Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalok és démonok

 

Az ember ősi tapasztalata, hogy vannak láthatatlan lények, és hogy egy részük jó, más részük viszont gonosz.

Manapság van, aki a létüket is tagadja, és a róluk szóló beszámolókat, a velük való találkozást pszichológiai

jelenségnek tekinti. Mások viszont állandóan ezekkel az erőkkel foglalkoznak, minden rosszat a

gonosz szellemek számlájára írnak. A Biblia adatai azonban ezúttal is segítenek eligazodni.

1. A láthatatlan világ lakói

A láthatatlan világ lakói a "kerubok" (héber köruvim, 1Móz 3:24, 2Móz 25:18-22, Ez 1:4-5, 10:15-20, 28:14-

16, 41:18-20, Zsolt 18:11), a szárnyas "szeráfok" (héber szerafim, 1Móz 3:24, Ézs 6:2, Ez 1:4-24, Zsid 9:5),

huszonnégy "vén" (Jel 4:4), négy másik "élőlény" (Jel 4:6), és az "angyalok" (héber mal'ák = követ, küldött,

görög: angelosz = hírnök), akik erőben és dicsőségben az ember és a démonok (lásd alább!) fölött állnak.

Megjegyzés: a bibliai világkép szerint nincsenek "személytelen szellemi erők", amelyeket az ember felhasználhatna

(lásd mágia), csak személyes szellemi hatalmak, amelyek vagy jók (angyalok) vagy gonoszak (démonok), és amelyekkel

az ember nem kezdeményezhet kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek kísérteni).

2. Az Istenhez hűséges angyalok

Ők is teremtmények (Neh 9:6, Zsolt 148:1-5, Kol 1:16), akik...

- a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7)

- nem szaporodnak (Mt 22:30), nem halnak meg (Lk 20:36); a számuk nagy (Zsid 12:22, Júd 14, Jel 5:11)

- személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dán 10:12, Jel 12:7), Gábriel (Dán 8:16, 9:21, Lk

1:19,26)

- mind szentek (Dán 4:23, Mk 8:38, 1Tim 5:21)

- valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dán 10:13, Júd 9, 1Thessz 4:16); kijelölt területük

és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük "uralkodók", "fejedelmek, "trónok" (Ef 3:10).

3. Az angyalok megjelenése

A Bibliában kétezer év alatt csak 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelentek meg, tehát igen ritkán, csak

nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át:

- szemmel láthatóan vagy vízióban (4Móz 22:31, Csel 10:3)

- láthatatlanul, de hallhatóan (Csel 8:26)

- személytelenül mutatkozva (2Móz 3:2)

- teljesen ember módjára viselkedve (1Móz 19:1-3)

- repülve (Dán 9:21, Jel 14:6), vagy hirtelen eltűnve (Csel 10:7)

- az angyalok imádata tilos, és ezt az angyalok is tudják (Kol 2:18, Jel 19:10, 22:8-9).

4. Az angyalok szolgálata

Az angyalok hivatásuk szerint "szolgáló szellemek" (Zsid 1:14, Jel 22:9)

- Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsolt 103:20-21, Dán 7:10, Jel 5:11, 7:11).

- Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Móz 33:22, Gal 3:19, Zsid 2:2), az embereknek

való hírvivés (2Kir 1:3-4, Zak 1:9, Lk 1:26-28, Csel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jel

1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Móz 20:16, 2Krón 32:21-22, Csel 12:6-11) vagy védelmük

(2Móz 23:20, Zsolt 91:9-12, Dán 10:21, Mt 2:13, 18:10).

- További feladatuk a démonok elleni szervezett küzdelem (Dán 10:13,21, Júd 9, Jel 12:7), Isten ítéletének

végrehajtása (1Krón 21:11-12, 1Kor 10:10, Mt 13:41-50, Jel 8:5-13, 14:8-10, 16:1), illetve a meghaltak

lelkének vezetése a túlvilágon (Lk 16:22).

- Krisztus szolgálatát végig kísérték (Mt 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, Jn 1:51, Lk 22:42-43, Csel

1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Mt 13:39, 49, 24:31, 1Thessz 4:16).

Megjegyzés: a Jel 2-3. fejezet leveleinek címzettjei egyes fordításokban a gyülekezetek "angyala"-i, valójában a

gyülekezetek "hírvivő"-i (minek üzenne Jézus papíron az angyaloknak?); a Bibliában nincs olyan szó, hogy "őrangyal",

Jézus egyszeri utalásán kívül (Mt 18:10) semmit sem tudunk a gyermekek "angyalairól".

5. A démonok

A magyar Úsz. fordításokban található "ördögök" kifejezés mögött a "démon" szó többes számú alakja áll

(Mt 8:31, 9:34, Mk 3:22, Lk 4:41, 8:27, 10:17, 1Kor 10.21, Jak 2:19), de helyenként az egyes számban álló

"ördög" is rájuk utal (Mk 7:29, Lk 4:33, Jn 10:20-21). A démon (héber séd, görög daimón, daimonion) vagy

szellem (héber rúah, görög pneuma) eredetileg olyan angyal volt, amelyik vétkezett Isten ellen (2Pt 2:11),

fellázadva elhagyta kijelölt helyét, azaz feladatát (Júd 6). Ezek a "gonosz" (2Krón 11:5, Lk 8:2 stb.) vagy

"tisztátalan" (Jel 16:13 stb.) szellemek lettek a pogány, sokistenhívő népek istenei is (5Móz 32:17, 1Kor

8:20) és a hívőket is tévtanokkal igyekeznek eltévelyíteni (1Tim 4:1).

Szervezetten küzdenek Isten ellen, a jó angyalokkal (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívők ellen (Ef 6:12,

1Thessz 2:18, 1Pt 5:8, 1Tim 4:1). Az Úsz. szerint a démonok hercege (arkhón daimonión) Belzebub vagy

Beelzebul (= maga a sátán vagy egy alvezére?).

A démonokat nem szabad káromolni (2Pt 2:10-12), de a tőlük való félelemben sem kell élni (Jak 4:7, Ef

6:13), hiszen minden hívő fel van hatalmazva arra, hogy a gonosz erőkkel szemben megállva Isten szabadítását,

segítségét kérje (Mt 6:13, Ef 6:10-18). A démonokról tudhatjuk, hogy...

a szent angyalok erősebbek náluk (2Pt 2:11)

Krisztus mindet legyőzte (Lk 10:18, Ef 6:11-12, Kol 2:10,15, 1Pt 3:22) és mind ki lettek dobva a

mennyből (Lk 10:18, Jel 12:10,13), és az Ezeréves Királyság alatt teljesen meg lesznek kötözve (Ézs

24:21-23, Jel 20:1-3)

sorsuk a Sátánnal együtt megpecsételtetett, és ezt ők is tudják (Mt 25:41, Lk 8:31, 1Pt 3:19-20, 2Pt

2:4, Júd 6 vö. 1Kor 6:3).

6. A Sátán

A magyar Úsz. fordítások sajátos "ördög" kifejezése mögött (néhány kivétellel) a görög diabolosz (szó szerint:

"összevissza dobáló", ti. vádakkal) áll, ami a héber szátan = "ellenfél, vádló, ügyész" fordítása (görögösítve

szatanasz, magyarosan Sátán). Az ősi keresztény hagyomány szerint Babilon bukott királya – vsz. Mint

előkép – azonosítható a Sátánnal (Ézs 14:12-14), egy Isten ellen lázadó kerúbbal vagy angyali fejedelemmel

(Lk 11:15, Ef 2:2, 6:12, 2Kor 4:4, Jel 9:11). A közismert "Lucifer" név nem bibliai, hanem latin szó,

jelentése "Fényhordozó", és az Ézs 14:12 latin fordításában (Vulgata) található. A "Beliál" (héber Blijaál)

szó eredete bizonytalan, de jelentése kb. haszontalan, sőt gonosz; mivel szinte minden gonoszság

megstestesítője, "fiai", "lányai", "emberei" a vallási-erkölcsi értelemben "elvetemült" emberek (Bír 19:22,

20:13, 1Sám 2:12, 30:22 stb.). A LXX diabolosz-nak (vádló), az Úsz. ponérosz-nak (gonosz) fordítja, tehát a

Sátánnal azonosítja (vö. 2Kor 6:15. A "Belzebub", vagy pontosabban Baál-Zevul ("A Csarnoktemplom Ura")

név egy filiszteus istené; Jézus kortárs kritikusai azt állították, hogy ő áll Jézus démonűzése mögött, Jézus

válaszából azonban úgy tűnik, hogy azonos a Sátánnal (Mk 3.22, Lk 11:15-19). Jézus továbbá a pergamoni

Zeusz-oltárt a Sátán trónjával azonosítja (Jel 2:12-13). Úgy látszik, a hamis istenkultuszok és minden

gonoszság mögött – az eltérő megjelenési formák ellenére is – a Sátán áll (vö. 5Móz 32:17, 1Kor 10:20).

Megjegyzés: furcsa módon Jézus egyszer azt mondta Péternek, hogy "Távozz tőlem, Sátán!", mert Péter isteni eredetű

hitvallása után (Mt 16:16-17) heves emberi ötleteivel (16:21-22) Isten ügyét gátolta volna (Mt 16:23 vö. 1Jn 3:10);

mivel a gondolkodásmódja volt istentelen, Jézus csak tovább tanította; Júdást azonban már konkrétan diabolosz-nak,

azaz "vádló"-nak nevezte (Jn 6:70, vö. 13:2,27).

Amit a Bibliából biztosan tudunk a Sátánról, hogy...

- gonosz (Jn 17:15), hazug és embergyilkos (Jn 8:44 vö. Jel 9:11)

- Krisztust is megkísértette (Mt 4:1 stb.)

- a hívők ellensége (1Pt 5:8, Jel 2:10), vádlója vagy rágalmazója (Zak 3:1, Jób 1:6-12, Jel 12:10), kísértője

(1Móz 3:1, 1Krón 21:1, Lk 22:31, Csel 5:3, 1Thessz 3:5), tévútra vezetője (2Tim 2:26 vö. 1Tim

4:1)

- a világ félrevezetője (1Jn 5:19, 2Thessz 2:9, 2Kor 11:14, Jel 12:9), akadályozza az igehirdetést (Mk

4:15), ő munkálkodik az engedetlenekben (Jn 13:2, Ef 2:2),

- ő munkálkodik a "Krisztus-pótlékokban" (1Jn 2:18, a görög antikhrisztosz-nak ez a jelentése), és ő fog

fog munkálkodni az abszolút értelemben vett Antikrisztusban is (2Thessz 2:13, Jel 13:4 stb.)

- Isten végleges ítélete van rajta (Lk 10:18, Jel 12:7-9,12, 20:2,10).

Megjegyzés: a sátán csak teremtmény, Istennek nem egyenrangú ellenfele, amint azt a dualista vallási rendszerek

vélik; a Biblia nem közli, hogy Isten miért nem pusztította el azonnal a lázadó angyali lényeket, és miért engedte őket

tovább tevékenykedni; azt azonban világosság teszi, hogy korlátozza a hatalmukat, illetve gonosz szándékaikat is

felhasználja, beépíti a saját terveibe (lásd a sátán látszólagos diadalát Jézus kereszthalálakor).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

лучшие зарубежные сериалы смотреть бесплатно

(Jeremycak, 2019.12.14 05:56)

Всем привет! прикольный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [b] сериалы онлайн бесплатно в хорошем качестве 2018 [/b] [url=http://kinofly.xyz/]http://kinofly.xyz/[/url]
Здесь: [url=http://kinofly.xyz/novinki/]онлайн бесплатно хорошего качества фильмы ужасов новинки[/url] смотреть лучшие новинки кино 2019 года онлайн рейтинг 2018
Здесь: http://kinofly.xyz/741-skarlett-yohansson-rashvalila-scenariy-vtoryh-mstiteley.html [b] Скарлетт Йоханссон расхвалила сценарий вторых «Мстителей» смотреть онлайн бесплатно [/b]
Здесь: http://kinofly.xyz/12515-predstaviteli-ilm-rasskazali-o-sozdanii-obrazov-tarkina-i-lei.html

How's it going?

(Baviracuts, 2019.12.09 06:58)

Hello. In it something is also to me this idea is pleasant, I completely with you agree.

Welcome to my project [url=http://jsa98skasdoeej234jdsewuaeyapakxcbery.com]jsa98skasdoeej234jdsewuaeyapakxcbery[/url]

purchase bentylol bleuer

(Zacharytob, 2019.12.08 14:17)

[url=http://alldrugsnorx.com]side effects of bentyl 20mg information about [/url]
> FDA approved
> Best Prices
> Satisfaction Guarantee
> Complete Anonymity
> Fast Delivery
> Best Customer Support
Welcome!!!
bentyl medication abuse headaches - the inventory tool allows you to cast a much wider net than simply visiting your local dealership s website.
order bentyl dicyclomine dosage children - i wish i could say that my remedy works for 100 of the people who ve tried it, but i can t.
bentyl dosage for dogs - propantheline may cause increased heart rate and therefore, should be used with caution in patients with heart disease.

Интересное предложение

(Joseph Tup, 2019.12.05 11:17)

Как выбрать для себя новые [url=https://stairsprom.ru/uslugi/ograzhdeniya-lestnits/]лестница из стекла[/url] в загородный дом

Low minimum deposit binary options

(Francisvox, 2019.12.01 00:05)

Binary options demo:
<a href="http://seachingchasi.tk/remington-770-stock-options.html">Remington 770 stock options</a> <a href="http://vollyncpas.cf/forexca.html">Forex.ca</a> <a href="http://compfacfeby.gq/free-forex-signal-24.html">Free forex signal 24</a> - There is an upside to these trading instruments, but it requires some perspective. A major advantage is that the risk and reward are known. It does not matter how much the market moves in favor or against the trader. There are only two outcomes: win a fixed amount or lose a fixed amount. Also, there are generally no fees, such as commissions, with these trading instruments (brokers may vary). The options are simple to use, and there is only one decision to make: Is the underlying asset going up or down? There are also no liquidity concerns, because the trader never actually owns the underlying asset, and therefore brokers can offer innumerable strike prices and expiration times/dates, which is attractive to a trader. A final benefit is that a trader can access multiple asset classes in global markets generally anytime a market is open somewhere in the world.
http://mhobbook-b.cf/proprietary-trading-indicators.html

<a href="http://arlubersscam.tk/forex-brokerage-solutions.html">Forex brokerage solutions</a>
<a href="http://vollyncpas.cf/forex-traders-daily-review.html">Forex traders daily review</a>
<a href="http://larorina.tk/options-trading-strategy-in-india.html">Options trading strategy in india</a>

http://besmirinne.tk/sale-of-stock-options-reported-on-w2.html

[url=http://algorun.top/sGnYkF][img]http://globedia.com/imagenes/noticias/2013/5/10/informe-eeuu-acusa-ejercito-chino-ciberataques_2_1692051.jpg[/img][/url]

http://scapazorto.ml/fractal-forex-ea.html

Best Christmas Background Photos, Pictures and Images

(snallGalge, 2019.11.30 10:42)

http://www.guild-infusion.org/forums/member.php?action=profile&uid=11949 https://interpretation-reve.fr/forum/index.php?action=profile;u=76675 http://uaepulse.net/vb/member.php?u=42436 http://razom.si/forum/member.php?u=765346 http://bmt-dongle.com/forum/member.php?action=profile&uid=5307 http://nord61.ru/member.php?19617-emosy http://nord61.ru/member.php?19617-emosy http://importer.in.ua/member.php?24450-tEs https://forum.vinkelcrew.dk/user-135.html https://forum.vinkelcrew.dk/user-135.html http://www.soccerway123.xyz/member.php?106359-faisk http://9month.ru/forum/member.php?14729-hah http://chat.zelaron.com/forum/member.php?u=357759 http://sitesco.ru/user-30176.html https://www.hkeyet-enssa.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=68543 https://www.hkeyet-enssa.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=68543 http://zelaron.com/forum/member.php?u=358112 http://americanparkour.com/smf/index.php?action=profile;u=144897 http://www.x3m-master.ru/forum1/member.php?action=profile&uid=86885 http://www.pokertips.org/forums/member.php?u=78931 http://lungsuan.chumporn.police.go.th/board/index.php?action=profile;u=20740 https://www.3rbseyes.com/members/928652.html http://forums.ecgrid.com/member.php?u=31939 http://xn--80aegdbh7aocdffg0of6d.xn--p1ai/memberlist.php?mode=viewprofile&u=148675 https://forum.inserver.in/member.php?action=profile&uid=1300
sdfadfhjdsfgnsdfgsdfg4357sdfh
[url=http://en.sabalandarb.com/labi-doors/labi-door-code-2512]Best Christmas Background Photos, Pictures and Images[/url]
[url=http://dada.s31.xrea.com/x/cgi/bbs/bbs.cgi]Best Christmas Back[/url]
[url=https://dbhministries.org/apps/guestbook/]Best Christmas Background Photos, Pictures and Images[/url]
df8_4e5

How to stream videos fast

(JimmyCox, 2019.11.26 16:06)

How [url=https://ypaqifomyv.tk]To[/url] stream videos fast

Khoa hoc ke toan thue

(DanielFar, 2019.11.21 03:45)

6738215Nb8564837Qkcolynn62i5 xander2wdb
http://www.hocketoan.xyz/ - quy dinh ke toan7782996Gp>>>

How to write an expository essay

(BradyKag, 2019.11.19 05:34)

Essay about sportsmanship:

http://nomrmasq.gq/write-my-essaycom.html

<a href="http://restfigadig.tk/how-to-start-a-carwash-business-plan.html">how to start a carwash business plan</a>
<a href="http://subibook-l.cf/top-topics-for-research-papers.html">top topics for research papers</a>
<a href="http://s-ebookyoo.ml/make-an-annotated-bibliography.html">make an annotated bibliography</a>

<a href="http://s-ebookyoo.ml/bitterroot-fishing-report.html">bitterroot fishing report</a>
<a href="http://t-spreaddish.cf/selling-business-plans.html">selling business plans</a>
<a href="http://filobook-r.ga/powerpoint-presentation-on-conflict-management.html">powerpoint presentation on conflict management</a>

<a href="http://bookpiaz.gq/disertation-writing-help.html">disertation writing help</a>
<a href="http://j-connbook.cf/emanuel-law-outlines-constitutional-law.html">emanuel law outlines constitutional law</a>
<a href="http://spreadpz-p.cf/assignment-psychology.html">assignment psychology</a>

viagra red

(SallyFrisp, 2019.11.18 09:39)

I apologise, but it does not approach me. Perhaps there are still variants?

---
In it something is. Now all became clear to me, I thank for the information. generic viagra canada, viagra tableta, [url=http://hkcviagralvbqe.com/]viagra generic canada[/url] how to buy viagra online

Khoa hoc ke toan thue

(DanielFar, 2019.11.18 05:59)

4173554Zj5498141Dilogiusdb21 ossidy3kgh
http://www.hocketoan.xyz/ - hoc ke toan thue5369735Dj!..

homeopathic pms remedies

(DonaldVah, 2019.11.10 02:37)

evil eye remedies [url=https://zolpidemes.familybelle.com]https://zolpidemes.familybelle.com[/url] buying online pharmacy

Best bank nifty option tips

(Francisvox, 2019.11.10 01:58)

Binary options tips:
<a href="https://bitcoinworld.site/aplicacion-de-opciones-binarias.html">aplicacion de opciones binarias</a> <a href="https://asphalt8apk.site/forex-4-crew.html">forex 4 crew</a> <a href="https://newbp.site/servidor-vps-para-forex.html">servidor vps para forex</a> - 3) What assets can be traded as Binary Options?
http://udskillelsehvor.site/daily-time-frame-forex-strategy.html

<a href="https://kurogaze.site/que-es-el-fibonacci-forex.html">que es el fibonacci forex</a>
<a href="https://kurogaze.site/chat-opciones-binarias.html">chat opciones binarias</a>
<a href="http://zerstatningfor.site/bolsa-forex-tiempo-real.html">bolsa forex tiempo real</a>

http://udskillelsehvor.site/opciones-binarias-europa.html

[url=http://algorun.top/sGnYkF][img]http://tradingfinance.info/wp-content/uploads/2016/02/binary-options-500x261.jpg[/img][/url]

http://prismindstedosis.site/estrategia-forex-super-ganadora.html

inods

(Mushence, 2019.11.08 23:15)

allessentialspa.com
[url=http://www.allessentialspa.com/#]www.allessentialspa.com[/url]

UKP-66

(DarioArown, 2019.11.08 22:40)


Добрый вечер! Подойдёт ли УКП-66 к данному блоку? - Здравствуйте! По Элтису были проблемы, не уверен в том, что будет качественно работать у вас

gaisy

(FouptHat, 2019.11.08 21:25)

elevades.com
[url=http://www.elevades.com/#]elevades.com[/url]

avoisse

(tiepsy, 2019.11.08 21:06)

celeburgent.com
[url=http://celeburgent.com/#]celeburgent.com[/url]

Start earning cryptocurrency today

(PetergoN, 2019.11.04 01:40)

The First Digital Currency You Can Mine On Your Phone
Start earning cryptocurrency today with our free, energy-light mobile app.

Try it, it's free and you can earn coins. Mining with your phone! Pi is a new digital currency being developed by a group of Stanford PhDs. For a limited time, you can join the beta to earn Pi and help grow the network.

To join Pi, follow https://minepi.com/promotor - this link and use my username (promotor) as your invitation code.

Pi makes crypto mining easy. Breakthrough tech allows you to mine on your phone without draining your battery.

Guideline stingy sldnfl without instruction

(ZeggieFut, 2019.11.02 12:54)

viagra for daily use jump to
[url=http://viagrawithoutdoctorbest.com]viabra for sale
[/url] viagra 20mg dosage knowledge base
<a href="http://viagrawithoutdoctorbest.com">buy generic viagra cheap
</a> - viagra how to use
reasons for ed

(Шаблоны Hydranew2web)(Продвижение Hydra2newweb)(Hydra2newweb)(Описание Hydra2newweb)

(Emuth, 2019.11.02 01:41)

Лучший стафф hydra2newweb

[url=hydra ru Iia?iaiinoe ii nnueea...]https://hydra2newweb.ru/index.html#bookmark[/url] |


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Következő »