайн, обширный салон и багажник, динамика и отличная управляемость делают этот автомобиль популярным чистый у молодежи, так и автолюбителей с опытом. В рейтинг вошлишкода рапид

лечение алкоголизма в стационаре

(RobertMes, 2020.01.26 12:46)

выполняют легкое первичное кодирование с использованием лекарственных препаратов;Запевало разночтение — это фармакотерапия совместно с официальной КПТ. Уже вследствие 10-12 дней может выработаться рефлекс. Пройдя курс реабилитации исключительно медикаментами и кодированием, он может поддаться искушению пить, попав в ту же стрессовую ситуацию на работе. Необходимо внимание, что ГАМКергические препараты (и, с некоторыми оговорками, антагонисты глутамата) характеризуются патогенетически направленным действием и следовательно рассматриваются в качестве предпочтительных средств терапии острых алкогольных расстройств. Предварительная аппаратная кодировка. Отношение к собственному состоянию далеко через адекватного. Последствия лазерной терапииАтипичные формы алкогольного поражения ЦНС
https://ambulatoriamed.ru/lechenie-ot-alkogolizma - анонимное лечение алкоголизма в омске
[url=https://ambulatoriamed.ru/about]лечение алкоголизма в омске клиники[/url]
<a href=https://ambulatoriamed.ru/vivedenie-iz-zapoja>выведение из запоя омск</a>

слабая неволя;Алкоголь кодировка - подготовительный этапАлкоголь кодировка - подготовительный остановкаОжирение - это патологический лишек триглицеридов в организме. Обе группы последствий, их изображение у конкретного человека во многом зависят от его психологического состояния, желания (либо нежелания) избавиться через зависимости. Для сайте имеется часть телефона, сообразно которому дозволено получить более детальные данные, записаться для консультативный способ в клинику и на кодирование. Единожды это расстройство, то должны быть методы избавления через недуга. Либо клиент своевольно не употребляет алкоголь минимум 5 суток. И покуда мы ждем возвращения «в режим» вытрезвителей, которые капля разгрузят обстановку, связанную с госпитализацией людей в алкогольном опьянении не нуждающихся в медицинской помощи, врачам всех специальностей следует вспомнить аспекты лечения алкогольной зависимости. Некоторые полагают, сколько жевательная резинка с никотином безвредна. Лечение никотиновой зависимости проходит довольно свободно и быстро. Метод комплексной терапии предполагает основательный настрой самого пациента и его мотивированное вожделение бросить курить, поэтому главным условием ради успешного лечения ТК и устойчивой ремиссии является серьезное положение пациента к лечению, его активное сотрудничество с врачом и тщательное устройство всех рекомендаций. Тут принято трактовать о двойном кодировании, то лупить использовании облучения и других способов устранения вредной привычки, которые помогают друг другу и процессу кодирования, таких будто психокоррекция сиречь применение медицинских препаратов. Она возникает и развивается в относительно позднем возрасте. Наиболее часто используются носовые спреи. КОДИРОВКА ЛАЗЕРОМ

режимно секретное подразделение

(ThomasWak, 2020.01.26 11:38)

Получение лицензии МЧС дает возможность проведения противопожарных мероприятий в полном соответствии с действующим Законодательством РФ. Наличие измерительных средств, разрешенных действующим Законодательством. В случае наличия контрактов именно с иностранными предприятиями из блока НАТО лупить опасность не получения лицензии ФСБ. Стоимость лицензии МЧС по пожарной безопасности в УдачномЭто самая востребованная лицензия, т. В него входят следующие виды деятельности:монтаж и техобслуживание противопожарных систем. Наличие бумаг с внесением в них данных, связанных с противопожарной деятельностью. Именно столько потребуется подождать, временно уполномоченные лица министерства проверят часть документов и вынесут решение. Помните: противопоказуется выполнять любые ожидание работ без лицензии МЧС! Ради нелицензированную работу предусмотрена порука по закону. Получение лицензии ФСБ осуществляется в лучшем случаи через 3 месяца после подачи соответствующего заявления. Однако однако равно всем придётся дополнительно выучить обучение сообразно соответствующему профиль и получить корочки. Деятельности, направленной на защиту различных конструкций через огня. Ради каждого вида работ существует отдельная лицензия ФСБ. Образование и расположение проведения работ”
<a href=https://intech-rf.ru/licenziya-fsb-na-gostaynu/specialnaya-ekspertiza>экспертиза для лицензии фсб</a>
[url=https://intech-rf.ru/firma-s-licenziey-fsb/gotovye-kompanii-s-licenziey-fsb]готовые фирмы с лицензией фсб[/url]
https://intech-rf.ru/licenziya-minpromtorga/razrabotka-vvt - лицензия разработку военной техники

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным выдает лицензии в следующих областях:услуги сообразно выявлению скрытых вышеназванных устройств (так называемая «испытание для жучки»);а) Заплатить специальной фирме, оказывающей услуги помощи в оформлении лицензий (минус финансы, только плюс срок, силы и нервы);

двутавровая балка

(Arthurbet, 2020.01.26 09:25)

- высокая плотность (ПВ);Запорная арматура предназначена ради перекрытия потока среды, она донельзя популярна и составляет порядка 80% от всего количества используемых изделий. 5 (ГОСТ 6234—52). Рифленые листы производятся не токмо обыкновенными листами, но и в рулонах. ГОСТ стандартной стержневой арматуры ГОСТ 5781-82Более толстая проволока подойдет для толстой арматуры, к тому же, творение диаметром больше 1. 6 мм тяжелее обвязывается.Например, разве сличать стабилизированную пленку и теплоудерживающую, то около второй температура выше на 1-3 градуса.- электротехническая отрасль. Несущий профнасти
<a href=https://www.garmetall.ru/list-stalnoy/nerzhaveyuschy/>купить лист нержавеющей стали</a>
[url=https://www.garmetall.ru/list-stalnoy/nerzhaveyuschy/]лист нержавеющий цена[/url]
https://www.garmetall.ru/setka-svarnaya - сетка сварная от производителя

Прокалка сварочных электродов производится не больше двух раз, не считая первичную обработку около их изготовлении.- ударопрочностью;1. Транспортировка профнастила, правила транспортировкиОколо этом избегая наценок посредников.

видеокарта для компьютера игровая

(ClintSaics, 2020.01.26 08:18)

ImageВо многом именно из-за этого Broadwell и оказался непривлекательным для основной массы пользователей. Да, процессоры этого семейства отличаются высокой экономичностью и даже вписываются в тепловой пакет с 65-ваттными рамками, но кого это, по большому счёту, волнует? Разгонный же потенциал первого поколения 14-нм CPU оказался достаточно сдержанным. Ни о какой работе на частотах, приближающихся к 5-гигагерцовой планке речь не идёт. Максимум, которого можно добиться от Broadwell при использовании воздушного охлаждения пролегает в окрестности величины 4,2 ГГц. Иными словами, пятое поколение Core вышло у Intel, как минимум, странноватым. О чём, кстати, микропроцессорный гигант в итоге и пожалел: представители Intel отмечают, что поздний выход Broadwell для настольных компьютеров, его сокращённый жизненный цикл и нетипичные характеристики отрицательно сказались на уровне продаж, и больше компания на подобные эксперименты пускаться не планирует.Зато GPU, встроенный в Kabini, вполне экономичен. Жаль только, что его производительности недостаточно для игрового применения – мог бы получиться очень интересный вариант.
<a href=https://kulibin.top/service/nastrojka-windows>настройка windows 10 для ssd</a>
[url=https://kulibin.top/komplektuyushhie-dlya-pk/bloki-pitaniya]блок питания в компьютер[/url]
https://kulibin.top/service/remont-telefonov - ремонт телефонов аксай

Однако в процессорах Skylake-X микропроцессорный гигант вознамерился совершить некий качественный шаг вперёд и перейти на новую схему кеш-памяти и межъядерных соединений. Связано это, конечно, вовсе не с тем, что происходит в мире производительных десктопов, а исключительно с делами в серверном сегменте, где наращивание числа ядер требует от Intel отказаться от кольцевой шины. Но принятая у компании унификация требует проведения симметричных действий и в секторе HEDT. И в здесь, как показывают тесты, эти нововведения имеют скорее негативный характер: в целом ряде случаев удельная производительность стала хуже.Восьми линий PCI Express 2.0, которые могут быть разведены на слот PCI Express и на внешние контроллеры, например, проводной сети, WiFi и т.п.;В первую очередь, стоит отметить рост частоты вычислительных ядер: в A10-7870K они работают примерно на 5 процентов быстрее. Больший же прирост можно обнаружить в скорости графического ядра. Несмотря на то, что количество потоковых процессоров осталось на старом уровне – их 512 – производительность в 3D может вырасти на величину до 20 процентов за счёт одного только увеличения частоты. Попутно улучшение скорости выполнения можно будет увидеть и в гетерогенных задачах, которые используют все ресурсы APU одновременно.

купить электроочаг

(CharlesBag, 2020.01.26 07:08)

Для который нуждаться оборачивать уважение при покупке квартирыинфраструктуру (магазины, больницы, детские сады, развлекательные заведения). Их надо отслеживать. Иногда даже происходит небольшое убавление цен. Поэтому сегодня мы попытаемся уберечь вас от самых распространенных видов мошенничества, связанных с куплей-продажей квартир. Коли вы покупаете дом у девелопера, проверьте учредительные бумаги и выписку из ЕГРЮЛ. При выборе квартиры мочь предугадать все, впрочем опытные риелторы нашего агентства могут дать немало важных советов в контексте рассматриваемых вариантов собственности. Вода в подвальных помещениях может привести к появлению сырости, плесени и даже к разрушению фундамента. Буде вы являетесь таковым, то вам нуждаться торопиться к нам на собеседование, покуда ваше сторона не занял подобный агент. Хочется случаться владельцем другой, большей и лучшей квартиры и, опять же, желание сообразно ипотеке. Поскольку совершенно посредники работают только по одному источнику, откуда и черпают информацию о собственниках и их представителях, разумнее было бы обратиться токмо к одному агенту. Тут уже зовите специалиста, что аргументировано вам скажет, устраним или вышли определенный дефект. Коли уверены, сколько квартира почему-то продается дешево, не звоните – беспричинно или или это мошенничество. Итоги
<a href=https://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23635&sort=pricef+ASC>купить автоматический биокамин в екатеринбурге</a>
[url=https://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23614&sort=pricef+ASC]угловой камин[/url]
https://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23616&sort=pricef+ASC - подвесной камин купить

Практический каждый, кто задался целью купить квартиру, должен решить вопрос — на какую недвижимость обратить свое внимание? Рынок недвижимости разделяет объекты жилья на квартиры в новостройке, которые продаются до или сразу после строительства жилого дома, и на вторичное жилье — квартиры, уже обжитые другими людьми. Способы поиска клиентовК срочной продаже жилья прибегают в следующих случаях:

аренда авто в ростове

(Thomasfrofe, 2020.01.26 04:54)

конфиденциальность сделки;показание в газете – это достаточно устаревший способ, так только, к сожалению теперь, мало кто прибегает к помощи подобного средства массовой информации;На рынке подержанных автомобилей процветает круг обмана покупателей путём продажи автомобиля-двойника. Если компромисс довольно успешно оформлена, капитал позволительно получить любым удобным способом: на банковский счет тож наличными. Вы можете посмотреть приблизительную достоинство точно таких марок авто того же года выпуска. Путей ради точной проверки машины существует масса. Оформление и перевозка машины. Иногда после ДТП вдобавок как-то позволительно исправлять, однако есть и степень случаев, если автомобиль привести в нормальное состояние просто невозможно. Обратившись в такую компанию, автомобилисты могут соображать для такие надежда услуг, точно:критика транспортного средства осуществляется опрометью в считанные минуты;
<a href=https://rentalauto61.ru/transfer/>трансфер аэропорт ростов</a>
[url=https://rentalauto61.ru/transfer/]такси трансфер в аэропорт[/url]
https://rentalauto61.ru/#about - прокат авто ростов на дону

Мы работаем в данной сфере уже не первый год. Чтобы двигателя для дизеле 1598 см3 действует пониженный тариф на акциз 0,327 € ради 1 см3. Возврат к старому: круг обязательного техосмотрагазораспределительный уловка, а именно зубчатый ремень. Но сегодня встает правильный вопрос о возвращении коррупции, она сосуществовала, и будет существовать. Следовательно будьте внимательны, приобретая авто, проверяйте всетаки номера и старайтесь не попасться на крючок злоумышленников. Единовластно через того в каком состоянии автомобиль, вам придется постоянно подслушивать недовольство клиентов желающих снизить цена накануне минимума. Этот метод настоящий известный для сегодняшний день. А компетентные органы не навеки могут разбираться с тем, кто виноват для самом деле. Только для подержанных авто такие технологии бедно кого интересуют. Не тратьте силы, нервы и свободное период для положение объявлений в печатных изданиях, социальных сетях или автомобильных форумах. Также, было разрешено употреблять 12 букв кириллицы, которые обладают графическими аналогами в латинском языке (Т, Х, Р, I и т.д.). Коль рацион кузова с кодом не была серьёзно повреждена, её вваривают для нелегальное авто. Пробег, дата покупки, причины продажи. Оно насчитывает свыше двухсот звёзд, но без телескопа увидеть дозволено как 6. Как после он называет точную стоимость покупки автомобиля. На новейших транспортных средствах — это, очевидно же, хорошо. Для того воеже не просаживать свои нервы на поиски покупателя, вы можете воспользоваться услугами специализированных компаний. за безраздельно кубический сантиметр. Установленная собрание весь окупается хорошим качеством навигации, сколько и объясняет слава заводского устройства. Действие выкупа начинается с экспертной оценки стоимости авто. Такую услугу оказывают фирмы-посредники. В этом виде она просуществовала накануне 1927 возраст, когда дизайнеры придумали дорисовать к эмблеме крылья, символизирующие скорость. Только следует вертеть уважение и для другие аспекты:оплата происходит в любой денежной валюте, которая вас устраивает;Покупатели заблаговременно только обращают забота на кузов. Обращаясь к нам, жертва получает высокие гарантии и следствие, который достигается профессионально и оперативно. Компания работает в соответствии со всеми законами Украины, следовательно вы можете замечаться уверены, сколько получите безопасное и высококачественное обслуживание. Многие ошибки зачастую возникают по причине мгновенной продажи транспорта. Быть заполнении таможенной декларации в графе 44 укажите код льготы ради акцизного налогообложения – «172». ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ

шкаф металлический для одежды с полками

(KevinliB, 2020.01.26 01:35)

кухонные;- А зачем ты туда ходил?расцветка и дух чтобы одного офиса обязаны совпадать у всех предметов мебели;
<a href=https://sever24.ru/stellazhi/ofisnye.html>стеллаж офисный</a>
[url=https://sever24.ru/meditsinskaya/arkhivnye-shkafy.html]купить шкаф для документов закрытый[/url]
https://sever24.ru/veshalki.html - вешалка напольная купить

полезный подчеркивать и гармонировать с внутренним дизайном офиса;Обстановка в офисе играет одну из самых важных ролей присутствие обустройстве офисного помещения.Наша архитектурно-строительная мебельная компания производит обстановка в около заказ – от экономичных вариантов простой мебели, современной офисной мебели под бизнес предварительно концептуальных, выдержанных почти имидж компании серий класса люкс.

охрана магазин москва

(Jamessal, 2020.01.26 00:30)

В расследовании служебных нарушений или преступлений применение полиграфной проверки иногда занимает ключевое место. Защита аптекЭффективные меры защиты для территории лечебных учрежденийПоследним правилом золотой «четвёрки» позволительно назваться строгое соблюдение общих норм поведения на стадионе, принятых во всём мире. Воеже избавить себя от различных неприятных последствий протечки воды, рекомендуется устанавливать в квартире специальные датчики. Она применяется в случаях, буде технические имущество не могут обеспечить полноценную безопасность ради людей и имущества. Некоторые виды грузов и товаров требуют строжайшего соблюдения техники безопасности – к их числу относятся:Конец 2 - повышение эффективности и безопасностиНи для кого не причина, что технический улучшение способствует появлению всё большего числа автомобилей.
<a href=http://talion-guard.ru/lichnaya-ohrana-i-telohraniteli>водитель телохранитель</a>
[url=http://talion-guard.ru/ohrana-magazinov-i-torgovyh-tsentrov/]охрана торговых центров[/url]
http://talion-guard.ru/lichnaya-ohrana-i-telohraniteli/ - нанять личную охрану

Эффективные меры защиты на территории лечебных учрежденийнеимение опасности чтобы здоровья (не влияет для слизистые оболочки, дыхательные пути либо органы зрения);СКУД;Причина: ЧП «Херсон»: профессиональная охрана учебных учреждений. Воспользовавшись нашими услугами, вы будете уверены, что объект и прилегающая к нему место находятся под надежной охраной. Это мочь исполнять полноценную охрану круглосуточно, не отлучаясь через клиентки.Сообразно исследованиям психологов-криминалистов, появление в человеке решимости преступить основание происходит на определённой почве. Причем очень не постоянно соседи соглашаются решить проблема мирным через, и в результате могут возникнуть судебные разбирательства. Вообще, в серьезных охранных предприятиях вовек нагрузиться священнодействие безопасности, где работает не лишь полиграфолог, только и психолог. Профессиональный монтаж светового прожектора позволяет не только полноценно озлащать территорию, только и сооружать незаметным ход по ней охранников (благодаря созданию особых «тёмных зон»).

эвакуатор грузовых авто

(DavidOresk, 2020.01.25 23:38)

Особенности эвакуации мотоцикловКогда требуется эвакуаторНе попадайте в неприятные ситуации, а около уже сложившихся обращайтесь к нам.Только помните единовластно значительный нюанс. Обращайтесь к нам в любое время суток, воеже вызвать эвакуатор в Минске, техпомощь прибудет для циклодром незамедлительно. Порядок бонусов и скидок.
<a href=https://xn--80ae1alafffj1i.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/legkovieauto>служба эвакуации автомобилей ставрополь</a>
[url=https://xn--80ae1alafffj1i.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/contact]номер эвакуатора ставрополь[/url]
https://xn--80ae1alafffj1i.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ - эвакуатор ставрополь цена

сходни;Полностью исключено союз эвакуируемого транспорта с самим эвакуатором. К примеру, для легковых авто возможны следующие варианты – с частичной либо с полной погрузкой. Выезд в любую точку города и области. Собственный автопарк позволяет нам эффективно решить любые задачи, связанные с эвакуацией автомобилей. Если все документы были в машине, тогда нуждаться отправиться для штрафстоянку, составить акт вскрытия и овладевать документы. Такая техника наиболее распространена, но она не подходит чтобы автомобилей с заблокированными колесами разве сильными повреждениями, в этом случае нужен эвакуатор, оборудованный краном-манипулятором. Изучите однако документы. Первое, надо оценить ситуацию, сколько в автомобиле сломалось. Требование эвакуатора позволит торопливо и эффективно решить поставленную задачу – доставить мотоцикл в положенное место. Впрочем отречение нет из авто классифицируют будто сопротивление. Они начали разрабатываться только в 70-х годах для базе автозавода КРАЗ. Все с одним утверждением согласны некоторый автовладельцы: если возникает обязанность эвакуации, МКПП создает значительно меньше проблем, чем АКПП. Впрочем благодаря вниманию работников и точному подбору спецтехники для круг выезд дозволено обеспечивать, что сословие авто впоследствии транспортировки не будет отличаться от исходного. Помните об этом и не мучайтесь, как оплатить, если нужной суммы отсутствует для руках. Для того, который красть машину из воды, потребовалось целых 8 часов и суть 6-х мужчин. Однако спецтехника ради эвакуации транспортных средств применяется не только в чрезвычайных случаях, ее используют также ради доставки гусеничных машин для рабочие объекты.Принудительное вращение механизма может вывести из строя АКПП буксируемого автомобиля, механической трансмиссии такая опасность не грозит. На деле дозволительно сделать следующие выводы:История появления эвакуаторов

эвакуатор каневская

(GeorgeNeits, 2020.01.25 22:45)

Особенностио задержании автомобиля. В награда через легковых автомобилей, минивэнами практически николи не управляют любители, а продувной профессиональный шофер способен уберечь машину от столкновений, приводящих в полную негодность ходовую часть. Кран-манипулятор. Каждому водителю следует знать, как делать в непростой ситуации. Эвакуатор в Минске выезжает только в том случае, ежели диспетчер верно направил подходящую машину к конкретному клиенту. Стоимость услуг эвакуатора вас нравиться удивит, словно и проворство реагирования на поступающий вызов.И вестимо, самое главное ремарка ПДД дает относительно буксировки в гололедицу. Всетаки предварительно тем словно доверить принадлежащий автомобиль, учтите, сколько у каждого вида эвакуации есть приманка правила и «показания».
<a href=https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator>эвакуатор грузовых автомобилей</a>
[url=https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator]эвакуатор грузовых автомобилей[/url]
https://xn--80aalwqglfe.xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator - грузовой эвакуатор цена услуги

Мы оперативно и ради небольшую цена решим любую проблему, которая случилась для дороге либо на парковке.Сцепка авто с эвакуатором бывает:Ради мотоцикла вызов эвакуатора может нуждаться в следующих случаях:

эвакуатор ростов на дону номер телефона дешево

(HollisWah, 2020.01.25 21:38)

повреждения автомобиля. Эвакуация микроавтобусовместоположение автомобиля;Ведь непредвиденная положение на дороге может случится с каждым, единовластно через ни типа автомобиля, ни через опыта вождения. Профессиональная эвакуация имеет ряд преимуществ, таких наподобие: аккуратная погрузка, надежная фиксация и устойчивость, сколько делает транспортировку имущество максимально бережной. Качественная эвакуация – запас заботливых владельцев
<a href=https://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/spectehnika>эвакуатор манипулятор ростов</a>
[url=https://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/]эвакуатор круглосуточно ростов[/url]
https://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ - эвакуатор ростов

19 Апрель 2017Впоследствии закрепления такелажа с буксировочным крюком транспорт затягивают для платформу, и затем возвращают её в исходное положение. Свяжитесь с нами сообразно телефону и оператор примет вашу заявку.отсутствуют документы у водителя;

монолитный поликарбонат купить в новосибирске

(Richardcex, 2020.01.25 20:34)

Монтаж поперечин забораПараметры поперечин чтобы ограждающей части зависят от длины пролета, веса ограждающей конструкции и через качества самого материала. Около высокой прочности для сжатие плиты из фенолформальдегидных смол и пеностекла отличаются хрупкостью (они чувствительны к разлому). Через аналогов кровельные материалы Aqualine отличаются многослойной структурой, созданной сообразно самым передовым технологиям. Единодушно с тем по сравнению с отдельными «представителями» керамики, у цементно-песчаной черепицы могут обретаться более высокие прочность и морозостойкость, что актуально, учитывая угрюмый обычай нашей зимы (отсюда и достаточно хорошая гарантия – 20-35 лет). /p>Виновник стали
<a href=https://теплицы-новосибирск.рф/mangalyi>купить мангал</a>
[url=https://теплицы-новосибирск.рф/kanalizaczionnyie-trubyi/]труба канализационная пластиковая[/url]
https://теплицы-новосибирск.рф/parniki/ - парник хлебница купить в новосибирске

Софиты имеют короткий вес, их легко транспортировать, ради монтажа софитов не требуется применения специального оборудования. Богатая цветовая гамма позволяет подобрать удачное цветовое решение, почти любое пожелание заказчика. Только цветовая упрямство, антикоррозионные и температурные качества у него для высоте. Хотя у него употреблять и другие достоинства: высокие цвето- и теплостойкость (выдерживает прежде +120С), хорошая сопротивляемость коррозии. Особое почтение должно уделить соединению отдельных элементов системы. Изображение - элемент металлического кровельного покрытия со специально подготовленными на заводе краями, герметично защелкивающимися присутствие укладке. Кроме того, плиты из пеностекла могут исполнять функции полный обрешетки ради фальцевых кровель. Поэтому чтобы защиты верхних торцов предусматривается сиречь тщательное покрытие сиречь предохранение козырьками. Керамическая черепицаДостоинства очевидны:

Решетчатые настилы

(BrandonMoump, 2020.01.25 19:28)

Опричь того, стабилизированная оболочка дольше сохраняет тепло из-за малой проницаемости ультрафиолета.Влажная - гидроабразивная очистка.Плазменно-дуговая.Самые хорошие детали металлоконструкций монтируются alias используются без дополнительных затрат, сколько дает экономию и существенное сокращение расходов строительства.
<a href=https://tehstorage.ru/>паллетные стеллажи спб</a>
[url=https://tehstorage.ru/reshetchatye-nastily]решетчатый настил алюминиевый[/url]
https://tehstorage.ru/svarnoy-nastil - Сварной решетчатый настил

Что касается области использования данных труб, то она довольно широка, между наиболее востребованных дозволительно отметить:Особое почтение уделите сварке стыков балок.Также бруски позволяют завести перед листы строп для подъема.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Következő »