Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ebben a képszerű leírásban, amit megpróbáltam modern nyelvezetbe áttenni, a régi

bölcsek egy ideát testesítettek meg. Az Ősi Kommentár-nak, amiből a szavak

származnak, nincs meghatározott kora. Ha megkísérelném megmondani a korát,

semmi sem bizonyítaná szavaim igazát, így szembe kerülnék a hiszékenységgel, amit

pedig minden jelöltnek el kell kerülni a lényeges és a Való kutatása során. A fenti

néhány mondatban a lényegét igyekeztem adni annak, amit a Kommentár kifejez egy

néhány szimbólum és a rejtett szöveg segítségével. Ezeket a régi írásokat nem úgy

kell olvasni, mint ahogyan a modern diák olvassa a könyveket. Látni kell, megérinteni

és feltárni. Az értelme egy villanás alatt világosodik meg. Hadd adjak egy példát: –

ezeket a szavakat „Az Egy kijelent egy szót, amely elnémítja a hármas hangot” a következő

módon mutatja: három – fekete, rózsaszínű és zöld – szimbólumot eltakar

egy fénysugárból eredő arany-színű szimbolikus szó. Így a titkok gondosan rejtve

maradnak.

Úgy éreztem, hogy hasznos lenne a tanulóknak, ha ennyit megismernek az

Adeptusok ősi szövegkönyvéről.

Ennek a szabálynak a végiggondolása két részre tagozódik:

A lélek és a személyiség közötti viszonyra. Ezzel különösen a napi élet során

folytatott meditációra vonatkozóan fogunk foglalkozni, sokkal inkább, mint elméleti,

akadémikus szempontból.

E szavak jelentőségére: „az alsó fény felvetül”. Ez utóbbi a központokkal és a

Kundalini Tűzzel foglalkozik.

Itt szeretném hangsúlyozni, hogy tanácsos lenne minden tanulónak megismerni a

maga étertestét – és ennek megvan az oka.

Először is, az étertest a világ-anyag következő aspektusa, amelyet a tudósok és

kutatók tanulmányozni fognak. Ez az idő hamarabb is bekövetkezhet, ha gondolkodó

férfiak és nők intelligens elgondolásokat tudnak megfogalmazni erre az érdekes

tárgyra vonatkozóan. Segíthetünk az igazság feltárásában a magunk tiszta gondolkodásával,

és az éterre vonatkozó jelenlegi megállapításokból a tudósok végül is elérik

majd az éteri formák és testek megértését.

Másodszor, az étertest erőáramokból áll és benne az éltető központokat erővonalak

kötik össze egymással, amint a fizikai ember idegrendszerével. Ezeknek az erővonalaknak

a segítségével össze van kötve a környezet étertestével is. Érdemes

megjegyezni, hogy ezen áll a halhatatlanságba vetett hit, a testvériség vagy egység

törvénye és az asztrológiai igazság.

Harmadszor, fel kell ismerni, hogy az étertestet a gondolat élteti és irányítja és (a

gondolat segítségével) teljes tevékenységre serkenthető. Ezt helyes gondolkodással

lehet elérni, nem pedig légzésgyakorlatokkal vagy az orr befogásával. Ha a lényegét

sikerül megragadnunk, sok veszélyes gyakorlatot mellőzhetünk, és az ember normális

és biztonságos ellenőrzése alá vonhatja a leghatalmasabb eszközt, az éltető testet.

Hogy ezt minél hamarabb végre lehessen hajtani, ez az én legőszintébb kívánságom.

Az okkult tanulmányoknak alapvető fontossága van, és e tudományok tanulóinak

erre kell összpontosítaniok energiáikat, mindazt, amit az értelem alkalmazásával és

összpontosított figyelemmel el lehet érni. Ez magában foglalja a tanult igazságok

következetes kiművelését is.

Az okkult tudományt, ahogyan azt nyugaton értelmezik, elméletileg kutatják, de

gyakorlatilag nem követik. Elmélet révén némi fény felvillanását elérheti az ember,

aki az okkult ösvényre pályázik, de a vele kapcsolatos törvények rendszeres kidolgozásában

kevés haladást mutat.

Miben állnak az akadályok? Bizonyára ér valamit, ha három dolgot megvizsgálunk:

1. A nyugati akadályok a helyes okkult tudomány előtt

2. Hogyan lehet ezeken az akadályokon felülemelkedni

3. Bizonyos dolgokra a jelölt bátran vállalkozhat, hogy felszerelje magát az

okkult ösvény követéséhez szükségesekkel, mert csupán ez a terep, mégpedig

a többség számára ez az egyetlen terep áll rendelkezésre jelenleg.

Az okkultizmus törvényeinek helyes értelmezése és azok gyakorlati alkalmazása

előtt az egyik fő akadály a Nyugat viszonylagos fiatalsága, valamint a gyors változások,

amelyek az európai és amerikai civilizáció legfőbb jellemzői. Az európai történelem

alig három évezredre tekinthet vissza, és Amerikáé, mint tudjuk, alig

ugyanennyi évszázadra. Az okkultizmus előkészített légkörben, erősen magnetizált

környezetben, megállapodott körülmények között virágzik, s ezt hosszú korok művelték

ki értelmi szinten.

Ez az egyik oka, hogy India e munka számára annyira megfelelő iskolát tudott

biztosítani. Ott az okkultizmus ismerete tízezer évre nyúlik vissza, és az idő még az

emberek fizikumán is otthagyta a jegyét, olyan testet nyújtva nekik, amelyik nem

biztosítja az ellenállást, amit a nyugati testek igen. A környezet hosszú időn keresztül

át lett itatva a Nagyok erőteljes rezgéseivel, akik határaik közt élnek és akik föl-alá

jártukban, valamint közelségük révén folyamatosan magnetizálták a környező étert.

Ez önmagában is kisebb ellenállást tett lehetővé, mert az éterikus delej a vele kapcsolatba

kerülők étertestére hat. Ez a két tényező: az idő és az erőteljes rezgések a ritmusnak olyan stabilitást biztosítanak, ami megkönnyíti az okkult tevékenységet és

nyugodt teret nyújt a mantrikus és ceremoniális gyakorlatok számára.

Ezek a körülmények nem találhatók meg Nyugaton, ahol az élet minden területén

állandó változás van, ahol a tevékenység körülményeinek gyakori gyors változása

széles területeken okoz felfordulást, ami pedig ellensége minden mágikus természetű

munkának. Bizonyos eredmények eléréséhez szükséges erő mennyisége nem igazolja

használatát és hosszú idő lett megengedve az egyensúly visszaállítására.

A zavaró körülmények csúcspontján már túl vagyunk és fokozatosan egy stabilabb

állapot kezd létrejönni, s ez megengedi, hogy határozottan okkult munkával sikeresen

lehet próbálkozni. R. Mester ezen a problémán munkálkodik, és hozzá hasonlóan az

angol Mester is – nem az a Mester, aki a munkásmozgalommal és a szociális körülmények

megjavításával van elfoglalva. Az előbbieket egy ritka képességű tanítvány

segíti Svédországban, valamint egy beavatott Oroszország déli részén, aki leginkább

az értelmi szinten tevékenykedik. Az ő céljuk az, hogy a Nirmanakáyák által felraktározott

erőforrásokat megcsapolják, hogy annak aláömlése elsöpörje az alsóbbrendű

anyagot, ezzel lehetővé téve magasabbrendű vibráció szabadabb játékát.

Egy másik akadály a konkrét ész erőteljes fejlődése. Nyomatékkal hangsúlyozom,

hogy ezt a fejlődést semmiképpen sem szabad hátránynak tekinteni. A fejlődésben

minden a megfelelő nyomon halad és később, amikor majd Kelet és Nyugat jobb

megértésre és együttműködésre jut, közös munkájuk kölcsönös előnyökkel fog járni.

A Kelet nyerni fog a nyugati testvér erőteljes értelmi rezgései által létrehozott mentális

ösztönzés révén, míg a nyugati sokat fog nyerni a keletiek absztrakt érveléseiből

és annak az erőfeszítésnek a nyomán, hogy megragadja, amit az árya* (*Az „árya”

kifejezés nem egy fizikai típusra, hanem egy tudatállapotra, vagyis okkult értelemben

az ötödik gyökérfajra vonatkozik.) gyökérfaj első alfaja olyan könnyen magáévá tett;

kapcsolatba fog kerülni magasabbrendű gondolkodásával, és így sokkal könnyebben

építi ki a hidat a magasabbrendű és az alacsonyabbrendű elme között. A két típusnak

szüksége van egymásra, és egymásra gyakorolt hatásuk szintézis létrehozását segíti

elő.

A konkrét ész önmagában alkalmat kínálna egy terjedelmes értekezésre, de itt elegendő

rámutatni csupán egynéhány útra-módra, amelyek révén hátráltatja éppen az

észt kiemelkedően képviselő népek fejlődését.

a) Erőteljes tevékenysége és felfokozott működése gátolja az inspiráció alááramlását

a magasból. Úgy működik, mint egy sötét függöny, amely eltakarja a magasabb

megvilágítást. Csak állhatatosság és biztos nyugalom segítségével

szűrődhet be a világosság a magasabbrendű testeken át a fizikai agyba, amely

így válik alkalmassá a gyakorlati szolgálatra.

b) A Triád bölcsessége a személyiség használatára szolgál, de az alsóbbrendű elme

kutakodása korlátozza. Ha az elme tüze túlságosan hevesen ég, áramlást hoz létre,

amely a magasabbrendű aláömlést keresztezi és az alsóbbrendű tüzet visszaerőlteti

elzártságába. Csak akkor lehet teljes világosságot elérni, ha a három tűz

az elme középső tüzének szabályozása révén találkozik és az egész test átfénylik;

a felülről jövő tűz: a Triád fénye, az alsóbb én tüze: a kundalini, – és az elme

tüze: a kozmikus mánász kell, hogy találkozzanak az oltáron. Egyesülésük

eredménye, hogy kiég minden, ami hátráltató és teljessé válik a felszabadulás.

c) Az alsóbbrendű testek a konkrét mentáltest képessége – a megkülönböztetés –

segítségével megtanulják, hogy elkülönítsék az illúziót a valóság lényegétől, a

valóságosat a nem valóságostól, önmagunkat a nem önmagunktól. Ez után következik

egy időszak, amelyen túl kell jutni, amikor a lélek figyelmét szükségszerűen

az alsóbbrendű énre és annak hordozóira összpontosítja, és amikor,

ennélfogva a triád rezgéseit, a törvényeket, amelyek a makrokozmikus fejlődést

szabályozzák, valamint az isteni számára rendelkezésre bocsájtott tüzet időlegesen

fel kell függeszteni. Ha az ember gyorsan meglátja az igazságot mindabban,

amivel kapcsolatba kerül, és automatikusan az igazságot, vagyis a valóságot

választja, akkor ezt követően mindjárt az örömteli cselekvés leckéjét tanulja

meg és a mennyei boldogság ösvénye nyílik meg előtte.